Obavijest o prijavi za polaganje ispita

Stručni ispit za voditelja poslova u turističkoj agenciji polaže se prema Pravilniku o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji (Narodne novine, broj 81/19 i 27/24), donesenom na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21).

Stručni ispit polaže se na hrvatskom jeziku. 

Prijava za ispit 

Prijava se podnosi Ispitnoj komisiji putem Ministarstva turizma i sporta na obrascu Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji koji možete preuzeti ovdje: /obrazac/.

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:
  1. dokaz da ispunjava uvjet za pristupanje stručnom ispitu sukladno članku 18. stavku 1. (da je državljanin Republike Hrvatske ili državljanin drugih država ugovornica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije) ili stavku 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (da je strani državljanin države koja nije ugovornica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije, koji u Republici Hrvatskoj ima registrirano vlastito trgovačko društvo ili obrt za pružanje usluga turističke agencije ili ima odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, uz suglasnost Ministarstva)
  2. dokaz da ima najmanje završenu srednju školu 
  3. dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave. 
Važno:
  1. Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji podnesu urednu prijavu. 
  2. Kandidati koji ponovno polažu ispit dužni su priložiti uredno ispunjen obrazac prijave.
  3. Kandidat koji stručnom ispitu ne pristupi, a prethodno ne podnese ispitnoj komisiji putem Ministarstva najkasnije pet dana prije dana određenog za polaganje ispita, pisani zahtjev s obrazloženjem i odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje opravdanost odgode, može ponovno prijaviti polaganje ispita podnošenjem nove prijave nakon tri mjeseca od završetka ispitnog roka stručnog ispita kojem nije pristupio.
  4. Nema naknade za polaganje ispita.

Obavijest o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva najmanje trideset dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita. 

Polaganje ispita
 
Ispit se sastoji od seminarskog rada, pisanog i usmenog dijela. 
 
Seminarski rad kandidati izrađuju samostalno u ograničenom vremenu od najviše osam sati i u unaprijed najavljenom terminu na temelju zadatka kojeg priprema Ispitna komisija, a koji će biti dostavljen kandidatima u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte koju su naveli u prijavi za ispit, istog dana za koji će biti zakazana izrada seminarskog rada. Na adresu elektroničke pošte s koje su primili zadatak kandidati moraju istog dana, u zadanom roku,  dostaviti jedinstveni dokument u .pdf formatu s obuhvaćenim svim elementima zadatka, a prema ishodima učenja od 9 do 12. Najkasnije u roku 8 dana od dana izrade rada kandidati će dobiti informaciju o uspješnosti izrade seminarskog rada. Smatrat će se da je uspješno izradio seminarski rad onaj kandidat koji je u najmanje 75% elemenata seminarskog rada točno i cjelovito kreirao zadane dokumente. Kandidati koji uspješno izrade seminarski rad mogu pristupiti pisanom i usmenom dijelu ispita koji će se održati najranije 2 tjedna nakon izrade seminarskog rada, u prostorijama Ministarstva turizma i sporta, Prisavlje 14, Zagreb. 

Pisani dio ispita provodi se za prvih 8 ishoda učenja, na način da iz svakog ishoda kandidati pišu po jedan zadatak povezan sa specifičnim ishodima koji se provjeravaju na stručnom ispitu. Kandidat koji točno odgovori na najmanje 60% postavljenih pitanja, može pristupiti usmenom dijelu ispita.
 
Usmeni dio ispita održava se istog dana, nakon pisanog dijela ispita. Na usmenom ispitu prvenstveno se provjeravaju oni ishodi učenja za koje kandidat na pisanom ispitu nije zadovoljio. Za prolazak usmenog dijela ispita kandidat mora točno odgovoriti na najmanje 60% postavljenih pitanja. Pisani dio ispita može trajati najviše dva sata, a usmeni najviše 20 minuta.
 
Uvid u ocjene seminarskog rada i pismenog ispita bit će moguće izvršiti na dan održavanja pismenih i usmenih ispita u terminu koji će biti objavljen zajedno s terminima održavanja usmenih ispita za kandidate koji su prošli pismeni ispit.
 
Kandidati se mole da na pisani i usmeni ispit sa sobom ponesu osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument s fotografijom.
 
Kontakt: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb e-mail: voditelj.poslova@mints.hr