Uprava za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove

Članak 53.
Uprava za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu, sustav turističkih zajednica i sport; provodi postupak kategorizacije, postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji upravnim tijelima županija provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; planira, priprema i koordinira provedbu mjera digitalizacije za unapređenje i učinkovitu primjenu i korištenje jedinstvenih programskih rješenja te planira i organizira integraciju s drugim programskim rješenjima iz svog djelokruga rada. Pruža stručnu podršku drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga. Prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za ugostiteljstvo, usluge u turizmu i turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u vezi s edukacijom zaposlenih u turističkim zajednicama; provodi nadzor nad radom turističkih zajednica sukladno propisu kojim se regulira sustav turističkih zajednica; provodi nadzor nad provođenjem zakona kojima se regulira članarina i turistička pristojba u turističkoj zajednici; nalaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti uočenih u provedbi nadzora; nalaže pokretanje postupka razrješenja direktora turističke zajednice i članova tijela turističke zajednice; nalaže pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika turističke zajednice; nalaže i poduzima i druge propisane mjere u postupku provođenja nadzora; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice u dijelu koji se financira iz državnog proračuna; nalaže privremenu zabranu korištenja sredstava turističke zajednice ako se sredstva ne koriste svrhovito i sukladno programu rada ili ako ne ostvaruje program rada; donosi rješenje o zabrani djelovanja turističke zajednice; prati transparentnost rada turističkih zajednica; poduzima radnje u upravnim sporovima iz djelokruga Sektora u vezi sa sustavom turističkih zajednica, turističkom pristojbom i članarinom; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; koordinira poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću; obavlja poslove vezano uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na privremenoj i povremenoj osnovi ili u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan; donosi rješenja o upisu i brisanju turističkih agencija, obavlja poslove Središnje kontaktne točke za administrativnu suradnju s drugim državama članicama Europske unije u vezi s pružanjem informacija o zaštiti od nesolventnosti organizatora putovanja, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva i drugih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Uprave; u suradnji s drugim ministarstvima obavlja poslove vezano uz zaštitu potrošača iz područja ugostiteljstva i usluga u turizmu, izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja, očitovanja i mišljenja na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave drugim tijelima javne vlasti i građanima; pruža stručnu podršku drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u vezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; obavještava o propisima iz nadležnosti Uprave kroz Informacijski sustav unutarnjeg tržišta EU (IMI), sudjeluje u pripremi očitovanja Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, obavlja nadzor općih akata jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju zakona iz nadležnosti Uprave, donosi rješenja o ocjeni sukladnosti akata o osnivanju javnih ustanova koje obavljaju ugostiteljsku djelatnosti i pružaju usluge u turizmu s propisima iz nadležnosti Uprave, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga sektora; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Uprave; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Uprave koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva. Provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalbi izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih upravnih tijela u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave, te prvostupanjskih rješenja Ministarstva vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma«; poduzima radnje u upravnim sporovima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; vodi evidenciju i postupak naplate troškova upravnih sporova; u suradnji s državnim odvjetništvom vodi postupke prisilne naplate troškova upravnih sporova; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor nad radom upravnih tijela u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akata iz djelokruga Sektora; odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Upravi za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove ustrojavaju se:
6.1. Sektor za kategorizaciju
6.2. Sektor za turističke zajednice
6.3. Sektor za pravne poslove.
 
6.1. Sektor za kategorizaciju
Članak 54.
Sektor za kategorizaciju obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga propisa kojim se utvrđuju standardi iz djelokruga sektora i provodi kategorizacija ugostiteljskih i turističkih objekata; provodi postupak kategorizacije, postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene standarda i provedbe propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji upravnim tijelima županija; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi zakona i ostalih propisa, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Planira, priprema i koordinira provedbu mjera digitalizacije za unapređenje i učinkovitu primjenu i korištenje jedinstvenih programskih rješenja te planira i organizira integraciju s drugim programskim rješenjima iz svog djelokruga rada. Surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga.
U Sektoru za kategorizaciju ustrojavaju se:
6.1.1. Služba za kategorizaciju
6.1.2. Služba za standarde i kvalitetu.
 
6.1.1. Služba za kategorizaciju
Članak 55.
Služba za kategorizaciju sudjeluje u izradi i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata i posebne oznake; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije i dodjele posebne oznake; daje stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Službe i surađuje s nadležnim upravnim tijelima županija i drugim tijelima; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« i dodjelu posebne oznake za ugostiteljske objekte iz skupine »Hoteli« iz djelokruga Ministarstva; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Službi za kategorizaciju ustrojavaju se:
6.1.1.1. Odjel za kategorizaciju skupine Hoteli
6.1.1.2. Odjel za kategorizaciju Luke nautičkog turizma i skupine Kampovi.
 
