Uprava za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove

Članak 12.
Uprava za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove obavlja poslove koji se odnose na izradu te izmjene godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i sporta te njihovo praćenje i vrednovanje; obavlja poslove sudjelovanja u radu stručnih tijela i vijeća, obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja sektorskom politikom razvoja turizma i sporta te koordinacije i suradnje s tijelima državne uprave u okviru nacionalnih izvora te programa Europske unije, a posebno Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) te drugih financijskih instrumenata, Programa Unije i drugih izvora financiranja; obavlja i aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije, a posebno Europskih i investicijskih fondova (ESI fondova) u okviru dva tematska cilja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali – Tematskih ciljeva: (9) Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije, (10) Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje; obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela, u skladu sa propisima u vezi uspostave institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj; nadležna je za pripremu i provedbu strateških projekata Ministarstva koji se odnose na razvoj turizma i sporta; priprema i provodi programe iz sredstava državnog proračuna u okviru svoga djelokruga; organizira informativne radionice, seminare i edukacije potrebne za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije i drugih izvora financiranja; organizira i provodi promotivne i komunikacijske aktivnosti o mogućnostima financiranja projekata za razvoj turizma i sporta kroz ESI fondove i druge izvore financiranja; predlaže politiku međunarodne suradnje Ministarstva s međunarodnim tijelima, organizacijama i mrežama nadležnim za turizam i sport, provodi aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju, priprema međunarodne ugovore te prati njihovu provedbu; sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža iz područja rada Ministarstva;; prati i analizira pokazatelje i podatke koji utječu na razvoj turizma i sporta, izrađuje analitičke podloge za potrebe pripreme strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i sporta. Uprava potiče stvaranje povoljnijih uvjeta za korištenje EU fondova u području turizma i sporta i poticanja ulaganja u turizam i sport te savjetuje dionike u turizmu i sporta, a u svrhu učinkovitijeg korištenja sredstava EU fondova; izrađuju se preporuke za pozicioniranje turizma i sporta u programskim dokumentima s ciljem učinkovitijeg korištenja EU fondova i promicanja doprinosa turizma i sporta drugim područjima politika poput zdravstva, obrazovanja, socijalnog uključivanja i regionalnoga razvoja; izrađuju se preporuke za otvaranje mogućnosti korištenja EU fondova za istraživačke projekte kojima se prikupljaju, analiziraju i vrednuju podaci koji mogu doprinijeti razvoju turizma i sporta. Prati propise nacionalnog zakonodavstva, Europske unije i međunarodnih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Upravi za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove ustrojavaju se:
3.1. Sektor za strateško planiranje, digitalizaciju, programe i projekte EU
3.2. Sektor za međunarodnu suradnju
 
3.1. Sektor za strateško planiranje, digitalizaciju, programe i projekte EU
Članak 13.
