Preoblikovanje udruga

  • Može li se pokrenuti postupak dobrovoljnog preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo prije donošenja Pravilnika iz članka 98. stavka 4. Zakona o sportu kojim će se propisati način i rokovi provedbe preoblikovanja te druga pitanja značajna za preoblikovanje?
 
Člankom 98. stavkom 1. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 141/22) propisano je da se sportski klub – udruga za natjecanja može preoblikovati u sportsko dioničko društvo.
 
Stavkom 2. toga članka propisano je da oblik ne može promijeniti udruga nad kojom je otvoren stečajni postupak, osim u provedbi stečajnog plana, a stavkom 3. toga članka propisano da se preoblikovanje upisuje u sudski registar.
 
Stavkom 4. toga članka propisano je da način i rokove provedbe preoblikovanja te druga pitanja značajna za preoblikovanje propisuje pravilnikom čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport.
 
U prijelaznim i završnim odredbama, člankom 121. stavkom 1. cit. Zakona propisano je da će čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu toga Zakona donijeti, između ostalog, i pravilnik iz članka 98. stavka 4. navedenog Zakona.
 
Slijedom navedenog, način i rokovi provedbe postupka preoblikovanja te druga pitanja značajna za preoblikovanje propisat će se pravilnikom te će po stupanju na snagu navedenog pravilnika  biti moguće započeti postupak preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo.
 
  • Ukoliko je klub s namjerom dragovoljnog preoblikovanja dostavio Elaborat tijekom 2022. godine može li se primijeniti članak 127. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/2022) koji definira kako će se započeti postupci završiti prema odredbama Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 - ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20.)?
 
Člankom 29. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 - ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20.) propisano je kako preoblikovanje može biti obvezno i dragovoljno te da se na dragovoljno preoblikovanje, na odgovarajući način primjenjuju odredbe o obveznom preoblikovanju.
 
Člankom 41. toga Zakona propisana je obveza preoblikovanja profesionalnih sportskih klubova kod kojih su ispunjeni uvjeti za pokretanje stečajnog postupka.
 
Nadalje, člankom 43. stavkom 2. toga Zakona propisano je kako postupak preoblikovanja započinje izradom elaborata, a uzimajući u obzir kako klub koji je dostavio isti s ciljem pokretanja dragovoljnog preoblikovanja nije prošao postupak opisan u članku 41. cit. Zakona mišljenja smo kako se dostava elaborata može smatrati početkom postupka dragovoljnog preoblikovanja.