PRIJAVA za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije

Prekogranično pružanje usluga turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije i priznavanje kvalifikacije

Ministar turizma je na temelju članka 70. stavka 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 130/17NN 25/19NN 98/19); NN 42/20); NN 70/21), a u vezi s člankom 16. stavkom 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/1570/19 i 47/20), donio Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (NN 58/1928/20), koji omogućava priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja poslovnog nastana i pružanje usluga turističkih vodiča i voditelja poslova turističke agencije na privremenoj i povremenoj osnovi.

Privremeno i povremeno pružanje usluga 

Zainteresirani kandidat koji želi pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije turističkog vodiča u Republici Hrvatskoj, dužan je o tome podnijeti pisanu izjavu. Izjavu podnosi na obrascu ili na drugi odgovarajući način.

Uz izjavu, prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente:
 • EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi prijavu i da u trenutku podnošenja prijave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama,
 • dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana.

Ovi dokumenti podnose se u originalima ili preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

Ako dođe do bitnih promjena okolnosti potvrđenih dokumentima, kandidat je dužan Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu podnijeti dokumente koji su odlučni za ocjenu te bitne promjene.
 
Povodom izjave, Ministarstvo provjerava ispunjava li kandidat propisane stručne kvalifikacije za pružanje usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi.
 
Kandidat može početi pružati usluge na privremenoj i povremenoj osnovi nakon što dostavi urednu izjavu Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu.
 
Ministarstvo vodi evidenciju osoba koje su dostavile izjavu te na svojim mrežnim stranicama objavljuje listu osoba koje privremeno i povremeno pružaju uslugu u Republici Hrvatskoj.

Godišnja obnova prijave

Prilikom svakog sljedećeg davanja izjave o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, kandidat je dužan uz izjavu dati izjavu o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

OBRAZAC /.docx

e-usluga dostupna je za državljane RH i EU-a/EGP-a ili putem e-maila: pravni@mints.hr ili poštom na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Priznavanje kvalifikacije

Zainteresirani kandidat koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. Zahtjev se podnosi na obrascu.
 
Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.
 
Uz obrazac zahtjeva, kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente:

 • potvrda da kandidat u trenutku podnošenja zahtjeva nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama sukladno članku 13. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
 • dopunska isprava o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja) i
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili
 • dokaz o stručnom iskustvu, gdje je to primjereno odnosno ako je obavljao profesiju za koju podnosi zahtjev u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana ili
 • dokaz o kompetencijama, ako je obavljao profesiju za koju podnosi zahtjev, u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana

Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, dokaz o stručnim kvalifikacijama i uvjerenje o položenom stručnom ispitu podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a ostali dokumenti u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.
 
Ministarstvo izdaje rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj:
 1. ako na temelju zahtjeva ocijeni da stručne kvalifikacije kandidata odgovaraju stručnim kvalifikacijama koje su za obavljanje određene regulirane profesije propisane u Republici Hrvatskoj ili
 2. kada kandidat Ministarstvu turizma i sporta podnese dokaz o obavljenoj dopunskoj mjeri.

Rješenjem o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije omogućava se nositelju stručne kvalifikacije pristup i obavljanje regulirane profesije u Republici Hrvatskoj za koju je osposobljen u državi članici, pod jednakim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske.
 
Ministarstvo turizma i sporta može u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije od kandidata koji ispunjava ostale uvjete zatražiti provedbu jedne od dopunskih mjera, i to:
 1. razdoblje prilagodbe do tri godine ili
 2. provjeru kompetentnosti.

U tom slučaju Ministarstvo donosi privremeno rješenje kojim se kandidatu utvrđuje gore navedena dopunska mjera, a na temelju izbora kandidata, u roku od 60 dana od dana očitovanja kandidata o izboru dopunske mjere.
 
Pravni lijekovi
 
Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba, ali može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dostave toga rješenja. Tužba se predaje Upravnom sudu u Zagrebu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik kod toga Suda ili se šalje poštom odnosno dostavlja u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava.

OBRAZAC /.docx

e-usluga dostupna je za državljane RH i EU-a/EGP-a ili putem e-maila: pravni@mints.hr ili poštom na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Propisi