Državna nagrada za sport Franjo Bučar

Slika /webslike/nagrada franjo bucar.jpg

Državna nagrada za sport »Franjo Bučar« (u daljnjem tekstu: Državna nagrada) najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Državna nagrada dodjeljuje se sportašima, trenerima, ostalim stručnim djelatnicima te drugim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj, a može se dodijeliti i pravnim osobama.

Odluku o dodjeli Državne nagrade donosi Odbor Državne nagrade za sport »Franjo Bučar« (u daljnjem tekstu: Odbor Državne nagrade). Predsjednika i osam članova Odbora Državne nagrade, na prijedlog čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport, imenuje Hrvatski sabor iz redova uglednih sportskih i javnih djelatnika, istaknutih sportaša i drugih istaknutih stručnjaka iz područja sporta na vrijeme od četiri godine.

Državna nagrada dodjeljuje se kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo, a svaka od navedenih nagrada istoj se osobi može dodijeliti samo jedanput. Može se dodijeliti najviše 15 Državnih nagrada u istoj godini, od čega najviše tri za životno djelo.

Dodjela Državne nagrade od nacionalnog je interesa, a sredstva potrebna za dodjelu Državne nagrade osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ dodjeljuje se sukladno Pravilniku o dodjeli državne nagrade za sport »Franjo Bučar« i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća („Narodne novine“, broj: 91/23) - dalje u tekstu: Pravilnik, a kojim se propisuje izgled medalja i diploma, dodjela nagrade kao i druga pitanja značajna za dodjelu Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«.

U svrhu dodjele Državne nagrade, tijelo državne uprave nadležno za sport raspisuje poziv za dostavu prijedloga kandidata. Poziv se objavljuje u dnevnom tisku i na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za sport najkasnije početkom mjeseca rujna tekuće godine, a rok za prijavu je najmanje 30 dana od dana objave.

Kandidata, fizičku ili pravnu osobu, za dodjelu Državne nagrade (u daljnjem tekstu: kandidat) može predložiti pravna i fizička osoba, ako to nije u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika. Prijedlog se podnosi se na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika (Obrazac - Prilog I.), zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu zaprima se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://issobrasci.gov.hr/

Uz prijedlog se prilaže obrazloženje razloga zbog kojih se kandidat predlaže za Državnu nagradu, životopis za fizičku osobu te popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova, sportskih odličja i priznanja za djelovanje u sportu za fizičku osobu. Obrazloženje mora sadržavati sve podatke koji su vezani za djelovanje kandidata u sportu kao što su podaci o njegovoj djelatnosti, sportskim odnosno drugim rezultatima, ostvarenjima i dostignućima u sportskoj djelatnosti, stručnim, znanstvenim ili drugim ostvarenjima u sportu te druge razloge zbog kojih se predlaže za Državnu nagradu.

Državna nagrada dodjeljuje se u obliku medalje s likom Franje Bučara, diplome i novčane nagrade.

Medalja je rad akademskog kipara Koste Angelija Radovanija. Na licu medalje je reljefni portret Franje Bučara, a na naličju grb Republike Hrvatske i natpis Nagrada »Franjo Bučar« ispod kojeg se nalazi pet olimpijskih krugova. Nagrađenima za životno djelo dodjeljuje se pozlaćena medalja, a dobitnicima godišnje nagrade posrebrena. Medalje se dodjeljuju u kožnoj kutiji crne boje na kojoj je grb i natpis: „Republika Hrvatska“ te tekst: „Državna nagrada za sport Franjo Bučar“, s dodatkom teksta: „životno djelo“, za nagrađene za životno djelo.

Diploma sadrži otisnut suhi žig Državne nagrade i potpis predsjednika Odbora Državne nagrade, a tekst diplome odgovara vrsti nagrade.

Medalja i diploma Državne nagrade svečano se dodjeljuju krajem godine, prigodom godišnjice rođenja Franje Bučara. Tijelo državne uprave nadležno za sport temeljem Odluke Odbora o dodjeli nagrade donosi odluku o dodjeli novčanih sredstava najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj je Državna nagrada dodijeljena.

Popis dobitnika Državne nagrade za sport Franjo Bučar pronađite ovdje.