Strukovno obrazovanje

Turizam se etablirao kao jedna od najvažnijih ekonomskih aktivnosti naše zemlje te izvor blagostanja njezinih stanovnika. Turizam sudjeluje s 8,3% u nacionalnom BDP-u  i stvara 14,7% ukupno ostvarene bruto dodane vrijednosti cijeloga gospodarstva . Samo djelatnosti ugostiteljstva (smještaj, priprema i usluge hrane i pića) te turističkog posredovanja zapošljavaju gotovo 7% ukupne radne snage (otprilike 95 tisuća djelatnika). Važnost turizma za gospodarstvo Hrvatske stoga je znatno veća nego u Europskoj uniji (EU), gdje turizam ostvaruje 5% BDP-a i zapošljava 5,2% ukupne radne snage . Turizam će i u budućnosti imati važnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu. Strategija razvoja turizma RH do 2020. godine (NN 55/13) kao cilj je odredila povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, što će do 2020. rezultirati ulaskom u 20 vodećih turističkih destinacija u svijetu po kriteriju konkurentnosti.
Potreba za osmišljavanjem programa jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu proizlazi iz činjenice da su ljudski potencijali jedno od ograničenja njegova razvoja. Naime, prema Izvješću o konkurentnosti turizma , Hrvatska je na 35. mjestu od 140 zemalja, ali na znatno nižem 83. mjestu po obrazovanosti kadrova i 98. po raspoloživosti stručnog osoblja. Iz privatnog sektora kontinuirano dolaze upozorenja da je radna snaga i po kvalificiranosti i po motiviranosti, ograničavajući faktor razvoja. Slična upozorenja dolaze i iz javnog sektora, gdje je gotovo polovica županijskih uprava identificirala radnu snagu kao glavno ograničenje turističkog razvoja.

Ministarstvo turizma stavilo je naglasak na strukovno obrazovanje jer je većina poslova u turizmu i ugostiteljstvu klasificirana na nižoj razini kompleksnosti te, u skladu s tim, većinu radne snage čine upravo djelatnici sa strukovnim kvalifikacijama. Istovremeno, velik broj budućih kadrova za turizam i ugostiteljstvo školuje se u strukovnim školama. U Hrvatskoj se svake godine upisuje oko 5 tisuća učenika  u turističko-ugostiteljske programe. Pravodobno ulaganje u kvalitetu njihova obrazovanja imat će najveće i dalekosežne učinke na konkurentnost turizma s obzirom na to da je pred njima najmanje 30 godina rada, tijekom kojih će se morati kontinuirano prilagođavati novim trendovima i tehnologijama.

Sustav strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj, kao i u svim zemljama Europske unije, osuvremenjuje se. Ipak, za potrebe turizma i ugostiteljstva taj se proces odvija suviše sporo. Stoga je Ministarstvo turizma RH odlučilo identificirati načine da se taj proces ubrza kako bi pravodobno stvorilo kadrovske pretpostavke za povećanje konkurentnosti hrvatskog turizma, poštujući pri tome postojeće reformske procese, institucionalni okvir i zadane ingerencije svih dionika u procesu reforme strukovnog obrazovanja.

Poštujući postojeći institucionalni okvir, cilj je ovog dokumenta osmisliti integrirani pristup unapređenju kvalitete strukovnog obrazovanja za turističko-ugostiteljska zanimanja kako bi se zadovoljila potreba za razvojem profesionalnih kadrova s praktičnim znanjima, vještinama i kompetencijama, s naglaskom na regionalne centre kompetentnosti. Razvojem takvog modela Ministarstvo turizma može direktno utjecati na povećanje konkurentnosti ljudskih resursa u turizmu tako što će putem tih centara osigurati visokokvalitetno obrazovanje temeljeno na praktičnim znanjima i vještinama te na međunarodnom standardu kvalitete obrazovanja za turističko-ugostiteljska zanimanja. 

