Uprava za sport

Članak 71.
Uprava za sport obavlja stručne poslove koji se odnose na poslove vezane uz provedbu Nacionalnog programa sporta; sudjeluje u izradi standarda za izgradnju i opremanje sportskih građevina te izradi mreže sportskih građevina; prati stanje opremljenosti i učinkovitost održavanja sportskih građevina te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri planiranju sufinanciranja izgradnje sportskih građevina. Uprava obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu kategorizacije sportova i kriterije za financiranje sporta na državnoj razini temeljem kategorizacije sportova; priprema provedbu financiranja, praćenju i vrednovanju programa javnih potreba u sportu; sudjeluje u standardizaciji javnih potreba u sportu na lokanoj i državnoj razini, provodi programe sufinanciranja organizacije velikih sportskih manifestacija; podržava i prati provedbu razvojnih programa za vrhunske sportske rezultate; predlaže i inicira provedbu aktivnosti vezanih uz prepoznavanje mladih sportskih talenata; sudjeluje u izradi financijskog i provedbenog plana velikih sportskih priredbi u zemlji i inozemstvu; organizira sustav praćenja, analize i razvoja sporta kroz programe krovnih sportskih udruženja; provodi dodjelu Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća; prati i sudjeluje u procesu kategorizacije sportaša; prati i analizira profesionalne sportske klubove; kroz sinergijsko djelovanje sportskih udruženja inicira razvojne modele upravljanja u sportskim klubovima i sudjeluje s nacionalnim sportskim savezima u provedbi organizacije međunarodnih velikih sportskih priredbi u Republici Hrvatskoj. Uprava potiče zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje na nacionalnoj i lokalnoj razini; surađuje s sportskim zajednicama lokalne i regionalne razine; potiče bavljenje sportom u sustavu obrazovanja; brine o stručnim kadrovima u sportu; potiče dual karijeru sportaša; provodi postupke vezane uz prava sportaša i djelatnih stručnih osoba u sportu; koordinira poslove vezane uz održavanje i izradu evidencija i registara Informacijskog sustava u sportu. Uprava obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Uprava surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem informacijskog i izvještajnog sustava u športu kojim prati cjelokupno stanje. Uprava surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom pripreme stručnih mišljenja na prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Uprave te obavlja; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave i druge poslove iz svoga djelokruga.
U Upravi za sport ustrojavaju se:
7.1. Sektor za razvoj i natjecateljski sport
7.2. Sektor za potporu sustavu sporta i zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje.
 
7.1. Sektor za razvoj i natjecateljski sport
Članak 72.
Sektor za razvoj i natjecateljski sport obavlja stručne poslove provedbe Nacionalnog programa športa iz područja svoje nadležnosti; analizira učinke provedbe godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenta za održiv razvoj sporta; osmišljava i provodi izradu standarda izgradnje i opremljenosti sportskih građevina te uređuje baze podataka o sportskim građevinama; prati stanje opremljenosti i učinkovitost održavanja sportskih građevina te inicira obnovu, bolje modele održavanja i modernizaciju sportskih građevina; potiče suradnju s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri planiranju sufinanciranja izgradnje sportskih građevina; sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu kategorizacije sportova i kriterije za financiranje športa na državnoj razini; vrednuje i prati sportove od nacionalnog interesa; priprema provedbu financiranja, praćenja i vrednovanja programa javnih potreba u sportu; surađuje sa svim dionicima, a posebno krovnim sportskim udruženjima; sudjeluje u standardizaciji javnih potreba u sportu na lokanoj i državnoj razini; provodi programe sufinanciranja organizacije velikih sportskih manifestacija; podržava i prati provedbu razvojnih programa za postizanje vrhunskih sportskih rezultata; predlaže i inicira provedbu aktivnosti vezanih uz prepoznavanje mladih sportskih talenata; sudjeluje u izradi financijskog i provedbenog plana velikih međunarodnih sportskih natjecanja u zemlji i inozemstvu; organizira sustav praćenja, analiza i održivog razvoja sporta kroz programe krovnih sportskih udruženja; provodi kontrole namjenskog trošenja financijskih sredstava; pruža podršku u pripremi projekata financiranim EU sredstvima za održivi razvoj sporta; prati i analizira profesionalne sportske klubove; pruža administrativnu podršku Povjerenstvu za profesionalne klubove; kroz sinergijsko djelovanje sportskih udruženja inicira razvojne modele upravljanja u sportskim klubovima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u razvoju informacijskog i izvještajnog sustava u športu kojim prati cjelokupno stanje u športu te vodi evidencije iz svojeg djelokruga; prati i analizira izvršenje državnog proračuna iz djelokruga Sektora; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; priprema i surađuje na pripremi prijedloga odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Sektoru za razvoj i natjecateljski sport, ustrojavaju se:
7.1.1. Služba za razvoj sporta
7.1.2. Služba za natjecateljski sport.
 
7.1.1. Služba za razvoj sporta
Članak 73.
Služba za razvoj sporta u djelokrugu svoje nadležnosti provodi i prati mjere i aktivnosti godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa; provodi vrednovanje i analizu provedbe i usklađivanja s drugim strateškim dokumentima; predlaže i sudjeluje u izradi propisa vezanih uz sportske građevine; predlaže i sudjeluje u izradi standarda izgradnje i opremljenosti sportskih građevina te sudjeluje u uređuju baza podataka o sportskim građevinama u Republici Hrvatskoj; prati stanje opremljenosti i učinkovitost održavanja sportskih građevina predlaže kriterije za ulaganje u sportsku infrastrukturu; razvija odgovarajući model suradnje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u pogledu raspoložive sportske infrastrukture, inicira rješavanje vlasništva, načina korištenja i upravljanja sportskih građevina; potiče obnovu i održavanje i modernizaciju sportskih građevina; u svom djelokrugu nadležnosti brine se o učinkovitosti izvještajnog dijela informacijskog sustava u sportu; skrbi i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu kategorizacije sportova i kriterije za financiranje sporta na državnoj razini; vrednuje i prati sportove od nacionalnog interesa; surađuje sa svim dionicima, a posebno krovnim sportskim udruženjima; priprema provedbu financiranja, praćenja i vrednovanju programa javnih potreba u sportu; sudjeluje u standardizaciji javnih potreba u sportu na lokanoj i državnoj razini; provodi programe sufinanciranja organizacije velikih sportskih manifestacija; pruža stručnu pomoć u predlaganju održivosti sporta. Služba u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; priprema i surađuje na pripremi prijedloga odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba za razvoj sporta sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz svoga djelokruga. Obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
7.1.2. Služba za natjecateljski sport
Članak 74.
Služba za natjecateljski sport u djelokrugu svoje nadležnosti provodi i prati mjere i aktivnosti godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa; vrednovanje njihovih učinaka, analizu provedbe i usklađivanja s drugim strateškim dokumentima; predlaže poboljšanje postojećih i predlaganje novih razvojnih programa te obavlja koordinaciju sudionika provedbe strateških dokumenata i razvojnih programa; podržava i prati provedbu razvojnih programa za postizanje vrhunskih sportskih rezultata; predlaže i inicira provedbu aktivnosti vezanih uz prepoznavanje mladih sportskih talenata; provodi kontrole namjenskog trošenja financijskih sredstava; sudjeluje u izradi financijskog i provedbenog plana velikih međunarodnih sportskih natjecanja u zemlji i inozemstvu; organizira sustav praćenja, analiza i održivog razvoja sporta kroz programe krovnih sportskih udruženja; pruža podršku u pripremi projekata za apliciranje EU sredstava za održivi razvoj sporta; prati i analizira profesionalne sportske klubove; pruža administrativnu podršku Povjerenstvu za profesionalne klubove; kroz sinergijsko djelovanje sportskih udruženja inicira razvojne modele upravljanja u sportskim klubovima; organizira sustav praćenja, analize i razvoja sporta kroz programe krovnih sportskih udruženja; daje suglasnosti za održavanje međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj. Služba u svom djelokrugu nadležnosti surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva o učinkovitosti i razvoju informacijskog i izvještajnog sustava u sportu; sudjeluje u izradi prijedloga i provedbi Nacionalnog programa športa iz područja svog djelovanja; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; priprema i surađuje na pripremi prijedloga odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba za natjecateljski sport sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz svoga djelokruga. Obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
7.2. Sektor za potporu sustavu sporta i zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje
Članak 75.
