Dodatne informacije u vezi Programa dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji Covid-19

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/news_mint_gov_hr.jpg

S obzirom na pitanja od strane predstavnika sektora turizma i sporta te zainteresirane javnosti o Programu dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji Covid-19, prenosimo informaciju o Programu, njegovom cilju, prihvatljivim korisnicima te onima koji se ne mogu smatrati tom kategorijom korisnika, uvjetima korištenja, izvoru financiranja tih potpora te kreditnim uvjetima i njegovoj i provedbi.

Cilj Programa je osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na njihovo poslovanje. Program će provoditi Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i poslovnim bankama izdavanjem državnih jamstava omogućiti lakši pristup likvidnosti kod financijskih institucija kako bi se očuvao kontinuitet gospodarske aktivnosti u sektoru turizma i sporta.

Sredstava potpora u obliku državnih jamstava osigurana su u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske na temelju Komunikacije Europske Komisije-Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19.

Kredite po Programu će odobravati HBOR, HAMAG-BICRO i poslovne banke. Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost od strane financijskog sektora, za kredite za obrtna sredstva u sektoru turizma i sporta, Program predviđa izdavanje državnog jamstva u iznosu od 100% glavnice kredita za mikro, male i srednje poduzetnike  te do 90% za velike poduzetnike.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji posluju u sektoru turizma, sporta i povezanih djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske a odnosi se na djelatnosti razvrstane u odjeljcima, skupinama ili razredima: (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD/2007:
 
 • 55.1 Hoteli i sličan smještaj
 • 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
 • 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje
 • 55.9 Ostali smještaj
 • 56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 • 56.2 Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • 56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • 79.11 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
 • 79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
 • 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
 • 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 • 93.11 Rad sportskih objekata
 • 93.13 Fitnes centri
 • 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • 93.29    Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (osim rada automata za igre na kovanice 

Također korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti zdravstvenog turizma u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i korisnici koji obavljaju djelatnosti bolnica, opće medicinske prakse, specijalističke medicinske prakse, stomatološke prakse i ostale djelatnosti zdravstvene zaštite (NKD 86.10, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90) koji su uključeni u turističku ponudu te pretežito ostvaruju prihode izvan sustava javnog zdravstva.

Neprihvatljivim korisnicima potpora iz ovog Programa smatraju se poduzetnici koji su bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. godine, s izuzetkom mikro poduzetnika i malih poduzetnika, koji su već bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak u slučaju nesolventnosti u skladu s nacionalnim pravom (stečajni postupak) i da nisu primili potporu za sanaciju  ili potporu za restrukturiranje.
 
Uvjeti:
 
Poduzetnici mogu ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da su pogođeni s manjkom likvidnosti i gubitcima u poslovanju uzrokovanim gospodarskim posljedicama COVID-a 19, odnosno ako je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljana tijekom pandemije te su zbog toga suočeni s poteškoćama u poslovanju koje su posljedica širenja bolesti COVID-a 19.
 
Smatra se da poteškoće u poslovanju koje su posljedica pandemije COVID-a 19 imaju poduzetnici koji su:

 • ostvarili značajan pad poslovnih prihoda u odgovarajućem razdoblju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine;
 • ostvarili fizički pad broja noćenja i rezervacija u hotelima i drugim smještajnim objektima, pad posjeta u ugostiteljskim objektima i uslužnim djelatnostima, pad broja putovanja i drugih vrsta aktivnosti karakterističnih za turizam (u djelatnostima koje obavljaju putničke agencije, turoperatori, luke nautičkog turizma, organizatori događanja kao što su konferencije, seminari i sl., kao i poduzetnici koji obavljaju zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu);
 • ostvarili fizički pad broja posjetitelja i/ili prevezenih putnika u odgovarajućem razdoblju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine ili kojima su otkazani ili na duže razdoblje odgođeni ranije ugovoreni poslovi, sportske aktivnosti/ili druge poslovne aktivnosti planirane u 2020. godini;
 • registrirani za sportske djelatnosti te pružaju usluge na tržištu u području sportske rekreacije, sportske poduke i sportske pripreme, a ostvarili su znatan pad korisnika usluga i isporučenih usluga u navedenim djelatnostima koje obavljaju sportsko-rekreacijski centri, teretane, fitness centri i sl. 

