Socijalno uključivanje

Statistički podaci o stanju siromaštva stanovništva Republike Hrvatske pokazuju da je stopa rizika od siromaštva u 2013. godini iznosila 19,5%, a postotak osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti 29,9%. Veliki dio populacije (14,7%) živi u uvjetima teške materijalne oskudice i ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe koje se smatraju nužnima za dostojanstven život. Prisutno siromaštvo navedene populacije gotovo uvijek prati problem visoke nezaposlenosti, odnosno nesudjelovanja stanovništva na tržištu rada, uvjetovane niskom razinom obrazovanja i profesionalnih vještina, kao i nedovoljnom razinom motivacije za traženje posla i njegovo zadržavanje. Udio stanovništva kojem prijeti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti se osjetno povećao u zadnjih nekoliko godina.

U 2014. godini u turističkim djelatnostima u prosjeku je bilo zaposleno 84.951 osoba od 1.310.526 ukupno zaposlenih, što čini 6,5% od ukupno zaposlenih osoba u Hrvatskoj. Turizam i ugostiteljstvo radno su intenzivni, pa iako ih karakterizira niska profitabilnost i niska primanja, zapošljavaju razmjerno veliki broj radnika i pozitivno djeluju na lokalnu zajednicu. Također su pokretači rasta drugih djelatnosti u gospodarstvu poput poljoprivrede, obrta, osobnih usluga i sl.

Glavni problemi turističkog sektora uglavnom se odnose na prevladavanje izazova povezanih sa sezonskom naravi turizma, slabo kvalificiranom radnom snagom i pomanjkanjem ponude novih proizvoda, što predstavlja osnovu u definiranju smjernica budućeg razvoja. Turistički sektor jedan je od generatora rasta hrvatskog gospodarstva (prihodi od turizma u 2014. iznosili su 17,2% BDP-a, izvor: HNB) i djelatnost na koju gospodarska kriza najmanje djeluje.

U tematskom cilju 9. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. posvećen je socijalnom uključivanju, što je jedan od glavnih ciljeva Strategije Europa 2020. Sektor turizma i ugostiteljstva pruža kvalitetnu mogućnost socijalnog uključivanja ranjivih skupina kroz povećanje njihove zapošljivosti putem prilagođenih obrazovnih programa i povećanje prilika za njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje, posebice kroz koncept socijalnog poduzetništva, na što je usmjeren Nacionalni program razvoja socijalnog turizma.

Očekivani učinci provedbe projekata u okviru specifičnog cilja „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“ jesu: povećanje zapošljivosti društveno ugroženih skupina na području socijalnog turizma, razvoj kompetencija i znanja društveno ugroženih skupina za pružanje usluga s područja socijalnog turizma, povećanje kompetencija i mekih vještina društveno ugroženih skupina (komunikacijske vještine, gostoprimstvo, smještaj, hrana i ugostiteljstvo, marketing i promocija, zakoni i propisi, zdravlje i sigurnost i sl.), podizanje razine vještina i pedagoških znanja predavača i mentora koje su potrebne za učinkovito provođenje obrazovnih programa, povećanje interesa poslodavaca u turizmu za zapošljavanje društveno ugroženih skupina, povećanje mogućnosti samozaposlenja društveno ugroženih skupina i veća integracija ciljnih skupina s područja socijalnog turizma u ukupni društveni život.

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Specifični cilj 9.iv.2.: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije

Natječaji:

  • Otvoreni : trenutno nema otvorenih natječaja u okviru ovog specifičnog cilja
  • U najavi: Ministarstvo turizma planira ponovno objaviti poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ (u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u prioritetu 9.4: „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, unutar specifičnog cilja 2: „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije u četvrtom kvartalu 2019. godine. 
  • Zatvoreni: Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ bio je otvoren od 1.3. do 2.6.2017. godine. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 31.500.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

S obzirom na to da je zaprimljen značajan broj kvalitetnih projektnih prijedloga, aktivirana je rezervna lista i povećana alokacija za one projektne prijedloge koji nisu uspjeli ući u prvobitnu financijsku omotnicu Poziva za što je dodijeljeno dodatnih 32.366.908,85 kn za 22 projekta.

Ukupna alokacija za specifični cilj 9.iv.2 u nadležnosti Ministarstva turizma: 89.894.788,24 kn

Korisnici: strukovna udruženja i ostale organizacije civilnog društva u sektoru turizma, obrazovne institucije u turizmu

Ciljna skupina: ranjive skupine (osobe s invaliditetom, mladi, stariji radnici i nezaposleni), stručnjaci zaposleni u ugostiteljskom sektoru

Primjeri aktivnosti:

  • razvoj i provedba obrazovnih programa, radionica i obuka na poslu namijenjenih ranjivim skupinama u turizmu i ugostiteljstvu;
  • razvoj i provedba programa osposobljavanja (edukatora i mentora za rad s ranjivim skupinama);
  • osposobljavanje i obrazovanje ranjivih skupina u turizmu i sektoru ugostiteljstva radi povećanja njihove zapošljivosti).