Obavijest o ispitnoj literaturi

1. Ishod učenja:  Opisati pojam, zadaće, ulogu, funkcije, te najvažnije usluge turističkih agencija

Način provjere: pisani ispit, usmeni ispit
Primjer ispitnog zadatka: Opišite posredničku funkciju turističkih agencija!

Specifični ishodi učenja koji će biti provjeravani na ispitu:
 • Predstaviti turističke agencije kao posrednike na turističkom tržištu
 • Opisati ulogu i zadaće turističkih posrednika na turističkom tržištu
 • Predstaviti najvažnije skupine poslova turističkih agencija
 • Opisati posredničku funkciju turističkih agencija
 • Prikazati informativno-savjetodavnu funkciju turističkih agencija
 • Predstaviti promidžbenu funkciju (funkciju oglašavanja) turističkih agencija
 • Opisati organizatorsku funkciju turističkih agencija
 • Predstaviti paket aranžman kao uslugu turističkih agencija
 • Prikazati povezane putne aranžmane kao uslugu turističkih agencija
 • Opisati izlete kao uslugu turističkih agencija
 • Predočiti turističke transfere kao uslugu turističkih agencija
 • Opisati turističke usluge u kongresnom turizmu kao uslugu turističkih agencija

Popis preporučene literature (poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. i sur. (2011). Turizam: Ekonomske osnove i organizacijski sustav. Zagreb: Školska knjiga., str. 213-220,  ili
 2. Meštrov, D., Bunja, Đ. i Kralj, B. (2007). Organizacija poslovanja turističkih agencija: udžbenik za 4. razred hotelijersko-turističkih škola. Zagreb: Školska knjiga d.d., str. 38-45, ili
 3. Vukonić, B., Keča, K., Pukšar, I. (2015). Turističke agencije – 2. izdanje. Zagreb: VPŠ Libertas., str.30-39
 4. Trezner, Ž. (2019). Najvažnije usluge turističkih agencija. UHPA stručna revija, 9, str. 70-80.
 
2. Ishod učenja: Objasniti razloge nastanka, dosadašnji razvoj i položaj različitih vrsta turističkih agencija u suvremenoj strukturi distribucije usluga u turizmu

Način provjere: pisani ispit, usmeni ispit
Primjer ispitnog zadatka: Objasnite koristi od poslovanja turoperatora za turističku ponudu!

Specifični ishodi učenja koji će biti provjeravani na ispitu:
 • Protumačiti uzroke i posljedice pojave turističkih agencija na turističkom tržištu
 • Objasniti na kojim je inovacijama Thomas Cook temeljio razvoj poslovanja svoje turističke agencije
 • Interpretirati činitelje koji su najviše utjecale na razvoj turističkih agencija
 • Protumačiti što bi moglo najviše utjecati na poslovanje turističkih agencija u budućnosti
 • Objasniti ulogu emitivnih turističkih agencija
 • Objasniti ulogu receptivnih turističkih agencija
 • Protumačiti položaj turoperatora u suvremenoj strukturi distribucije usluga u turizmu
 • Protumačiti položaj turističkih agencija posrednika u suvremenoj strukturi distribucije usluga u turizmu
 • Objasniti glavne koristi od poslovanja turoperatora za turističku ponudu
 • Objasniti glavne koristi od poslovanja turoperatora za turističku potražnju
 • Protumačiti glavne koristi od poslovanja destinacijskih menadžment kompanija za turističku ponudu
 • Protumačiti glavne koristi od poslovanja destinacijskih menadžment kompanija za turističku potražnju

Popis preporučene literature (poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. i sur. (2011). Turizam: Ekonomske osnove i organizacijski sustav. Zagreb: Školska knjiga., str. 213-215, 220-228,  ili
 2. Meštrov, D., Bunja, Đ. i Kralj, B. (2007). Organizacija poslovanja turističkih agencija: udžbenik za 4. razred hotelijersko-turističkih škola. Zagreb: Školska knjiga d.d., str. 18-20, 24-28, ili
 3. Vukonić, B., Keča, K., Pukšar, I. (2015). Turističke agencije – 2. izdanje. Zagreb: VPŠ Libertas.,  str. 16-18, 73-75, 78, i
 4. Čorak, S., Trezner, Ž., ured. (2014). Destinacijske menadžment kompanije DMK: Priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa. Zagreb: Hrvatska turistička zajednica., str. 14-18.
 
3. Ishod učenja: Prikazati specifične obveze turističkih agencija na temelju različitih izvora prava kojima je regulirano poslovanje turističkih agencija u Republici Hrvatskoj

Način provjere: pisani ispit, usmeni ispit
Primjer ispitnog zadatka: Prikažite obveze turističke agencije u pogledu objavljivanja općih informacija na mrežnim stranicama temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu!

Specifični ishodi učenja koji će biti provjeravani na ispitu:
 • Prikazati osnovne obveze turističkih agencija u pogledu uvjeta, sadržaja i cijena usluga te podnošenja pisanog prigovora temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu
 • Predstaviti način izdavanja i sadržaj računa za usluge turističke agencije temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Opišite način obračuna poreza na dodanu vrijednost po posebnom postupku oporezivanja za putničke agencije temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Opisati obvezu prijave poslovanja turističke agencije temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu
 • Predstaviti obveze turističke agencije u svezi prostora u kojem posluje te pružanja usluga u poslovnici i izvan poslovnice temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu
 • Prikazati obveze turističke agencije u vezi zapošljavanja voditelja poslova, njegove odgovornosti i mogućnosti njegove zamjene u slučaju spriječenosti temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu
 • Opisati obveze turističke agencije u pogledu isticanja tvrtke, sjedišta i radnog vremena temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu te uporabe tvrtke temeljem Zakona o trgovačkim društvima, odnosno Zakona o obrtu
 • Prikazati najvažnije obveze turističke agencije u pogledu objavljivanja općih informacija na mrežnim stranicama temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu i Zakona o trgovačkim društvima
 • Predstaviti obveze turističke agencije u pogledu čuvanja poslovne tajne temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu
 • Prikazati ključne obveze turističke agencije u pogledu prijevoza putnika i prijevoznih sredstava kojima se obavlja prijevoz u sklopu paket-aranžmana, izleta i turističkog transfera temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu te obavljanja prijevoza za vlastite potrebe temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
 • Opisati obveze turističke agencije u pogledu korištenja voditelja putovanja i turističkog vodiča temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu
 • Predstaviti obveze turističke agencije u pogledu osiguravanja jamčevine za slučaj nesolventnosti temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu
 • Predstaviti obveze turističke agencije u pogledu sklapanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu i osiguranja koja se moraju ponuditi putniku temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu
 • Prikazati obveze turističke agencije u pogledu izvansudskog rješavanja spora temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu i Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Popis preporučene literature (odredbe propisa i poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Zakon o pružanju usluga u turizmu, Narodne novine 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21, članci 6.,7., 14. do 24., 50. do 54, 69., 70., 77., 79. do 82. i 100., i
 2. Zakon o trgovačkim društvima, Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, članak 21., ili
 3. Zakon o obrtu, Narodne novine 143/13, 127/19, 41/20 članak 19., i
 4. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Narodne novine 41/18, 98/19, 30/21, 114/22 članci 93. i 94., i
 5. Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, članci 79.-81., i 91.-94., i
 6. Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Narodne novine 121/16 i 32/19, članci 19. i 22.
 
4. Ishod učenja: Predstaviti obveze ugovornih strana za ugovore koje sklapaju turističke agencije, a koji su uređeni zakonima koji uređuju usluge u turizmu i obvezne odnose te Posebnim uzancama u ugostiteljstvu

Način provjere: pisani ispit, usmeni ispit
Primjer ispitnog zadatka: Prikažite najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja posredničkog ugovora o putovanju!

Specifični ishodi učenja koji će biti provjeravani na ispitu:
 • Prikazati najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja ugovora o djelu
 • Prezentirati najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja ugovora o prijevozu osoba
 • Predstaviti najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja ugovora o nalogu
 • Prikazati najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja ugovora o komisiji
 • Prezentirati najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja ugovora o trgovinskom zastupanju
 • Predstaviti najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja ugovora o posredovanju
 • Prikazati najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja posredničkog ugovora o putovanju
 • Prezentirati najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem (alotmanu)
 • Predstaviti najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja ugovora o ugostiteljskoj ostavi
 • Prikazati najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja agencijskog ugovora o hotelskim uslugama
 • Predstaviti najvažnija obilježja ugovora i obveze ugovornih strana kod sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu
 • Prezentirati najvažnije predugovorne informacije koje je turistička agencija obvezna staviti na raspolaganju putniku za svaki izlet.