6.1.1.1. Odjel za kategorizaciju skupine Hoteli
Članak 56.
Odjel za kategorizaciju skupine Hoteli sudjeluje u izradi propisa o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i posebne oznake; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije i dodjele posebne oznake; daje stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Odjela i surađuje s nadležnim upravnim tijelima županija; vodi upisnik ugostiteljskih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.1.1.2. Odjel za kategorizaciju Luke nautičkog turizma i skupine Kampovi
Članak 57.
Odjel za kategorizaciju Luke nautičkog turizma i skupine Kampovi sudjeluje u izradi propisa o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata; sudjeluje u izradi propisa i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; daje stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Odjela i surađuje s nadležnim upravnim tijelima županija i drugim tijelima; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.1.2. Služba za standarde i kvalitetu
Članak 58.
Služba za standarde i kvalitetu sudjeluje u izradi propisa i provodi postupak za dodjelu oznake kvalitete; prati tehničke i druge standarde i oznaku kvalitete; predlaže mjere za unaprjeđivanje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluge; prati međunarodne propise i propise konkurentskih turističkih zemalja s područja kvalitete; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima kvalitete; provodi propise o posebnim oznakama ugostiteljskih objekata; provodi prvostupanjski upravni postupak, vezano uz dodjelu oznake kvalitete, ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«; izrađuje preglede, analize i različita izvješća iz svoga djelokruga, a. Planira, priprema i koordinira provedbu mjera digitalizacije za unapređenje i učinkovitu primjenu i korištenje jedinstvenih programskih rješenja te planira i organizira integraciju s drugim programskim rješenjima iz svog djelokruga rada. Surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga.
 
6.2. Sektor za turističke zajednice
Članak 59.
Sektor za turističke zajednice prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; predlaže i izrađuje plan normativnih aktivnosti koji se odnosi na propise iz djelokruga Sektora; predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; obavlja poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Sektora, surađuje s Upravom za pravne poslove u dijelu koji se odnosi na normativnu aktivnost; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na zastupnička pitanja; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u vezi s edukacijom zaposlenih u turističkim zajednicama; provodi nadzor nad radom turističkih zajednica sukladno propisu kojim se regulira sustav turističkih zajednica; provodi nadzor nad provođenjem zakona kojima se regulira članarina i turistička pristojba u turističkoj zajednici; nalaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti uočenih u provedbi nadzora; nalaže pokretanje postupka razrješenja direktora turističke zajednice i članova tijela turističke zajednice; nalaže pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika turističke zajednice; nalaže i poduzima i druge propisane mjere u postupku provođenja nadzora; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice u dijelu koji se financira iz državnog proračuna; nalaže privremenu zabranu korištenja sredstava turističke zajednice ako se sredstva ne koriste svrhovito i sukladno programu rada ili ako ne ostvaruje program rada; donosi rješenje o zabrani djelovanja turističke zajednice; prati transparentnost rada turističkih zajednica; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Sektora u vezi sa sustavom turističkih zajednica, turističkom pristojbom i članarinom; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica.
U Sektoru za turističke zajednice ustrojavaju se:
6.2.1. Služba za sustav upravljanja turističkim zajednicama
6.2.2. Služba za nadzor sustava turističkih zajednica.
 
