Zaštita osobnih podataka

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 4. 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 85/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), ministrica turizma i sporta donijela je, 5. 2. 2021. godine, Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Ivo Bašić
Ministarstvo turizma i sporta
Prisavlje 14
10000 Zagreb
telefon: 01 6169 021
e-mail: osobni.podaci@mints.hr