Sektor za strateško planiranje, digitalizaciju, programe i projekte EU obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu, izmjene te koordinaciju pripreme godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata namijenjenih razvoju turizma i sporta te njihovo praćenje i vrednovanje; obavlja stručne i administrativne poslove sudjelovanja u radu stručnih tijela i vijeća čije se aktivnosti odnose na razvoj turizma i sporta; obavlja poslove upravljanja sektorskom politikom razvoja turizma i sporta u okviru nacionalnih izvora te programa Europske unije, a posebno Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) te drugih financijskih instrumenata, Programa Unije i drugih izvora financiranja. U tom smislu, u svojstvu sektorski nadležnog tijela za razvoj turizma i sporta Sektor sudjeluje u programiranju i odabiru projekata, kao i dodatne funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima ili sporazumima s drugim tijelima državne uprave dodijeljene. Sektor obavlja stručne i administrativne poslovne koordinatora strateškog planiranja te je nadležan za poslove strateškog planiranja u Ministarstvu. Sektor obavlja stručne i administrativne poslove upravljanja programima Europske unije, a posebno Europskih i investicijskih fondova (ESI fondova) u okviru dva tematska cilja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali – Tematskih ciljeva: (9) Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije, (10) Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje; obavlja delegirane funkcije Upravljačkog tijela, u skladu sa važećim propisima u vezi uspostave institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj kao i propisima o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, te drugih financijskih instrumenata. U tom smislu, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, Sektor provodi aktivnosti programiranja, financijskog upravljanja, pripreme i objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i odabir projekata, kao i dodatne funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima ili sporazumom s Upravljačkim tijelom dodijeljene. Sektor je odgovoran za pripremu i provedbu strateških projekata Ministarstva i projekata u kojima Ministarstvo sudjeluje, a koji se odnose na razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma i druga područja u nadležnosti Ministarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave. Sektor je odgovoran za pripremu projektnih prijedloga na otvorene pozive iz programa EU, međunarodnih financijskih institucija i drugih izvora, izradu prijedloga proračuna projekata, komunikaciju sa tijelima odgovornim za objavu poziva, koordinaciju procesa ugovaranja projekata Ministarstva; izradu planova nabave projekata Ministarstva te provedbu postupaka javne nabave, planiranje proračuna projekata Ministarstva, izradu izvještaja o napretku provedbe projekata, izradu zahtjeva za nadoknadu sredstava; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva uključenih u pripremu projekata; analizira i procjenjuje potrebnu projektnu dokumentaciju, osigurava podršku u izradi projektne dokumentacije; daje stručne upute i mišljenja o sadržaju i opsegu pripremljene projektne dokumentacije te ostalim važnim elementima projekta; organizira kontrolu usklađenosti tehničke dokumentacije s propisima, normativima i pravilima struke; komunicira sa svim zainteresiranim sudionicima u fazi pripreme projekata; sudjeluje u pripremi zahtjeva za pokretanje postupka javne nabave; sudjeluje u ugovaranju radova, roba i usluga kroz postupke javne nabave; obavlja poslove vezane uz provedbu i praćenje aktivnosti projekata financiranih iz programa EU, međunarodnih financijskih institucija i drugih izvora: provodi stalan nadzor nad provedbom projekata za ugovore koji su sklopljeni; koordinira rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva uključenih u provedbu projekata; surađuje s upravljačkim i posredničkim tijelima, Ministarstvom financija i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata; kontrolira izvješća ugovaratelja i radne naloge stručnjaka, račune ugovaratelja, te poslove u nadležnosti Sektora koji se odnose na provedbu plaćanja sukladno potpisanim ugovorima; popunjava odgovarajuće kontrolne liste sukladno propisanoj proceduri; izrađuje izvješća o praćenju provedbe projekata; organizira sastanke o statusu provedbe projekata, osigurava pravovremenu i učinkovitu provedbu predlaganjem korektivnih upravljačkih radnji na temelju praćenja projekata; uočavanje eventualnih nepravilnosti u provedbi projekta i poduzimanja odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje; izrađuje analizu problema u provedbi projekata i predlaganje rješenja za njihovo otklanjanje, prikupljanja informacija i dokumentacije o svim projektima, vrednovanja projekata. Sektor prati propise iz svoga djelokruga, organizira informativne radionice, seminare i edukacije potrebne za provedbu programa i projekata za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala, provodi promotivne i komunikacijske aktivnosti o mogućnostima financiranja projekata te o rezultatima provedbe programa i projekata za razvoj turizma i sporta kroz ESI fondove i druge izvore financiranja, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Sektoru za strateško planiranje, digitalizaciju, programe i projekte EU ustrojavaju se:
3.1.1. Služba za strateško planiranje i programiranje
3.1.2. Služba za praćenje i operativno planiranje programa za razvoj
3.1.3. Služba za pripremu i provedbu strateških projekata i digitalizaciju.

3.1.1. Služba za strateško planiranje i programiranje
Članak 14.
