Projekti

Slika /2022_sustainable/220426_projekti.png
Nacionalni

PROJEKT IZRADE SUSTAVA SATELITSKIH RAČUNA ODRŽIVOG TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Ministarstvo turizma i sporta provodi reformu C 1.6 Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma. U okviru te reforme provodi se Projekt izrade Sustava satelitskih računa održivog turizma Republike Hrvatske, kojeg provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s Institutom za turizam i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Sastavnice Sustava su Satelitski račun održivog turizma Republike Hrvatske te Regionalni satelitski račun održivosti turizma s naglaskom na regiju Jadranske Hrvatske te indikatori održivog turizma za odabrane destinacije.

Svrha Sustava je da pruži podatkovno utemeljenu osnovu za analize, procjenu i planiranje održivosti turizma u Hrvatskoj. Cilj projekta je uspostaviti alat za evaluaciju uspješnosti javnih nacionalnih, EU i globalnih politika temeljem kojih se provodi i podupire razvoj turizma. Projekt je započeo 22. travnja 2022. godine i financira ga Europska unija iz fonda NextGenerationEU. Sve projektne aktivnosti završavaju do 30. lipnja 2026. godine.

PILOT PROJEKT: "SMANJI OTPAD OD HRANE, KUHAJ ZA SVOJE GOSTE“ 

Projekt provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom turizma i sporta te Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a podupire ga Hrvatska gospodarska komora.
Hotelski sektor kao jedan od najvažnijih dionika turizma ima znatan utjecaj na okoliš, te se hotelima danas neizbježno nameće prelazak na “zeleni” način poslovanja. Projekt je usmjeren na smanjenje količina biootpada u kojem najveći dio čini otpad od hrane, na pravilno odvajanje, sakupljanje i zbrinjavanje otpada koji nastaje u hotelskom sektoru te je objavljen priručnik za hotele kao vrijedan alat za smanjenje količine otpada od hrane.

PROGRAM RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU 

Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine („Narodne novine“, broj 55/13), cikloturizam je prepoznat kao jedan od ključnih turističkih proizvoda RH, odnosno kao jedan od primarnih turističkih proizvoda u kontinentalnom dijelu RH. Na temelju predmetne Strategije, 2015. izrađen je Akcijski plan razvoja cikloturizma, gdje je cikloturizam definiran kao turistički proizvod s najvećom perspektivom razvoja, a teritorij RH kao izuzetno pogodan za razvoj toga oblika turizma. Slijedom navedenoga, Ministarstvo turizma i sporta je u 2017. godini osiguralo dodatna sredstva u Državnom proračunu RH (5 milijuna kuna 2017., 2018. i 2019. te 4 milijuna kuna u 2021.) za razvoj javne turističke infrastrukture na kontinentu, odnosno usmjerilo ga je na razvoj javne cikloturističke infrastrukture, a sve u cilju poticanja razvoja turizma u kontinentalnom području Republike Hrvatske. Kroz predmetni javni poziv je u 2017. godini sufinancirana izrada operativnih planova razvoja cikloturizma za 14 kontinentalnih županija (Bjelovarsko-bilogorsku, Brodsko-posavsku, Karlovačku, Krapinsko-zagorsku, Koprivničko-križevačku, Ličko-senjsku, Međimursku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Virovitičko-podravsku, Vukovarsko-srijemsku i Zagrebačku županiju). Operativnim planovima su dane jasne smjernice i prioriteti razvoja cikloturizma pojedine županije te su postavljeni temelji za razvoj cikloturizma na kontinentu. Tijekom narednih godina, Ministarstvo turizma i sporta je sufinanciralo javnu cikloturističku infrastrukturu na kontinentu upravo na temelju izrađenih operativnih planova županija. U 2017., 2018., 2019. i 2021. godini, Ministarstvo turizma i sporta je kroz Program razvoja cikloturizma na kontinentu sufinanciralo razvoj javne turističke infrastrukture u funkciji razvoja cikloturizma na kontinentu (14 županija) u vrijednosti od 18.737.200,00 kn. Program je završen te se u ovom obliku neće više provoditi.

Međunarodni

EUSAIR - Strategija EU za jadransku i jonsku regiju

Makroregionalna Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju pokrenuta je u listopadu 2014. godine, a uključuje četiri države članice (Hrvatsku, Grčku, Italiju, Sloveniju) te Albaniju, Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Makroregija, u kojoj živi 70 milijuna ljudi, imat će koristi od povećane suradnje u četiri ključna područja/stupa: plavom rastu, prometu, kvaliteti okoliša i održivom turizmu. Četvrti stup “Održivi turizam“ koordiniraju Hrvatska i Albanija, a bavi se razvijanjem punog potencijala regije u smislu inovativnog, održivog i odgovornog turizma.

INHERIT - Strategije održivog turizma za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Sredozemlja

EU projekt “INHERIT” - Strategije održivog turizma za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Sredozemlja promiču održivi turizam koristeći dvostruki pristup. Valoriziranje nedovoljno iskorištenih područja prirodne baštine, označenih kao područja „INHERITURA“, te integracija turističkih aktivnosti uz implementaciju određenih mjera za zaštitu prirodnih i kulturnih resursa radi postizanja dugotrajno održivih destinacija, uz istovremeno rješavanje pritiska masovnog turizma i sezonalnosti u obalnim i morskim destinacijama na Sredozemlju.

