Kabinet ministra

Članak 3.
Kabinet ministra obavlja administrativne, stručne, protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću za ministra; poslove u vezi s kontaktom i komunikacijom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i tijelima državne uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti; obavlja poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; obavlja poslove u vezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama, obavlja i druge stručne i administrativne poslove u vezi s ostvarivanjem programa rada i aktivnostima ministra i državnih tajnika.