I dalje nesmetan dolazak turista u Hrvatsku

Slika /arhiva/Croatia-Hvar.jpg

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka smatra da primjena Uredbe o viznom sustavu kao ni do sada neće biti zapreka dolasku i ulasku turista u Hrvatsku, tim više što je riječ o harmonizaciji propisa s praksom u zemljama EU.

U inozemnim medijima ovih se dana plasira teza da će primjena te Uredbe odvratiti turiste od putovanja u Hrvatsku, čime se pogrešno tumače propisi koji su i do sada bili na snazi. Naime, člankom 11. Uredbe o viznom sustavu propisano je da je «pri ulasku u RH, tijelo nadležno za kontrolu prelaska državne granice ovlašteno od stranca zatražiti da predoči sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u RH, i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu».

Ta sredstva utvrđena su u visini protuvrijednosti 100 EUR po danu boravka u RH (do sada je taj iznos bio 350 DEM, odnosno 175 EUR), a ako stranac ima ovjereno pozivno pismo fizičke ili pravne osobe iz RH, dokaz o turističkoj rezervaciji ili sličnu ispravu tada mora predočiti dokaz o posjedovanju sredstava 50 EUR po danu predviđenog boravka u RH. Kao dokaz priznaju se kreditne i bankovne kartice, potvrde banke, čekovi i dr. dokazi iz kojih se može utvrditi posjedovanje potrebnih sredstava.

Predočenje navedenih sredstava u praksi se, kao ni do sada, ne primjenjuju za svakog stranca koji ulazi u RH, već je ono diskrecijsko pravo policijskog službenika ako utvrdi postojanje opravdane sumnje da boravak stranca u RH neće biti korišten u svrhu koju je naveo pri ulasku u RH. Ova Uredba primjenjuje se na sve strance koji ulaze u RH, neovisno o tome čiji su državljani.Pisane vijesti