6.2.1. Služba za sustav upravljanja turističkim zajednicama
Članak 60.
Služba za sustav upravljanja turističkim zajednicama prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice turističku pristojbu i članarinu; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; predlaže i izrađuje plan normativnih aktivnosti koji se odnosi na propise iz djelokruga Službe; predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; obavlja poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Službe, surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; priprema odgovore na zastupnička pitanja; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Vlada Republike Hrvatske; daje prethodne suglasnosti na statute turističkih zajednica; daje prethodne suglasnosti za udruživanje turističkih zajednica; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica, upis promjene podataka upisanih u Upisnik turističkih zajednica i brisanje turističke zajednice iz Upisnika turističkih zajednica; prati prikuplja i obrađuje podatke o prihodima od turističke pristojbe i članarine, o broju ostvarenih noćenja, broju privatnih iznajmljivača koji turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, prihodima koje turističke zajednice ostvaruju od jedinica lokalne samouprave; vodi evidenciju podataka o osnovanim i ukinutim turističkim zajednicama; vodi evidenciju o javnoj turističkoj infrastrukturi koja je dana na upravljanje turističkim zajednicama; surađuje s javnopravnim tijelima, udrugama i drugim institucijama; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; izrađuje prijedlog prethodne suglasnosti na godišnji program rada Hrvatske turističke zajednice, izrađuje prijedlog prethodne suglasnosti na osnivanje predstavništava i ispostava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu kao i prijedlog prethodne suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za izradu strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma; izrađuje prethodnu suglasnost za donošenje strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske i standardima Europske unije, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja ; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; poduzima radnje u upravnim sporovima iz djelokruga Sektora; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica;; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.2.2. Služba za nadzor sustava turističkih zajednica
Članak 61.
Služba za nadzor sustava turističkih zajednica obavlja Hrvatske turističke zajednice sudjeluje u pripremi ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe Republike Hrvatske; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice koja se financiraju iz državnog proračuna; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru i nalaže mjere za otklanjanje u tom nadzoru uočenih nezakonitosti i nepravilnosti; izvještava nadležne i odgovorne osobe u Ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici o rezultatima provedenog nadzora; prati aktivnosti Hrvatske turističke zajednice sukladno preporukama iz nadzora; priprema prijedlog jedinstvene metodologije i obvezne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju programa rada turističkih zajednica koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice; izrađuje prijedlog prethodne suglasnosti na godišnji program rada Hrvatske turističke zajednice; vodi evidenciju o dostavljenim prijedlozima godišnjeg programa rada regionalnih turističkih zajednica i o izvješćima o izvršenju programa rada regionalnih turističkih zajednica; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora nad radom turističkih zajednica nižeg ustroja. Provodi neposredan nadzor nad radom turističkih zajednica i posredan nadzor na temelju dokumentacije zatražene od turističke zajednice, a osobito nadzor zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; provodi nadzor nad radom turističkih zajednica osobito nadzor rada turističkih zajednica u stručnim poslovima, djelotvornosti, ekonomičnosti i svrhovitosti izvršavanja zadaća turističkih zajednica, svrhovitosti i učinkovitosti korištenja financijskih sredstava, svrhovitosti unutarnjeg ustrojstva i osposobljenosti zaposlenika za obavljanje poslova; provodi nadzor namjenskog trošenja sredstava u skladu s utvrđenim procedurama; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz zabranu djelovanja turističke zajednice, pokretanje postupka razrješenja direktora turističke zajednice i članova tijela turističke zajednice; prati transparentnost rada turističkih zajednica; daje prijedloge i preporuke u svezi s provođenjem aktivnosti koje su usmjerene na veću transparentnost poslovanja turističkih zajednica; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Odjela; sudjeluje u pripremi i izradi koncepcijskih rješenja za izradu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u predlaganju i izradi plana normativnih aktivnosti koji se odnosi na propise iz djelokruga Odjela; sudjeluje u predlaganju i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u postupku procjene učinaka propisa i izradi dokumenata za procjenu učinaka propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u poslovima vezanim za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga i drugih propisa iz djelokruga Odjela; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Službi za nadzor sustava turističkih zajednica ustrojavaju se
6.2.2.1. Odjel za nadzor Hrvatske turističke zajednice
6.2.2.2. Odjel za nadzor sustava turističkih zajednica.
 
6.2.2.1. Odjel za nadzor Hrvatske turističke zajednice
Članak 62.
Odjel za nadzor Hrvatske turističke zajednice sudjeluje u pripremi ugovora o sufinanciranju turističke promidžbe Republike Hrvatske; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice koja se financiraju iz državnog proračuna; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru i nalaže mjere za otklanjanje u tom nadzoru uočenih nezakonitosti i nepravilnosti; izvještava nadležne i odgovorne osobe u Ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici o rezultatima provedenog nadzora; prati aktivnosti Hrvatske turističke zajednice sukladno preporukama iz nadzora; priprema prijedlog jedinstvene metodologije i obvezne upute za izradu godišnjeg programa rada i izvješća o izvršenju programa rada turističkih zajednica koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice; izrađuje prijedlog prethodne suglasnosti na godišnji program rada Hrvatske turističke zajednice; vodi evidenciju o dostavljenim prijedlozima godišnjeg programa rada regionalnih turističkih zajednica i o izvješćima o izvršenju programa rada regionalnih turističkih zajednica; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora nad radom turističkih zajednica nižeg ustroja.
 
