Uprava za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije

Članak 28.
Uprava za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije osmišljava i provodi mjere za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske; potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija; koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama; osmišljava, provodi, prati i nadzire programe za razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture te posebnih oblika turizma; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u provođenju aktivnosti i mjera vezanih uz razvoj turističkih destinacija te u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na turističkom zemljištu; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz turističko zemljište; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma i pripadajućih provedbenih dokumenata – akcijskih planova razvoja posebnih oblika turizma; prati i usmjerava razvoj posebnih oblika turizma; razvija i provodi različite oblike poticaja i potpora za razvoj posebnih oblika turizma, sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, surađuje s ministarstvima i uredima nadležnim za regionalni razvoj, poljoprivredu i ruralni razvoj, zaštitu okoliša, prirodnu i kulturnu baštinu, zdravstvo, obrazovanje, sport, promet, pomorstvo i ribarstvo te drugim nadležnim ministarstvima, tijelima i institucijama državne uprave vezano za prilagodbu propisa novim tržišnim zahtjevima razvoja posebnih oblika turizma, kao i za kreiranje i provedbu novih programa; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Uprave; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje provedbe Operativnih programa i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), odnosno njihovih prioriteta vezanih za kulturnu i prirodnu baštinu, zdravstvo, promet, održivi razvoj i energetsku učinkovitost, ruralni razvoj, pomorstvo i ribarstvo u turizmu; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na praćenje i analizu pokazatelja i statističkih i drugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; prati i analizira hrvatske turističke pokazatelje u odnosu na međunarodno turističko tržište; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva; prati i analizira globalni razvoj, kretanja i karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; analizira potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; izrađuje analitičke podloge za potrebe izrade strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za poboljšanje turističke ponude; sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma; analizira učinke provedbe godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma; prati i analizira zakonodavni okvir koji ima učinke na razvoj turizma; izrađuje baze podataka; surađuje sa svim dionicima, a posebno strukovnim udrugama na razvoju turizma; stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne politike razvoja turizma; priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na održivi razvoj turizma; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; potiče i podržava razvoj inovacija u turizmu kojima se unapređuje turistička ponuda s inovativnim programima i projektima; predlaže mjere za poticanje inovacija u turizmu; sudjeluje u planiranju, provedbi i praćenju programa i projekata drugih nadležnih tijela u čijoj su nadležnosti i inovacije u turizmu; koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja strateških razvojnih i provedbenih dokumenata vezanih za inovacije u turizmu; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na inovacije u turizmu; predlaže i provodi konkretne programe koji doprinose razvoju inovacije u turizmu; prati provedbu inovativnih programa i projekata u turizmu i analizira njihove učinke; predlaže i provodi konkretne programe njihovog razvoja; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva i njegovoj provedbi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Uprave; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
4.1. Sektor za razvoj turističkih destinacija
4.2. Sektor za posebne oblike turizma i analitiku, inovacije i održivi razvoj.
 
4.1. Sektor za razvoj turističkih destinacija
Članak 29.
Sektor za razvoj turističkih destinacija osmišljava i provodi mjere za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske, potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija, koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva osmišljava, provodi, prati i nadzire programe razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; javnom sektoru u destinaciji pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe iz djelokruga Sektora; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u provođenju aktivnosti i mjera vezanih uz razvoj turističkih destinacija te u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; obavlja poslove vezane uz financijsko praćenje provedbe programa razvoja turističkih destinacija i razvoja javne turističke infrastrukture; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na turističkom zemljištu; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz turističko zemljište; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Uprave; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u aktivnostima vezanim korištenje sredstava državnog proračuna i Fonda za razvoj turizma, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Sektoru za razvoj turističkih destinacija ustrojavaju se:
4.1.1. Služba za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu
4.1.2. Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma.
 
4.1.1. Služba za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu
Članak 30.
Služba za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu osmišljava i provodi mjere za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske, potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija, koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama, prati stanje i analizira aktivnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva razvija različite oblike potpore javnom sektoru za razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture, potiče i usmjerava razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; javnom sektoru pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; obavlja poslove vezane uz financijsko praćenje provedbe programa poticanja razvoja javne turističke infrastrukture; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Službi za razvoj turističkih destinacija i javnu turističku infrastrukturu ustrojava se:
4.1.1.1. Odjel za pripremu i osmišljavanje programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture.
 
