Samostalna služba za unutarnju reviziju

Članak 82.
Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo i nadležna je za obavljanje unutarnje revizije u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obveznicima davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, a koje su u djelokrugu Ministarstva i nemaju obvezu ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju; procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u svrhu poboljšanja poslovanja Ministarstva; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom, Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske, te kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; analizira i ocjenjuje sve programe, projekte, aktivnosti i poslovne procese iz djelokruga Ministarstva; predlaže strateške i godišnje planove unutarnje revizije ministru; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava iz različitih programa Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja dostavlja ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje pojedinačna, periodična i godišnja izvješća o radu unutarnje revizije i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; izrađuje Mišljenje unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini u skladu s propisima koji uređuju podnošenje izjave o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje obvezu dostave usvojenih strateških i godišnjih planova te godišnjih izvješća; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.