Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2022. godini, u svrhu pripreme projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Pravo na korištenje sredstava Fonda prema Javnom pozivu mogu ostvariti javne ustanove (proračunski korisnici državnog proračuna/proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva i obrtnici.

Cjeloviti Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumetacije i pripadajući obrasci za prijavu objavljeni su na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr.

Pisane vijesti