Uprava za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva

Članak 42.
Uprava za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva obavlja poslove koji se odnose provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Uprava obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera. Uprava usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe hotelsko-ugostiteljskih tvrtki. Uprava surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom, sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja turizma.
Uprava surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih, odnosno vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za razvoj turizma; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje. Sektor predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma.
Uprava surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem konkurentnosti turizma; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog gospodarstva i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na turističku konkurentnost turističkog gospodarstva; sudjeluje u izradi strateških smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih nositelja turističke i gospodarske politike na nacionalnoj razini u funkciji postupnog podizanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma; predlaže i sudjeluje u provedbi aktivnosti, mjera, odnosno projekata unaprjeđenja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma na području svih stupova konkurentnosti; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turizma.
Uprava sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa iz svoga djelokruga; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo, prati stanje i predlaže mjere koje doprinose razvoju poduzetništva u turizmu i unaprjeđenju obiteljskog smještaja; usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Uprave; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju poduzetništvo i unaprjeđuju konkurentnost turističkog gospodarstva; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga planova, poticajnih mjera i programa za razvoj turističkog gospodarstva; surađuje sa ministarstvima nadležnim za razvoj poduzetništva u turizmu, investicije i konkurentnost turističkog gospodarstva, te drugim nadležnim tijelima državne uprave i institucijama vezano za prilagodbu propisa novim tržišnim zahtjevima, za provedbu programa, kao i za kreiranje novih programa s povoljnim uvjetima za nove investicije u turizmu; U suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Uprave; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz djelokruga Uprave.
Uprava surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Uprave; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Upravi za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva ustrojavaju se:
5.1. Sektor za turističku ponudu i investicije u turizmu
5.2. Sektor za konkurentnost turističkoga gospodarstva.
 
5.1. Sektor za turističku ponudu i investicije u turizmu
Članak 43.
Sektor za turističku ponudu i investicije u turizmu sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Sektor obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera.
Sektor usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe hotelsko-ugostiteljskih tvrtki. Sektor surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom, sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja turizma.
Sektor surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih, odnosno vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za razvoj turizma; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje. Sektor predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma.
Sektor surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Sektoru za turističku ponudu i investicije u turizmu ustrojavaju se:
5.1.1. Služba za hotele, kampove, turistička naselja i investicije
5.1.2. Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala.
 
5.1.1. Služba za hotele, kampove, turistička naselja i investicije
Članak 44.
Služba za hotele, kampove, turistička naselja i investicije sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu hotelsko turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija, prati propise koji uređuju pitanja investicija i predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma, predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Služba obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera.
Služba usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe hotelsko-ugostiteljskih tvrtki. Služba surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom, sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja turizma.
Služba u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Službi za hotele, kampove, turistička naselja i investicije ustrojavaju se:
5.1.1.1. Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu
5.1.1.2. Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva
 
5.1.1.1. Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu
Članak 45.
Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; prati i analizira kvalitetu hotelsko turističke ponude i predlaže mjere za njeno unaprjeđenje; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija, prati propise koji uređuju pitanja investicija i predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma, predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji strateških projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja. Odjel obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera. Odjel u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Odjela, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5.1.1.2. Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva
Članak 46.
Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima stečaja i predstečajne nagodbe hotelsko-ugostiteljskih tvrtki. U okviru svoga djelokruga Odjel domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja; surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz promociju investicija u području turizma; daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata i sudjeluje u praćenju njihove provedbe; surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom. Odjel sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja turizma. Odjel u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Odjela, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5.1.2. Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala
Članak 47.
Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih, odnosno vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za razvoj turizma; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje. Služba predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; u okviru svoga djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom; na temelju provedene analize prostornih turističkih potencijala potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma. Služba u okviru svoga djelokruga pruža informacije o mogućnostima ulaganja domaćim i stranim investitorima; surađuje s ministarstvom nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima u realizaciji projekata ulaganja, te prati njihovu provedbu. Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5.2. Sektor za konkurentnost turističkog gospodarstva
Članak 48.
Sektor za konkurentnost turističkog gospodarstva sudjeluje u izradi i provedbi strateških razvojnih dokumenata hrvatskog turizma i pripadajućih provedbenih dokumenata vezanih za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem konkurentnosti turističkog gospodarstva; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na turističku konkurentnost zemlje; sudjeluje u izradi strateških smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih nositelja turističke i gospodarske politike na nacionalnoj razini u funkciji postupnog podizanja konkurentske sposobnosti turističkog gospodarstva; predlaže i sudjeluje u provedbi aktivnosti, mjera, odnosno projekata unaprjeđenja konkurentske sposobnosti hrvatskog gospodarstva; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turizma; sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na konkurentnost turizma; razvija i provodi različite oblike poticaja i potpora za unapređenje konkurentnosti turističkog gospodarstva, sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske.
Sektor sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, te obiteljskog smještaja s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj i unaprjeđenje ponude; Sektor razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu; razvija i provodi programe poticanja za unaprjeđenje kvalitete i dodatne ponude obiteljskog smještaja; u suradnji s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; malim gospodarstvenicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Sektora; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.) i za unapređenje ponude obiteljskog smještaja; surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Sektora; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene.
Sektor surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Sektoru za konkurentnost turističkog gospodarstva ustrojavaju se:
5.2.1. Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva
5.2.2. Služba za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu.
 
