Ostali propisi

Propisi Republike Hrvatske iz drugih područja važnih za turizam, prema nadležnosti:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14)
 • Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09 – Odluka Ustavnog suda RH, 114/11, 68/13, 30/14)
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)
 • Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13)
 • Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12; NN 28/13)
 • Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/11)
 • Zakon o obrtu (NN 143/13)
 • Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)
 • Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14)
 • Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
 • Zakon o zadrugama (NN 34/11, 125/13, 76/14)

MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13)
 • Uredba o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
 • Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14)

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
 • Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo i Turizam i ugostiteljstvo (NN 74/19)
 • Pravilnik o izdavanju europske profesionalne kartice (NN 123/15)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11)
 • Pravilnik o izdavanju EU potvrde (NN 92/14)

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
 • Uredba o viznom sustavu (NN 55/15)
 • Pravilnik o viznim obrascima (NN 111/12)
 • Pravilnik o vizama (NN 7/13)

MINISTARSTVO FINANCIJA
 • Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (NN 1/19)
 • Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (NN 1/17)
 • Zakon o carinskoj službi (NN 68/13)
 • Zakon o poreznoj upravi (NN 148/13, 141/14)
 • Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (NN 54/13)
 • Zakon o deviznom poslovanju (NN 96/03140/05, 132/06, 150/08 - Uredba, 92/09 - Uredba, 133/09 - čl.159.st.1. Zakona o platnom prometu, 153/09 - Uredba,145/10, 76/13)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13 - rješenje Ustavnog suda, 148/13, 153/13 - rješenje Ustavnog suda, 143/14)
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13 - ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 1/19)
 • Zakon o koncesijama (NN 143/12)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18)
 • Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 110/04, 141/06, 38/09, 123/11 - Odluka USRH)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim vodama i teritorijalnom moru RH (NN 97/13)
 • Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru (NN 155/14)
 • Naredba o visini naknade za privremeno obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti i brodica (NN 2/05)
 • Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice (NN 2/05)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
 • Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/18)
 • Zakon o poljoprivredi  (NN 30/15)
 • Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/14)
 • Zakon o šumama (NN 140/0582/06129/0880/10124/1025/1294/14)
 • Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (NN 74/11, 58/12)
 • Pravilnik o opasnim psima (NN 117/08)
 • Pravilnik o uvjetima nekomercijalnog kretanja mladih pasa i mačaka (NN 124/08)
 • Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce (NN 145/14)
 • Pravilnik o uvjetima unošenja osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla (NN 56/09) - stavljen izvan snage (Uredba Komisije (EZ) br. 206/2009 od 5. ožujka 2009. o uvozu u Zajednicu osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 136/2004)
 • Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i registru o izdanim ovlaštenjima (NN 59/11)
 • Zakon o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 14/14)
 
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
 
MINISTARSTVO KULTURE
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,136/12, 157/13, 152/14)
 • Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz RH (NN 75/13)
 • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH koji su zaštićeni kao kulturno dobro (NN 22/09, 36/11, 58/14)
 • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
 • Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (NN 154/08)
 • Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (NN 5/07)
 • Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/13)
 
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14)
 
MINISTARSTVO UPRAVE
 
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
 
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 – v. čl. 9. Zakona o rokovima za ispunjenje novčanih obveza – prestao važiti čl. 174. ZOO-a)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99 - Odluka USRH, 22/00 - Odluka USRH73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15)
 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
 • Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (NN 12/11 i 145/12)
 • Uredba o načinu i postupku procjene vrijednosti turističkog zemljišta, odnosno građevina u kampovima, načinu isplate kod civilne diobe, načinu utvrđivanja tržišne cijene ostalog građevinskog zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine (NN 12/11)
 • Uredba o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (NN 12/11)
 • Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15)
 • Zakon o kaznenom postupku (NN 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka USRH, 91/12 - Rješenje USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14)
 
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (112)
 
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
 • Posebne uzance u ugostiteljstvu (NN 16/95 i 108/96)
 • Sud časti pri HGK (odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa roba i usluga)
 
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
 
HRVATSKI AUTOKLUB
 • Zakon o Hrvatskom autoklubu (NN 2/94)
 
HRVATSKE ŠUME
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
 
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
 
 • Zakon o državnim potporama (NN 47/14)
 • Uredba o državnim potporama (NN 50/06)
 • Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (NN 83/12)