Popis preporučene literature (odredbe propisa i poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Zakon o pružanju usluga u turizmu, Narodne novine 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21, članci 25., 28. do 60., i
 2. Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine  35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, odredbe o ugovoru o djelu,  članci 590. do 619.; ugovoru o prijevozu osoba članci 661. do 665. i 694. do 698.; ugovoru o ostavi i ugostiteljskoj ostavi, članci 725. do 743.; ugovoru o nalogu, članci 763. do 784.; ugovoru o komisiji, članci 785. do 803.; ugovoru o trgovinskom zastupanju, članci 804. do 834.; ugovoru o posredovanju, članci 835. do 848;  posredničkom ugovoru o putovanju,  članci 904. do 908., ugovoru o raspolaganju ugostiteljskim smještajem (alotmanu), članci 909. do 920., i
 3. Posebne uzance u ugostiteljstvu (Narodne novine 74/23), odredbe o ugovoru o alotmanu, uzance br. 85. do 92.; agencijskom ugovoru o hotelskim uslugama, uzance br. 53. do 84., i
 4. Marin, J. (2019). Primjena Zakona o pružanju usluga u turizmu – što je novo za pružatelje i korisnike usluga paket-aranžmana i povezanih putnih aranžmana. Poredbeno pomorsko pravo, 58 (173), str. 151-208., i
 5. Gorenc, V., Pešutić, A. (2008). Trgovačko pravo u turizmu: udžbenik za 2. i 4. razred srednjih ugostiteljskih i hotelijersko-turističkih škola. Zagreb: Školska knjiga d.d. (uz uvažavanje nastalih promjena propisa od izdavanja udžbenika), str. 198-215, i 266-289., ili
 6. Trezner, Ž. (2019). Pravni karakter usluga turističkih agencija. UHPA stručna revija, 9, str. 82-88., i
 7. Šarić, D. (2019). Odgovornosti i obveze koje proizlaze iz načina pružanja usluga. UHPA stručna revija, 9, str. 89-99.

5. Ishod učenja: Prezentirati pravnu osnovu, uvjete pružanja i sadržaj različitih vrsta ugostiteljskih usluga, usluga prijevoza i usluga u turizmu

Način provjere: pisani ispit, usmeni ispit
Primjer ispitnog zadatka: Prezentirajte pravnu osnovu, najvažnije uvjete pružanja i sadržaj turističkih usluga u aktivnom i pustolovnom turizmu!

Specifični ishodi učenja koji će biti provjeravani na ispitu:
 • Prezentirati pravnu osnovu, najvažnije uvjete pružanja i sadržaj usluga turističkog vodiča
 • Prikazati pravnu osnovu, najvažnije uvjete pružanja i sadržaj usluga voditelja putovanja, turističkog zastupnika i turističkog predstavnika
 • Prezentirati pravnu osnovu, najvažnije uvjete pružanja i sadržaj turističkih usluga u nautičkom turizmu
 • Predstaviti pravnu osnovu, najvažnije uvjete pružanja i sadržaj turističkih usluga u zdravstvenom i kongresnom turizmu
 • Prezentirati pravnu osnovu, najvažnije uvjete pružanja i sadržaj turističkih usluga u aktivnom i pustolovnom turizmu
 • Prikazati pravnu osnovu, najvažnije uvjete pružanja i sadržaj turističkih usluga na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu, u šumi šumoposjednika i u ribolovnom turizmu
 • Prezentirati pravnu osnovu, najvažnije uvjete pružanja i sadržaj usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
 • Predstaviti pravnu osnovu, najvažnije uvjete pružanja i sadržaj usluga turističkog ronjenja
 • Prikazati pravnu osnovu, najvažnije obveze i uvjete za obavljanje djelatnosti ugostitelja
 • Prezentirati pravnu osnovu, najvažnije obveze i uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
 • Predstaviti pravnu osnovu,  najvažnije obveze i uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • Prezentirati pravnu osnovu, najvažnije obveze i uvjete za pružanje usluga prijevoza putnika u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • Prikazati pravnu osnovu i najvažnija prava putnika u autobusnom prijevozu
 • Prezentirati pravnu osnovu, najvažnija prava i obveze putnika i prijevoznika pri prijevozu putnika i prtljage u zračnom prometu
 • Predstaviti pravnu osnovu, najvažnija prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku
 • Prezentirati pravnu osnovu, najvažnija prava i obveze putnika i prijevoznika pri prijevozu putnika i prtljage u željezničkom prometu
 • Prikazati pravnu osnovu, najvažnija prava i obveze putnika i prijevoznika pri prijevozu putnika i prtljage kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima

