Ostali propisi

Propisi Republike Hrvatske iz drugih područja važnih za turizam, prema nadležnosti:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
 • Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18)
 • Uredba o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14, 95/15)

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
 • Zakon o tržištu rada (NN 118/18)
 • Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020. (NN 113/19)
 • Pravilnik o izdavanju europske profesionalne kartice (NN 123/15)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN  82/15, 70/19)
 • Pravilnik o izdavanju EU potvrde (NN  123/15)

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
 • Uredba o viznom sustavu (NN 55/15)
 • Pravilnik o viznim obrascima (NN 111/12)
 • Pravilnik o vizama (NN 7/13, 5/18)

MINISTARSTVO FINANCIJA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19)
 • Pomorski zakonik (NN 181/0476/07146/0861/1156/1326/15, 17/19)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03110/04141/0638/09123/11 - Odluka USRH, 56/1698/19)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim vodama i teritorijalnom moru RH (NN 97/13, 50/17)
 • Naredba o visini naknade za privremeno obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti i brodica (NN 2/05)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
 • Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/18, 32/19)
 • Zakon o poljoprivredi  (NN  118/18)
 • Pravilnik o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/19)
 • Zakon o šumama (NN  68/18, 115/18)
 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 87/19)
 • Uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 55/19)
 • Pravilnik o opasnim psima (NN 117/08)
 • Pravilnik o uvjetima nekomercijalnog kretanja mladih pasa i mačaka (NN 124/08)
 • Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce (NN 145/14)
 • Zakon o morskom ribarstvu (NN 62/17, 14/19)
 • Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (NN 122/17, 12/18, 54/18)
 • Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i registru o izdanim ovlaštenjima (NN 59/11)
 • Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19)
 
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13 - čl. 136. Zakona o Državnom inspektoratu)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12143/13, 65/17, 14/19)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN  112/17, 34/18, 36/19)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invalidima i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN  105/15)  
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN  68/18, Odluka USRH 110/18)
 
MINISTARSTVO KULTURE
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99151/03157/0387/0988/1061/1125/12,136/12157/13152/14, 44/17, 90/18)
 • Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz RH (NN 75/13)
 • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 49/19, 55/19)
 • Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (NN 5/07)
 
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
 • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
 • Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17)
 • Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/13)
 
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)
 
MINISTARSTVO UPRAVE  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
 • Pravilnik o normativima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu (NN 3/24)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zdravstvenog turizma (NN 3/24)
 • Pravilnik o normativima i standardima za turističku ambulantu (NN 3/24)
 • Pravilnik o izgledu, uvjetima i načinu korištenja zaštićenog znaka zdravstvenog turizma (NN 3/24)
 • Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/17, 114/18)
 • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/0955/13153/13, 41/16, 114/18)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07113/0843/09, 130/17, 114/18)
 • Zakon o hrani (NN 81/1314/14, 115/18)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti(NN  100/18, 25/19)
 
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA  
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (112)
 • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
 • Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 61/16)
 
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
 • Posebne uzance u ugostiteljstvu (NN 74/23); Posebne uzance u ugostiteljstvu (NN 16/95 i 108/96)
 • Sud časti pri HGK (odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa roba i usluga)
 
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA  
HRVATSKI AUTOKLUB
 • Zakon o Hrvatskom autoklubu (NN 2/94)
 
HRVATSKE ŠUME
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
 
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA