ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Proglašavam Zakon o Državnom inspektoratu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 30. lipnja 1999. godine.

Broj: 01-081-99-1351/2
Zagreb, 8. srpnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju inspekcijski poslovi, ustrojstvo i način rada Državnog inspektorata.

(2) Sjedište Državnog inspektorata je u Zagrebu.

Članak 2.

(1) Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor obavljanja poslova i provedbu propisa o: prometu robom, radu i zaštiti na radu, elektroenergetici, rudarstvu, posudama pod tlakom, stočarstvu i vinarstvu, slatkovodnom i morskom ribarstvu, šumarstvu i lovstvu, šumskom sjemenu i šumarskom sadnom materijalu, obračunu, naplati i uplati boravišne pristojbe i o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti.

(2) Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima kad je to određeno posebnim zakonom.

(3) Glavni inspektor i ministar obrane, odnosno glavni inspektor i ministar unutarnjih poslova zajedno propisuju koje će poslove nadzora iz stavka 1. ovoga članka obavljati Državni inspektorat za potrebe Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 3.

Državni inspektorat u području prometa robom, ugostiteljske i turističke djelatnosti, vinarstva, slatkovodnog i morskog ribarstva, šumarstva, lovstva i stočarstva nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:

- obavljanje djelatnosti trgovine (na domaćem tržištu, s inozemstvom, zaštitne mjere pri izvozu i uvozu, mjere oganičavanja obavljanja trgovine, nepošteno tržišno natjecanje, špekulacija, trgovačko posredovanje i dr.),

- obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti (razvrstavanje, minimalni uvjeti, kategorizacija ugostiteljskih i turističkih objekata i dr.),

- prijava i odjava turista te obračun, naplata i uplata boravišne pristojbe,

- obavljanje obrta,

- zaštita potrošača,

- cijene proizvoda i usluga, naknade, pristojbe, pretplate i druge slične naknade koje se zaračunavaju po propisu,

- temeljni zahtjevi, odnosno kakvoća, norme čija je primjena obvezna, sustav i ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima i normama, isprave koje moraju imati proizvodi, deklariranje, označavanje, obilježavanje i pakiranje proizvoda, procesa i usluga u proizvodnji, trgovini i uslugama (kakvoća proizvoda),

- valjanost žigova i isprava o ispravnosti mjerila te ispunjenja mjeriteljskih zahtjeva za pakovine,

- uporaba mjernih jedinica i njihovo navođenje u prometu roba,

- promet, umnožavanje i reproduciranje glazbenih i kinematografskih djela snimljenih na nosačima zvuka i video-kazetama, te računalnih programa,

- zaštita industrijskog obličja, žigova i korištenje oznaka zemljopisnog podrijetla proizvoda,

- izrada, ponuda za prodaju, prodaja, uporaba, uvoz i skladištenje proizvoda koji je izrađen prema izumu, odnosno koji je izravno dobiven postupkom koji je predmet izuma, bez odobrenja nositelja patenta,

- posebni uvjeti za obavljanje međunarodnog otpremništva u svezi s carinjenjem robe,

- promet predmeta od plemenitih kovina,

- način i uvjeti stavljanja na tržište roba iz robnih zaliha,

- proizvodnja i promet grožđa za preradu u vino,

- proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina,

- ribolov, zaštita i uzgoj riba i drugih morskih organizama,

- ribolov, zaštita i uzgoj riba u slatkim vodama,

- skupljanje, lov, zaštita i uzgoj vodenih organizama u slatkim vodama,

- promet riba i drugih morskih i slatkovodnih organizama,

- gospodarenje šumama i šumskim zemljištem unutar šumskog gospodarskog područja,

- proizvodnja, promet i kakvoća šumskog sjemena i šumarskoga sadnog materijala,

- uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova,

- uzgoj, proizvodnja i trgovina uzgojno valjanih životinja,

- oplođivanje domaćih životinja, zoohigijenski uvjeti držanja domaćih životinja, zaštita okoliša u uzgoju i iskorištavanju domaćih životinja, proizvodnja i trgovina stočne hrane i proizvoda životinjskog podrijetla i drugo iz područja stočarstva (osim veterinarsko-zdravstvene ispravnosti proizvoda),

- korištenje rasplodnjaka u prirodnom pripustu,

- proizvodnja sjemena, jajnih stanica i zametaka,

- zaštita izvornih i zaštićenih pasmina,

- proizvodnja novih pasmina, sojeva i hibrida,

- obavljanje i drugih poslova u području prometa robom, ugostiteljske i turističke djelatnosti, vinarstva, slatkovodnog i morskog ribarstva, šumarstva, lovstva i stočarstva kada je to određeno posebnim zakonom.

