Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak

Članak 81.

Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Sportske inspekcije u drugom stupnju, priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima, vodi podatke te izrađuje analize i izvješća o primljenim žalbama, donesenim drugostupanjskim rješenjima i presudama upravnih sudova; odgovara na primjedbe, zamolbe i upite stranaka, tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela u vezi s poslovima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.