O projektu

Cilj EUSAIR Facility Pointa je podržati Strategiju EU-a za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).
 
Glavni cilj projekta
Podrška koordinaciji i ubrzanju provedbe EUSAIR-a jačanjem institucionalnih kapaciteta javnih tijela i vodećih dionika te promicanjem provedbe zajedničkih prioriteta.
 
Partneri

 • Slovenija, Ured za razvoj i europsku kohezijsku politiku (vodeći partner)
 • Albanija, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Albanije
 • Bosna i Hercegovina, Uprava za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
 • Hrvatska, Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske
 • Grčka, Posebna služba za strategiju, planiranje i evaluaciju (EYSSA), Nacionalno koordinacijsko tijelo NSRO-a, Ministarstvo gospodarstva i razvoja
 • Italija, Regija Marche - integrirano planiranje, međunarodne aktivnosti, trgovina, suradnja
 • Crna Gora, Ministarstvo europskih poslova
 • Srbija, Ured za europske integracije, Vlada Republike Srbije
 • Slovenija, Općina Izola

Očekivani učinci i rezultati projekta 

 • Stabilna operativna i administrativna podrška javnim tijelima i za učinkovitu provedbu EUSAIR procesa i aktivnosti.
 • Povećana baza znanja i ojačani kapaciteti javnih vlasti i vodećih dionika u jadransko-jonskoj regiji za učinkovitu koordinaciju politika, strateški razvoj projekata i mobilizaciju financijskih sredstava.
 • Unaprijeđena dugoročna suradnja na svim razinama i sektorima u jadransko-jonskoj regiji.
 • Povećana svijest o dodanoj vrijednosti EUSAIR-a i stvaranje zajedničke strateške vizije za jadransko-jonsku regiju.
 • Razvijeni prijedlozi strateških makro-regionalnih projekata za Jadransko-jonsku regiju, spremni za prijavu na dostupne financijske izvore. Prijava projektnih ideja za razradu strateških makro-regionalnih projekata za Jadransko-jonsku regiju moguća je u okviru i uz uvažavanje prioriteta EUSAIR stupa za “Održivi turizam“ i okvirnih kriterija uz uključivanje svih zemalja EUSAIR-a.