Poračun:
 
Ukupan iznos proračuna planiran na temelju ovog Programa iznosi 1.500.000.000,00 HRK, s time da:

 • Proračun HAMAG-BICRO-a iznosi 1.000.000.000,00 kn, a namijenjen je za izdavanje državnih jamstva mikro, malim i srednjim poduzetnicima. 
 • Proračun HBOR-a iznosi 500.000.000 kn, a namijenjen je za izdavanje državnih jamstva velikim poduzetnicima. 
Uvjeti kredita:
 
Kamata i instrumenti osiguranja jamstva će biti ugovoreni s financijskim sektorom nakon donošenja Odluke VRH uz uvjet da kreditne i druge financijske institucije u najvećoj mogućoj mjeri prenesu pogodnosti državnih jamstava na krajnje korisnike u obliku većeg volumena financiranja rizičnih portfelja i nižih kamatnih stopa za mikro, male i srednje poduzetnike nego što bi to bio slučaj bez takvih jamstava i/ili zajmova.

Dok za velike poduzetnike kojima jamstvo pokriva 90% glavnice kredita dodatno prenesu pogodnosti u smislu nižih zahtjeva za instrumente osiguranja, nižih premija za jamstvo nego što bi to bio slučaj bez takvih jamstava i/ili zajmova.
 
Iznos kredita:
ukupni iznos zajma po korisniku ne smije prijeći:
 • dvostruke godišnje rashode korisnika za plaće zaposlenika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzetnika, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju poduzetnika osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, najviši iznos zajma ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja ili
 • 25% ukupnog prihoda korisnika u 2019., te
 • Iznimno u slučaju korisnika koji su izrazito pogođeni manjkom likvidnosti (zbog restrikcija u poslovanju, zatvaranja i sl.), ukupni iznos zajma po korisniku može prijeći iznos iz podtočke i. i to za najviše 10%, a iznos iz podtočke ii. za najviše 20%, radi pokrivanja potreba za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove[1] i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća. Korisnik mora dokazati postojanje potrebe za lividnošću u okviru plana likvidnosti kojeg je dužan dostaviti  prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore. Taj plan likvidnosti se može odnositi i na obrtni kapital i na troškove ulaganja. 

Ročnost kredita:
 
Krediti će se odobravati na rok koji ne može biti kraći od jedne ni duže od pet godina uključujući i poček od 12 mjeseci.
 
Namjena kredita:
 
Sredstva će se moći koristiti za podmirivanje kategorije troškova kao što su: troškovi radne snage, troškovi najma i zakupa (prostora, zemljišta, vozila i druge opreme) povezani s osnovnom djelatnosti poduzetnika; režijski troškovi (energija, voda, komunikacije, održavanje i sl.); troškovi repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara;  troškovi podmirenja obveza prema dobavljačima; troškovi ugovornih usluga (osiguranja, odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, usluge poreznog savjetovanja, plaćanje licenci i sl.) koji se odnose na osnovnu djelatnost poduzetnika; troškovi podmirenja kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s  otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora (isključeno refinanciranje); troškovi podmirenja kratkoročnih obveza prema državi; troškovi podmirenja drugih kratkoročnih obveza vezani isključivo uz osnovnu djelatnost poduzetnika; troškovi ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone.
 
Operacionalizacija Programa:
 
Notifikacija Programa od strane Europske komisije 11. siječnja 2021.g., je prvi korak u postupku usvajanja Programa nakon čega slijedi donošenje  Odluke VRH o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji Covid-a 19.
Usvajanje i početak provođenja Programa očekuje do kraja siječnja ili najkasnije do sredine veljače.
 
[1] Kako je definirano u Prilogu I. Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Opća uredba o skupnom izuzeću).Priopćenja