Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

Slika /dokumenti/mint-nopic.png

U Uredbi o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu RH, dodaje se novi stavak: „(2) Iznimno od rokova iz stavka 1. ovoga članka uplata stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu i promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu, vrši se najkasnije do 30. 11. 2020.“>>više>>

U Uredbi o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 12/11, 145/12 i 55/19), u članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »(2) Iznimno od rokova iz stavka 1. ovoga članka uplata stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu i promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu, vrši se najkasnije do 30. studenoga 2020. godine.«. Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Pregled uredbi, izmjena i dopuna /linkovi na NN: 

Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (NN 12/11); (NN 145/12); (NN 55/19 - izmjene i dopune); (dopuna Uredbe - NN 31/20)

Stranica