Sektor za potporu sustavu sporta i zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje obavlja stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provedbu Nacionalnog programa športa iz područja svoje nadležnosti; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u razvoju informacijskog i izvještajnog sustava u sportu kojim prati cjelokupno stanje u sportu te vodi brigu o registrima i evidencijama iz svojeg djelokruga. Sektor skrbi o standardu vrhunskih sportaša za vrijeme njihove sportske karijere i nakon nje; vodi brigu o zdravstvenoj zaštiti sportaša; provodi postupke stipendiranja i nagrađivanja sportaša; provodi poslove vezane uz brigu o stručnim kadrovima u sportu; prati i sudjeluje u procesu kategorizacije sportaša; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; koordinira izradu, nadogradnju i vođenje registara i evidencija Informacijskog sustava u sportu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u razvoju informacijskog i izvještajnog sustava u sportu kojim prati cjelokupno stanje u sportu te vodi brigu o registrima i evidencijama iz svojeg djelokruga.
Sektor predlaže mjere za unaprjeđenje sporta djece i mladih te sporta na lokalnoj razini; planira i prati provedbu strateških mjera za razvoj sporta djece i mladih i lokalnog sporta; surađuje sa sportskim zajednicama na lokalnoj i regionalnoj razini skrbi o provedbi Nacionalnog programa športa na razini županija, gradova i općina; surađuje s udrugama, savezima i trgovačkim društvima koji obavljaju sportsku djelatnost na lokalnoj razini; vrednuje programe iz područja sporta djece i mladih i lokalnog sporta. Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
U Sektoru za potporu sustavu sporta i zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, ustrojavaju se:
7.2.1. Služba za potporu sustavu sporta
7.2.2. Služba za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i informatizaciju u sportu.
 
7.2.1. Služba za potporu sustavu sporta
Članak 76.
Služba za potporu sustavu sporta skrbi o stjecanju stručnih kvalifikacija u sportu, licenciranju stručnih kadrova i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija; potiče osposobljavanje, usavršavanje i školovanje stručnog kadra u sportu; potiče stvaranje uvjeta za stjecanje stručnih kvalifikacija u sportu. Služba skrbi o dvojnoj karijeri sportaša; potiče sportaše na školovanje tijekom i nakon sportske karijere; surađuje s obrazovnim institucijama na stvaranju uvjeta za školovanje sportaša; sufinancira školovanje vrhunskih sportaša; u suradnji sa sportskim udruženjima i drugim tijelima osmišljava modele zapošljavanja sportaša u sredinama lokalne zajednice nakon sportske karijere; izrađuje, provodi i prati akcijski plan o sustavu planiranja dvojne karijere; administrativno vodi registre i evidencije Informacijskog sustava u sportu i izvještajni dio sustava iz svoje nadležnosti. Služba provodi postupke vezane uz prava sportaša i djelatnih stručnih osoba u sportu; provodi postupak dodjeljivanje Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«, provodi dodjelu državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća te trajnih novčanih naknada; skrbi o kategorizaciji sportaša; rješava žalbe na kategorizaciju sportaša; skrbi o stipendiranju vrhunskih sportaša; skrbi o mirovinskim i drugim pravima vrhunskih sportaša; skrbi o zdravstvenoj zaštiti sportaša u suradnji s ministarstvom nadležnim za područje zdravstva. Služba potiče ravnopravnost u sportu; potiče razvoj volonterstva u sportu; provodi programe prevencije protiv nasilja u sportu; obavlja administrativne poslove Nacionalnog vijeća za sport Služba skrbi o praćenju aktivnosti u području borbe protiv dopinga u sportu. Služba daje mišljenja o sportskoj djelatnosti te rješava žalbe vezane uz upis i ispis iz Registra sportskih djelatnosti.
