Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta

PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj: 82/15, 70/19 i 47/20), a u vezi sa Zakonom o sportu (»Narodne novine«, broj: 141/22), donesen je Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta (»Narodne novine«, broj: 91/23) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji omogućava priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta u svrhu ostvarivanja poslovnog nastana i pružanja usluga reguliranih profesija iz područja sporta (instruktor i trener) na privremenoj i povremenoj osnovi.
 
PODNOŠENJE IZJAVE ZA PRUŽANJE USLUGA NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI
 
Za ostvarivanje prava na prvo pružanje usluge na privremenoj i povremenoj osnovi potrebno je:

 • Popuniti Izjavu o prvom pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi (Obrazac - Prilog I.). Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj Izjave svojim potpisom na obrascu Izjave.
 • Prikupiti dokumente iz članka 5. stavka 3. Pravilnika:
  • dokaz o državljanstvu;
  • potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen/a u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio izjavu;
  • dokaz o stručnoj kvalifikaciji u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača (osim ako je dokument izdan na bosanskom ili srpskom jeziku i na latiničnom pismu);
  • dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom posljednjih deset godina, u slučaju da ta profesija u državi članici poslovnog nastana nije regulirana.
 • Dostaviti Izjavu o prvom pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi i cjelokupnu potrebnu dokumentaciju na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: pisarnica@mints.hr i kvalifikacije-sport@mints.hr
Ukoliko Izjava o prvom pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi nije točno i u potpunosti popunjena te dostavljena sva potrebna dokumentacija, neće se smatrati pravovaljanom.

Za ostvarivanje prava na ponovno pružanje usluge na privremenoj i povremenoj osnovi potrebno je učiniti sljedeće:
 • Popuniti Izjavu o godišnjoj obnovi pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi (Obrazac - Prilog II.). Izjavu je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj Izjave svojim potpisom na obrascu Izjave.
 • Dostaviti Izjavu o godišnjoj obnovi pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: pisarnica@mints.hr i kvalifikacije-sport@mints.hr .
Ukoliko Izjava o godišnjoj obnovi pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi nije točno i u potpunosti popunjena, neće se smatrati pravovaljanom.
 
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTAN

Za pokretanje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu poslovnog nastana potrebno je:
 • Popuniti Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan (Obrazac - Prilog III.). Zahtjev je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu Zahtjeva. Ukoliko Obrazac nije točno i u potpunosti popunjen, neće se smatrati pravovaljanim;
 • dostaviti dokaz o državljanstvu;
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, i/ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji (podnosi se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim ako je dokument izdan na bosanskom ili srpskom jeziku i na latiničnom pismu)
 • dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu, podnosi se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača.
 • Dostaviti Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan i cjelokupnu potrebnu dokumentaciju na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: pisarnica@mints.hr i kvalifikacije-sport@mints.hr

Ukoliko Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan nije točno i u potpunosti popunjen te dostavljena sva potrebna dokumentacija, Zahtjev se neće smatrati pravovaljanim.
 
TROŠKOVI NAKNADE POSTUPKA:

Tijekom provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, Ministarstvo turizma i sporta može izvršiti usporedbu između programa obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj. Za postupak usporedbe može se po potrebi osnovati Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija koje daje stručno mišljenje. Ako se na temelju usporedbe stručnih kvalifikacija ocijeni da kvalifikacije kandidata ne odgovaraju, odnosno da ne postoje bitne razlike u sadržaju znanja, kandidatu se može propisati dopunska mjera, a naknadu troškova postupka koji se odnose na troškove rada povjerenstva i troškove provedbe dopunske mjere plaća podnositelj Zahtjeva.
 
Upite vezane za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija možete postaviti na kvalifikacije-sport@mints.hr