Obveza usklađivanja sa zakonom

  • Do kada sportski klubovi moraju uskladiti opće akte sa Zakonom o sportu?
 
S obzirom da je člankom 120. stavkom 3. Zakona o sportu propisano da su nacionalni sportski savezi dužni u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona donijeti opće akte usklađene s odredbama toga Zakona, sportski klubovi dužni su uskladiti svoje opće akte, u primjerenom roku nakon što to učine nacionalni sportski savezi.

Pri tome napominjemo kako je člankom 9. Zakona o sportskoj inspekciji („Narodne novine“, broj: 86/12, 98/19 i 34/21) propisano da u provedbi nadzora nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta koje podliježu nadzoru inspekcije, inspektor utvrđuje stanje u vezi s obavljanjem sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu, a osobito ima li pravna osoba u sustavu sporta propisane opće akte i jesu li oni usklađeni sa zakonom i drugim propisom, je li sastav predstavničkog i izvršnog tijela, odnosno tijela upravljanja i nadzora pravne osobe u sportu u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa te postoje li za osobe koje obavljaju poslove u sportu zapreke u smislu odredaba Zakona o sportu.
 
Nadalje, člankom 18. Zakona o sportskoj inspekciji propisano je da na temelju utvrđenih činjenica inspektor može izreći naredbu ili zabranu te izdati prekršajni nalog, odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu ako je povredom propisa počinjen prekršaj, a člankom 19. da će inspektor narediti otklanjanje propusta, nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku ako nadzirana pravna osoba nema propisane opće akte, odnosno ako ti akti nisu usklađeni sa zakonom ili drugim propisom.