Služba za strateško planiranje i programiranje odgovorna je za izradu, izmjene te koordinaciju i sudjelovanje u pripremi i planiranju godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata te akcijskih planova i drugih provedbenih dokumenata za razvoj turizma i sporta, prati njihovu provedbu te analizira njihove učinke; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu sjednica stručnih vijeća i skupina; obavlja stručne i administrativne poslove koordinatora strateškog planiranja te je nadležan za poslove strateškog planiranja u Ministarstvu; pruža podršku i drugim tijelima državne uprave u pripremi specifičnih dijelova godišnjih i višegodišnjih strateških, planskih i programskih dokumenata te operativnih programa namijenjenih razvoju turizma i sporta. Služba djeluje u provedbi vrednovanja u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom, zahtjevima i propisima na nacionalnoj i EU razini; sudjeluje u radu evaluacijskih upravljačkih skupina; prati provođenje evaluacijskih preporuka; obavlja poslove izvještavanja o ostvarenju provedbe operativnih programa u svom djelokrugu; pruža podršku poslovnima koordinatora strateškog planiranja kroz izradu potrebnih analitičkih podloga za razvoj turizma i sporta.
U Službi za strateško planiranje i programiranje ustrojavaju se:
3.1.1.1. Odjel za programiranje, strateško planiranje i vrednovanje programa
3.1.1.2. Odjel za financijsko planiranje i upravljanje rizicima
3.1.1.3. Odjel za analitičke poslove i procjenu učinka
 
3.1.1.1. Odjel za programiranje, strateško planiranje i vrednovanje programa
Članak 15.
Odjel za programiranje, strateško planiranje i vrednovanje programa priprema prijedloge strateških ciljeva, prioriteta i mjera za razvoj turizma sporta; koordinira izradu strateških i programskih dokumenata za razvoj turizma i sporta koji se financiraju iz fondova Europske unije, posebno ESI fondova ali i drugih izvora financiranja; utvrđuje pokazatelje za praćenje provedbe strateških i programskih dokumenata u svom djelokrugu. Odjel pruža podršku razvoju turizma i sporta kroz predlaganje i unaprjeđivanje Partnerskog sporazuma i operativnih programa ; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu sjednica vijeća i skupina; obavlja stručne i administrativne poslove koordinatora strateškog planiranja te je nadležan za poslove strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u provedbi vrednovanja u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom, zahtjevima i propisima na nacionalnoj i EU razini; sudjeluje u radu evaluacijskih upravljačkih skupina; prati provođenje evaluacijskih preporuka; Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.1.2. Odjel za financijsko planiranje i upravljanje rizicima
Članak 16.
Odjel za financijsko planiranje i upravljanje rizicima obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na proces ugovaranja projekata sredstvima ESI fondova; provodi odabir projekata; sudjeluje u procesu ocjenjivanja i odabira projekata s drugim tijelima u sustavu upravljanja Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali ili s drugim tijelima; upravlja financijskim alokacijama iz sredstava ESI fondova i iz državnog proračuna te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika i o tome vodi evidencije te izvještava tijela u sustavu upravljanja Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali te druga tijela; izvršava isplate sredstava sukladno zahtjevima Upravljačkog tijela, odnosno tijela koja obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela; priprema i dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava plaćanje sredstava; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; vodi evidenciju o povratima; dostavlja tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima; sukladno relevantnim sporazumima surađuje s korisničkim institucijama, te s Posredničkim tijelom razine 2; sudjeluje u monitoring posjetima prema potrebi; koordinira provedbu tehničke pomoći; osigurava elektronsko praćenje podataka i unos u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS). Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz financijsko planiranje proračuna Ministarstva, a sukladno definiranim strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama u okviru strateških i programskih dokumenata za turizam i sport. Odjel upravlja rizicima za mjere. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.1.1.3. Odjel za analitičke poslove i procjenu učinka
Članak 17.
