Ministarstvo turizma i sporta spremno za prve natjecaje iz podrucja održivog turizma programa Europske teritorijalne suradnje

Slika /2021_ilustrac_f/211006_foto_Andrija_Rudic.jpg

Ministarstvo turizma i sporta, koordinator tematskog stupa Održivi turizam EUSAIR Jadransko jonske makroregionalne strategije i projektni partner na EUSAIR Facility Point projektu, održalo je 5. listopada 2021. godine 16. sastanak tematske skupine za Održivi turizam Jadransko jonske regije. 

Osim obaveznog operativno-tehničkog dijela, sastanak je iskorišten i kao prilika za jačanje kapaciteta predstavnika javnog sektora svih devet EUSAIR zemalja u području održivog turizma i kulture, kroz razmjenu informacija i znanja, prezentacije rezultata istraživanja, monitoringa i evaluacija, inovacija te najave tematskih događanja.

Uz predstavnike svih 9 zemalja članica EUSAIR-a na sastanku su sudjelovali i gosti iz Europske komisije, Dunavske i Alpske makroregionalne strategije te stručnjaci za razvoj projekata, stručnjaci za inovacije i stručnjaci za monitoring i evaluaciju i komunikaciju angažirani na Facility Point projektu.

Ministarstvo turizma i sporta, u ulozi koordinatora EUSAIR tematskog stupa 4 Održivi turizam, već više od godinu dana aktivno radi na razvoju makro regionalnih strateških projekata koji bi mogli iz projektne dokumentacije zaživjeti u realnosti uz pomoć bespovratnih sredstava Europskih fondova i programa.

Održivost u kurikulumima - forma, moda ili stvarna želja za promjenom?

„Napredak u obrazovanju u turizmu bio je spor, a održivost je uključena u kurikulum obrazovnih institucija više radi forme ili mode, negoli za stvarnu primjenu i promjenu“ - zaključila je Renata Tomljenović, ispred Instituta za turizam, stručnjaka angažiranog na razvoju projektne dokumentacije za odabrane EUSAIR strateške projekte, prezentirajući jedan od ukupno sedam projekta na kojima Ministarstvo radi, a nakon iznesenih podataka europskih istraživanja o položaju teme održivosti u obrazovnim programima europskih obrazovnih institucija.

Stoga je cilj budućeg transnacionalnog projekta DES-AIR doprinijeti jačanju konkurentnosti EUSAIR zemalja povećavanjem kvalitete obrazovanja za integrirano i održivo upravljanje destinacijama, pametnim specijalizacijama, diversifikacijskom turističkih proizvoda, inovacijama i jačanjem ljudskog kapitala kroz razvoj inovativnih i kvalitetnih obrazovnih programa kako unutar visokog obrazovanja, tako i unutar cjeloživotnog obrazovanja budućih i/ili postojećih dionika turističkog sektora.

Baza znanja o održivom turizmu i primjeri dobre prakse

Monitoring i evaluacija uvijek su i prilika za učenje, a Daniela Angelina Jelinčić, iz Instituta za razvoj međunarodnih odnosa, angažiranog za to područje, istaknula je u svojoj prezentaciji da će upravo kreirana baza znanja o održivom turizmu na području Jadransko-jonske makroregije biti koristan alat u daljnjem razvoju i implementaciji tema i projekata održivog turizma na cjelokupnom području makroregije.

Baza obuhvaća analizu 165 projekata financiranih sredstvima EU fondova, 182 istraživačke institucije i/ili studije, 28 mreža i 19 grupa dionika.

Kulturne rute kao pokretač turističkog prometa

O kulturnim rutama Vijeća Europe i njihovoj ulozi u gradnji europskog kulturnog identiteta, glavnim temama i stanju na području Jadransko-jonske regije govorio je Stefano Dominioni, direktor Europskog instituta za kulturne rute.

Istaknuo je da od 45 kulturnih ruta certificiranih od strane Vijeća Europe, njih 24 prolazi područjima Jadransko-jonske regije, ali da je od broja ruta još važniji broj sudionika i dionika, njih 300, koji aktivno participiraju u razvoju i održavanju kulturnih ruta i time doprinose društvenom i gospodarskom razvoju područja. „Kulturne rute bile su inovativna inicijativa prije 30 godina, ali aktualnost nisu izgubile niti danas.

Povezujući više zemalja rute potiču shvaćanje koliko dijelimo i povijest i kulturu potičući izgradnju europskog kulturnog identiteta“, zaključio je Dominioni.

Sudionici sastanka dobili su i uvid u aktivnosti Alpske (EUSALP), kao i Dunavske (EUSDR) makroregionalne strategije. Bernhardt Lehofer, najavio je skoru dvodnevnu konferenciju „Healing Alps“ koja će se održati 8. i 9. listopada.

Konferencija smjera pozicionirati alpsku regiju kao globalno atraktivnu zdravstvenu destinaciju s dinamičnim regionalnim gospodarstvom, posebno u kontekstu nakon pandemije, a u fokusu će biti turizam temeljen na prirodi i promicanje zdravlja.

Koordinatorica prioritenog područja 3 „Kultura, turizam i kontakti među ljudima“ Dunavske strategije, Irine Cozma najavila je zanimljivu radionicu o promicanju održivog društveno-kulturnog turizma putem kulturnih i biciklističkih ruta koja će se održati 12. listopada.

Sljedeći tjedan je Europski tjedan regija i gradova

Nadine Lakhal iz Uprave za regionalne i urbane politike DG REGIO Europske komisije najavila je skori početak Europskog tjedna regija i gradova koji se već 19. puta održava u Bruxellesu.

Ovogodišnji bogati program s temom „Zajedno za oporavak“ moći će se pratiti i online od 11. do 14. listopada. Europski tjedan regija i gradova (europa.eu)

Europska komisija pokrenula je proces izrade Puta tranzicije turizma/Tourism Transition Pathway. Njime Komisija predstavlja niz mogućih scenarija prijelaznog puta prema otpornijem, održivijem i inovativnijem ekosustavu turizma, zajednički nazvanom „Vizija 2030“. Ti su scenariji opisani u radnom dokumentu koji ilustrira kako se ovaj put može stvoriti nakon oporavka od pandemije COVID-19. Završene su online konzultacije, a završetak cijelog postupka planira se u prosincu 2021. godine.

Europska komisija uspostavila je i suradnju između EUROSTAT-a i četiri najveće i najpopularnije on line platforme Booking, Airbnb, Expadia Group i Tripadvisor. Cilj je upotpunjavanje baze podataka o short-stay boravcima u destinacijama, bolje razumijevanje kolaborativne ekonomije te razvoj evidence-based politika.

Kako do EU novca za turističke projekte

Pripremljen je i javnosti dostupan online vodič kroz EU fondove za financiranje turističkih projekata kroz novo programsko razdoblje 2021-2027. (Guide on EU funding for tourism | Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu)).

Korisnicima vodič može pomoći pronaći odgovarajuće financiranje njihovih projekata jer sadrži i poveznice do relevantnih web stranica EU programa s najnovijim informacijama i detaljima o programima. Zainteresirani mogu potražiti i nadahnuće u konkretnim primjerima projekata financiranih iz prethodnih programa EU.

Ministarstvo turizma i sporta najavilo je trodnevnu međunarodnu konferenciju koja bi se od 24. do 26. studenog pod nazivom „ReRouting Tourism“ trebala održati u Rovinju. Konferencija će tematski biti orijentirana na održivi pristup EUSAIR području s posebnim naglaskom na održivi turizam.

Pisane vijesti