EU programi Ministarstva turizma i sporta

Slijedom Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) te Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ Ministarstvo turizma i sporta imenovano je Posredničkim tijelom razine 1 za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u prioritetnim osima „Socijalno uključivanje“ i „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“. Ministarstvo turizma i sporta u okviru svoje uloge planira i pokreće pozive za dostavu projektnih prijedloga, priprema pozive, sudjeluje u procjeni projekata, provodi mjere savjetovanja korisnika i dr.

Detaljne funkcije koje Posredničko tijelo razine 1 obavlja u odnosu na prioritetne osi iz svoje nadležnosti navedene su u članku 7. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganja za rast i radna mjesta“ (NN 107/14 ; NN 23/15 ; NN 15/17).

____________________________________________________________________________________________________ 

Osim funkcije Posredničkog tijela razine 1, Ministarstvo turizma i sporta sudjeluje i kao sektorski nadležno tijelo u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te usko surađuje s ostalim ministarstvima koja imaju ulogu Posredničkog tijela razine 1 za pojedine operacije:

3d1.1.3. Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajima

10a3. Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecaje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja

6c1.1 Priprema i provedba programa razvoja kulturne baštine

____________________________________________________________________________________________________

Kao korisnik, Ministarstvo turizma i sporta provodi projekt digitalizacije javnih usluga pod nazivom Hrvatski digitalni turizam - e-turizam u vrijednosti od 54 milijuna kuna. Projekt se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. te iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Projektom Hrvatski digitalni turizam – e-TURIZAM te digitalizacijom javnih usluga u turizmu, Ministarstvo turizma i sporta nastoji poboljšati komunikaciju između pružatelja usluga i javne uprave u turizmu te povećati učinkovitost kroz skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva, smanjenje troškova pružanja javnih usluga i smanjenje pogrešaka u pružanju istih.

U cilju bržeg, kvalitetnijeg i jednostavnijeg poslovanja dionika u turizmu i javne uprave, projekt predviđa razvoj i/ili unapređenje pet javnih e-usluga do kraja 2020. godine, a koje će povezati postupke više tijela javne uprave u integrirani državni informacijski sustav: Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu, sustav za prijavu i odjavu gostiju e-Visitor, platformu croatia.hr te e-usluge upravnih i neupravnih postupaka.