Savjetovanja s javnošću

2023.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacionalnom planu razvoja održivog turizma do 2027. godine.
Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. godine. U skladu sa Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine i drugim aktima strateškog planiranja, Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, omogućit će transformaciju turizma temeljenu na načelima održivosti kao temeljne razvojne koncepcije, uz proces digitalne transformacije, usklađivanja sa zelenim politikama i jačanja otpornosti turističkog sustava. Razvoj održivog turizma u Republici Hrvatskoj ima za konačni cilj podizanje kvalitete života i rada lokalnog stanovništva, gospodarski i društveni napredak hrvatskog društva u cjelini. Uvažavajući analizu stanja hrvatskog turizma s posebnim naglaskom na ključne izazove te stremeći ostvarenju kvalitativnog pomaka iz neodrživog koncepta turističkog razvoja k održivom turizmu visoke dodane vrijednosti, identificirane su srednjoročne razvojne potrebe, razvojni potencijali te posebni ciljevi koji doprinose održivom turizmu i ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju Hrvatske te unapređenju uvjeta života i rada njenih stanovnika. Provedbom Nacionalnog plana procijenjeno je da će doći do pozitivnog utjecaja na jačanje otpornosti i konkurentnosti turističkog sektora kao i kvalitetu života stanovništva kroz provedbu gotovo svih prioritetnih područja, dok se provedbom većine posebnih ciljeva predviđaju pozitivni utjecaji na ublažavanje klimatskih promjena, kvalitetu zraka, bioraznolikost, zaštićena područja prirode, tlo i gospodarenje otpadom, čime će se značajno doprinijeti razvoju održivog turizma.
Savjetovanje je otvoreno do: 2. 7. 2023.

Tema: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o obveznom dijelu sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera te stručnim uvjetima za njegovo provođenje.
Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o obveznom  dijelu sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera te stručnim uvjetima za njegovo provođenje, kojim se propisuje obvezni dio sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera koje donose ustanove za obrazovanje odraslih te stručni uvjeti za njihovo provođenje.
Propisivanjem obveznog dijela sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera definirati će se obvezni skupovi ishoda učenja  kojima će se stjecati znanja i vještine potrebne za obavljanje stručnih poslova u sportu kao i njihov minimalni obujam. Također, navedenim Pravilnikom definirati će se stručni uvjeti za provođenje obveznog i dodatnog dijela sadržaja programa odnosno minimalne razine kvalifikacija potrebne za provoditelje skupova ishoda učenja. Navedenim će se stvoriti uvjeti za kvalitetnu izradu programa osposobljavanja i usavršavanja s ciljem obrazovanja što kvalitetnijeg stručnog kadra u sportu.
Savjetovanje je otvoreno do: 26. 6. 2023.
 

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini.
Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Pravilnikom se uređuje sadržaj programa javnih potreba u sportu, metodologija i rokovi za izradu i dostavu programa javnih potreba u sportu, način izvršavanja te način i rokovi izvještavanja o provedbi programa javnih potreba u sportu. Također, uređuje se način dodjele te dostave zahtjeva za sufinanciranje i način izvještavanja o utrošku sredstava za sufinanciranje organizacije međunarodnih sportskih natjecanja kao i za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove i rekonstrukcije sportskih građevina. Osim toga, Nacrtom pravilnika uređuje se i postupak dodjele sredstava za programe razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, način izvršavanja programa, kao i način i rokovi izvještavanja o provedbi programa. 
Savjetovanje je otvoreno do: 28. 5. 2023.

​ 
************************* 

Portal e-Savjetovanja predstavlja zajednički internetski sustav za savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je ujedno i mjesto za informiranje o procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ako želite sudjelovati u savjetovanjima, dati komentare, prijedloge i primjedbe na predložene propise, potrebno je kreirati korisnički račun (link na upute). 

*************************

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma i sporta:
Bosiljko Domazet, mag.ed. ; bosiljko.domazet@mints.hr