Projekt SMARTMED - Osnaživanje Mediterana za SMART turizam

Ministarstvo turizma i sporta vodeći je partner u projektu SMARTMED - Empower Mediterranean for SMART Tourism, jednog od dva projekta u sektoru Obalni i pomorski turizam. Održivi turizam je u središtu aktivnosti SMARTMEDA, strateškog projekta za osnaživanje Mediterana, kojem je cilj razvoj Mediterana kao atraktivne, pametne i uključive destinacije, odnosno razvoj pametnog, uključivog i održivog turizma. Glavni ishod projekta je novi poslovni model SMART turizma, strateški okvir koji kroz razvojne ciljeve i mjere osigurava razvoj konkurentnog turizma koji pametno koristi tehnologiju, inovativno pristupa razvoju proizvoda i usluga, visokokvalificirane radne snage i inkluzivno pristupa planiranju i razvoju.

BESTMED - BEYOND EUROPEAN SUSTAINABLE TOURISM MED PATH

BEST MED je projekt Interreg Med koji se provodi u osam mediteranskih zemalja (Španjolska, Portugal, Francuska, Italija, Hrvatska, Slovenija, Grčka i Crna Gora). Cilj projekta je novi integrirani i održivi pristup planiranja turizma koji će doprinijeti ublažavanju sezonalnosti na području MED-a, kroz vezu između obalnih i kopnenih regija, poput metode ruta. BEST MED kroz projekt testira model za poboljšanje upravljanja kulturnim rutama i stazama na području Mediterana te za konačni cilj ima kreiranje mreže mediteranskih opservatorija za turizam (MED NTO mreža) kako bi se olakšala razmjena podataka i najboljih praksi unutar zemalja. U sklopu projekta kreirana je BEST MED otvorena platforma. Ona omogućuje razmjenu iskustava i informacija među dionicima s ciljem postizanja jače konkurentnosti turističkih destinacija te pomaže u oblikovanju održivih politika i strategija. BEST MED se odvija unutar PANORAMED platforme. Ministarstvo turizma i sporta pridruženi je partner projekta, dok je Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka nositelj projekta u Hrvatskoj.

DESTIMED PLUS - ekoturizam u mediteranskim destinacijama: od praćenja i planiranja, do promocije i održivih politika

Projekt DESTIMED PLUS projekt je financiran iz programa INTERREG Mediteran, te okuplja 12 projektnih partnera iz Italije, Grčke, Španjolske, Francuske, Hrvatske i Albanije. Vodeći partner je Regija Lazio, a u provedbu projekta uključeni su i IUCN i WWF Mediteran. Voditelj projekta i glavni partner u Hrvatskoj je Institut za turizam, a Ministarstvo turizma i sporta pridruženi je partner uz Primorsko-goransku županiju i WWF Adria. U Hrvatskoj projekt se odvijao u rujnu 2021. na zaštićenom maritimnom području Cres- Lošinj (Natura 2000). Glavni cilj projekta je pružanje podrške mediteranskoj regiji za razvoj ekoturizma u zaštićenim područjima. Predmet projekta je izrada i evaluacija inovativnog ekoturističkog paket aranžmana na svakom od odabranih zaštićenih područja projektnih partnera, koji se kreira, testira, unaprjeđuje i prilagođava potrebama tržišta uz pomoć egzaktnog mjerenja otiska ekološke održivosti i svih drugih indikatora održivosti. Novokreirani inovativni ekoturistički paket aranžman, kao zeleni i održivi proizvod zaštićenog područja, nastaje u participativnoj suradnji među lokalnim, regionalnim te nacionalnim partnerima. Projekt povezuje turizam s očuvanjem prirodnih vrijednosti, a kako bi ekoturizam uspio, potrebno je ojačati okvire upravljanja i zakonodavstvo na cijelom području Mediterana. Projekt se temelji na uspjehu MEET mreže i prethodnog projekta DestiMED-a na kojem su RH predstavljale pilot destinacije NP Kornati te Park prirode Lastovo.

AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL

Amazon of Europe projekt uključuje 5 zemalja, a koordinator je Slovenija (Iskriva institut). Projekti „Amazon of Europe Bike trail“ (1. faza) i „Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing Amazon of Europe“ (2. faza) se sufinanciraju u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav 2014. - 2020., a provode se u suradnji s partnerima iz Slovenije, Austrije, Mađarske i Srbije. Ministarstvo turizma i sporta je pridruženi partner na oba projekta.

„Amazon of Europe Bike Trail“

Projekt je vrijedan 3,2 milijuna eura, a cilj projekta je bio razviti cikloturističku rutu „Europska Amazona“ kao krovni proizvod održivog turizma u rezervatu Mura - Drava - Dunav, koja će stvoriti dodatnu društvenu i ekonomsku vrijednost za lokalno stanovništvo, posjetitelje i prirodu. Radi se o 700 km dugom zelenom pojasu uz Muru, Dravu i Dunav, koji je prvi 5-državni rezervat biosfere proglašen od strane UNESCO-a (najveće zaštićeno riječno područje u Europi) te je međunarodni primjer sinergije zaštite prirode, klimatske otpornosti i održivog razvoja. Partneri s hrvatske strane: TZMŽ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže Virovitičko-podravske županije, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Koprivničko-križevačka županija, WWF Adria.

„Responsible Green Desination Amazon of Europe - Amazing Amazon of Europe“

Cilj projekta je upravljanje raznolikošću prirodne i kulturne baštine te resursima s transnacionalne razine uz održivi razvoj - Responsible Green Destination Impact model. Partneri s hrvatske strane: TZ Međimurske županije, udruga za zaštitu prirode i okoliša zeleni Osijek, Koprivničko-križevačka županija, Varaždinska županija.