Odjel za analitičke poslove i procjenu učinka pruža podršku poslovnima koordinatora strateškog planiranja kroz izradu potrebnih analitičkih podloga za razvoj turizma i jačanje ljudskih potencijala u turizmu; izradu analiza i statističkih pokazatelja za potrebe predlaganja strateških ciljeva, prioriteta i mjera za razvoj turizma i jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu prilikom izrade strateških i programskih dokumenata; izrađuje analize potrebe za vrednovanje strateških i programskih dokumenata za razvoj turizma i sporta. U svoj radu Odjel primjenjuje odgovarajuće analitičke i komparativne metode u analizi statističkih podataka.
 
3.1.2. Služba za praćenje i operativno planiranje programa za razvoj
Članak 18.
Služba za praćenje i operativno planiranje programa za razvoj odgovorna je za operativno planiranje programa namijenjenih razvoju turizma i sporta, u utvrđivanju mjera za provedbu prioriteta operativnih programa te razvoja uvjete i planove za njihovu provedbu; priprema sažetke operacija i kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere; sudjeluje u praćenju provedbi prioriteta i mjera u suradnji s odgovarajućim Upravljačkim tijelom odgovornim za programske dokumente te sa drugim tijelima; sudjeluje u pripremi godišnjih i završnih izvješća kroz davanje informacija, analitičkih podloga i studija o provedbi mjera, prioriteta i programa za razvoj turizma i sporta; sudjeluje u radu odbora za praćenje; provodi mjere informiranja i komunikacije u okviru svoga djelokruga u suradnji s Upravljačkim tijelom i drugim tijelima, odnosno tijelima koje obavljaju delegirane funkcije Upravljačkog tijela; koordinira pripremu i provedbu tehničke pomoći. Služba u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Službi za praćenje i operativno planiranje programa za razvoj ustrojavaju se:
3.1.2.1. Odjel za operativno planiranje programa za razvoj
3.1.2.2. Odjel za praćenje provedbe programa za razvoj, izvještavanje, komunikaciju i vidljivost.
 
3.1.2.1. Odjel za operativno planiranje programa za razvoj
Članak 19.
Odjel za operativno planiranje programa za razvoj utvrđuje mjere za provedbu prioriteta programa za razvoj turizma i sporta; izrađuje sažetke operacija i kriterije za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta i mjere te prati provedbu prioriteta i mjera operativnih programa; obavlja stručne i administrativne poslove pripreme natječajne dokumentacije i uputa za prijavitelje za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za razvoj turizma i sporta; objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa za razvoj turizma i sporta; priprema programe državnih potpora i programe potpora male vrijednosti; sudjeluje u provedbi informativnih radionica za pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru prioriteta i mjera operativnih programa; sudjeluje u odabiru projekata. Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.1.2.2. Odjel za praćenje provedbe programa za razvoj, izvještavanje, komunikaciju i vidljivost
Članak 20.
Odjel za praćenje programa za razvoj, izvještavanje, komunikaciju i vidljivost prati provedbu pokazatelja i predlaže korektivne mjere; sudjeluje u radu odbora za praćenje; sudjeluje u monitoring posjetima prema potrebi; osigurava elektronsko praćenje podataka i unos u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS); provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima. Odjel priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; izrađuje analizu radne opterećenosti te druge dokumente vezane uz kadrovska pitanja Posredničkog tijela razine 1; koordinira pripremu i provedbu tehničke pomoći; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i s drugim tijelima državne uprave, te obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.3. Služba za pripremu i provedbu strateških projekata i digitalizaciju
Članak 21.