5.2.1. Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva
Članak 49.
Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem konkurentnosti turističkog gospodarstva; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; priprema programe potpora za podizanje i unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva; provodi i evaluira programe potpora te daje smjernice za njihovo unaprjeđenje; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na konkurentnost turističkog gospodarstva; sudjeluje u izradi strateških smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih nositelja turističke i gospodarske politike na nacionalnoj razini u funkciji postupnog podizanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma; predlaže i sudjeluje u provedbi aktivnosti, mjera, odnosno projekata unaprjeđenja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma na području svih stupova konkurentnosti; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turističkog gospodarstva; sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na konkurentnost turističkog gospodarstva. Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
5.2.1.1. Odjel za pripremu i provedbu programa potpora
5.2.1.2. Odjel za praćenje, nadzor i evaluaciju programa potpora.
 
5.2.1.1. Odjel za pripremu i provedbu programa potpora
Članak 50.
Odjel za pripremu i provedbu programa potpora za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva obavlja stručne i administrativne poslove pripreme natječajne dokumentacije i uputa za prijavitelje za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Konkurentnost turističkog gospodarstva za čiju provedbu su osigurana sredstva iz državnog proračuna; objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga; priprema programe potpora male vrijednosti; provodi informativne radionice za pozive na dostavu projektnih prijedloga za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva. Odjel obavlja stručne i administrativne poslove vezane za odabir projekata u okviru programa Konkurentnost turističkog gospodarstva za čiju provedbu su osigurana sredstva iz državnog proračuna; priprema odluke o dodjeli sredstava korisnicima; priprema ugovore o dodjeli sredstava korisnicima; kontrolira zahtjeve za plaćanjem korisnicima te osigurava plaćanje sukladno potpisanim ugovorima; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; provodi kontrole na licu mjesta prema potrebi. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5.2.1.2. Odjel za praćenje, nadzor i evaluaciju programa potpora
Članak 51.
Odjel za praćenje, nadzor i evaluaciju programa potpora za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva provodi posredan i neposredan nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava iz državnog proračuna; analizira učinkovitost mjera iz programa dodjele bespovratnih sredstava male vrijednosti u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; priprema godišnja izvješća o realizaciji programa; surađuje s korisnicima poticajnih sredstava radi dobivanja podataka kao i izvješća o neposrednim učincima programa; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava državnog proračuna namijenjena za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog gospodarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5.2.2. Služba za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu
Članak 52.
Služba za razvoj poduzetništva i obiteljskog smještaja u turizmu sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Službe; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, te obiteljskog smještaja s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj i unaprjeđenje ponude. Služba razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu; razvija i provodi programe poticanja za unaprjeđenje kvalitete i dodatne ponude obiteljskog smještaja; u suradnji s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; malim gospodarstvenicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); za unapređenje ponude obiteljskog smještaja ; prati stanje i trendove u razvoju i unaprjeđenju ponude u obiteljskom smještaju; potiče unaprjeđenje ponude obiteljskog smještaja kroz tematiziranje, razvoj brenda, certificiranje i licenciranje, njegovanje kulture kvalitete, kao i poboljšanje komunikacije s ciljnim tržišnim nišama, te regionalno udruživanje obiteljskog smještaja (regionalni tematski klasteri, odnosno udruge); usmjerava i potiče preregistraciju obiteljskog smještaja u male obiteljske hotele ili druge moguće vrste poduzetničkih smještajnih objekata; surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Službe; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, prijedloge drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na programe iz djelokruga Službe; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.