Popis preporučene literature (odredbe propisa koje obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Zakon o pružanju usluga u turizmu, Narodne novine 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21, članci 69. do 96., i
 2. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Narodne novine, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) članci 4., 7. do 10., 13., 15. do 19., 30. do 32., 39.,  i 41., i
 3. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Narodne novine 41/18, 98/19, 30/21, 114/22, članci 31. do 73., i
 4. Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, Službeni list Europske unije L 055/1., i
 5. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, Narodne novine 132/98, 63/08, 134/09 i 94/13, članci 4. do 25., i
 6. Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, Službeni list Europske unije L 046/1., i
 7. Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu, Narodne novine 87/96, 114/22, članci 5. do 26., i
 8. Uredba (EZ) br. 1317/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, Službeni list Europske unije L 315/14., i
 9. Pomorski zakonik,  Narodne novine 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19, članci 589. do 633., i
 10. Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, Službeni list Europske unije L 334/1.
 
6. Ishod učenja: Identificirati pravnu osnovu djelovanja, ulogu i zadaće različitih vrsta turističkih agencija u destinacijskom menadžmentu, a naročito u sustavu turističkih zajednica i njegovom financiranju

Način provjere: pisani ispit, usmeni ispit
Primjer ispitnog zadatka: Pojasnite ulogu turističke agencije u načinu prijave i odjave turista u ime i za račun osobe koja pruža ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu!

Specifični ishodi učenja koji će biti provjeravani na ispitu:
 • Opisati važnost i modele upravljanja turizmom u turističkoj destinaciji
 • Predstaviti ulogu destinacijskih menadžment organizacija i destinacijskih menadžment kompanija u upravljanju turističkom destinacijom
 • Prikazati najvažnije ciljeve i područja djelovanja turističkih zajednica
 • Prikazati pravnu osnovu, način obračuna, i plaćanja članarine turističkim zajednicama za turističke agencije
 • Opisati način plaćanja i utvrđivanja visine turističke pristojbe za različite obveznike
 • Prikazati način prijave i odjave turista u ime i za račun osobe koja pruža ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Popis preporučene literature (odredbe propisa i poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Narodne novine 52/19, 42/20, članak 5., 9. i 10.  
 2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, Narodne novine 52/19, 144/20, članci 4. do 10.
 3. Zakon o turističkoj pristojbi, Narodne novine, broj 52/19, 32/20, 42/20, članci 4. do 17. i 22.
 4. Čorak, S., Trezner, Ž., ured. (2014). Destinacijske menadžment kompanije DMK: Priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa. Zagreb: Hrvatska turistička zajednica., str. 9 do 13.
 5. Horwath HTL (2013). Operativni priručnik za primjenu modela destinacijske menadžment organizacije (DMO). Zagreb: Horwath HTL, Hrvatska turistička zajednica., str. 6-9.
 
7. Ishod učenja: Interpretirati najvažnije unutarnje i vanjske činitelje uspjeha te ekonomska mjerila uspješnosti različitih vrsta turističkih agencija

Način provjere: pisani ispit, usmeni ispit
Primjer ispitnog zadatka: Protumačite razloge i način izračuna koeficijenta tekuće likvidnosti te očekivane vrijednosti za turističke agencije!

Specifični ishodi učenja koji će biti provjeravani na ispitu:
 • Protumačiti najvažnije vanjske činitelje uspjeha za turističke agencije 
 • Interpretirati najvažnije unutarnje činitelje uspjeha za turističke agencije 
 • Identificirati najčešće fiksne i varijabilne troškove poslovanja turističkih agencija
 • Objasniti način izračuna točke pokrića u poslovanju turističkih agencija
 • Protumačiti važnost praćenja operativne dobiti (EBIT) u poslovanju turističkih agencija
 • Protumačiti razloge i način izračuna profitne marže te očekivane vrijednosti za turističke agencije
 • Objasniti razloge i način izračuna bruto marže po zaposlenom te očekivane vrijednosti za turističke agencije
 • Protumačiti razloge i način izračuna koeficijenta tekuće likvidnosti te očekivane vrijednosti za turističke agencije
 • Objasniti razloge i način izračuna koeficijenta financijske stabilnosti te očekivane vrijednosti za turističke agencije
 • Interpretirati razloge i način izračuna pokazatelja solventnosti te očekivane vrijednosti za turističke agencije
 • Protumačiti razloge i način izračuna koeficijenta zaduženosti te očekivane vrijednosti za turističke agencije
 • Objasniti razloge i način izračuna rentabilnosti imovine te očekivane vrijednosti za turističke agencije

