Europske inicijative u turizmu

  • Tranzicijski put za turizam
 
Europska industrijska politika donesena je u ožujku 2020. godine. kao podrška digitalnoj i zelenoj tranziciji, a ažurirana je u proljeće 2021. godine kako bi također osigurala adekvatan odgovor na Covid-19 pandemiju. Kako bi ubrzala dvostruku tranziciju, EU odlučuje razvijati Tranzicijske puteve (Transition pathways) za svaki industrijski sektor. S obzirom na izazove s kojima se mora suočiti, sektoru turizma je dat prioritet.  
Europska komisija u suradnji s državama članicama i dionicima izradila je dokument Tranzicijski put za turizam (TPT) koji će biti okosnica Europskog plana turizma do 2030. i 2050. godine (Agenda 2030/2050). Dokument TPT strukturiran je u pet tematskih cjelina: zakonodavstvo i javna uprava; zelena i digitalna tranzicija; otpornost; investicije i financiranje; praćenje i zajednička provedba. Svaka od ovih cjelina adresira jedan ili više sastavnih elemenata (building blocks) koji pokrivaju ključne aspekte dvostruke tranzicije i poželjne korake koji vode ka većoj otpornosti. Ukupno je sedam sastavnih elemenata: održiva konkurentnost; zakonodavstvo i javna uprava; istraživanje i inovacije; tehnike i tehnološka rješenja; infrastruktura; vještine; društvena dimenzija; investicije i financiranje. Tranzicijski put za turizam razmatra svaki od ovih elemenata iz perspektiva: zelene tranzicije (okolišne održivosti i klimatske neutralnosti); digitalne tranzicije; i usmjerenja ka većoj otpornosti. U konačnici, TPT definira 27 tematskih područja s pripadajućim aktivnostima koje treba provesti (ukupno 70 aktivnosti). Neka tematska područja u nadležnosti su turizma, druga su horizontalna i u nadležnosti su drugih tijela (poput pitanja transporta, zaštite okoliša, obrazovanja i sl.).
 
  • EDEN
 
Europska destinacija izvrsnosti (EDEN) je inicijativa pokrenuta 2007. godine s ciljem poticanja, nagrađivanja i promicanja najboljih postignuća u održivom turizmu i zelenoj tranziciji u manje poznatim turističkim destinacijama. U skladu s Europskim zelenim planom i kružnom ekonomijom, turističke destinacije se mijenjaju te inicijative poput ovih nagrađuju trud i inovativnost i služe kao primjeri dobre prakse s ciljem što više zelenih i održivih turističkih destinacija. Inicijativa EDEN obuhvaća zemlje članice EU i zemlje izvan EU koje sudjeluju u programu COSME.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden_en
 
  • Europska prijestolnica pametnog turizma
 
Europska komisija provodi inicijativu Europska prijestolnica pametnog turizma koja prepoznaje izvanredna postignuća europskih gradova kao turističkih destinacija u četiri kategorije: održivost, pristupačnost, digitalizacija te kulturna baština i kreativnost. Cilj inicijative je promicanje pametnog turizma u EU, umrežavanje i jačanje destinacija te olakšavanje razmjene najboljih praksi.
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_hr 
 
  • Platforma turističkih pokazatelja u EU (Tourism Dashboard)
 
Radi unapređenja baze znanja o turizmu, praćenja okolišnih, digitalnih i društveno-gospodarskih učinaka turizma i podrške zelenoj i digitalnoj tranziciji turizma, Europska komisija izrađuje Platformu turističkih pokazatelja u EU (EU Tourism Dashboard). Platforma je online alat za prikupljanje, objavljivanje i jasnu vizualizaciju pokazatelja u turizmu - pri čemu uzima u obzir ciljeve turističkih politika te tako uočava probleme i daje oslonac novim politikama i akcijskim planovima. Platforma će omogućiti usporedbu država članica te praćenje napretka zelene i digitalne tranzicije turističkog ekosustava s ciljem postizanja bolje otpornosti i održivosti. Platforma sadrži osnovne turističke pokazatelje poput broja noćenja, prosječne duljine boravka turista, turističkih dolazaka i sl. Pored toga sadrži indikatore grupirane u tri glavne grupe: utjecaj okoliša (intenzitet ispuštanja emisija uslijed zračnog prometa; intenzitet ispuštanja emisija; intenzitet korištenja energije, udio dolazaka turista željeznicom, kvaliteta vode za kupanje, ovisnost o turistima s dalekih destinacija), turistička digitalizacija (e-trgovina i prodaja, tvrtke se služe društvenim mrežama, digitalne vještine djelatnika u turizmu, brzina interneta u turističkim destinacijama, popis smještajnih jedinica na internetu) i društveno-gospodarski učinak (intenzitet turizma/ovisnost gospodarstva o turizmu, sezonalnost, ovisnost o tri top destinacije, raznolikost ponude, udio zaposlenih u sektoru turizma, prosječna potrošnja turista).
 
  • Pakt za vještine u turističkom ekosustavu
 
Utemeljen u Europskom temelju društvenih prava  i u okviru Europske Agende za vještine (2020), Europska komisija pokrenula je u studenom 2020. godine program Pakt za vještine, kao zajednički model za razvoj vještina u Europi koji će osigurati prave vještine za poslove, podržati ljude u njihovim putevima cjeloživotnog učenja i osigurati okvir koji će otključati investiranje u vještine. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
Pakt za vještine u turističkom ekosustavu pokrenut je u prosincu 2021. Pandemija Covid-19 ugrozila je dvije trećine poslova u turizmu dok se sektor ionako muči privući i zaposliti ljude kvalificirane za određene poslove. Ambicije Pakta su iskoristiti priliku za resetiranje turističkog sektora pripremajući ga za budućnost u kojoj će novi okviri za stjecanje novih i poboljšanje postojećih vještina maksimalizirati potencijal sektora, graditi njegovu otpornost i omogućiti mu suočavanje s izazovima zelene i digitalne tranzicije.
 
  • Inicijativa za reguliranje kratkoročnog najma
 
Inicijativa za reguliranje pitanja kratkoročnog najma ima za cilj razviti odgovoran, pošten i pouzdan rast kratkoročnih najmova kao dio dobro uravnoteženog turističkog ekosustava. Cilj je također osigurati jednake uvjete za sve pružatelje usluga smještaja i odgovoriti na brojne zahtjeve zainteresiranih strana za poslovanje u ovom segmentu diljem cijele EU. Inicijativom se žele postići uravnotežena rješenja za gradove, povijesne i profesionalne pružatelje usluga smještaja i platforme kratkoročnog najma a od čega bi posebno imali koristi mala i srednja poduzeća. Prijedlog uredbe očekuje se u lipnju 2022.
 
  • Virtualni turistički opservatorij
 
U Virtualnom turističkom opservatoriju dostupne su zbirke informacija, podataka i analiza o aktualnim trendovima u turističkom sektoru, gospodarskom i ekološkom utjecaju turizma te profili turista. Napravljen je s ciljem podrške stvaranju boljih politika i strategija u turizmu u javnom i privatnom sektoru kako bi europski turistički sektor bio što konkurentniji.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/ 
 
  • Vodič za financiranje turizma
 
Europska komisija je u svibnju 2021. godine objavila Vodič o EU potporama za turizam koji sadrži sve mogućnosti financiranja aktivnosti iz područja turizma u okviru različitih programa i fondova Europske unije u višegodišnjem financijskom razdoblju 2021.-2027.. Novi ažurirani Vodič u kojem se nalazi informacija o 17 različitih izvora financiranja s poveznicama na natječajnu dokumentaciju dostupan je na https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en