Služba za pripremu i provedbu strateških projekata i digitalizaciju obavlja stručne poslove pripreme i provedbe strateških projekata Ministarstva i projekata u kojima Ministarstvo sudjeluje, a koji se odnose na razvoj i jačanje konkurentnosti i uspješnosti hrvatskog turizma i sporta; prati pozive koje objavljuju tijela nadležna za pozive u okviru ESI fondova, drugih financijskih instrumenata, Programa Unije te drugih izvora financiranja; obavlja poslove prikupljanja informacija o potrebama i projektnim idejama, koordinira pripremu, predlaganje te izradu projektnih sažetaka, sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije; priprema projektne prijedloge na otvorene pozive iz programa EU, međunarodnih financijskih institucija i drugih izvora, izrađuje prijedloge proračuna projekata, komunicira s tijelima odgovornim za objavu poziva, koordinira procese ugovaranja projekata Ministarstva; izrađuje planove nabave projekata Ministarstva te provodi postupke javne nabave, planira proračuna projekata Ministarstva, izrađuje izvještaja o napretku provedbe projekata, izrada zahtjeva za nadoknadu sredstava; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva uključenih u pripremu projekata; obavlja administrativne, stručne, tehničke i druge poslove koji se odnose na podršku korisnicima projekata u fazi pripreme projekata: analizira i procjenjuje potrebnu projektnu dokumentaciju, osigurava podršku u izradi projektne dokumentacije; daje stručne upute i mišljenja o sadržaju i opsegu pripremljene projektne dokumentacije te ostalim važnim elementima projekta; organizira kontrolu usklađenosti tehničke dokumentacije s propisima, normativima i pravilima struke; komunicira sa svim zainteresiranim sudionicima u fazi pripreme projekata; sudjeluje u pripremi zahtjeva za pokretanje postupka javne nabave; sudjeluje u ugovaranju radova, roba i usluga kroz postupke javne nabave; obavlja poslove vezane uz provedbu i praćenje aktivnosti projekata financiranih iz programa EU, međunarodnih financijskih institucija i drugih izvora: provodi stalan nadzor nad provedbom projekata za ugovore koji su sklopljeni; koordinira rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva uključenih u provedbu projekata; surađuje s upravljačkim i posredničkim tijelima, Ministarstvom financija i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata; kontrolira izvješća ugovaratelja i radne naloge stručnjaka, račune ugovaratelja, te poslove u nadležnosti Službe koji se odnose na provedbu plaćanja sukladno potpisanim ugovorima; popunjava odgovarajuće kontrolne liste sukladno propisanoj proceduri; izrađuje izvješća o praćenju provedbe projekata; organizira sastanke o statusu provedbe projekata, osigurava pravovremenu i učinkovitu provedbu predlaganjem korektivnih upravljačkih radnji na temelju praćenja projekata; uočavanje eventualnih nepravilnosti u provedbi projekta i poduzimanja odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje; izrađuje analizu problema u provedbi projekata i predlaganje rješenja za njihovo otklanjanje, prikupljanja informacija i dokumentacije o svim projektima, vrednovanja projekata, poslove praćenja zakona i drugih propisa Republike Hrvatske i EU.
Služba obavlja stručne poslove vezano uz uvođenje i primjenu jedinstvenih programskih rješenja u svrhu poboljšanja učinkovitosti elektroničke javne uprave iz djelokruga Ministarstva; priprema, vodi i nadzire održavanje jedinstvenih programskih rješenja Ministarstva; kontrolira i brine za ispravno funkcioniranje jedinstvenih programskih rješenja iz djelokruga Ministarstva te obavlja poslove središnje administracije istih; predlaže promjene na jedinstvenim programskim rješenjima, sudjeluje u pripremi dokumentacije za nabavu usluge održavanje aplikativnih sustava, nadzire izvršavanje ugovora o održavanju jedinstvenih programskih rješenja; planira, priprema i koordinira provedbu mjera unaprjeđenja te učinkovite primjene i korištenja jedinstvenih programskih rješenja te planira i organizira integraciju s drugim programskim rješenjima; organizira korisničku podršku krajnjim korisnicima u radu s jedinstvenim programskim rješenjima te organizira edukacije djelatnika za korištenje programskih rješenja; provodi mjerenje učinka i prati zadovoljstvo krajnjih korisnika jedinstvenih programskih rješenja; periodički i prema potrebi izrađuje stručne analize, statistike i priprema izvješća o korištenju jedinstvenih programskih rješenja; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave te druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.2. Sektor za međunarodnu suradnju
Članak 22.