Popis preporučene literature (poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Čorak, S., Trezner, Ž., ured. (2014). Destinacijske menadžment kompanije DMK: Priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa. Zagreb: Hrvatska turistička zajednica. Str. 20-24, 132-133., i
 2. Bakija, K. (2012). Uloga računovodstva za donošenje poslovnih odluka u praksi turističkih agencija. U: Trezner, Ž. (ured.), Računovodstvo u poslovanju turističkih agencija (str. 105-162). Zagreb: UHPA., i
 3. Trezner, Ž. i Čorak, S. (2018). Analiza poslovanja turističkih agencija i turoperatora u razdoblju 2007.-2017. Zagreb: Institut za turizam.
 
8. Ishod učenja: Protumačiti specifičnosti ponašanja potrošača i marketinga različitih usluga koje pružaju turističke agencije

Način provjere: pisani ispit, usmeni ispit
Primjer ispitnog zadatka: Objasnite najvažnije metode i ciljeve istraživanja tržišta za potrebe turističkih agencija!

Specifični ishodi učenja koji će biti provjeravani na ispitu:
 • Protumačiti najvažnije specifičnosti ponašanja potrošača u turizmu na tržištu krajnje potrošnje (putovanja za osobne potrebe)
 • Interpretirati ključne specifičnosti ponašanja organizacijskog kupca u turizmu (poslovna putovanja)
 • Objasniti najvažnije metode i ciljeve istraživanja tržišta za potrebe turističkih agencija
 • Objasniti važnost upravljanja uslužnim aspektima u marketingu turističkih agencija
 • Protumačiti najvažnije kriterije segmentacije tržišta za potrebe turističkih agencija
 • Objasniti postupak odabira ciljnog tržišta za turističke agencije
 • Protumačiti ključne strategije pozicioniranja na tržištu primjerene turističkim agencijama
 • Objasniti glavne razine na kojima turističke agencije upravljaju svojim turističkim proizvodima
 • Protumačiti najvažnije strategije i politike osmišljavanja i kreiranja usluga turističkih agencija
 • Objasniti ključne metode i strategije određivanja cijena za usluge turističkih agencija
 • Interpretirati najvažnije strategije i politike prodaje usluga turističkih agencija
 • Protumačiti glavne strategije i politike promocije usluga turističkih agencija

Popis preporučene literature (poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Kotler, P., Bowen, J.T. i Makens, J.C. (2010). Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu. Zagreb: Mate., str. 42-47, 164-188, 198-223, 233-252, 276-292, 304-314., i
 2. Vukonić, B., Keča, K., Pukšar, I. (2015). Turističke agencije – 2. izdanje. Zagreb: VPŠ Libertas., str. 148-181., ili
 3. Čorak, S., Trezner, Ž., ured. (2014). Destinacijske menadžment kompanije DMK: Priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa. Zagreb: Hrvatska turistička zajednica., str. 111-120, 123-165., ili
 4. Čavlek, N. (1998). Turoperatori i svjetski turizam. Zagreb: Golden marketing., str. 61-96., ili
 5. Zdjelar, D., Trezner, Ž. (2015). Posebnosti organiziranja naručenih paket-aranžmana. UHPA stručna revija, 5, 47-53.

Pitanja na pismenom dijelu ispita kojima se provjeravaju ishodi učenja od 1.- 8. mogu biti esejskog tipa ili odabir ponuđenih odgovora.

9. Ishod učenja: Demonstrirati postupke izdavanja putne dokumentacije, računa, obračuna poreza na dodanu vrijednost, i knjigovodstvenog praćenja različitih usluga koje pružaju turističke agencije

Način provjere: seminarski rad
Primjer ispitnog zadatka: Kreirajte sastavnice računa, sprovedite postupak obračuna poreza na dodanu vrijednost (ukoliko se primjenjuje posebni postupak oporezivanja)  i prikažite način knjigovodstvenog praćenja za uslugu putovanja, izlet ili paket-aranžman koji je predmet seminarskog rada. Očekivano vrijeme za izradu zadatka 1 sat. Preporuča se kandidatima da prethodno pripreme obrasce za različite vrste usluga turističkih agencija, a naročito za izlet i paket-aranžman koje će dopuniti s konkretnim podacima iz zadatka.

