Stručni kadrovi

  • Može li osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij kineziologije bez modula određenog sporta obavljati stručne poslove u tome sportu?
 
S obzirom kako Zakon o sportu propisuje razine trenera sukladno odgovarajućim programima koji su vezani uz određeni sport, sportsku granu, kondicijsku pripremu ili sportsku rekreaciju, osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij kineziologije bez modula određenog sporta ne može obavljati poslove trenera u sportu za koji nema usmjerenje/modul/smjer, osim ukoliko isto nije propisano općim aktom o licenciranju koji ima suglasnost Ministarstva turizma i sporta (članak 20. stavak 7.).
 
  • Poslove koje razine iz članka 19. može obavljati osoba koja je završila program osposobljavanja do dana stupnja Zakona o sportu na snagu?
 
Osoba koja je završila program osposobljavanja za trenera do dana stupanja Zakona na snagu može obavljati poslove trenera 3. razine.
 
  • Može li osoba koja ima završen preddiplomski stručni studij ili diplomski sveučilišni studij kineziologije bez usmjerenja/modula/smjera određenog sporta, a radila je kao trener tog sporta prije stupanja na snagu Zakona o sportu raditi kao trener u tom sportu?
 
Upit je vezan uz primjenu članka 118. Zakona kojim su regulirana prava na obavljanje poslova, a vezano uz primjenu članka 9. stavka 2. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 - ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20.).
 
Prijelaznim i završnim odredbama u članku 118. stavcima 1, 2. i 3. Zakona propisana su prava osoba koje su ostvarile pravo na obavljanje regulirane profesije iz područja sporta na temelju odredbe članka 9. stavka 2. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. - ispravak, 98/19. i 47/20.), osobama koje su do dana stupanja na snagu Zakona upisale ili završile programe osposobljavanja ili usavršavanja za stručne poslove u sportu u skladu s člankom 9. stavkom 3. toga Zakona, kao i osobama koje su ostvarile pravo na obavljanje regulirane profesije iz područja sporta na temelju članka 9. stavak 3. i 4. istoga Zakona.
 
Članak 118. stavak 1. Zakona propisuje da osoba koja je ostvarila pravo na obavljanje regulirane profesije iz područja sporta na temelju odredbe članka 9. stavka 2. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. – ispravak, 98/19., 47/20. i 77/20.) može obavljati poslove trenera 4. razine iz članka 19. Zakona.
 
Odredbom članka 9. stavka 2.Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 - ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20.) propisano je da trener mora imati stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu.
 
U skladu s navedenom odredbom članka 118. stavka 1. Zakona, osobe koje su u skladu s posebnim propisima, a koji su bili na snazi u trenutku stjecanja prava, ostvarile pravo na obavljanje regulirane profesije iz područja sporta mogu obavljati poslove trenera 4. razine za koje je propisana razina obrazovanja najmanje na razini prvostupnika.
 
U odnosu na pitanje što se smatra razinom prvostupnika, Zakon upućuje na posebni propis, odnosno propis kojim je uređeno visoko obrazovanje, a koji je bio na snazi u trenutku u kojem je osoba ostvarila pravo na obavljanje poslova trenera.
 
Odredba članka 9. stavka 2. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 - ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20.) ne uređuje pitanje smjera koji je potreban za obavljanje regulirane profesije.
 
U odnosu na pitanje smjera koji je potreban za obavljanje regulirane profesije odnosno drugih potrebnih uvjeta isto može biti predmet uređenja samo zakona koji uređuje područje sporta, koji propisuje uvjete za obavljanje regulirane profesije trenera, odnosno koji profesiju regulira.
 
U skladu s navedenim, osoba koja je do stupanja na snagu Zakona obavljala poslove trenera na temelju odredbe članka 9. stavka 2. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 - ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20.), a ima stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu, ostvarila je pravo na obavljanje regulirane profesije i može, u skladu s odredbom članka 118. stavak 1. Zakona, obavljati poslove trenera 4. razine iz članka 19. Zakona.
 