Sektor za međunarodnu suradnju obavlja poslove priprema i provodi aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju Ministarstva i obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije u vezi europskih poslova iz nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne poslove pripreme i izrade prijedloga međunarodnih instrumenata koje sklapa Ministarstvo s nadležnim institucijama drugih država ili međunarodnih organizacija te prati njihovu provedbu iz djelokruga Ministarstva. Organizira, priprema i koordinira sastanke s predstavnicima međunarodnih organizacija te s predstavnicima nadležnih tijela drugih država u cilju razvijanja i jačanja međunarodne suradnje; predlaže aktivnosti i redovito sudjeluje u radu Svjetske turističke organizacije (UNWTO) i ostalih međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; sudjeluje u pripremi i provedbi Europskog turističkog foruma i Europskog dana turizma te prati provedbu inicijative za razvoj održivog turizma Europska destinacija izvrsnosti (EDEN); prati politike Europske unije iz nadležnosti Ministarstva te prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim skupinama Vijeća ministara i Europskog vijeća te radnih skupina na visokoj razini te priprema prijedloge stajališta iz nadležnosti Ministarstva; priprema i provodi europske politike i inicijative u turizmu; sudjeluje u radu radnih skupina na europskoj razini, posebno u okviru Savjetodavnog odbora za turizam (TAC) te unutar upravljačke skupine EUSAIR; u ulozi nacionalnog koordinatora provodi europske strategije namijenjene razvoju turizma; koordinira djelatnost uprava Ministarstva, te obavlja stručne i administrativne poslove u vezi suradnje na europskim poslovima s drugim tijelima državne uprave prema potrebi; obavlja poslove vezano za očitovanja iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije; promiče, prati i predlaže načine unaprjeđivanja turističkih odnosa s pojedinim zemljama, integracijama i regionalnim inicijativama; priprema analitičke podloge za utvrđivanje i provedbu turističke politike s inozemstvom; priprema, sudjeluje u pregovorima i prati provedbu međunarodnih ugovora s područja turističkih odnosa s inozemstvom iz nadležnosti Ministarstva.
Sektor za međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz međunarodnu suradnju u području sporta, koordinirajući sa sportskim udruženjima i obavljajući poslove iz djelokruga međunarodne suradnje. Sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava državnog proračuna iz područja međunarodnih poslova. Sektor sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, te međunarodnih dokumenata. Sektor brine o jačanju utjecaja hrvatskog sporta i sportske rekreacije u međunarodnim sportskim organizacijama; potiče promicanje interesa Republike Hrvatske putem sportske diplomacije; potiče održavane redovnih sastanaka s predstavnicima krovnih međunarodnih sportskih organizacija radi ujednačenog predstavljanja hrvatskih interesa u istima; brine o ispunjenosti uvjeta za prijem u hrvatsko državljanstvo sportaša stranaca na temelju interesa Republike Hrvatske; surađuje s međunarodnim organizacijama u provedbi programa dual karijere i dodatnog usavršavanja i obrazovanja sportaša. Sudjeluje u izradi davanja mišljenja na izdavanje viza sportašima. Sudjeluje u protokolarnim međunarodnim obvezama iz područja sporta; sudjeluje u organizaciji međunarodnih sastanaka, seminara i konferencija.
Sektor sudjeluje u radu odgovarajućih tijela Europske unije i Vijeća Europe te provodi i unaprjeđuje bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama te međunarodnim organizacijama i institucijama. Sektor potiče poštivanje specifičnosti sporta u politikama Europske unije i unaprjeđenje suradnje sa sportskim organizacijama iz Europske unije i drugih zemalja; poslove vezane uz praćenje i provedbu programa unije Erasmus+ u području sporta te na nacionalnoj razini provodi inicijative Europske komisije poput Europskog tjedna sporta. Sektor potiče međunarodne suradnje koje doprinose razvoju sporta u Hrvatskoj te razmjeni iskustava znanja među partnerima iz Europske unije i drugih zemalja. Sektor; administrativno vodi registre informacijskog sustava u športu i izvještajni dio sustava iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Sektoru za međunarodnu suradnju ustrojavaju se:
3.2.1. Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju u turizmu
3.2.2. Služba za europske poslove i politike
3.2.3. Služba za međunarodnu suradnju u sportu.
 
3.2.1. Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju u turizmu
Članak 23.
Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju u turizmu vodi sve poslove bilateralne i multilateralne suradnje Ministarstva u području turizma; predlaže politiku njihovog razvoja i mjere za njihovo unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih akata, analizira ih i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže i organizira sazivanje mješovitih radnih sastanaka temeljem bilateralnih, odnosno multilateralnih ugovora, sporazuma i memoranduma; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija, inicijativa i udruženja; prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije; organizira međunarodne skupove, sastanke, posjete, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora, osobito u pripremi stručnih podloga, sudjelovanja u organizaciji međunarodnih tematskih skupova i sastanaka; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz poslove bilateralne i multilateralne suradnje; sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih gospodarskih odbora koji uključuju turizam; aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, prati susrete unutar Ministarstva turizma s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice, te o njima redovno vodi bilješke; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim i multilateralnim ugovorima/sporazumima iz područja turizma, te stranoj stručnoj literaturi na temu turizma s međunarodnih skupova, odnosno izdanja međunarodnih i regionalnih organizacija; prati uvjete dolaska stranih turista; prati međunarodne propise drugih zemalja koji reguliraju turističke tokove; prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
U Službi za bilateralnu i multilateralnu suradnju u turizmu ustrojavaju se:
3.2.1.1 Odjel za bilateralnu suradnju
3.2.1.2. Odjel za multilateralnu suradnju.
 
3.2.1.1 Odjel za bilateralnu suradnju
Članak 24.
Odjel za bilateralnu suradnju predlaže politiku razvoja bilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj suradnji i njihovu provedbu te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; predlaže i organizira sazivanje mješovitih radnih sastanaka temeljem bilateralnih ugovora, sporazuma i memoranduma; predlaže ostale aktivnosti s ciljem poticanja daljnjeg razvoja suradnje između država; redovno prati kretanja i trendove na području turizma drugih zemalja; ažurira podatke iz područja turizma drugih zemalja (pokazatelje, izmjene strukture vlasti, promjene tijela nadležnih za turizam i sl.); aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske i unosi relevantne informacije u interne bilješke i dokumente; prati susrete unutar Ministarstva s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice, te o njima redovno vodi bilješke; dostavlja bilješke iz svoga djelokruga rada unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, odnosno Ministarstvu vanjskih i europskih poslova; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim ugovorima, sporazumima, odnosno memorandumima iz područja turizma; prati uvjete dolaska stranih turista i međunarodne propise drugih zemalja koji reguliraju turističke tokove; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.1.2 Odjel za multilateralnu suradnju
Članak 25.
Odjel za multilateralnu suradnju predlaže politiku multilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma i drugih akata iz područja multilateralne suradnje te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; predlaže aktivnosti i sudjeluje u provedbi multilateralnih ugovora, sporazuma i drugih međunarodnih akata; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija (Odbor za turizam OECD-a, Vijeće Europe i dr.), inicijativa i udruženja (Jadransko-jonska inicijativa, Srednjeeuropska inicijativa /SEI/, Unija za Mediteran i dr.); prati i analizira utjecaj međunarodnih turističkih organizacija na razvoj turizma; prikuplja i priprema materijale (i upitnike) za međunarodne organizacije, te organizira međunarodne skupove, sastanke, posjet, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, osobito u pripremi stručnih podloga, sudjelovanja u organizaciji međunarodnih tematskih skupova i sastanaka; vodi baze podataka o potpisanim multilateralnim ugovorima, sporazumima i drugim međunarodnim aktima iz područja turizma, te strane stručne literature na temu turizma s međunarodnih skupova, odnosno izdanja međunarodnih i regionalnih organizacija, kao što su npr. UNWTO, Radna zajednica Alpe-Jadran, Jadransko-jonska inicijativa i sl.; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.2.2. Služba za europske poslove i politike
Članak 26.
