ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. travnja 1995. utvrđuje pročišćeni tekst Zakona o boravišnoj pristojbi.

Pročišćeni tekst Zakona o boravišnoj pristojbi sadrži tekst Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine" br. 27/91.) te izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama" br. 109/93. i 30/94.

Klasa: 334-05/93-01/06

Zagreb, 27. travnja 1995.

Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Ante Klarić, dipl. iur., v. r.


ZAKON

O BORAVIŠNOJ PRlSTOJBI (PROČIŠĆENI TEKST)

Članak 1.

Građanin koji u turističkom mjestu izvan svog prebivališta koristi uslugu nočenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost (u daljnjerr tekstu: smještajni objekt) plaća boravišnu pristojbu.

Smještajnim objektom u smislu ovoga Zakona razumijeva se: hotel, pansion motel, turistički apartman, odmaralište, odmaralište za djecu i mladež kamp kuća i stan za odmor, soba za iznajmljivanje, lječilište, planinarski dom prenoćište, vez u luci nautičkog turizma (sidrištu, privezištu, turističkoj luci, marini i nautičkom centru) i svi drug objekti u kojima se građanima pružaju usluge noćenja.

Članak 2.

Boravišnu pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kuć ili stanu.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući i stanu za odmor u turističkom mjestu borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Boravišnu pristojbu plaća i vlasnik plovila koje se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma kada boravi na plovilu te sve osobe koje borave na tom plovilu

Kućom ili stanom za odmor, iz stavka 1. ovoga članka, smatra se svaka zgrada ili stan, koji se koriste sezonski ili povremeno.

Kućom za odmor, u smislu ovoga Zakona, ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih strojeva, alata i slično.

Članak 3.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do dvanaest godina starosti,

2. slijepe i gluhe osobe s tjelesnim invaliditetom,

3. sudionici školskih izleta organiziranih od strane školske ustanove,

4. osobe upućene na liječenje u lječilište od strane zdravstvene ustanove,

5. dugogodišnji stalni gosti u turističkom mjestu zaslužni za unapređenje turizma, na prijedlog mjesnog odbora, a po posebnoj odluci turističkog vijeća turističke zajednice,

6. pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane, kada noće u smještajnom objektu, a nalaze se na obavljanju službenih zadaća,

7. sezonski radnici s prijavljenim boravkom u turističkom mjestu,

8. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi u sidrištu ili vezu u luci,

9. vlasnici izvorne stare obiteljske kuće, stečene nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao prebivalište u turističkom mjestu i članovi njegove uže obitelji kada borave u toj kući.

Članak 4.

Osobe od 12 do navršenih 18 godina starosti, plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 50%.

Članak 5.

Vlasnik iz članka 2. stavka 1. ovog Zakona i članovi njegove uže obitelji, plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.

Članovima uže obitelji vlasnika kuće i stana za odmor u smislu ovoga Zakona smatraju se supružnik, djeca, pastorčad, usvojenici, roditelji i usvojitelji.

Članak 6.

Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Boravišnu pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani.

Na strane državljane ne primjenjuju se odredbe članka 5. i 12. ovoga Zakona.

Članak 7.

Osobe iz članka 3. točke 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona dokazuju pravo na oslobađanje od plaćanja boravišne pristojbe, a osobe iz članka 4. i 5. dokazuju pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe potvrdama odgovarajućih ustanova, liječničkim svjedodžbama i sličnim ispravama te iskaznicom udruženja građana.

Članak 8

Visinu boravišne pristojbe na prijedlog ministra turizma utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u prvoj polovini tekuće godine za slijedeću godinu.

Razdoblje glavne sezone, predsezone i posezone u turističkim mjestima utvrdit će ministar turizma na prijedlog županijske skupštine.

Članak 9.

Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica. Prikupljena sredstva boravišne pristojbe raspoređuju

se:

1. 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega:

- 30% sredstava turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana,

- od preostalih sredstava s 20% turistička zajednica raspolaže za svoje potrebe, a s 80% sredstava raspolaže za potrebe turističkog mjesta.

2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije,

3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Sredstva iz stavka 2. točke 1. alineje 1. ovoga članka općina ili grad koriste za uređivanje naselja u funkciji turizma.

Godišnji program korištenja sredstava iz stavka 2. točke 1. alineje 2. ovoga članka turistička zajednica prihvaća i provodi uz pribavljeno mišljenje općinskog ili gradskog poglavarstva.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada i županije, odgovarajuće se primjenjuje na Turističku zajednicu Grada Zagreba.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada odgovarajuće se primjenjuju na turističku zajednicu mjesta ukoliko je osnovana sukladno posebnom zakonu.

Članak 10.

Turistička zajednica općine ili grada sredstva boravišne pristojbe koja pripadaju turističkom mjestu, tijekom poslovne godine raspoređuje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu i njihovom izvršenju u turističkom mjestu.

Turistička zajednica općine ili grada sredstva boravišne pristojbe koristi za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu, za promicanje turizma na području općine ili grada, te za redovitu djelatnost turističke zajednice.

Članak 11.

Pravne i fizičke osobe, koje pružaju uslugu noćenja u smještajnim objektima naplaćaju boravišnu pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma, boravišnu pristojbu mogu naplatiti i prilikom naplate bilo koje usluge koju pružaju korisniku stalnog veza.

U računu za pružene usluge iz stavka 1. i 2. ovoga članka posebno se označuje iznos naplaćene boravišne pristojbe, a u slučaju iz članka 3. ovoga Zakona navodi se osnova za oslobođenje od plaćanja, te u slučajevima iz članka 4. i 5. ovoga Zakona navodi se i osnova za plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe.