Popis preporučene literature (odredbe propisa i poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Cutvarić, M. (2019). Porezni i računovodstveni status pojedinih vrsta usluga turističkih agencija ovisno o načinu njihovog pružanja. UHPA stručna revija, 9, str. 100-107., i
 2. Bakran, D. (2019). Računovodstveno evidentiranje prihoda turističkih agencija. Računovodstvo i financije : časopis Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, 8, str. 20-22., ili
 3. Trezner, Ž. (2007). Računovodstveno praćenje prihoda od pružanja usluga turističkih agencija. Računovodstvo i financije : časopis Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, 12, str. 35-39. (uz uvažavanje nastalih promjena propisa od izdavanja teksta), i
 4. Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23 (odredbe koje se odnose na izdavanje i sadržaj računa, na oporezivanje usluga putovanja i posebni postupak oporezivanja turističkih agencija), i
 5. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Narodne novine  79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23 (odredbe koje se odnose na izdavanje i sadržaj računa, na oporezivanje usluga putovanja i posebni postupka oporezivanja turističkih agencija)
 
10. Ishod učenja: Kreirati kalkulaciju cijene, opis sadržaja i uvjeta odnosno obvezne predugovorne informacije za različite usluge koje pružaju turističke agencije

Način provjere: seminarski rad
Primjer ispitnog zadatka: Kreirajte kalkulaciju cijene, opis sadržaja i uvjeta odnosno predugovorne informacije za uslugu putovanja, izlet ili paket-aranžman koji je predmet seminarskog rada. Očekivano vrijeme za izradu zadatka 3 sata. Preporuča se kandidatima da prethodno pripreme obrasce kalkulacija te opis sadržaja i uvjeta odnosno predugovorne informacije za različite vrste usluga turističkih agencija, a naročito za izlet i paket-aranžman koje će dopuniti s konkretnim podacima iz zadatka.

Popis preporučene literature (odredbe propisa i poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Vukonić, B., Keča, K., Pukšar, I. (2015). Turističke agencije – 2. izdanje. Zagreb: VPŠ Libertas. str. 156-161. (uz uvažavanje nastalih promjena propisa od izdavanja teksta), ili
 2. Čorak, S., Trezner, Ž., ured. (2014). Destinacijske menadžment kompanije DMK: Priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa. Zagreb: Hrvatska turistička zajednica. Str. 137-143. (uz uvažavanje nastalih promjena propisa od izdavanja teksta), i
 3. Trezner, Ž. (2018). Izazovi primjene Direktive (EU) 2015/2302 za organizatore paket-aranžmana u Hrvatskoj: predugovorne informacije i sklapanje ugovora. UHPA stručna revija, 8, str. 60-69., i
 4. Zakon o pružanju usluga u turizmu, Narodne novine 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21, članak 6., članci 25. do 60.
 
11. Ishod učenja: Izvesti proces informiranja putnika, sklapanja, izmjena, i raskida ugovora o putovanju u paket aranžmanu te rješavanja nesukladnosti u izvršenju paket aranžmana

Način provjere: seminarski rad
Primjer ispitnog zadatka: Kreirajte odgovarajuće standardne predugovorne informacije i ugovor o putovanju u paket-aranžmanu za paket-aranžman koji je predmet seminarskog rada, a potom i obavijest putniku o izmjeni lokacije i kategorije smještajnog objekta. Očekivano vrijeme za izradu zadatka 2 sata. Preporuča se kandidatima da prethodno pripreme obrasce standardnih predugovornih informacija i ugovora o putovanju u paket aranžmanu te obavijesti vezane uz mogućnosti izmjena i raskida ugovora te rješavanja nesukladnosti u izvršenju paket aranžmana koje će dopuniti s konkretnim podacima iz zadatka.

Popis preporučene literature (odredbe propisa i poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Trezner, Ž. (2018). Izazovi primjene Direktive (EU) 2015/2302 za organizatore paket-aranžmana u Hrvatskoj: predugovorne informacije i sklapanje ugovora. UHPA stručna revija, 8, str. 60-69., ili
 2. Marin, J. (2019). Primjena Zakona o pružanju usluga u turizmu – što je novo za pružatelje i korisnike usluga paket-aranžmana i povezanih putnih aranžmana. Poredbeno pomorsko pravo, 58 (173), str. 151-208., i
 3. Zakon o pružanju usluga u turizmu, Narodne novine 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21, članci 29. do 60.
 
