Prava sportaša, trenera i izbornika

Slika /webslike/medalja.png
 • Obavezni doprinosi
Odredbom članka 77. stavka 1. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) propisano je da vrhunski sportaš I. kategorije ima pravo na uplatu obaveznih doprinosa iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske. Pravo na uplatu obveznih doprinosa odobrava se sportašu iz stavka 1. ovoga članka na vlastiti zahtjev ako ispunjava sljedeće uvjete:
 • ima status vrhunskog sportaša I. kategorije,
 • ima registriranu samostalnu sportsku djelatnost ili ima sklopljen ugovor o radu za djelatnost pripreme i sudjelovanja u sportskom natjecanju,
 • ima hrvatsko državljanstvo,
 • ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 • ako je ostvario ukupni godišnji neto dohodak u prethodnoj godini do 24.000,00 eura
 • nije pravomoćno osuđen za počinjeno kazneno djelo iz članka 111. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
Sportašu iz stavka 1. ovoga članka prestaje pravo na uplatu obveznih doprinosa:
 • na osobni zahtjev,
 • prestankom odnosno gubitkom statusa vrhunskog sportaša I. kategorije,
 • ako ostvari ukupni godišnji neto dohodak u prethodnoj godini viši od 24.000,00 eura,
 • prestankom ugovora o radu,
 • prestankom obavljanja samostalne sportske djelatnosti,
 • ostvarivanjem prava redovitog studenta,
 • nakon pravomoćnosti odluke suda kojom je osuđen na kaznu zatvora za počinjeno kazneno djelo,
 • smrću,
 • ostvarivanjem prava na obvezno mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi.

Zahtjev za pokriće obaveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje podnosi se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu pod poveznicom: https://issobrasci.gov.hr/Prijava/?ReturnUrl=%2FObrazac%2FPopis#natjecajID=9

Uz obrazac zahtjeva prilažu se sljedeći dokumenti:
 • rješenje o upisu u Registar samostalne sportske djelatnosti ili ugovor o radu,
 • rješenje o kategorizaciji sportaša I. kategorije,
 • potvrdu o visini dohodaka i primitaka kao dokaz da nije ostvario ukupni godišnji neto dohodak u prethodnoj godini viši od 24.000,00 eura.

Napomena
Ministarstvo turizma i sporta rješenjem odlučuje o priznanju ili gubitku prava na uplatu obveznih doprinosa vrhunskim sportašima I. kategorije. Za sportaše kojima je utvrđeno pravo na uplatu obveznih doprinosa, a imaju sklopljen ugovor o radu sredstva se isplaćuju na račun sportskog kluba po dostavljenom dokazu o plaćenim doprinosima prema isplaćenoj plaći. Za sportaše kojima je utvrđeno pravo na uplatu obveznih doprinosa, a imaju registriranu samostalnu sportsku djelatnost te su po toj osnovi osigurani na obvezna osiguranja sredstva se uplaćuju sportašu po dostavljenom dokazu o plaćenim doprinosima, a najviše do iznosa obračunanih doprinosa prema najnižoj mjesečnoj osnovici propisanoj propisom o obveznim doprinosima za osiguranika po osnovi sportaša.
Obavijest o promjeni okolnosti koja je utjecala na ostvarivanje prava na uplatu obveznih doprinosa podnosi se na obrascu (Obrazac - Prilog II) tijelu državne uprave nadležnom za sport, najkasnije u roku od 15 dana od nastupa okolnosti.

 • Trajna novčana naknada

Odredbom članka 79. stavka 1. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22 - u daljnjem u tekstu: Zakon) propisano je da sportaš koji je osvojio medalju na olimpijskim igrama / paraolimpijskim igrama / olimpijskim igrama gluhih i svjetskom seniorskom prvenstvu u olimpijskom / paraolimpijskom sportu i disciplini te olimpijskom sportu i disciplini gluhih, kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske ostvaruje pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu, ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 • navršenih 45 godina života,
 • nije pravomoćno osuđen za počinjeno kazneno djelo iz članka 111. stavka 1. i 2. Zakona.

