Evidencija obrta

Člankom 24. Zakona o sportu propisano je da se sve sportske djelatnosti, osim sudjelovanja u sportskom natjecanju, mogu obavljati u obrtu dok je stavkom 2. propisano da se na osnivanje, djelovanje, prestanak i druga pitanja važna za obavljanje obrta iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje poseban zakon kojim se uređuje poslovanje obrta, osim kada je drukčije propisano ovim Zakonom.

Člankom 38. propisano je da je fitnes centar pravna ili fizička osoba u sportu koja svoju djelatnost obavlja kao trgovačko društvo, ustanova, udruga ili obrt.
Člankom 65. istog Zakona propisano je kako tijelo državne uprave nadležno za sport vodi Evidenciju obrta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.
Sukladno navedenom, ukoliko osoba obavlja bilo koju sportsku djelatnost putem obrta, osim sudjelovanja u natjecanju, obvezna je upisati se u Evidenciju obrta.
 
Zahtjev za upis u Evidenciju obrta podnosi putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu pod sljedećom poveznicom:


Obvezni prilozi:
  1. Izvadak iz Obrtnog registra;
  2. Dokaz o stručnoj osposobljenosti sukladno članku 18. i 19. Zakona o sportu ukoliko osoba obavlja sportske djelatnosti putem obrta kao instruktor i/ili trener i/ili fitnes centar;
  3. Dokaz o stručnoj osposobljenosti sukladno članku 21. Zakona o sportu ukoliko osoba obavlja sportsku djelatnost putem obrta kao kineziterapeut.

Napomena:
Sportske djelatnosti koje se mogu obavljati putem obrta, a za koje nije potrebno dostavljati dokaze sukladno Zakonu o sportu su:
  • organiziranje i vođenje sportskog natjecanja;
  • posredovanje u sportu;
  • upravljanje sportskom građevinom;
  • upravljački i administrativni poslovi u pravnim osobama u sustavu sporta.

Izvadak iz Evidencije obrta možete preuzeti putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na poveznici https://sport.gov.hr/#/home/evidencijaObrta