Politika zaštite osobnih podataka

Ministarstvo turizma i sporta (dalje u tekstu: MINTS) vodeći računa o važnosti zaštite, sigurnosti i privatnosti Vaših osobnih podataka, s tim u vezi posluje u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka) te nacionalnim zakonom iz područja zaštite osobnih podataka - Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), pa se nadamo da će Vam niže opisana Politika zaštite osobnih podataka pomoći u razumijevanju koje podatke MINTS kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje, koristi i čuva, te s kime ih smije dijeliti.
 

Način prikupljanja osobnih podataka

MINTS je omogućio postavljanje upita građanima/zainteresiranim osobama elektoničkim putem popunjavanjem obrasca „Upiti građana“ na internetskim stranicama https://mints.gov.hr/upiti-gradjana/10180 u okviru kojega se prikupljaju osobni podaci ( ime i prezime, e-mail adresa- kao obavezni podaci te broj telefona – kao neobavezan podatak) ili postavljanje upita putem elektroničke pošte koju sami građani/stranke dostavljaju organizacijskim jedinicama MINTS-a, a koja pošta sadrži također njihove osobne podatke. Popunjavanjem navedenog obrasca „Upiti građana“ odnosno slanjem elektroničke pošte građani/stranke daju svoju izričitu suglasnost MINTS-u da obrađuje njihove osobne podatke u granicama obrade/rješavanja postavljenog zahtjeva/upita. Prikupljeni osobni podaci koriste se samo u svrhu omogućavanja komunikacije s građanima/strankama, odnosno za davanje odgovora na postavljeni upit te se na drugi način ne obrađuju. Ako se navedeni podaci upisuju u softverske sustave koje održavaju treće strane, napominjemo ispitanicima da je s istima potpisan Ugovor o prijenosu i obradi osobnih podataka, da su takvi dobavljači i sami usklađeni s GDPR-om te da Vaše podatke štite adekvatnim organizacijsko-tehničkim mjerama.

U okviru obavljanja zakonom propisanih poslova iz područja djelatnosti MINTS-a prikupljaju se i drugi osobni podaci građana/stranaka (npr. podaci koji se odnose na zapošljavanje, subvencije, koncesije) te se isti prikupljaju izravno od samih građana/stranaka i koriste isključivo za obavljanje zakonom propisanih poslova te drugih ovlasti MINTS-a reguliranih zakonskim propisima iz djelokruga rada MINTS-a, a koji su ili izravno dostavljeni od samih građana/stranaka u pisarnicu MINTS-a ili dostavljeni putem pošte u okviru propisanih obrazaca ili potrebne dokumentacije te se koriste za svrhe u koju su isti dani/ prikupljeni.
 

Vrste osobnih podataka koje se obrađuju

U okviru obavljanja zakonom propisanih ovlasti MINTS prikuplja samo one osobne podatke koji su potrebni za rješavanje zahtjeva/upita/ prigovora građana/stranaka (primjerice: osnovni osobni podaci - ime i prezime, OIB, mjesto prebivališta, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela) kao i podatke razvidne iz dostavljene dokumentacije koju građani/stranke dostavljaju radi ostvarenja zakonom propisanih obveza/ ispunjenja zahtjeva odnosno podataka koji su dostavljeni u okviru postavljenog upita/zahtjeva ili ostvarenja ugovornih obveza u kojem su građani stranke takvih ugovora.
 

Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. MINTS prikuplja i obrađuje osobne podatke samo:

 • Na temelju eventualno dane privole stranke za obradom njezinih osobnih podataka (privola se može u svakom trenutku opozvati pisanim putem na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka osobni.podaci@mints.hr, osim ako se radi o podacima za koje postoji zakonska obveza čuvanja u određenim rokovima);
 • ako je to nužno za sklapanje/izvršavanje ugovora u kojem je građanin stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev stranke prije sklapanja ugovora;
 • ako je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza MINTS-a ;
 • ako je obrada podataka nužna kako bi se zaštitili interesi stranaka ili drugih fizičkih osoba;
 • ako postoji zakonska obveza MINTS-a za obradom podataka (npr. odgovaranje na prigovor i sl.)
 • ako je obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava MINTS-a

