PRIJAVA za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije

Ministar turizma je na temelju članka 70. stavka 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20), a u vezi s člankom 16. stavkom 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19 i 47/20), donio Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (NN 58/19 i 28/20), koji omogućava priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja poslovnog nastana i pružanje usluga turističkih vodiča i voditelja poslova turističke agencije na privremenoj i povremenoj osnovi.

Privremeno i povremeno pružanje usluga 

Zainteresirani kandidati su o tome dužni podnijeti pisanu izjavu. Izjavu može podnijeti na obrascu ili na drugi odgovarajući  način.

Uz obrazac odnosno izjavu,  prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente:
  • EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi prijavu i da u trenutku podnošenja prijave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o stručnim kvalifikacijama,
  • dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana.
Ovi dokumenti podnose se u originalima ili preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

Radi potrebe vođenja evidencije, molimo kandidate da navedu period u kojem će pružati usluge.

Godišnja obnova prijave

Prilikom svakog sljedećeg davanja izjave o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, kandidat je dužan uz izjavu dati izjavu o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

OBRAZAC /.docx

Prijava se podnosi putem e-maila: pravni@mints.hr ili poštom na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.