Odredbom članka 79. stavka 3. Zakona propisano je da izbornik u ekipnim sportovima i trener u individualnim sportovima koji je obavljao stručne poslove vođenja sportaša ili ekipe na sportskom natjecanju, zaslužan za medalju koja je osvojena na olimpijskim igrama / paraolimpijskim igrama / olimpijskim igrama gluhih, kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske ostvaruje pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu, ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 • navršenih 55 godina života,
 • nije pravomoćno osuđen za počinjeno kazneno djelo iz članka 111. stavka 1. i 2. Zakona.

Zahtjev za ostvarivanje prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu sportašu podnosi se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu pod poveznicom:
https://issobrasci.gov.hr/Prijava/?ReturnUrl=%2FObrazac%2FPopis#natjecajID=11

Uz obrazac zahtjeva prilažu se sljedeći dokumenti:

 • uvjerenje o osvojenim medaljama iz službene evidencije Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih,
 • potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica),
 • potvrda o statusu obveznika PDV-a,
 • potvrda o visini dohodaka i primitaka.

Zahtjev za ostvarivanje prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu, izborniku u ekipnim sportovima i treneru u individualnim sportovima podnosi se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu pod poveznicom:
https://issobrasci.gov.hr/Prijava/?ReturnUrl=%2FObrazac%2FPopis#natjecajID=12

Uz obrazac zahtjeva prilažu se sljedeći dokumenti:

 • uvjerenje da je trener ili izbornik obavljao stručne poslove vođenja na sportskom natjecanju sportaša ili ekipe koja je osvojila medalju iz službene evidencije Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih,
 • potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu,
 • potvrda o statusu obveznika PDV-a,
 • potvrda o visini dohodaka i primitaka.

Napomena
Ministarstvo turizma i sporta rješenjem odlučuje o priznanju ili gubitku prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu, a ukinut će se ako prestane udovoljavanje nekim od uvjeta propisanih Zakonom. Osoba koje je ostvarila pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu, obvezna je u roku od 15 dana od dana prestanka ispunjavanja uvjeta iz članka 79. stavka 1. ili 3. Zakona obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za sport o nastaloj promjeni na obrascu (Obrazac - Prilog V).
Trajne novčane mjesečne naknade isplaćuju se od 2013. godine, a ukupan broj sportaša korisnika trajnih novčanih mjesečnih naknada u ovome trenutku je 220, od čega:
 • osvajača zlatne medalje na OI: 53
 • osvajača srebrne medalje na OI: 38
 • osvajača brončane medalje na OI: 20
 • osvajača zlatne medalje na POI: 4
 • osvajača brončane medalje na POI: 3
 • osvajača zlatne medalje na OIG: 35
 • osvajača srebrne medalje na OIG: 1
 • osvajača brončane medalje na OIG: 12
 • osvajača zlatne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama: 10
 • osvajača srebrne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama: 11
 • osvajača brončane medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama: 33
 
Nacionalna sportska stipendija Odredbom članka 80. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) propisano je da vrhunski sportaš može ostvariti pravo na nacionalnu sportsku stipendiju nakon što rješenje o kategorizaciji sportaša postane izvršno, i to na rok dok traje rješenje o kategorizaciji.
Zahtjev za dodjelu nacionalne sportske stipendije podnosi se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu pod poveznicom: https://issobrasci.gov.hr/Prijava/?ReturnUrl=%2FObrazac%2FPopis#natjecajID=10
Uz obrazac zahtjeva prilaže se sljedeći dokument:
 • važeće rješenje o kategorizaciji za sportaša I., II. ili III. kategorije izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih.
Napomena
Ministarstvo turizma i sporta rješenjem odlučuje o priznanju ili gubitku prava na nacionalnu sportsku stipendiju, a ukinut će se po službenoj dužnosti ako je ukinuto rješenje o kategorizaciji sportaša. O iznosu nacionalne stipendije čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport donosi odluku za svaku kalendarsku godinu.