 

Svrha obrade osobnih podataka

Svrhe obrade vaših osobnih podataka definiraju se ovisno o pravnoj osnovi koja je temelj za prikupljanje vaših osobnih podataka, poštujući odredbe članka 6. stavka 3. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Posebno se vodi računa o ograničavanju svrhe obrade – osobni podaci prikupljaju se u posebne, izričite i zakonite svrhe i neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Podaci koji su prikupljeni u jednu svrhu neće se koristiti niti za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom. Za svrhu obrade podataka koja se ne provodi temeljem zakonske osnove, legitimnog interesa ili ugovorne osnove MINTS traži od stranaka/korisnika izričitu, dokazivu privolu.

 

Podaci o službeniku za zaštitu podataka

MINTS kao voditelj obrade je sukladno propisima koji uređuju zaštitu podataka imenovao službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti putem elektroničke pošte osobni.podaci@mints.hr u vezi pitanja o zaštiti vaših osobnih podataka, kao i sa zahtjevom za povlačenjem suglasnosti za obradu vaših podataka (isključivo za slučajeve kad je osnova prikupljanja vaših osobnih podataka temeljena na privoli). Podaci službenika za zaštitu podataka javno su objavljeni na internetskim stranicama MINTS-a https://mints.gov.hr/zastita-osobnih-podataka/5601.
 

Ovlasti MINTS-a

MINTS može objaviti pojedine odluke iz svog djelokruga (primjerice odluke o odabiru projekata i dodjeli potpora i sl.) na svojim internetskim stranicama https://mints.gov.hr/, a ukoliko takve odluke sadrže osobne podatke fizičkih osoba vodi se računa o tome da se objavljuje samo nužan opseg osobnih podataka za ostvarenje svrhe u koju su podaci dani, odnosno prikupljeni..

MINTS može objaviti pojedina izvješća u kojima se mogu naći statistički podaci (primjerice o broju prijava/zahtjeva), ali bez mogućnosti identifikacije samih stranaka.
 

Rokovi čuvanja prikupljenih osobnih podataka

Podaci prikupljeni na temelju privole čuvaju se trajno, odnosno dok se takva privola ne povuče. Ostali podaci se čuvaju sukladno odredbama Zakona o arhivskoj građi. MINTS kao voditelj obrade u cilju osiguranja prava ispitanika i transparentnosti obrade osobnih podataka postupa sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti podataka (posebice osigurava prava stranaka/korisnika definirana odredbama čl. 13. do 22. navedene Opće Uredbe). Dio osobnih podataka MINTS je obvezan čuvati sukladno rokovima određenim u pozitivnim propisima Republike Hrvatske iz područja koja definiraju postupanje s arhivskim gradivom, kao i podzakonskim aktima s tim u vezi ( npr. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, Pravilnika o vrednovanju, te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva, odnosno internog Pravilnika o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva). Stranka/korisnik ima pravo u svakome trenutku dobiti obavijest o tome zašto se određeni podatak koji se na njega odnosi ne može izbrisati.

 

Prava građana / korisnika odnosna na obradu osobnih podataka

A) Pravo na informacije i pristup osobnim podacima
 
Ako se osobni podaci prikupljaju od građana/korisnika MINTS u trenutku prikupljanja osobnih podataka pruža građaninu/korisniku informacije o:
 
 • svom identitetu te kontakt podatke Ministarstva
 • podatke o službeniku za zaštitu podataka
 • svrsi obrade radi kojih se prikupljaju osobni podaci te pravnoj osnovi za njihovu obradu (a u slučaju da se radi o podacima čija je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa MINTS-a ili treće strane i podatke o postojanju legitimnih interesa MINTS-a ili treće strane)
 • primateljima ili kategorijama primatelja
 • činjenici da MINTS namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanju ili nepostojanju odluke Komisije o primjerenosti
 • razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni/ili određivanju kriterija kojima se to razdoblje utvrdilo
 • postojanju prava da se od MINTS-a zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na građanina/korisnika ili prava na ulaganje prigovora ili prava na prenosivost osobnih podataka ako se obrada temelji na privoli postoji pravo da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena
 • pravu na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 • pravu na pružanje informacija građanina/korisnicima, ako osobni podaci nisu dobiveni od građanina/korisnika, MINTS pruža one informacije građaninu/korisniku kako je to propisano člankom 14. Opće Uredbe o zaštiti podataka.
 
