S P O R T

2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________

8. 9. 2023. - Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ u 2023. godini. Rok za podnošenje prijedloga je 8. listopada 2023.

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ u 2023. godini, najvišeg priznanja koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Državna nagrada dodjeljuje se sportašima, trenerima, ostalim stručnim djelatnicima te drugim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj, a može se dodijeliti i pravnim osobama. Prijedlog kandidata zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu putem obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://issobrasci.gov.hr/

_____________________________________________________________________________________________________________________

28. 8. 2023. - Javni poziv za prijavu kandidata za predsjednika i šest članova Savjeta za sport djece i mladih - otvoren do 11. rujna 2023. godine


Savjet za sport djece i mladih je savjetodavno tijelo Ministarstva turizma i sporta čija je zadaća predlaganje mjera i aktivnosti koje će unaprijediti stanje tjelesne i sportske pismenosti djece i mladih u RH, povećati broj djece uključene u sport i sportsku rekreaciju u RH, zadržati djecu i mlade u sustavu sporta i sportske rekreacije, stvoriti navike za aktivni životni stil i cjeloživotno bavljenje sportom i sportskom rekreacijom, ostvariti pretpostavke za prepoznavanje i sportski razvoj talentirane djece za vrhunski sport.
 
U skladu s točkama III. i IV. Odluke o osnivanju Savjeta za sport i djece mladih (KLASA: 620-01/23-01/74, URBROJ: 529-07-02-01/3-23-1) od 27. srpnja 2023. godine, Savjet za sport djece i mladih ima predsjednika i 6 članova koje imenuje tijelo državne uprave nadležno za sport. Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Ministarstvo turizama i sporta imenovat će predsjednika i šest članova Savjeta za sport djece i mladih. Kriterij za odabir predsjednika i članova Savjeta za sport djece i mladih su ostvarena stručna postignuća iz područja kineziologije, pedagogije, psihologije, sociologije, ekonomije ili informatike, vezana uz razvoj sporta i sportske rekreacije djece i mladih.
 
Predsjednik i članovi Savjeta za sport djece i mladih moraju biti državljani Republike Hrvatske te ne smiju imati zapreke za obavljanje poslova u sportu sukladno članku 111. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) .

Uz prijavu, potrebno je priložiti životopis i dokaze o ostvarenim stručnim postignućima iz područja kineziologije, pedagogije, psihologije, sociologije, ekonomije ili informatike te Izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 111. Zakona o sportu.

Obrazac Izjave nalazi se na sljedećoj poveznici /word.
 
Prijave s navedenim prilozima podnose se u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, Prisavlje 14, 10 000 ZAGREB, s naznakom „Prijava kandidata za predsjednika i članove Savjeta za sport djece i mladih“. Javni poziv je otvoren od 28. kolovoza do 11. rujna 2023. godine.

_____________________________________________________________________________________________________________________

4. 7. 2023. - Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

22. 3. 2023. - Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini - otvoren do 22. travnja 2023. godine
 
Postupak prijave na Natječaj podnosi se otvaranjem korisničkog računa putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na poveznici https://issobrasci.gov.hr, a svi detalji nalaze se u uputama za prijavitelje

 1. Odluka o raspisivanju Natječaja i Natječaj /.pdf 
 2. Upute za prijavitelje /.pdf
 3. Obrazac opisa sportske manifestacije /.docx
 4. Obrazac proračuna sportske manifestacije /.xlsx
 5. Izjava prijavitelja /.pdf
 6. Izjava partnera /.pdf
 7. Obavijest o zaštiti privatnosti /.pdf
 8. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu /.pdf
 9. Obrazac opisnog izvješća provedene organizacije sportske manifestacij/ .docx
 10. Obrazac financijskog izvješća provedene organizacije sportske manifestacije /.xlsx
 11. Znak Ministarstva turizma i sporta /.link

_____________________________________________________________________________________________________________________

30. 8. 2023. - Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini

13. 3. 2023. - Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini - otvoren do 12. 4. 2023. Sva dodatna pitanja i informacije isključivo elektroničkom poštom na: sport-gradevine@mints.hr najkasnije do 27. 3. 2023.