Članak 4.

Državni inspektorat u području rada i zaštite na radu nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i zaposlenika (radni odnosi i zaštita na radu), a posebice primjenu propisa koji se odnose na:

- obvezu poslodavca da zaposlenike u propisanim rokovima prijavljuje nadležnim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,

- radno vrijeme, plaće, zapošljavanje i rad malodobnika, žena, trudnica, porodilja, invalida, stranaca i dr.,

- uvjete rada, zaštitu zaposlenika, sigurnost i zaštitu zdravlja zaposlenika,

- osobito zaštitu zdravlja malodobnika, žena i invalida.

Članak 5.

Državni inspektorat u području elektroenergetike nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:

- gradnja, uporaba i održavanje elektroenergetskih dijelova građevina, postrojenja, procesa, opreme i instalacija za proizvodnju, prijenos, upravljanje elektroenergetskim sustavom, distribucija i potrošnja električne energije,

- kakvoća, promet, ugradnja, uporaba i održavanje elektrotehničkih proizvoda i procesa i obavljanje elektrotehničkih usluga,

- kakvoća električne energije,

- obavljanje djelatnosti proizvodnje, prijenosa, upravljanja elektroenergetskim sustavom i distribucije električne energije te potrošnje električne energije s obzirom na racionalnu uporabu energije, sigurnost, pouzdanost i neprekinutost isporuke električne energije, zaštitu života i zdravlja ljudi i okoliša te materijalnih i drugih vrijednosti,

- provođenje ograničenja potrošnje električne energije,

- provođenje planova remonta elektroenergetskih građevina i postrojenja utvrđenih elektroenergetskom bilancom.

Članak 6.

Državni inspektorat u području rudarstva nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:

- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina,

- tehnički normativi, zaštita na radu, sigurnost ljudi i imovine i zaštita okoliša prilikom istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina,

- zaštita od požara kod podzemnih rudarskih radova,

- izgradnja objekata i postrojenja u rudarskoj djelatnosti,

- eksploatacija mineralnih sirovina, objekata i postrojenja koji su u uporabi do završetka eksploatacije i uređenja prostora gdje se eksploatacija obavlja,

- uviđaji smrtnih ili grupnih nesretnih slučajeva ili izvanrednih događaja koji prouzrokuju veću materijalnu štetu,

- obavljanje rudarskih mjerenja te izrada i dopuna rudarskih planova i ostale dokumentacije,

- ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u rudarstvu,

- obavljanje poslova pravnih i fizičkih osoba registriranih za djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina.

Članak 7.

Državni inspektorat u području posuda pod tlakom nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:

- izgradnja i rekonstrukcija kotlovskih postrojenja - kotlovnica (parnih i vrelovodnih),

- izgradnja, rekonstrukcija, ugrađivanje odnosno proizvodnja i uporaba parnih i vrelovodnih kotlova, stabilnih (parnih) posuda pod tlakom, pregrijača pare i zagrijača vode te izmjenjivača topline, odnosno sve opreme koja se ubraja u opremu i postrojenja pod tlakom;

- tehnička svojstva i kakvoća materijala koji služe za izgradnju odnosno proizvodnju parnih kotlova i posuda pod tlakom;

- ispunjenje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u kotlovnicama (broj i opterećenost);

- ispunjenje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje se bave projektiranjem, konstruiranjem, izradom i montažom, te eksploatacijom kotlovskih postrojenja i kotlova.

Članak 8.

(1) Radi obavljanja poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, ovim Zakonom ustrojavaju se područne jedinice Državnog inspektorata, i to:

- područna jedinica sa sjedištem u Rijeci u kojoj se obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba na području Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije,

- područna jedinica sa sjedištem u Splitu u kojoj se obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije,

- područna jedinica sa sjedištem u Osijeku u kojoj se obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije,

- područna jedinica sa sjedištem u Varaždinu u kojoj se obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba na području Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske i Varaždinske županije,

- područna jedinica sa sjedištem u Zagrebu u kojoj se obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba na području Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

(2) Unutarnje ustrojstvo Državnog inspektorata, broj i sjedište ispostava područnih jedinica kao i okvirni broj inspektora i namještenika uređuje se uredbom Vlade Republike Hrvatske, a podrobno Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog inspektorata.

Članak 9.

