MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2099

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o boravišnoj pristojbi »Narodne novine«, broj 35/95. – pročišćeni tekst, 64/00. i 42/05.) ministar nadležan za turizam, na prijedlog županijskih skupština, donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O RAZDOBLJIMA GLAVNE SEZONE, PREDSEZONE, POSEZONE I VANSEZONE U TURISTIČKIM MJESTIMA

I.

U Pregledu razdoblja glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima po pojedinim županijama koji je sastavni dio Naredbe o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima (»Narodne novine«, broj 83/95., 95/95. i 72/06.), točka 19. mijenja se i glasi:

ŽUPANIJA

TURISTIČKO MJESTO

GLAVNA SEZONA

od – do

PREDSEZONA
od – do

POSEZONA

od – do

VANSEZONA
od – do

19. Dubrovačko-neret­vanska

Grad
Dubrovnik

1. 1. – 31. 12.

Ostala turistička mjesta

1. 6. – 30. 9.

1. 1. – 31. 5.

1. 10. – 31. 12.

 

II.

Točka I. ove Naredbe i točka 8. Pregleda razdoblja glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima po pojedinim županijama objavljene u »Narodnim novinama«, broj 72/06. stupaju na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/06-01/67
Urbroj: 530-15-06-04
Zagreb, 10. srpnja 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.