6.2.2.2. Odjel za nadzor sustava turističkih zajednica
Članak 63.
Odjel za nadzor sustava turističkih zajednica provodi neposredan nadzor nad radom turističkih zajednica i posredan nadzor na temelju dokumentacije zatražene od turističke zajednice, a osobito nadzor zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; provodi nadzor nad radom turističkih zajednica osobito nadzor rada turističkih zajednica u stručnim poslovima, djelotvornosti, ekonomičnosti i svrhovitosti izvršavanja zadaća turističkih zajednica, svrhovitosti i učinkovitosti korištenja financijskih sredstava, svrhovitosti unutarnjeg ustrojstva i osposobljenosti zaposlenika za obavljanje poslova; provodi nadzor namjenskog trošenja sredstava u skladu s utvrđenim procedurama; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz zabranu djelovanja turističke zajednice, pokretanje postupka razrješenja direktora turističke zajednice i članova tijela turističke zajednice; prati transparentnost rada turističkih zajednica; daje prijedloge i preporuke u svezi s provođenjem aktivnosti koje su usmjerene na veću transparentnost poslovanja turističkih zajednica; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Odjela; sudjeluje u pripremi i izradi koncepcijskih rješenja za izradu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u predlaganju i izradi plana normativnih aktivnosti koji se odnosi na propise iz djelokruga Odjela; sudjeluje u predlaganju i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u postupku procjene učinaka propisa i izradi dokumenata za procjenu učinaka propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u poslovima vezanim za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga i drugih propisa iz djelokruga Odjela; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.3. Sektor za pravne poslove
Članak 64.
Sektor za pravne poslove priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i sport; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; koordinira poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Sektora; obavlja poslove vezano uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na privremenoj i povremenoj osnovi ili u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan; upisuje turističke agencije u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu odnosno Popis turističkih agencija; donosi rješenja o brisanju turističkih agencija iz Središnjeg registra odnosno Popisa turističkih agencija, obavlja poslove Središnje kontaktne točke za administrativnu suradnju s drugim državama članicama Europske unije u vezi s pružanjem informacija o zaštiti od nesolventnosti organizatora putovanja, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Sektora; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Sektora; u suradnji s drugim ministarstvima obavlja poslove vezano uz zaštitu potrošača iz područja ugostiteljstva i usluga u turizmu, izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja, očitovanja i mišljenja na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora drugim tijelima javne vlasti i građanima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u vezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; obavlja administrativnu suradnju obavještava o propisima iz nadležnosti Sektora kroz Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), sudjeluje u pripremi očitovanja Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, obavlja nadzor općih akata jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju zakona iz nadležnosti Sektora, donosi rješenja o ocjeni sukladnosti akata o osnivanju javnih ustanova koje obavljaju ugostiteljsku djelatnosti i pružaju usluge u turizmu s propisima iz nadležnosti Sektora, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga sektora; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Sektora koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva. Provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalbi izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih upravnih tijela u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave, te prvostupanjskih rješenja Ministarstva vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma«; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; vodi evidenciju i postupak naplate troškova upravnih sporova; u suradnji s državnim odvjetništvom vodi postupke prisilne naplate troškova upravnih sporova; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor nad radom upravnih tijela u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama i udrugama u poslovima iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akata iz djelokruga Sektora; odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Sektoru za pravne poslove ustrojavaju se:
6.3.1. Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo, usluge u turizmu i sport
6.3.2. Služba za upravno pravne, pravne poslove i upravni nadzor.
 
6.3.1. Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo, usluge u turizmu i sport
Članak 65.
Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo, usluge u turizmu i sport priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i sport; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; koordinira poslove u vezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću iz djelokruga Službe; obavlja poslove vezano uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na privremenoj i povremenoj osnovi ili u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan; upisuje turističke agencije u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu odnosno Popis turističkih agencija; donosi rješenja o brisanju turističkih agencija iz Središnjeg registra odnosno Popisa turističkih agencija, obavlja poslove Središnje kontaktne točke za administrativnu suradnju s drugim državama članicama Europske unije u vezi s pružanjem informacija o zaštiti od nesolventnosti organizatora putovanja, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Službe; u suradnji s drugim ministarstvima obavlja poslove vezano uz zaštitu potrošača iz područja ugostiteljstva i usluga u turizmu, izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja, očitovanja i mišljenja na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe drugim tijelima javne vlasti i građanima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u vezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; obavlja administrativnu suradnju i obavještava o propisima iz nadležnosti Službe kroz Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) sustav, sudjeluje u pripremi očitovanja Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, , obavlja nadzor općih akata jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju zakona iz nadležnosti Službe, donosi rješenja o ocjeni sukladnosti akata o osnivanju javnih ustanova koje obavljaju ugostiteljsku djelatnosti i pružaju usluge u turizmu s propisima iz nadležnosti Službe, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s javnopravnim tijelima turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Službe; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Službi za normativne poslove za ugostiteljstvo, usluge u turizmu i sport ustrojavaju se:
6.3.1.1. Odjel za normativne poslove za ugostiteljstvo
6.3.1.2. Odjel za normativne poslove za usluge u turizmu i sport.
 