 

B) Pravo na ispravak:

građanin/korisnik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od MINTS-a ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, kako i dopuniti nepotpune osobne podatke, informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska obveza, ugovorna obveza ili zahtjev nužan za sklapanje ugovora te ima li građanin/korisnik obvezu pružanja osobnih podataka kao i koje su posljedice ako se takvi podaci ne pruže, o postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključivo i izradu profila, te informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za građanina/korisnika.


C) Pravo na brisanje („pravo na zaborav“):

građanin/korisnik ima pravo od MINTS-a , bez nepotrebnog odgađanja, ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose te MINTS ima obvezu obrisati te osobne podatke ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako građanin povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka, ako građanin/korisnik uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu podataka, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava proizašlog iz nacionalnog zakonodavstva. Osobni podaci biti će izbrisani ako za to postoje zakonski uvjeti, odnosno ako ti uvjeti nisu ispunjeni građaninu/korisniku dat će se obavijest o razlogu zašto se ti podaci ne mogu brisati.


D) Pravo na ograničenje obrade:

da bi građanin/korisnik ishodio ograničenje obrade osobnih podataka potrebni su slijedeći uvjeti:

 • Osporava se točnost osobnih podataka (na razdoblje kojem se MINTS-u omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • Obrada je nezakonita i građanin/korisnik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje uporabe tih podataka;
 • MINTS više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih građanin/korisnik traži radi ostvarenja, postavljanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Ako je građanin/korisnik uložio prigovor na obradu podataka
 • Ako je obrada podataka ograničena, takvi podaci se mogu obrađivati isključivo na temelju privole građanina/korisnika za obradu istih.
 

E) Pravo na prenosivost podataka:

građanin/korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se na njega odnose (a koje podatke je pružio MINTS-u) u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane MINTS-a, ali uz uvjete ako se radi o podacima koji su prikupljeni na temelju privole građanina/korisnika ili su prikupljeni temeljem izvršenja ugovora u kojem je građanin/korisnik stranka takvog ugovora te ako se obrada provodi automatiziranim putem.

F) Pravo na prigovor:

građanin/korisnik ma pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, uključujući i izradu profila koja se temelji na odredbama za izradu profila. Građanin/korisnik prigovor na obradu podataka koji se na njega odnose podnosi putem elektroničke pošte na adresu: osobni.podaci@mints.hr s naznakom „Prigovor na obradu osobnih podataka“. MINTS više neće obrađivati takve osobne podatke na koje je uložen prigovor za njihovu obradu, osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva. MINTS će najkasnije u trenutku prve komunikacije sa građaninom/korisnikom skrenuti pažnju građaninu na pravo ulaganja prigovora (na jasan način).

G) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka (uključujući izradu profila):

građanin/korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući i izradu profila), koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njega ili na sličan način značajno utječu na njega, uz iznimke u primjeni koje su određene u članku 22.stavku 2. Opće Uredbe o zaštiti podataka.

Pitanja o politici zaštite osobnih podataka

Ukoliko imate dodatna pitanja ili komentare na ovu Politiku zaštite osobnih podataka, možete kontaktirati voditelja obrade putem pošte na adresu Prisavlje 14, Zagreb s naznakom „Upiti o Politici zaštite osobnih podataka“ ili putem elektroničke pošte na adresu osobni.podaci@mints.hr „Upiti o Politici zaštite osobnih podataka“.