 

 1. Odluka o raspisivanju natječaja /.pdf
 2. Natječaj /.pdf
 3. Upute za prijavitelje /.pdf
 4. Obrazac proračuna projektne prijave /.xlsx
 5. Obrazac financijskog izvješća o provedenom projektu /.xlsm
 6. Procjena kvalitete projektne prijave /.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

8. 2. 2023. - Javni natječaj za prijavu kandidata za šest stalnih članova Povjerenstva za preoblikovanje

Na temelju članka 99. stavka 2. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni natječaj za prijavu kandidata za šest stalnih članova Povjerenstva za preoblikovanje. Povjerenstvo za preoblikovanje ima sedam članova koje imenuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport od kojih se šest stalnih članova imenuje na temelju provedenog javnog natječaja. Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni natječaj, čelnik Ministarstva turizma i sporta donijet će odluku o imenovanju šest stalnih članova Povjerenstva za preoblikovanje. Kriterij za odabir članova Povjerenstva za preoblikovanje je stručnost u polju pravnih ili ekonomskih znanosti te je poželjno posjedovanje specifičnih znanja i prethodnih iskustava u radu u području sporta. Mandat članova Povjerenstva za preoblikovanje traje pet godina. Povjerenstvo za preoblikovanje ima pravo na naknadu za svoj rad, koja se obračunava po održanoj sjednici, a visina naknade određuje se odlukom o imenovanju. Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi i specifičnim znanjima ili iskustvima u radu u području sporta te uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) podnose se u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja, na sljedeću adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Prijava kandidata za članove Povjerenstva za preoblikovanje“. Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta i u dnevnom tisku 8. veljače 2023. godine.

_____________________________________________________________________________________________________________________

6. 2. 2023. - Javni poziv za iskazivanje interesa nezavisnih vanjskih stručnjaka/inja za izradu Pravilnika o prostornim standardima i normativima za planiranje sportskih građevina. Rok za prijave: 15. veljače 2023. do 16.00 sati 

_____________________________________________________________________________________________________________________

28. 7. 2023. - Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini
1. 2. 2023. - Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini - otvoren do 2. ožujka 2023.

Dokumentacija:

 1. Objava Natječaja /.pdf
 2. Upute za prijavitelje /.pdf
 3. Obavijest o zaštiti privatnosti /.pdf
 4. Obrazac programa PP1 /.docx
 5. Obrazac proračuna programa PP1 /.xlsx
 6. Obrazac programa PP2 /.docx
 7. Obrazac proračuna programa PP2
 8. Obrazac programa PP3 /.docx
 9. Obrazac proračuna programa PP3 /.xlsx
 10. Obrazac izjave o partnerstvu /.pdf
 11. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP1 /.pdf
 12. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP2 /.pdf
 13. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP3 /.pdf
 14. Obrazac za opisno izvješće PP1 /.docx
 15. Obrazac financijskog izvješća PP1 /.xlsx
 16. Obrazac za opisno izvješće PP2 /.docx
 17. Obrazac financijskog izvješća PP2 /.xlsx
 18. Obrazac za opisno izvješće PP3 /.docx
 19. Obrazac financijskog izvješća PP3 /.xlsx
 20. Odluka o načinu raspodjele sredstava za program /.pdf
 21. Najčešća pitanja i odgovori /.pdf
 22. Ažurirani okvirni kalendar natječajnoga postupka

_____________________________________________________________________________________________________________________

28. 7. 2023. - Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini
1. 2. 2023. - Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini - otvoren do 2. ožujka 2023.

Dokumentacija:

 1. Objava Natječaja /.pdf
 2. Upute za prijavitelje /.pdf
 3. Obavijest o zaštiti privatnosti /.pdf
 4. Obrazac programa /.docx
 5. Obrazac proračuna programa /.xlsx
 6. Program obuke neplivača /.pdf
 7. Obrazac za procjenu kvalitete programa /.pdf
 8. Obrazac izjave o partnerstvu /.pdf
 9. Obrazac za opisno izvješće /.docx
 10. Obrazac financijskog izvješća /.xlsx
 11. Odluka o načinu raspodjele sredstava /.pdf
 12. Najčešća pitanja i odgovori /.pdf
 13. Ažurirani okvirni kalendar natječajnoga postupka

_____________________________________________________________________________________________________________________

26. 5. 2023. - Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport (NN 56/23)

19. 1. 2023. - Javni poziv za prijavu kandidata za predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za sport

Na temelju članka 102. stavka 1. Zakona o sportu (NN 141/22) Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za sport. Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i 12 članova koje imenuje Hrvatski sabor. Predsjednika i šest članova tijelo državne uprave nadležno za sport predlaže na temelju javnog poziva. Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Ministarstvo turizama i sporta predložit će Hrvatskom saboru imenovanje predsjednika i šest članova Nacionalnog vijeća za sport. Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o sportskim postignućima i uspjesima ili stručnom doprinosu sustavu sporta, podnose se u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, Prisavlje 14, 10 000 ZAGREB, s naznakom „Prijava kandidata za predsjednika i članove Nacionalnog vijeća za sport“. Javni poziv otvoren je od 19. siječnja do 2. veljače 2023. godine.

______________________________________________________________________________________________________________________________________