6.3.1.1. Odjel za normativne poslove za ugostiteljstvo
Članak 66.
Odjel za normativne poslove za ugostiteljstvo priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju ugostiteljstvo; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Odjela, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Odjela; surađuje s drugim s tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Odjela; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja, očitovanja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa drugim javnopravnim tijelima i građanima iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; obavlja administrativnu suradnju i obavještava o propisima iz nadležnosti Odjela kroz Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), sudjeluje u pripremi očitovanja Europskoj komisiji i drugim tijelima Europske unije, sudjelovanje u pripremi prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva, u suradnji s drugim ministarstvima obavlja poslove vezano uz zaštitu potrošača iz područja ugostiteljstva, obavlja nadzor općih akata jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju zakona iz nadležnosti Odjela, donosi rješenja o ocjeni sukladnosti akata o osnivanju javnih ustanova koje obavljaju ugostiteljsku djelatnosti s propisima iz nadležnosti Odjela, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Odjela; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Odjela; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Odjela koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.3.1.2. Odjel za normativne poslove za usluge u turizmu i sport
Članak 67.
Odjel za normativne poslove za usluge u turizmu i sportu priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju pružanje usluga u turizmu i sport; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Odjela, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; vodi upis turističkih agencija u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu odnosno Popis turističkih agencija; donosi rješenja o brisanju turističkih agencija iz Središnjeg registra odnosno Popisa turističkih agencija, obavlja poslove Središnje kontaktne točke za administrativnu suradnju s drugim državama članicama Europske unije u vezi s pružanjem informacija o zaštiti od nesolventnosti organizatora putovanja; obavlja poslove vezano uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na privremenoj i povremenoj osnovi ili u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Odjela; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja te mišljenja na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa drugim tijelima javne vlasti i građanima iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; obavlja administrativnu suradnju i obavješćuje o propisima iz nadležnosti Odjela kroz Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), sudjeluje u pripremi očitovanja Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, sudjelovanje u pripremi prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva, u organizaciji tijela Europske unije u dijelu iz nadležnosti Odjela, obavlja nadzor općih akata jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju zakona iz nadležnosti Odjela; donosi rješenja u postupku ocjene sukladnosti akata o osnivanju javnih ustanova koje pružaju usluge u turizmu s propisima iz nadležnosti Odjela, u suradnji s drugim ministarstvima obavlja poslove vezano uz zaštitu potrošača iz područja usluga u turizmu; priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga odjela; surađuje s javnopravnim tijelima, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Odjela; priprema prijedloge uredbi, drugih akata iz djelokruga Odjela koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.3.2. Služba za upravno pravne, pravne poslove i upravni nadzor
Članak 68.
Služba za upravno pravne, pravne poslove i upravni nadzor provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalbi izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih upravnih tijela u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave, te prvostupanjskih rješenja Ministarstva vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma«; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; vodi evidenciju i postupak naplate troškova upravnih sporova; u suradnji s državnim odvjetništvom vodi postupke prisilne naplate troškova upravnih sporova; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor nad radom upravnih tijela u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akata iz djelokruga Sektora; odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Službi za upravno pravne, pravne poslove i upravni nadzor ustrojavaju se:
6.3.2.1. Odjel za upravno-pravne i pravne poslove
6.3.2.2. Odjel za upravni nadzor i nadzor razvrstavanja i kategorizacije.
 
6.3.2.1. Odjel za upravno-pravne i pravne poslove
Članak 69.
Odjel za upravno-pravne i pravne poslove provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalbi izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih upravnih tijela u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave, te prvostupanjskih rješenja Ministarstva vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma«; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; vodi evidenciju i postupak naplate troškova upravnih sporova; u suradnji s državnim odvjetništvom vodi postupke prisilne naplate troškova upravnih sporova; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na upite u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u donošenju plana upravnog nadzora; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.3.2.2. Odjel za upravni nadzor i nadzor razvrstavanja i kategorizacije
Članak 70.
Odjel za upravni nadzor i nadzor razvrstavanja i kategorizacije predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor nad radom upravnih tijela u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Luke nautičkog turizma« iz djelokruga Ministarstva; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s javnopravnim tijelima, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela, sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.