Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine akt je strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske. Strategija je usklađena s Tranzicijskim putom za turizam, koji je okosnica budućeg Europskog plana turizma do 2030. godine (Agenda 2030), Paktom za vještine u turističkom ekosustavu te ciljevima održivog razvoja UN Agende 2030. Izrada Strategije dio je reformskih procesa predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.

Strategija je izrađena u suradnji s predstavnicima ključnih dionika hrvatskog turizma, ministarstava i drugih relevantnih institucija, a svojim je stavovima dao doprinos velik broj dionika u okviru tematskih radionica, sastanaka i intervjua. U izradu su bili uključeni i predstavnici lokalne zajednice te brojni građani koji su se uključili sudjelujući u anketnom istraživanju.

U okviru Strategije definirana je vizija Republike Hrvatske: Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.

Razvoj održivog turizma u Republici Hrvatskoj ima cilj podići kvalitetu života i rada lokalnog stanovništva i gospodarski i društveni napredak hrvatskog društva u cjelini. Ključno obilježje Hrvatske kao turističke destinacije njezina je autentičnost koju odražavaju gostoljubivi, otvoreni i srdačni ljudi, raznolikost njenih regija te bogata prirodna i kulturna baština. Turizam u Hrvatskoj je više od poduzetništva. To je način života. S ciljem zaštite i još bolje prezentacije resursa, kao i očuvanja duha dobrodošlice po kojem je prepoznatljiv hrvatski turizam, nužno je zaustaviti negativne trendove poput prekomjernog opterećenja prostora i sezonalnosti te pokrenuti održivu razvojnu paradigmu u skladu s najboljim praksama na globalnoj razini. I zato, kako bismo ostvarili viziju, želimo, poštujući nasljeđe, valorizirati kulturnu baštinu, ali i način života, autohtonu hranu i ostale brojne prednosti temeljene na identitetu svih regija.

Temeljem detaljne analize stanja turizma u Republici Hrvatskoj identificirano je deset ključnih izazova hrvatskog turizma danas: vremenska i prostorna neujednačenost, utjecaj turizma na okoliš i prirodu, međuodnos turizma i klimatskih promjena, prilagodba ubrzanim tehnološkim promjenama u turizmu, kvaliteta života i dobrobit lokalnog stanovništva, nedostatni ljudski potencijali u brojnosti i kvaliteti, neadekvatna struktura i kvaliteta smještajnih kapaciteta, nepovoljno poslovno i investicijsko okruženje, nedovoljno učinkovit zakonodavni i upravljački okvir, utjecaj kriza na turizam te promjene ponašanja i potreba turista.

Uvažavajući analizu stanja hrvatskog turizma s posebnim naglaskom na ključne izazove te stremeći ostvarenju kvalitativnog pomaka iz neodrživog koncepta turističkog razvoja k održivom turizmu visoke dodane vrijednosti, identificirane su razvojne potrebe i razvojni potencijali.

U kontekstu razvojnih potreba i potencijala utvrđeni su strateški ciljevi koji doprinose održivom turizmu i ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju Hrvatske te unapređenju uvjeta života i rada njenih stanovnika.

U cilju ostvarenja vizije definirana su četiri ključna strateška cilja razvoja održivog turizma Hrvatske:

  1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam,
  2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu,
  3. Konkurentan i inovativan turizam,
  4. Otporan turizam.

Strateški ciljevi su umreženi, međusobno se podupiru i ostvaruju sinergijski učinak usmjeren ka dosizanju definiranih pokazatelja učinaka.

Financijski okvir za provedbu ove Strategije sadržan je u Državnom proračunu Republike Hrvatske, svim izvorima financiranja koji se objedinjuju u državnom proračunu, iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. te drugih izvora.

U skladu sa zakonskim okvirom javnost je pravodobno informirana o svim koracima u izradi Strategije.

Prijedlog Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine je usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 4. studenoga 2022. godine i donesena je na 14. izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora 16. prosinca 2022.

Na temelju Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine izrađuje se Nacionalni plan razvoja održivog turizma koji će kao srednjoročni akt strateškog planiranja sadržavati operacionalizaciju prioritetnih područja kroz konkretne mjere.

Nacionalni plan pobliže će definirati provedbu strateškog cilja i prioritetnog područja javnih politika za sektor turizma iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, a propisat će srednjoročnu viziju razvoja turizma te opisati prioritete javnih politika u srednjoročnom razdoblju, iz nadležnosti Ministarstva turizma i sporta, a koji su definirani u Strategiji, te pokazatelje ishoda i ciljane vrijednosti pokazatelja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacionalnom planu razvoja održivog turizma do 2027. godine i Akcijskom planu za provedbu Nacionalnoga plana razvoja održivog turizma od 2023. do 2025. godine je tijeku. Savjetovanje je otvoreno do: 2. 7. 2023. te mu možete možete pristupiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24291.
U skladu sa Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine i drugim aktima strateškog planiranja, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, omogućit će transformaciju turizma temeljenu na načelima održivosti kao temeljne razvojne koncepcije, uz proces digitalne transformacije, usklađivanja sa zelenim politikama i jačanja otpornosti turističkog sustava. Razvoj održivog turizma u Republici Hrvatskoj ima za konačni cilj podizanje kvalitete života i rada lokalnog stanovništva, gospodarski i društveni napredak hrvatskog društva u cjelini. Uvažavajući analizu stanja hrvatskog turizma s posebnim naglaskom na ključne izazove te stremeći ostvarenju kvalitativnog pomaka iz neodrživog koncepta turističkog razvoja k održivom turizmu visoke dodane vrijednosti, identificirane su srednjoročne razvojne potrebe, razvojni potencijali te posebni ciljevi koji doprinose održivom turizmu i ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju Hrvatske te unapređenju uvjeta života i rada njenih stanovnika. Provedbom Nacionalnog plana procijenjeno je da će doći do pozitivnog utjecaja na jačanje otpornosti i konkurentnosti turističkog sektora kao i kvalitetu života stanovništva kroz provedbu gotovo svih prioritetnih područja, dok se provedbom većine posebnih ciljeva predviđaju pozitivni utjecaji na ublažavanje klimatskih promjena, kvalitetu zraka, bioraznolikost, zaštićena područja prirode, tlo i gospodarenje otpadom, čime će se značajno doprinijeti razvoju održivog turizma. U okviru Nacionalnog plana pripremljen je i Akcijski plan za provedbu Nacionalnoga plana razvoja održivog turizma od 2023. do 2025. godine kojim su opisane mjere provedbe sa ključnim pokazateljima rezultata, izvorima financiranja te suradnicima u provedbi.
 
Objave:

Strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

U sklopu izrade Strategije i Nacionalnog plana Ministarstvo turizma i sporta, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode, provodi stratešku procjenu utjecaja na okoliš te glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Tijekom izrade, za Strategiju se proveo postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te postupak glavne ocjene prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu. Javno savjetovanje održano je od 21. srpnja do 20. kolovoza 2022. godine.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dalo je Mišljenje o prihvatljivosti Nacrta konačnog prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030. za ekološku mrežu uz primjenu mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu utvrđenih u Strateškoj studiji. Također, dobiveno je i Mišljenje da je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN, broj 3/17) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, broj 64/08).

Objave:

Arhiva