Sudjeluje u izradi prijedloga i provedbi Nacionalnog programa sporta iz područja svog djelovanja; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; priprema i surađuje na pripremi prijedloga odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba za potporu sustavu sporta sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz svoga djelokruga. Obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
7.2.2. Služba za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i informatizaciju u sportu
Članak 77.
Služba za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i informatizaciju u sportu obavlja poslove iz područja lokalnog sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja; sudjeluje u izradi strategija, razvojnih planova i programa i drugih strateških dokumenata za unaprjeđenje lokalnog sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja; potiče provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja radi očuvanja i unaprjeđenja zdravlja svih građana na nacionalnoj i lokalnoj razini; izrađuje i prati provedbu akcijskog plana za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje; provodi edukativne kampanje. Služba pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; surađuje sa sportskim zajednicama na lokalnoj i regionalnoj razini; promiče razvoj sporta putem potpore izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju kroz sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga lokalne razine; stvara preduvjete za trening sportašima na lokalnoj razini; potiče sportske udruge na lokalnoj razini na zapošljavanje stručnog kadra; administrativno vodi registre i evidencije Informacijskog sustava u sportu i izvještajni dio sustava iz svoje nadležnosti. Služba brine o jačanju uloge lokalnih i regionalnih sportskih zajednica u planiranju, razvoju i realizaciji javnih potreba sporta; skrbi o sportašima na lokalnoj razini; izrađuje prijedloge održivog modela financiranja programa sporta na lokalnoj i regionalnoj razini. Služba koordinira izradu, nadogradnju i vođenje registara i evidencija Informacijskog sustava u sportu. Služba obavlja poslove iz područja školskog i akademskog sporta; sudjeluje u izradi strategija, razvojnih planova i programa i drugih strateških dokumenata za unaprjeđenje školskog i akademskog sporta; administrativno vodi registre i evidencije Informacijskog sustava u sportu i izvještajni dio sustava iz svoje nadležnosti. Služba brine o jačanju uloge lokalnih i regionalnih školskih i akademskih sportskih saveza u planiranju, razvoju i realizaciji javnih potreba školskog i akademskog; skrbi o sportašima u sustavu obrazovanja; skrbi o suradnji sa sportskim udruženjima u svrhu zajedničkog poticanja sportskih aktivnosti u vrtićima, školama i visokim učilištima; potiče integraciju učenika s teškoćama i zdravstvenim smetnjama u školski i akademski sport; potiče sportske programe u sustavu obrazovanja za osobe s invaliditetom stvara uvjete za uključivanje što većeg broja djece i mladih u sportske programe u sustavu obrazovanja; provodi programe prevencije nasilja u sportu u obrazovnom sustavu; razvija učinkovit model suradnje s nacionalnim sportskim savezima i klubovima na jačanju baze mladih sportaša te osmišljavanju sportskih priredbi za mladež na svim razinama; potiče provođenje programa univerzalnih sportskih škola; Služba sudjeluje u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrazovanje u upisima učenika u razredne odjele za sportaše; skrbi o smještaju sportaša u studentske domove.
Sudjeluje u izradi prijedloga i provedbi Nacionalnog programa športa iz područja svog djelovanja; obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga; priprema i surađuje na pripremi prijedloga odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Služba za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i informatizaciju u sportu sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna iz svoga djelokruga. Obavlja poslove pripreme stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.