4.1.1.1. Odjel za pripremu i osmišljavanje programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture
Članak 31.
Odjel za pripremu i osmišljavanje programa razvoja turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture sudjeluje u osmišljavanju i provođenju mjera za unaprjeđenje razvoja turističkih destinacija u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude i konkurentnosti Republike Hrvatske, potiče i usmjerava održivi razvoj turističkih destinacija, koordinira aktivnosti dionika u procesu razvoja turističkih destinacija; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama; prati stanje i analizira aktivnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva razvija različite oblike potpore javnom sektoru za razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; potiče i usmjerava razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; priprema i provodi javne natječaje za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava za razvoj turističkih destinacija i javne turističke infrastrukture; priprema ugovore s korisnicima poticajnih sredstava; javnom sektoru pruža stručnu pomoć i informacije iz javnog sektora vezane uz programe iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma i drugih proračunskih sredstava, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.1.2. Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma
Članak 32.
Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma planira i koordinira aktivnosti Fonda za razvoj turizma; izrađuje godišnji programa rada Fonda za razvoj turizma i godišnje izvješća o realizaciji tog programa; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u planiranju i provedbi natječaja financiranih sredstvima Fonda za razvoj turizma; obavlja poslove vezane uz praćenje provedbe programa financiranih sredstvima Fonda za razvoj turizma; obavlja nadzor provedbe programa i namjenskog korištenjem dodijeljenih sredstava; surađuje u analizi provedenih programa. Sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na turističkom zemljištu; sudjeluje u predlaganju i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja turističkog zemljišta; sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; surađuje s državnim odvjetništvima, korisnicima turističkog zemljišta, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz turističko zemljište i sufinancirane projekte; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Fonda za razvoj turizma.
U Službi za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma ustrojavaju se:
4.1.2.1. Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma
4.1.2.2. Odjel za nadzor korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma.
 
4.1.2.1. Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma
Članak 33.
Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma provodi program Fonda, izrađuje i provodi natječaje Fonda za razvoj turizma; pruža tehničku pomoć radnim skupinama i povjerenstvima u obradi pristiglih prijava i provedbi natječaja; vodi evidenciju dodijeljenih sredstava; vodi evidenciju ugovora sa korisnicima Fonda za razvoj turizma i prati njihovo izvršenje; vodi evidenciju zaprimljenih zadužnica i drugih instrumenata financijskog osiguranja. Sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada Fonda za razvoj turizma i godišnjeg izvješća o realizaciji tog programa; surađuje u izradi analiza učinaka provedenih programa; surađuje u nadzoru provedbe programa i namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava; surađuje u aktivnostima vezanim u prisilnu naplatu potraživanja Fonda; prati naplatu korištenja turističkog zemljišta; obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 
4.1.2.2. Odjel za nadzor korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma
Članak 34.
Odjel za nadzor korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma obavlja nadzor provedbe programa Fonda za razvoj turizma kao i nadzor namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava; radi godišnju analizu sufinanciranih i realiziranih projekata za proteklu godinu kao i analizu učinka provedenih natječaja; poduzima aktivnosti vezane uz povrate dodijeljenih sredstava; vodi evidenciju izvršenih nadzora, vodi evidenciju zatraženih i izvršenih povrata; sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada Fonda za razvoj turizma i godišnjeg izvješća o realizaciji tog programa; obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 
4.2. Sektor za posebne oblike turizma i analitiku, inovacije i održivi razvoj
Članak 35.
Sektor za posebne oblike turizma i analitiku, inovacije i održivi razvoj sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma i pripadajućih provedbenih dokumenata – akcijskih planova razvoja posebnih oblika turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Sektora; prati razvojne i druge dokumente i politike nadležnih ministarstva vezanih za pojedine posebne oblike turizma i održivi turizam; prati i usmjerava razvoj posebnih oblika i održivi razvoj; razvija i provodi različite oblike poticaja i potpora za razvoj posebnih oblika turizma, sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; surađuje s nadležnim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju ponudu posebnih oblika turizma; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Sektora; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na praćenje i analizu pokazatelja i statističkih i drugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; prati i analizira hrvatske turističke pokazatelje u odnosu na međunarodno turističko tržište; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma; prati i analizira globalni razvoj, kretanja i karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; analizira potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; izrađuje analitičke podloge za potrebe izrade strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za poboljšanje turističke ponude; sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma te analizira njihove učinke; prati i analizira zakonodavni okvir koji ima učinke na razvoj turizma; surađuje sa svim dionicima, a posebno strukovnim udrugama na razvoju turizma; stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne politike razvoja turizma; priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode u dijelu koji se odnosi na turizam; prati i analizira razvoj turizma na kontinentu (kopnu) i moru te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu unaprjeđenja različitih dijelova/segmenata turističke ponude, odnosno diverzifikacije ukupne turističke ponude i smanjivanja razlika u razvoju turizma između kontinentalnih i primorskih područja/regija; prezentira mjere i programe, potiče i podržava razvoj inovacija u turizmu kojima se unapređuje turistička ponuda sa inovativnim programima i projektima; predlaže mjere za poticanje inovacija u turizmu; sudjeluje u planiranju, provedbi i praćenju programa i projekata drugih nadležnih tijela u čijoj su nadležnosti i inovacije u turizmu; koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja strateških razvojnih i provedbenih dokumenata vezanih za inovacije u turizmu; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na inovacije u turizmu; predlaže i provodi konkretne programe koji doprinose razvoju inovacije u turizmu; prati provedbu inovativnih programa i projekata u turizmu i analizira njihove učinke; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Sektora; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Sektor bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Sektora te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Sektoru za posebne oblike turizma i analitiku, inovacije i održivi razvoj ustrojavaju se:
4.2.1. Služba za posebne oblike turizma
4.2.2. Služba za analitiku, inovacije i održivi razvoj.
 
