​Pokrenuta aktivnost izrade nove Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/news_mint_gov_hr.jpg

Današnjom Odlukom Vlade Republike Hrvatske dana je suglasnost Ministarstvu turizma i sporta za pokretanje postupka izrade strateških sektorskih dokumenata u području turizma s ciljem da se do kraja sljedeće godine izradi nova Strategija razvoja održivog turizma za razdoblje do 2030. godine te pripadajući Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. godine.

Slijedom današnje Odluke Vlade Republike Hrvatske Ministarstvo turizma i sporta planira da se u prvoj polovici prosinca 2020., sukladno Zakonu o javnoj nabavi, raspiše javna nabava usluge izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027.
 
U tom pogledu, s ciljem transparentnosti postupka izrade strateških dokumenata, proveden je i postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za usluge izrade Strategije i Nacionalnog plana koji je okončan 24. studenog 2020. godine te sad predstoji izrada završne verzije dokumentacije o javnoj nabavi.
 
Projekt izrade nove Strategije u skladu je s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024. te prioritetnim područjem javnih politika, koje se nalaze i u prijedlogu Nacionalne razvojne strategije. Provedba projekta izrade strategije u bitnom će ovisiti i o dionicima sektora obzirom da se u odnosu na strategiju po prvi puta od samostalnosti Republike Hrvatske izrađuje i Strateška procjena utjecaja na okoliš.
 
Naime, člankom 63. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša propisano je da se strateška procjena obvezno provodi za strategije, njihove izmjene i dopune, a koji se donose na državnoj razini iz područja turizma, kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš. Sukladno navedenom, imajući u vidu da osnovni cilj i prioriteti Strategije nedvojbeno daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš, Ministarstvo turizma i sporta planira pokrenuti i aktivnost izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš u odnosu na Strategiju. Terminski plan izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš predviđa da se ista izrađuje u istom vremenskom roku kad i strategija što će posljedično značiti da će Strateška procjena utjecaja na okoliš biti usvojena kad i Strategija odnosno Nacionalni plan.
 
„Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine predstavljat će krovni strateški dokument, koji će definirati viziju daljnjeg razvoja turizma, vodeći računa o načelima održivosti, razvojnim potrebama i potencijalima“, pojasnila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.
 
S obzirom da je turizam u uskoj interakciji i međuovisnosti s ostalim sektorima, cilj Ministarstva turizma i sporta jest da Strategija bude koherentna s javnim politika ostalih sektora jer će time predstavljati uporište za obuhvat i daljnju konkretizaciju pitanja i mjera, koja se dotiču sektora turizma u izradi njihovih nacionalnih planova.
 
„U sklopu Strategije planirana je i izrada Nacionalnog plana razvoja održivog turizma 2021. – 2027., koji pobliže treba definirati provedbu same Strategije, ali i osigurati detaljnu razradu mjera, aktivnosti, očekivanih rezultata i projekata kao i potrebnih analitičkih podloga za što bolje pozicioniranje sektora turizma u novom financijskom razdoblju EU od 2021. – 2027. godine“, istaknula je Brnjac te dodala kako je planirano da Vlada Republike Hrvatske Nacionalni plan donese odmah po usvajanju Strategije razvoja održivog turizma za razdoblje do 2030., a koju treba usvojiti Sabor Republike Hrvatske.
 
„Krenuli smo s kreiranjem strateških okvira kako bi naše aktivnosti što kvalitetnije usmjerili na održivost i razvoj turističkog sektora, a zajednički cilj svih aktera treba biti pozicioniranje Hrvatske kao visokokvalitetne, sigurne, ali i prema gospodarskim kriterijima sve uspješnije turističke destinacije“, zaključila je ministrica Brnjac.

Priopćenja