(1) Radom Državnog inspektorata upravlja glavni inspektor.

(2) Glavni inspektor ima zamjenika, kojeg na prijedlog glavnog inspektora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Zamjenik glavnog inspektora za svoj rad odgovoran je glavnom inspektoru.

(3) Glavni inspektor može imati jednog ili više pomoćnika, koje na prijedlog glavnog inspektora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Pomoćnik glavnog inspektora za svoj rad odgovoran je glavnom inspektoru.

(4) Radom područne jedinice Državnog inspektorata upravlja pročelnik u zvanju inspektora kojeg imenuje i razrješava glavni inspektor. Za pročelnika područne jedinice može se imenovati osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete za postavljanje u zvanje inspektora.

(5) Radom ispostave područne jedinice Državnog inspektorata upravlja voditelj ispostave u zvanju inspektora, kojeg na prijedlog pročelnika područne jedinice imenuje i razrješava glavni inspektor. Za voditelja ispostave može se imenovati osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete za zvanje inspektora.

II. INSPEKCIJSKI POSLOVI

1. Opće odredbe

Članak 10.

(1) Poslove inspekcijskog nadzora obavljaju inspektori Državnog inspektorata.

(2) Inspektori Državnog inspektorata, sukladno odredbama ovoga Zakona kojima se propisuje inspekcijski nadzor za pojedina upravna područja i uvjeti koje moraju ispunjavati inspektori, postavljaju se u zvanja gospodarskog inspektora, inspektora rada, elektroenergetskog inspektora, rudarskog inspektora i inspektora posuda pod tlakom.

(3) Inspektor Državnog inspektorata koji ispunjava uvjete u pogledu propisane stručne spreme i ima položene državne stručne ispite može se postaviti i u više inspekcijskih zvanja.

(4) Inspekcijski poslovi razumijevaju se poslovima kod kojih postoje posebni uvjeti rada.

Članak 11.

(1) Inspekcijske poslove iz nadležnosti Državnog inspektorata u prvom stupnju obavljaju inspektori koji rade u područnim jedinicama i ispostavama područnih jedinica Državnog inspektorata sukladno odredbi članka 8. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, glavni inspektor može odrediti da inspekcijske poslove u prvom stupnju obavlja drugi inspektor Državnog inspektorata.

(3) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Državnom inspektoratu.

(4) Žalbu protiv rješenja inspektora rješava posebno povjerenstvo Državnog inspektorata koje imenuje glavni inspektor.

2. Gospodarski inspektor

Članak 12.

(1) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu zakona i drugih propisa u području prometa robom, ugostiteljske i turističke djelatnosti, obračuna, naplate i uplate boravišne pristojbe, vinarstva, slatkovodnog i morskog ribarstva, šumarstva, lovstva, šumskog sjemena i šumarskog sadnog materijala i stočarstva provodi viši gospodarski inspektor i gospodarski inspektor.

(2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka može provoditi i gospodarski inspektor treće vrste zvanja u skladu s člankom 13. ovoga Zakona.

(3) Za gospodarskog inspektora može se postaviti osoba koja ima visoku stručnu spremu (pravne, ekonomske, veterinarske, tehničke, tehnološke, biološke, agronomske, ribarske, ugostiteljske, turističke, šumarske ili građevinske struke), najmanje dvije godine radnog staža u struci i položen državni stručni ispit za zvanje gospodarskog inspektora.

(4) Za višeg gospodarskog inspektora može se postaviti osoba koja ima visoku stručnu spremu, propisanu u stavku 3. ovoga članka, i najmanje deset godina radnog staža u struci, od čega najmanje tri godine na poslovima inspektora, nakon položenog državnog stručnog ispita.

(5) Za gospodarskog inspektora treće vrste zvanja može se postaviti osoba koja ima srednju stručnu spremu (ekonomskog, upravnog, turističko-ugostiteljskog, tehničkog, veterinarskog ili općeg smjera), najmanje jednu godinu radnog staža u struci i položen državni stručni ispit za gospodarskog inspektora treće vrste zvanja.

Članak 13.

(1) Gospodarski inspektor treće vrste zvanja obavlja manje složene inspekcijske poslove koji se odnose na zaštitu potrošača (isticanje i pridržavanje cijena i radnog vremena, ispravnost mjerila i mjernih jedinica, točnost mjerenja i dr.), nedopuštenu trgovinu fizičkih osoba, isticanje tvrtke, iznajmljivanje soba, kuća i stanova za odmor, turističkih apartmana, prijavu i odjavu turista, te obračun, naplatu i uplatu boravišne pristojbe.