4.2.1. Služba za posebne oblike turizma
Članak 36.
Služba za posebne oblike turizma prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma; predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu razvoja različitih dijelova/segmenata ponude nautičkog, zdravstvenog, kulturnog, poslovnog, golf turizma, cikloturizma, ruralnog i planinskog, pustolovnog i sportskog turizma te gastro i eno turizma; inicira i potiče suradnju s drugim nadležnim Ministarstvima nadležnim za pojedine zakonodavne i druge aktivnosti vezane uz posebne oblike turizma; inicira donošenje i provedbu akcijskih planova za razvoj posebnih oblika turizma; sudjeluje u izradi prijedloga strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na posebne oblike turizma; predlaže i provodi konkretne programe koji obogaćuju ponudu posebnih oblika turizma; prati i predlaže statističku obradu iz područja posebnih oblika turizma; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unapređuju posebne oblike turizma; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; predlaže i usmjerava razvoj ovih oblika turizma na principima održivog razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz svoga djelokruga; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Služba provodi te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Službi za posebne oblike turizma ustrojavaju se:
4.2.1.1. Odjel za nautički, zdravstveni i kongresni turizam
4.2.1.2. Odjel za kulturni, ciklo i ruralni turizam te ostale posebne oblike turizma
 
4.2.1.1. Odjel za nautički, zdravstveni i kongresni turizam
Članak 37.
Odjel za nautički, zdravstveni i kongresni turizam prati razvoj nautičkog, zdravstvenog i kongresnog turizma kao posebnih oblika turizma te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja; inicira i potiče suradnju s ministarstvima nadležnim za pomorstvo, zdravstvo i prostorno uređenje te županijama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i drugim organizacijama zainteresiranim za razvoj nautičkog, zdravstvenog i kongresnog turizma; inicira poslove u vezi donošenja i provođenja akcijskih planova za razvoj nautičkog, zdravstvenog i kongresnog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na nautički, zdravstveni i kongresni turizam; predlaže i provodi konkretne programe koji obogaćuju ponudu nautičkog, zdravstvenog i kongresnog turizma; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; predlaže i usmjerava razvoj nautičkog, zdravstvenog i kongresnog turizma na principima održivog razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Odjela; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Odjel provodi; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.2.1.2. Odjel za kulturni, ciklo i ruralni turizam te ostale posebne oblike turizma
Članak 38.
Odjel za kulturni, ciklo i ruralni turizam te ostale posebne oblike turizma prati razvoj kulturnog, ruralnog i cikloturizma te ostalih posebnih oblika turizma te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja; inicira i potiče suradnju s ministarstvima nadležnim za kulturu, poljoprivredu, regionalni razvoj, prostorno uređenje i gospodarstvo te županijama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i drugim organizacijama zainteresiranim za razvoj kulturnog, ruralnog i cikloturizma te ostalih posebnih oblika turizma; potiče inicijative razvoja kulturnih turističkih proizvoda, proizvoda za razvoj ruralnog turizma i cikloturizma te ostalih posebnih oblika turizma; uspostavlja sustav organizacije i mehanizme međusektorske suradnje; identificira lokalitete s potencijalom da postanu regionalne i nacionalne turističke atrakcije; inicira poslove u vezi donošenja i provođenja akcijskih planova za razvoj kulturnog, ruralnog i cikloturizma te ostalih posebnih oblika turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na kulturni, ruralni turizam i cikloturizam te ostalih posebnih oblika turizma; predlaže i provodi konkretne programe koji potiču razvoj kulturnog, ruralnog i cikloturizma te ostale posebne oblike turizma; prati i predlaže statističku evidenciju ugostiteljsko-turističke ponude na ruralnom prostoru; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; predlaže i usmjerava razvoj kulturnog, ruralnog i cikloturizma te ostalih posebnih oblika turizma na principima održivog razvoja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Uprave; prati propise iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.2.2. Služba za analitiku, inovacije i održivi razvoj
Članak 39.
