Mjere Ministarstva turizma

Slika /AAA_2020_ABC/b_logos/mint-znak_hrv.png
 • Oslobođenje plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal)

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20) stupio je na snagu 26. ožujka 2020. godine, a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_764.html

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.


Mjera se odnosi samo na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Cilj mjere je ublažavanje financijskog udara na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao obveznike plaćanja turističke pristojbe s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom s koronavirusom jer turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po krevetu, a ne po noćenju.

Provedbena tijela za ovu mjeru su Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica. Informacija o navedenoj mjeri će biti provedena preko sustava eVisitor stoga se navedene osobe ne moraju nigdje javljati, odnosno obrada podataka će biti automatska preko sustava eVisitor. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr.

 • Oslobođenje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima. Odgoda plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima 

Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (NN 31/20) stupila je na snagu 19. ožujka 2020. godine, a možete je pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_31_674.html

Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (NN 41/20) stupila je na snagu 4. travnja 2020. godine, a možete je pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_854.html

Uredbom o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (NN 12/11, 145/12, 55/19, 31/20, 41/20), uređuje se postupak, način i uvjeti za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske, te kriteriji za određivanje visine i način naplate naknade za koncesiju.

S obzirom na izvanrednu situaciju vezano uz epidemiju koronavirusa dopunom navedene Uredbe promjenjivi dio koncesijske naknade za turističko zemljište u kampovima za 2019. godinu neće se računati prema propisanom modelu nego će iznositi 1,00 kunu. Također, odgađa se naplata stalnog dijela koncesijske naknade na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske za 3 mjeseca, s 31. kolovoza na 30. studenoga 2020. godine.

Mjera se odnosi na trgovačka društva koja obavljaju turističku djelatnost temeljem zahtjeva za dobivanje koncesije na suvlasničkom dijelu Republike Hrvatske za korištenje kampa, sukladno članku 8. stavku 1. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10).

Ministarstvo turizma kao provedbeno tijelo će nastaviti s aktivnostima utvrđivanja visine koncesijske naknade te će obavijestiti obveznike plaćanja o visini stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade čije plaćanje je odgođeno do 30. studenoga 2020. godine. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr.

 • Oslobođenje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u vlasništvu JLS-ova. Odgoda plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u vlasništvu JLS-ova

Uredba o dopunama Uredbe o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (NN 41/20) stupila je na snagu 4. travnja 2020. godine, a možete je pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_853.html

Uredbom o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (NN 12/11, 41/20) propisuje se način, postupak i uvjeti procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te način, postupak i uvjeti za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

S obzirom na izvanrednu situaciju vezano uz epidemiju koronavirusa dopunom navedene Uredbe, promjenjivi dio koncesijske naknade za turističko zemljište u vlasništvu JLS-ova za 2019. godinu neće se računati prema propisanom modelu nego će iznositi 1,00 kunu. Također, odgađa se naplata stalnog dijela koncesijske naknade za turističko zemljište u vlasništvu JLS-ova za 2020. godinu za 3 mjeseca, s 31. kolovoza na 30. studenoga 2020. godine.

Mjera se odnosi na trgovačka društva koja obavljaju turističku djelatnost na turističkom zemljištu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave temeljem zahtjeva iz članka 21. stavka 3. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr 

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu 
Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. godine (NN 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_887.html

Izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu su sljedeće:
 • kako bi se spriječilo oglašavanje neregistriranog smještaja, pa tako i boravka neregistriranih gostiju u objektima koji pružaju usluge uređene ovim Zakonom i posebnim zakonom koji uređuje ugostiteljsku djelatnost, internetske platforme obvezne su istaknuti porezni broj odnosno PDV identifikacijski broj pružatelja usluge koji pruža usluge na području Republike Hrvatske
 • brisanje uvjeta znanja stranih jezika odnosno poznavanja hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova turističke agencije, te radnog iskustva od jedne godine  na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu
 • za vrijeme posebnih okolnosti omogućeno je da se za vršitelja poslova voditelja poslova može odrediti osobu koja nema položen stručni ispit za voditelja poslova, a najduže šest mjeseci nakon prestanka posebnih okolnosti
 • riješeno je pitanje vezano uz raskid ugovora za neizvršene ugovore o putovanju u paket aranžmanima koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020. godine, na način da  putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer (moratorij na raskid ugovora u trajanju od 180 dana od prestanka posebnih okolnosti). Ukoliko se putnik odluči za povrat sredstava organizator mu mora izvršiti povrat uplaćenih sredstva u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti
 • brisanje odredbe kojom se rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča upisuje u Središnji registar, stoga se više ne izdaju rješenja o odobrenju za pružanje usluga već rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča, te se tako više neće smatrati da turistički vodiči, samim time što su ishodili rješenje, obavljaju slobodno zanimanje u smislu propisa o radu i poreznih propisa. Time se omogućuje zaposlenim osobama, studentima i umirovljenicima da dodatno ostvaruju prihode od pružanja usluga u turizmu, a nezaposlenim osobama da ostvare prava u slučaju nezaposlenosti.​
 