Članak 12

Vlasnik iz članka 2. stavka 1. ovoga zakona, za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

Razred turističkog

mjesta

Boravišna pristojba u DEM

za dva člana

(po osobi)

za svakog sljedećeg

člana (po osobi)

A

15

6

B

12

5

C

10

4

D

7,5

3

Boravišna pristojba u ostalim mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta.

Boravišna pristojba plaća se u protuvrijednosti domaće valute u odnosu na DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hnratske na dan uplate.

Vlasnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti do 15. srpnja tekuće godine na uplatni račun turističke zajednice općine, grada i turističke zajednice mjesta, a ukoliko one nisu osnovane, paušalni iznos boravišne pristojbe vlasnik je dužan uplatiti na uplatni račun "Hrvatske turističke zajednice".

Članak 13.

Pravna i fizička osoba iz članka 11. stavka 1. i 2. ovoga Zakona uplaćuje boravišnu pristojbu u roku od pet dana po isteku svakog tjedna, na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta.

Pravna i fizička osoba koja naplatu boravišne pristojbe obavlja s naplatom usluge pružene putem pisanog ugovora, iznos boravišne pristojbe uplaćuje tri dana nakon naplate računa za pruženu uslugu, a najkasnije u roku od trideset dana od posljednjeg dana boravka građanina u smještajnom objektu.

Vlasnik iz članka 2. ovoga Zakona, dužan je platiti boravišnu pristojbu turističkoj zajednici u roku iz stavka 1. ovoga članka, po završenom boravku u turističkom mjestu.

Turistička zajednica iz stavka 1. ovoga članka dužna je tri dana po proteku zakonom utvrđenog roka prispjela sredstva boravišne pristojbe doznačiti korisnicima iz članka 9. ovoga Zakona.

Ako turistička zajednica iz stavka 1. ovoga članka nije osnovana, osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka dužne su naplaćenu boravišnu pristojbu uplatiti u zakonom utvrđenom roku, Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Hrvatska turistička zajednica sredstva boravišne pristojbe iz stavka 5. ovoga članka rasporedit će sukladno članku 9. ovoga Zakona.

Članak 14.

Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici općine, grada ili njihovim podružnicama ili turističkoj zajednici mjesta, sve osobe kojima se pruža usluga noćenja u smještajnom objektu, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.

Vlasnici iz članka 2. ovoga Zakona dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka turističkoj zajednici općine, grada ili njihovim podružnicama ili turističkoj zajednici mjesta prijaviti svoj boravak ili boravak svih ostalih osoba, te odjaviti njihov boravak.

Vlasnik iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona obvezan je prijaviti boravak osoba samo u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Način vođenja popisa osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka, te oblik i sadržaj obrasca prijave, propisat će ministar turizma.

Podaci iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se koristiti samo u statističke svrhe.

Članak 15.

Nadzor nad naplatom boravišne pristojbe obavlja turistička inspekcija.

Pravnoj i fizičkoj osobi koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu, te vlasnicima iz članka 2. ovoga Zakona koji u propisanom roku turističkoj zajednici iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona ne uplate sredstva boravišne pristojbe, turistički inspektor rješenjem će naložiti da sredstva boravišne pristojbe uplate turističkoj zajednici.

Članak 16.

Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 1.000 do 3.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu ako:

1. u svakom pojedinačnom slučaju ne naplati boravišnu pristojbu istodobno s naplatom usluge noćenja u smještajnom objektu ili kod naplate bilo koje usluge korisniku stalnog veza te iznos boravišne pristojbe posebno ne označi na računu (članak 11. stavak 1., 2. i 3.),

2. boravišnu pristojbu ne uplati u roku od pet dana po isteku svakog tjedna na poseban uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta (članak 13. stavak 1.) ili ako sredstva boravišne pristojbe ne doznači u roku od tri dana nakon naplate računa, a najkasnije u roku od 30 dana po pruženoj usluzi (članak 13. stavak 2.),

3. ne prijavi boravak građanina koji koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu sukladno članku 14. stavku 1. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 100 do 500 DEM.

Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 500 do 1.000 DEM za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba koja pruža usluge noćenja u smještajnim objektima.

Članak 17.

Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 100 do 500 DEM kaznit će se za prekršaj vlasnik kuće i stana za odmor u turističkoj mjestu, koji turističkoj zajednici iz članka 14. stavak 2. ovoga Zakona ne prijavi svoj boravak ili boravak ostalih osoba u tom objektu u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine.

Novčanom kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i vlasnih plovila koji se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma koji turističkoj zajednici iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona ne prijavi svoj boravak ili boravak ostalih osoba na plovilu.

Članak 18.

Iznos novčanih kazni iz članka 16. i 17. ovoga Zakona obračunat će se po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

Članak 19.

Hrvatska turistička zajednica dužna je sredstva boravišne pristojbe iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona pripadajuća turističkoj zajednici općine ili grada, turističkoj zajednici mjesta, te turističkoj zajednici županije, prikupljena tijekom poslovne godine do dana osnivanja turističke zajednice, doznačiti na zahtjev turističkoj zajednici.

Sredstva boravišne pristojbe iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska turistička zajednica dužna je doznačiti turističkoj zajednici iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 109/93.) prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 53/93.) i Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br 73/93 ) te se stavlja izvan snage točka 26. i 27. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 109/93.).