12. Ishod učenja: Sprovesti različite oblike poslovnog komuniciranja u turističkoj agenciji s korisnicima i dobavljačima različitih vrsta usluga

Način provjere: seminarski rad
Primjer ispitnog zadatka: Kreirajte zahtjeve za rezervacijom – narudžbe svih usluga putovanja obuhvaćenih zadatkom te odgovor putniku na njegov zahtjev za otkazivanje paket-aranžmana 3 dana prije polaska na putovanje. Očekivano vrijeme za izradu zadatka 2 sata. Preporuča se kandidatima da prethodno pripreme obrasce uobičajenih narudžbi usluga putovanja za različite dobavljače te odgovore putnicima na njihove zahtjeve (otkaz, pritužba i sl.) odnosno dostavu dodatnih informacija vezanih uz usluge putovanja.

Popis preporučene literature (odredbe propisa i poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ostvarivanje ishoda učenja):
 1. Vukonić, B., Keča, K., Pukšar, I. (2015). Turističke agencije – 2. izdanje. Zagreb: VPŠ Libertas. Str. 124-134¸143-147., (uz uvažavanje nastalih promjena propisa od izdavanja teksta), ili
 2. Zdjelar, D., Trezner, Ž. (2015). Posebnosti organiziranja naručenih paket-aranžmana. UHPA stručna revija, 5, str. 47-53. (uz uvažavanje nastalih promjena propisa od izdavanja teksta), i
 3. Zakon o pružanju usluga u turizmu, Narodne novine 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21, članak 6., članci 26. do 60., i
 4. Zakon o trgovačkim društvima, Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, članak 21., ili
 5. Zakon o obrtu, Narodne novine 143/13, 127/19, 41/20, članak 19.
 
Poveznice na javno dostupnu literaturu
 
 1. Pregled relevantnih odredbi propisa koji su dio ispitne literature,
 2. Čorak, S., Trezner, Ž., ured. (2014). Destinacijske menadžment kompanije DMK: Priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa. Zagreb: Hrvatska turistička zajednica,
 3. Horwath HTL (2013). Operativni priručnik za primjenu modela destinacijske menadžment organizacije (DMO). Zagreb: Horwath HTL, Hrvatska turistička zajednica,
 4. Marin, J. (2019). Primjena Zakona o pružanju usluga u turizmu – što je novo za pružatelje i korisnike usluga paket-aranžmana i povezanih putnih aranžmana. Poredbeno pomorsko pravo, 58 (173),
 5. Trezner, Ž. i Čorak, S. (2018). Analiza poslovanja turističkih agencija i turoperatora u razdoblju 2007.-2017. Zagreb: Institut za turizam,
 6. Trezner, Ž. (2019). Najvažnije usluge turističkih agencija. UHPA stručna revija, 9,
 7. Trezner, Ž. (2019). Pravni karakter usluga turističkih agencija. UHPA stručna revija, 9,
 8. Šarić, D. (2019). Odgovornosti i obveze koje proizlaze iz načina pružanja usluga. UHPA stručna revija, 9,
 9. Bakija, K. (2012). Uloga računovodstva za donošenje poslovnih odluka u praksi turističkih agencija. U: Trezner, Ž. (ured.), Računovodstvo u poslovanju turističkih agencija. Zagreb: UHPA,
 10. Zdjelar, D., Trezner, Ž. (2015). Posebnosti organiziranja naručenih paket-aranžmana. UHPA stručna revija, 5,
 11. Cutvarić, M. (2019). Porezni i računovodstveni status pojedinih vrsta usluga turističkih agencija ovisno o načinu njihovog pružanja. UHPA stručna revija, 9,
 12. Trezner, Ž. (2018). Izazovi primjene Direktive (EU) 2015/2302 za organizatore paket-aranžmana u Hrvatskoj: predugovorne informacije i sklapanje ugovora. UHPA stručna revija, 8,
 13. Bakran, D. (2019). Računovodstveno evidentiranje prihoda turističkih agencija. Računovodstvo i financije : časopis Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, 8,
 14. Trezner, Ž. (2007). Računovodstveno praćenje prihoda od pružanja usluga turističkih agencija. Računovodstvo i financije : časopis Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, 12