Strukovno obrazovanje

Danas u hrvatskom turizmu radi više od 150.000 ljudi, a potrebe su svakim danom sve veće. Ključ uspjeha našeg turizma leži upravo u svakome od tih ljudi, ali i onima koji tek dolaze; u njihovoj kreativnosti, inovativnosti i fleksibilnosti. U cilju osiguranja kvalitete sadašnjeg i budućeg kadra, nužno je osigurati im resurse te mogućnosti za rast i razvoj od početka obrazovanja.

S tom namjerom Ministarstvo turizma, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, kroz fondove Europske unije radi na projektu uspostavljanja regionalnih centara kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, kojima je cilj prilagođavanje obrazovnog sustava u turizmu i ugostiteljstvu potrebama i zahtjevima sve dinamičnijeg tržišta rada. U centrima će se provoditi aktivnosti kojima će se osigurati kvalitetni kadrovi, koji bi nakon završetka obrazovnog procesa bili spremni aktivno se i učinkovito uključiti u radne i upravljačke procese, a to će poslodavcima u turizmu omogućiti kvalitetnu radnu snagu, zapošljivu odmah.

Ovaj novi i moderni pristup obrazovanju u regionalnim centrima kompetentnosti diljem Hrvatske stavit će naglasak na jačanju vještina učenika i odraslih polaznika za poduzetništvo i inovacije te na aktivnosti promocije zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva. Kroz centre pokrenut će se niz aktivnosti usklađivanja strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih te cjeloživotnog učenja, jednako kao i unaprjeđenja suradnje s poslodavcima.

Strategija razvoja turizma 2020, usvojena 26. travnja 2013., prva navodi centre kompetentnosti, koji, da bi bili uspostavljeni, moraju biti dio nacionalne legislative, a to je u ovom slučaju Zakon o strukovnom obrazovanju, koji uređuje strukovno obrazovanje, čijim je izmjenama i dopunama propisano da ustanova za strukovno obrazovanje može biti imenovana regionalnim centrom kompetentnosti.

Zakon definira centar kao mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u kojemu se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Vlada Republike Hrvatske u svom se Programu za mandat 2016.-2020. godine obvezala stvoriti uvjete za razvoj ljudskih potencijala u turizmu poticanjem prekvalifikacije zainteresiranih djelatnika u turistička zanimanja te prilagođavanjem postojećeg sustava formalnog obrazovanja aktualnim potrebama turističkoga gospodarstva te uvesti model dualnog strukovnog obrazovanja, u kojemu poslodavci postaju partneri obrazovnim institucijama te zajedno odlučuju o programu i upisnim kvotama.

Ministarstvo turizma prepoznalo je regionalne centre kompetentnosti kao instrument kojim može unaprijediti kvalitetu strukovnog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo i prilagođavati ga potrebama tržišta rada s ciljem jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu. Konkretno, centrima je zadatak eliminirati ili minimizirati trenutačna uska grla u obrazovanju za turističko-ugostiteljska zanimanja i srednji menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Regionalni centri kompetentnosti zamišljeni su kao odgovor na sve uočene probleme, a njihova uspostava u sektoru turizma i ugostiteljstva ima cilj jačanje institucionalnih i ljudskih resursa u sektoru kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta, odnosno organizacijskog okvira za funkcioniranje centara i poticanje suradnje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora, potom jačanje sustava strukovnog obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj/unaprjeđenje strukovnih kurikuluma za redovite učenike i učenike s teškoćama te kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje i obrazovnih programa u obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju za turističko-ugostiteljska zanimanja te jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Time će se svakako pridonijeti dugoročnom razvoju ljudskog potencijala, a to je razvoj i/ili unaprjeđenje kurikuluma strukovnog obrazovanja, kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje te individualiziranih programa („po mjeri“) za učenike s teškoćama u centrima kompetentnosti, kao i obrazovnih programa u obrazovanju odraslih i individualiziranih programa osoba s invaliditetom, s naglaskom na razvoj inovativnih modela praktičnog učenja.

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Specifični cilj 10.iv.1.: Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje

Natječaji:

  • Otvoren je ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva” UP.03.3.1.05. Više informacija u rubrici Javni pozivi

Ukupna alokacija za specifični cilj 10.iv.1 u nadležnosti Ministarstva turizma: 314.631.759 HRK

Navedeni specifični cilj je komplementaran sa specifičnim ciljem 10a3 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Korisnici: škole za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, veleučilišta i škole stručnog visokog obrazovanja kao institucije koje organiziraju i provode stručne studije, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, jedinice lokalne i regionalne samouprave, strukovne i nevladine udruge

Ciljna skupina: odgojno-obrazovno osoblje u strukovnim obrazovnim ustanovama, učitelji i treneri, učenici, zaposlenici u malim i srednjim poduzećima, obrtnici, zaposleni u obrtu, nezaposleni, skupine u nepovoljnom položaju (učenici s teškoćama, učenici pripadnici nacionalnih manjina i učenici u socio-ekonomski nepovoljnom položaju);

Primjeri aktivnosti:

  • razvoj strukovnih kurikuluma u skladu Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO) i tržištem rada; priprema i provedba programa cjeloživotnog učenja/obrazovanja;
  • priprema i provedba stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih zanimanja;
  • priprema i provedba međunarodnih natjecanja i razmjena znanja i vještina učenika.


______________________________________________________________________________________