Nacionalno vijeće za sport

Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za sport, sukladno članku 4. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) ima predsjednika i dvanaest članova, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski sabor svake dvije godine imenuje po šest članova Nacionalnog vijeća za sport, a predsjednika imenuje svake četiri godine.

Zadaci Nacionalnog vijeća za sport:

  • raspravlja o pitanjima od značaja za sport te predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje sporta
  • daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske o nacrtu prijedloga Nacionalnog programa sporta
  • daje mišljenje o prioritetnim projektima, elaboratima i studijama koje će se financirati u sustavu javnih potreba u sportu
  • utvrđuje smjernice za izradu propisa o kategorizaciji sportaša
  • daje mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u sportu i predlaže uvjete koje moraju ispuniti ustanove za osposobljavanje kadra u sportu
  • utvrđuje smjernice za izradu propisa koji se odnose na izgradnju i kategorizaciju sportskih građevina na razini države
  • daje mišljenja i preporuke na nacrte prijedloga propisa koji se odnose na sport
  • daje mišljenje o nacrtu prijedloga mreže sportskih građevina
  • na traženje ministarstva nadležnog za poslove sporta daje prethodno mišljenje o postojanju interesa za prijem u hrvatsko državljanstvo fizičke osobe u sustavu sporta koji je strani državljanin,
  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o sportu i drugim propisima.
 

Sastav Nacionalnog vijeća za sport

Odlukom Hrvatskog sabora od 15. veljače 2019. godine predsjednicom Nacionalnog vijeća za sport imenovana je Danira Bilić, dok su članovima vijeća imenovani Perica Bukić, dr. sc. Sanda Čorak, Željan Konsuo, Ante Baković, prof. dr. sc. Dražen Čular, Petar Ceronja, Željko Jerkov, Mario Meštrović, Tomislav Grahovac, Ratko Kovačić, Mario Lušić i prof. dr. sc. Tomislav Krističević.

 

Kontakt:

Ministarstvo turizma i sporta
Nacionalno vijeće za sport
Savska cesta 28/1, 10 000 Zagreb
e-pošta: nvs@mints.hr