Povrat uplaćenih sredstava za neizvršena putovanja temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 70/21)

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/news_mint_gov_hr.jpg

Dana 26. lipnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 70/21). Ovim je Zakonom, među ostalim, brisan članak 38.a Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20), sukladno kojem su turističke agencije za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., putnicima izdavale vaučere, a  putnik je imao pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti.

Nakon stupanja na snagu predmetnih izmjena Zakona, putnik kojemu je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu izdan vaučer temeljem članka 38.a Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, br. 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20) ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i pravo na povrat svih izvršenih plaćanja.

Organizator je dužan putniku, sukladno članku 37. stavcima 6., 7. i 8. Zakona o pružanju usluga u turizmu u slučaju kada putnik raskine ugovor, a sukladno članku 38. stavcima 2. i 3. kada ugovor raskine organizator, vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu. Putnik u tom slučaju nema obvezu plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora, ali nema niti pravo na dodatnu odštetu.

Ako putnik ne iskoristi izdani vaučer za sklapanje ugovora o zamjenskom putovanju u paket-aranžmanu u roku od jedne godine od njegova izdavanja, smatrat će se da je ugovor raskinut i putnik ima pravo na povrat svih izvršenih plaćanja.

Ukoliko putniku nije izdan vaučer, a putnik se prije stupanja na snagu predmetnih izmjena, obratio turističkoj agenciji sa zahtjevom za povrat uplaćenih sredstava, turistička agencija je dužna putniku vratiti sredstva u roku od 14 dana od stupanja na snagu predmetnih izmjena.
 
 

Priopćenja