Zajedničke politike Europske unije

Turizam je jedan od glavnih pokretača gospodarstva Europske unije (EU) koji doprinosi oko 10% ukupnom BDP-u i okuplja puno malih i srednjih poduzeća.
Turizam je u zajedničke politike EU uveden Lisabonskim sporazumom kojim se EU obvezuje poticati konkurentnost europskog turizma i stvarati povoljno okruženje za njegov razvoj. Sporazum isključuje bilo kakvo usklađivanje zakona i drugih propisa država članica u području turizma. Turizam se nalazi u djelokrugu rada Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju i poduzetništvo (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs - DG GROW) odnosno u okviru Uprave za inovacije i napredne manufakture u kojem se nalazi Odjel za turizam i tekstil. Zadužena tijela za provedu zajedničkih politika su Savjetodavni odbor Europske komisije za turizam i Radna skupina Vijeća EU za konkurentnost i rast.
 
  • Savjetodavni odbor EK za turizam (TAC)
 
Savjetodavni odbor za turizam Europske komisije  (u daljnjem tekstu „TAC“ – Tourism Advisory Board) osnovan je Odlukom Vijeća 86/664/EEC od 22. prosinca 1986. Ministarstvo turizma i sporta sudjeluje u radu TAC-a od 2008. godine. TAC se sastoji od predstavnika država članica EU koji se okupljaju na sastancima nekoliko puta godišnje, prema potrebi.
Svrha TAC-a je razmjena informacija iz područja turizma među državama članicama EU i državama kandidatkinjama, konzultacije i pružanje mogućnosti predstavljanja stajališta države izradom smjernica o najnovijoj europskoj turističkoj politici, predstavljanja Europe kao turističke regije, rješavanje najrelevantnijih pitanja vezanih uz turizam i usvajanje priopćenja Europske komisije.
Uloga Odbora je olakšati razmjenu informacija, osigurati konzultacije, suradnju u turizmu i pružanje usluga za turiste.
Odbor se sastaje dva puta godišnje u svrhu razmjene informacija, primjera dobre prakse te prijedloga novih i nastavka postojećih inicijativa (npr. Tranzicijski put za turizam, EU Agenda za turizam 2030, EDEN-Europska destinacija izvrsnosti, Europska prijestolnica pametnog turizma, suradnja s OECD, UNWTO, ETC i sl.)
 
  • Radna skupina Vijeća EU za konkurentnost i rast (turizam)
 
Radna skupina za konkurentnost i rast priprema zakonodavne akte, zaključke Vijeća i preporuke u području konkurentnosti, jedinstvenog tržišta, bolje regulative i industrijske politike EU-a.
 
Konkretno, Radna skupina pruža smjernice i potporu u pogledu horizontalnih i posebnih pitanja povezanih s konkurentnošću i rastom u EU-u, nesmetanim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta i europskom industrijom. Radna skupina ujedno je forum za razmjenu informacija o nacionalnim inicijativama koje se odnose na konkurentnost i rast.
 
Radna skupina za konkurentnost i rast sastaje se u različitim formacijama: bolja regulativa, industrija, unutarnje tržište, javna nabava i turizam. Podskupina za turizam nadležna je za pitanja povezana s promicanjem konkurentnosti i održivosti poduzeća Unije u turističkom sektoru dopunjavanjem djelovanja država članica u tom području. Potiče stvaranje povoljnog okružja za njihov održivi razvoj i promiče suradnju među državama članicama.
Odluke se donose na Vijeću za konkurentnost (COMPET) koje radi na unapređivanju konkurentnosti i povećanju rasta u EU-u. Bavi se četirima glavnim područjima politika: unutarnjim tržištem, industrijom, istraživanjem i inovacijama te svemirom. Turizam je također prepoznat kao jedna od podskupina Vijeća za turizam.
Ovisno o dnevnom redu, u okviru Vijeća za konkurentnost okupljaju se ministri i ministrice iz svih država članica nadležni za trgovinu, gospodarstvo, industriju, istraživanje i inovacije te svemir. Na sastancima sudjeluju i odgovarajući europski povjerenici i povjerenice.
 
Zaključci Vijeća:
 
The Council Conclusions on Tourism for the next decade: sustainable, resilient, digital, global and social“
Zaključci o turizmu za sljedeće desetljeće: održiv, otporan, digitalan, globalan i društven
Broj dokumenta: ST 8475/21
Usvajanje na Vijeću za konkurentnost i rast, 27. svibnja 2021.
https://www.consilium.europa.eu/media/49960/st08881-en21.pdf
 
The Council conclusions on The competitiveness of the tourism sector as a driver for sustainable growth, jobs and social cohesion in the EU for the next decade
27. svibanj 2019;  Broj dokumenta: ST 9707/19
Zaključci Vijeća o konkurentnosti turističkog sektora kao pokretača održivog rasta, radnih mjesta i socijalne kohezije u EU za sljedeće desetljeće usvojen su za vrijeme BG PRES. Ovi zaključci pružaju državama članicama i Komisiji smjernice u rješavanju izazova s kojima se suočava turistička industrija EU-a, poput digitalizacije, održivosti, specifičnih vještina za određeni sektor i ukazuju na načine iskorištavanja novih prilika.
https://www.consilium.europa.eu/media/39512/st09707-en19.pdf