Služba za analitiku, inovacije i održivi razvoj sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Službe; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na praćenje i analizu pokazatelja i statističkih i drugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; prati i analizira hrvatske turističke pokazatelje u odnosu na međunarodno turističko tržište; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva; prati i analizira globalni razvoj, kretanja i karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; analizira potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; izrađuje analitičke podloge za potrebe izrade strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; predlaže mjere za poboljšanje turističke ponude; sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma; analizira učinke provedbe godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turizma; prati i analizira zakonodavni okvir koji ima učinke na razvoj turizma; izrađuje baze podataka; surađuje sa svim dionicima, a posebno strukovnim udrugama na razvoju turizma; stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne politike razvoja turizma; priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na održivi razvoj turizma; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; potiče i podržava razvoj inovacija u turizmu kojima se unapređuje turistička ponuda sa inovativnim programima i projektima; predlaže mjere za poticanje inovacija u turizmu; sudjeluje u planiranju, provedbi i praćenju programa i projekata u suradnji s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo i održivi razvoj te u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave, gospodarskim subjektima i udrugama; koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja strateških razvojnih i provedbenih dokumenata vezanih za inovacije u turizmu; predlaže i provodi konkretne programe koji doprinose razvoju inovacija u turizmu i analizira njihove učinke; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju inovacije u turizmu; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Službe; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za održivi razvoj i inovacije u turizmu; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Služba bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Službi za analitiku, inovacije i održivi razvoj ustrojavaju se:
4.2.2.1. Odjel za analitiku turističkog tržišta
4.2.2.2. Odjel za inovacije.
 
4.2.2.1. Odjel za analitiku turističkog tržišta
Članak 40.
Odjel za analitiku turističkog tržišta obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na praćenje i analizu pokazatelja i statističkih i drugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala; prati i analizira hrvatske turističke pokazatelje u odnosu na međunarodno turističko tržište; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva; prati i analizira globalni razvoj, kretanja i karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; analizira potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; izrađuje analitičke podloge za potrebe izrade strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i jačanju konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu; izrađuje i ažurira baze podataka; priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam uključujući i objavu podataka u digitalnim bazama podataka; unaprjeđuje metodologiju praćenja i analize pokazatelja i statističkih i dugih relevantnih podataka koji utječu na razvoj turističkog tržišta. Odjel obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na predlaganje mjera za razvoj turističkog tržišta; predlaže mjere za poboljšanje turističke ponude; sudjeluje u izradi godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turističkog tržišta; priprema programe za razvoj turističkog tržišta; osigurava planiranje sredstava u državnom proračunu za provedbu programa za razvoj turističkog tržišta; analizira učinke provedbe godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata za razvoj turističkog tržišta; prati i analizira zakonodavni okvir koji ima učinke na razvoj turističkog tržišta; izrađuje baze podataka, prati propise iz svoga djelokruga, priprema i objavljuje informativne letke, brošure te statistička izviješća i druge informacije koje se odnose na turizam. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.2.2.2. Odjel za inovacije
Članak 41.
Odjel za inovacije potiče i podržava razvoj inovacija u turizmu kojima se unapređuje turistička ponuda s inovativnim programima i projektima; predlaže mjere za poticanje inovacija u turizmu; sudjeluje u planiranju, provedbi i praćenju programa i projekata u suradnji s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo i održivi razvoj te u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave, gospodarskim subjektima i udrugama; koordinira poslove u vezi donošenja i provođenja strateških razvojnih i provedbenih dokumenata vezanih za inovacije u turizmu; predlaže i provodi konkretne programe koji doprinose razvoju inovacija u turizmu i analizira njihove učinke; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju inovacije u turizmu; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Odjela; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za održivi razvoj i inovacije u turizmu; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Odjela. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.