Služba za europske poslove i politike obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije u vezi europskih poslova iz nadležnosti Ministarstva; predlaže aktivnosti i redovito sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; prati politike Europske unije iz nadležnosti Ministarstva te prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim skupinama Vijeća ministara i Europskog vijeća te radnih skupina na visokoj razini te priprema prijedloge stajališta iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u pripremi i dostavi dokumenata Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, kao i u radu Savjetodavnog odbora za turizam Europske komisije (TAC), Europskog turističkog foruma i Europskog dana turizma, te ostalih stručnih skupova koji se organiziraju u Europskoj uniji na temu turizma; prati provedbu inicijative za razvoj održivog turizma Europska destinacija izvrsnosti (EDEN); redovito izvještava hrvatsku javnost o glavnim događanjima vezanima uz turizam; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora, osobito u pripremi stručnih podloga. Centralna je točka koordinacije ukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove; sudjeluje u radu radnih skupina i odbora za pripremu europskih i makroregionalnih strategija (EUSAIR i EUSDR) za razvoj turizma; koordinira rad upravljačke skupine 4. Stupa EUSAIR-a; priprema i provodi europske politike i inicijative u turizmu u okviru instrumenata Europske unije uključujući programe Unije; u ulozi nacionalnog koordinatora provodi europske strategije namijenjene razvoju turizma; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora, osobito u provedbi europskih strategija i inicijativa, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.2.3. Služba za međunarodnu suradnju u sportu
Članak 27.
Služba za međunarodnu suradnju u sportu obavlja poslove vezane uz međunarodnu suradnju u području sporta, koordinirajući sa sportskim udruženjima i obavljajući poslove iz djelokruga međunarodne suradnje. Sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna i načinu korištenja financijskih sredstava državnog proračuna iz područja međunarodnih poslova. Služba sudjeluje u radu stručnih međunarodnih organizacija; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, te međunarodnih dokumenata.
Služba brine o jačanju utjecaja hrvatskog sporta i sportske rekreacije u međunarodnim sportskim organizacijama; potiče promicanje interesa Republike Hrvatske putem sportske diplomacije; potiče održavane redovnih sastanaka s predstavnicima krovnih međunarodnih sportskih organizacija radi ujednačenog predstavljanja hrvatskih interesa u istima; brine o ispunjenosti uvjeta za prijem u hrvatsko državljanstvo sportaša stranaca na temelju interesa Republike Hrvatske; surađuje s međunarodnim organizacijama u provedbi programa dual karijere i dodatnog usavršavanja i obrazovanja sportaša. Sudjeluje u izradi davanja mišljenja na izdavanje viza sportašima. Sudjeluje u protokolarnim međunarodnim obvezama iz područja sporta; sudjeluje u organizaciji međunarodnih sastanaka, seminara i konferencija.
Služba sudjeluje u radu odgovarajućih tijela Europske unije i Vijeća Europe te provodi i unaprjeđuje bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama te međunarodnim organizacijama i institucijama. Služba potiče poštivanje specifičnosti sporta u politikama Europske unije i unaprjeđenje suradnje sa sportskim organizacijama iz Europske unije i drugih zemalja. Služba obavlja poslove vezane uz praćenje i provedbu programa unije Erasmus+ u području sporta te na nacionalnoj razini provodi inicijative Europske komisije poput Europskog tjedna sporta. Služba potiče međunarodne suradnje koje doprinose razvoju sporta u Hrvatskoj te razmjeni iskustava među partnerima iz Europske unije i drugih zemalja. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; administrativno vodi registre informacijskog sustava u športu i izvještajni dio sustava iz svoje nadležnosti.