Strukovni obrazovni programi uglavnom ne pružaju kvalitetno obrazovanje u turističko-ugostiteljskom sektoru, a anketirani poslodavci su ukazali na nedostatak kvalitetnih zaposlenika upravo u tom području. Uz primjenjive obrazovne programe koji potiču stvaranje vještina kojima se stečena znanja brže prilagođavaju novim tržišnim zahtjevima, ovaj sektor može bez problema regrutirati budući kadar iz segmenta učenika s teškoćama u razvoju. Stjecanjem kvalifikacija iz dvogodišnjeg strukovnog obrazovanja ti učenici mogu postati cijenjeni radnici u budućim radnim sredinama. Osim  strukovnog obrazovanja, radnicima u sektoru turizma i ugostiteljstva nedostaju tzv. meke vještine (nedostatak općih kompetencija poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i pristojnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti).

Aktivnosti uspostave regionalnih centara kompetentnosti uklopljene su u Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a financirat će se iz Europskog socijalnog fonda. Ministarstvo turizma će u njihovo provođenje biti uključeno kao Posredničko tijelo razine 1.

Vlada Republike Hrvatske je na 41. Sjednici održanoj 29. rujna 2016.g. donijela Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je Program razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine, čija obveza donošenja proizlazi iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, 124/14) i Nacionalnog programa reformi 2016. te, također, predstavlja i ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova za razdoblje 2014.-2020. Ovim dokumentom Republika Hrvatska definirala je viziju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do 2020. godine koje će biti usmjereno na kvalitetu i učinkovitost, koje će biti privlačno, inovativno, relevantno, povezano s tržištem rada te koje će omogućiti stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te cjeloživotno učenje. Programom razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja planiraju se izraditi novi sektorski kurikulumi, ojačati model učenja temeljenog na radu, unaprijediti sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kao i sustav trajnog profesionalnog razvoja nastavnika te podići privlačnost strukovnog obrazovanja i povećati mobilnost te zapošljivost učenika u strukovnom obrazovanju.

Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja dobio je neformalno „zeleno svjetlo“ Europske komisije te se njegovim donošenjem na Vladi RH ostvaruju pretpostavke za početak postupka skidanja suspenzije sa sredstava iz europskih fondova, tj. korištenje 85 milijuna eura iz ESI fodnova za unapređenje strukovnog obrazovanja. S obzirom da je donošenjem Programa razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020 zadovoljen ex-ante uvjet postavljen za provođenje aktivnosti u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, specifičnog cilja Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje, Ministarstvo turizma u suradnji s ministarstvom nadležnim za strukovno obrazovanje nastavlja raditi na pripremi poziva koji će doprinijeti modernizaciji strukovnog obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični cilj 10.iv.1.: Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje

Natječaji:

  • Otvoreni : trenutno nema otvorenih natječaja u okviru ovog specifičnog cilja
  • U najavi :  trenutno nema natječaja u najavi u okviru ovog specifičnog cilja

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ukupna alokacija: 314.631.759 HRK

Navedeni specifični cilj je komplementaran sa specifičnim ciljem 10a3 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Korisnici: škole za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, veleučilišta i škole stručnog visokog obrazovanja kao institucije koje organiziraju i provode stručne studije, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, jedinice lokalne i regionalne samouprave, strukovne i nevladine udruge

Ciljna skupina: odgojno-obrazovno osoblje u strukovnim obrazovnim ustanovama, učitelji i treneri, učenici, zaposlenici u malim i srednjim poduzećima, obrtnici, zaposleni u obrtu, nezaposleni, skupine u nepovoljnom položaju (učenici s teškoćama, učenici pripadnici nacionalnih manjina i učenici u socio-ekonomski nepovoljnom položaju);

Primjeri aktivnosti:

  • razvoj strukovnih kurikuluma u skladu Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO) i tržištem rada; priprema i provedba programa cjeloživotnog učenja/obrazovanja;
  • priprema i provedba stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih zanimanja;
  • priprema i provedba međunarodnih natjecanja i razmjena znanja i vještina učenika.