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. g. (NN 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_888.html

Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti su sljedeće:
 • produženje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske objekte, objekte u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu do kraja 2021. godine (riječ je o objektima koji su dobili privremena rješenja jer još nemaju rješenje o legalizaciji, ali je zahtjev za legalizaciju predan u roku)
 • davanje ovlasti ministru da u uvjetima posebnih okolnosti propiše odstupanja od standarda kada je riječ o obvezama ugostitelja, iznajmljivača, članova ili nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • prolongiraju se rokovi za rekategorizaciju hotela i kampova - postupci ponovne kategorizacije koju po službenoj dužnosti provodi Ministarstvo turizma, a kojoj je rok za pokretanje postupka ponovne kategorizacije u vrijeme trajanja i šest mjeseci po prestanku posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, pokrenut će se po isteku jedne godine od prestanka posebnih okolnosti umjesto u roku od četiri godine od ishođenja rješenja
 • propisuje se nastavak obavljanja djelatnosti ugostitelja koji su ishodili rješenja o privremenom obavljanju ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekti iz skupine “Hoteli” i “Kampovi”) koji su ishodili rješenje za vrstu, ali još nisu rješenje o kategoriji objekta) do isteka roka godinu dana nakon prestanka posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 na teritoriju Republike Hrvatske
 • rokovi usklađivanja rješenja iznajmljivača ishođenih prije 1. rujna 2007. s važećim Zakonom i Pravilnikom se produžuju, pa tako iznajmljivači koji žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:​
  • 8.4.2022. - ako su rješenja ishodili do 31.12.2000.
  • 8.4.2023. - ako su rješenja ishodili u razdoblju od 1. 1. 2001. do 31. 12. 2004.
  • 8.4.2024. - ako su rješenja ishodili poslije 31.12.2004.
 
 • Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. godine (NN 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_885.html

Dopune Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma su sljedeće:
 • propisuje se mogućnost zaduživanja turističkih zajednica, ukoliko turističko vijeće donese takvu odluku, uz suglasnost predsjednika turističke zajednice i bankovnu garanciju općine, grada ili županije za čije je područje turistička zajednica osnovana
 • u 2020. i 2021. godini neće se primjenjivati odredba koja određuje iznos koji se u odnosu na ukupne prihode može koristiti za troškove plaća zaposlenih u turističkoj zajednici
 • propisuje se produženje mandata članovima tijela turističkih zajednica. Članovima tijela kojima je istekao mandat daje se privremena ovlast da nastave obavljati te poslove do prestanka  proglašenja epidemije bolesti COVID – 19 na teritoriju Republike Hrvatske odnosno do provođenja izbora, a članovima tijela kojima nije istekao mandat produljuje se vrijeme trajanja mandata do prestanka  proglašenja epidemije bolesti COVID – 19 na teritoriju Republike Hrvatske odnosno do provođenja izbora
 
 • Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi
Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. godine (NN 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_886.html

Dopune Zakona o turističkoj pristojbi su sljedeće:
 • daje se ovlaštenje Vladi RH da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije uredi pitanja koja se odnose na visinu turističke pristojbe i rokove uplate turističke pristojbe
 • daje se ovlaštenje Vladi RH da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti može prenamijeniti sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice
 • za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka odnosno izdavanje prekršajnih naloga niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr

 • Ministarstvo turizma osiguralo 26 milijuna kuna za subvencioniranje kamatne stope

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključili su „Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma“ čime je omogućeno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a. Potpisanim sporazumom utvrđeno je da će Ministarstvo turizma osigurati sredstva u iznosu od 26 milijuna kuna za subvencioniranje kamatne stope do dva postotna boda za kreditiranje likvidnosti poduzetnika u turističkim djelatnostima u okviru Mjere COVID – 19.

Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31. 12. 2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava. Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.Pisane vijesti