  • S obzirom da se odobreni programi za osposobljavanje stručnog kadra u sportu moraju uskladiti sa Zakonom o sportu, a isto će se moći tek nakon donošenja pravilnika iz članka 18. stavka 6. i članka 19. stavka 9., vrijede li postojeći programi do navedenog usklađivanja?
Člankom 18. stavkom 2. Zakona o sportu propisano je da poslove instruktora može obavljati osoba sa završenim odgovarajućim programom stručnog specijalističkog osposobljavanja za instruktora pojedinog sporta, sportske grane ili sportske rekreacije u trajanju od najmanje 180 školskih sati za koji je uvjet upisa najmanje završena razina 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO). Stavkom 6. istoga članka propisano je da program iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka donosi ustanova za obrazovanje odraslih, a obvezni dio sadržaja programa i stručni uvjeti za njegovo provođenje uređuju se pravilnikom koji donosi čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport.
 
U skladu s odredbom članka 121. stavkom 1. Zakona o sportu čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 18. stavka 6. Zakona o sportu.
 
Nadalje, člankom 19. stavkom 2. podstavkom 1. Zakona o sportu propisano je da je prema stupnju obrazovanja i poslovima koje može obavljati, trener 1. razine osoba sa završenim odgovarajućim programom stručnog specijalističkog osposobljavanja za trenera pojedinog sporta ili sportske grane u trajanju od najmanje 180 sati za koji je uvjet upisa najmanje završena razina 4.1 HKO-a, podstavkom 2. da je trener 2. razine osoba sa završenim odgovarajućim programom stručnog specijalističkog usavršavanja za trenera pojedinog sporta ili sportske grane u trajanju od najmanje 180 sati za koji je uvjet upisa najmanje završena razina 4.1 HKO-a i završeno stručno specijalističko osposobljavanje iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka te podstavkom 3. da je trener 3. razine osoba sa završenim odgovarajućim programom stručnog specijalističkog usavršavanja za trenera pojedinog sporta ili sportske grane u trajanju od najmanje 140 sati usklađen s programom za stjecanje licencije svjetskih ili europskih udruženja određenog sporta ako takav program postoji, za koji je uvjet upisa najmanje završena razina 4.1 HKO-a i završeno stručno specijalističko osposobljavanje iz podstavka 1. ovoga stavka i stručno specijalističko usavršavanje iz podstavka 2. ovoga stavka. stavkom 9. istoga članka propisano je da se obvezni dio sadržaja programa iz ovoga članka i stručne uvjete za njegovo provođenje uređujepravilnikom iz članka 18. stavka 6. Zakona o sportu.
 
Člankom 118. stavkom 2. propisano je da osoba koja je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona upisala ili završila program iz članka 9. stavka 3. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. – ispravak, 98/19., 47/20. i 77/20.) može nakon završetka programa obavljati poslove trenera propisane člankom 19. ovoga Zakona.
 
Stavkom 5. članka 18. Zakona o sportu, propisano je kako se na izradu i provedbu programa iz stavka 6. ovoga članka i članka 19. ovoga Zakona, odgovarajuće primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje područje obrazovanja odraslih, osim kada je drugačije propisano ovim Zakonom.
 
Slijedom navedenoga, Zakon o sportu ne sadrži odredbu koja propisuje obvezu usklađivanja obrazovnih programa, budući da se na pitanje usklađivanja primjenjuju odredbe Zakona o obrazovanju odraslih. Međutim, u odnosu na daljnju provedbu ovih programa, uzimajući u obzir prijelazne i završne odredbe Zakona o sportu, skrećemo pažnju na odredbu članka 118. stavka 2., vezano uz mogućnost obavljanja poslova trenera i/ili instruktora osobe koja takve programe upiše i završi nakon 1. siječnja 2023. godine odnosno nakon stupanja na snagu Zakona o sportu.