Turistička inspekcija

Od 1. travnja 2019. godine, stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu (NN 115/18) Turistička inspekcija djeluje u sastavu središnjeg državnog ureda - Državnog inspektorata.

https://inspektorat.gov.hr/
Šubićeva ulica 29, 10000 Zagreb
tel. 01 2375 100
turisticka.inspekcija@dirh.hr

Turističku inspekciju možete kontaktirati putem telefona, fax-a ili osobno na: Turistička inspekcija - kontakti

Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora moguće je dostaviti

Ukoliko prilikom podnošenja predstavke navedete svoje osobno ime (ime i prezime) i adresu (ulica, kućni broj i mjesto), sukladno članku 71. Zakona o općem upravom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.), biti ćete u zakonskom roku obaviješteni o postupanju turističkih inspektora.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (čl. 6. st. 1. t. 5.), propisana je obveza prijave pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, koje organiziraju dobrovoljna vatrogasna društva za svoje članove, članove drugih vatrogasnih organizacija te građane, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, za vrijeme održavanja vatrogasnih natjecanja, obilježavanja obljetnica i ostalih vatrogasnih manifestacija.

Prijava se šalje u službu Turističke inspekcije Državnog inspektorata, prema sjedištu, najkasnije tri dana prije početka održavanja navedenih događaja, dostavljanjem popunjenog obrasca:

Prijavu, odnosno popunjeni OB-T-I obrazac moguće je dostaviti i osobno ili redovnom poštom u nadležnu službu Turističke inspekcije. 

S ciljem podizanja kvalitete u poslovanju ugostitelja i pružatelja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, kao i smanjenja broja prekršaja u poslovanju pravnih i fizičkih osoba čije poslovanje kontrolira Turistička inspekcija, izrađen je vodič za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu. Vodič ukazuje i na prava koja imaju korisnici ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.