(2) Gospodarski inspektor treće vrste zvanja može u poslovima nadzora iz stavka 1. ovoga članka izricati kazne na mjestu izvršenja prekršaja za prekršaje za koje je propisana novčana kazna u utvrđenom iznosu i podnositi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u ostalim poslovima nadzora ovlašten je obavljati radnje do donošenja rješenja.

3. Nadzor kakvoće proizvoda
za koje je potrebno uvjerenje

Članak 14.

(1) Nadzor kakvoće proizvoda za koje je potrebno uvjerenje, obavlja se prije njihova stavljanja u promet. U postupku nadzora kakvoće ovlašteni gospodarski inspektor ocjenjuje sukladnost proizvoda s temeljnim zahtjevima za proizvode ili normama čija je primjena obvezna, ispravama koje moraju imati proizvodi, te propisanim načinom deklariranja, označavanja, obilježavanja i pakiranja.

(2) Nadzor kakvoće domaćih proizvoda za koje je potrebno uvjerenje obavlja se u skladištu proizvođača.

(3) Nadzor kakvoće proizvoda koji se uvoze za daljnju prodaju, a za koje je potrebno uvjerenje, obavlja se u skladištu uvoznika, odnosno korisnika uvoznih proizvoda, ako je uvoznik obavio uvoz tih proizvoda za treće osobe.

(4) Obavljeni nadzor iz stavka 2. i 3. ovoga članka ne isključuje nadzor kakvoće tih proizvoda u daljnjem prometu.

(5) Uvoznik je, prema ovom Zakonu, pravna ili fizička osoba koja se smatra uvoznikom u smislu propisa o trgovini.

Članak 15.

(1) Popis proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koje pravna ili fizička osoba uvozi, odnosno proizvođač domaćih proizvoda isporučuje radi obavljanja registrirane djelatnosti (sirovine i repromaterijali) i proizvodi namijenjeni osobnoj uporabi ne podliježu nadzoru kakvoće radi izdavanja uvjerenja.

Članak 16.

Carinarnica je dužna ovlaštenom gospodarskom inspektoru odmah po obavljenom carinjenju dostaviti popunjeni i ovjerovljeni obrazac za proizvode koji podliježu nadzoru kakvoće prema odredbi članka 15. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 17.

(1) Za proizvode iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, uvoznik, odnosno domaći proizvođač dužan je ovlaštenom gospodarskom inspektoru podnijeti pisani zahtjev radi izdavanja uvjerenja o kakvoći kojim se to potvrđuje.

(2) Za proizvode iz stavka 1. ovoga članka koji odgovaraju propisanoj kakvoći ovlašteni gospodarski inspektor dužan je izdati uvjerenje o kakvoći sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Uvoznik, korisnik uvoznih proizvoda, odnosno domaći proizvođač, ne smije proizvode koji podliježu nadzoru kakvoće stavljati u promet na hrvatsko tržište dok za te proizvode ne pribavi uvjerenje o kakvoći.

Članak 18.

(1) Troškove utvrđivanja kakvoće i naknadu za izdavanje uvjerenja o kakvoći proizvoda snosi uvoznik, odnosno domaći proizvođač.

(2) Vlada Republike Hrvatske propisat će odlukom visinu naknade za izdavanje uvjerenja o kakvoći iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Glavni inspektor propisat će pravilnikom način i postupak obavljanja nadzora kakvoće proizvoda, sadržaj i oblik obrasca iz članka 16., uvjete izdavanja, sadržaj i obrazac uvjerenja o kakvoći iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona, obveze uvoznika, korisnika uvoznih proizvoda, odnosno domaćeg proizvođača, u svezi s obavljanjem nadzora kakvoće, te će propisati uvjete koje moraju ispunjavati stručne institucije za utvrđivanje kakvoće proizvoda kao i utvrditi popis tih institucija.

(4) Popis stručnih institucija iz stavka 3. ovoga članka objavit će se u "Narodnim novinama".

4. Inspektor rada

Članak 19.

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu zakona i drugih propisa u području rada i zaštite na radu provodi inspektor rada i viši inspektor rada.

Članak 20.

(1) Za inspektora rada može se postaviti osoba koja pored zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

- za provođenje inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa koji uređuju odnose između poslodavaca i zaposlenika (radni odnosi), mora imati visoku stručnu spremu pravne struke i najmanje dvije godine radnog staža u struci te položen državni stručni ispit;

- za provođenje inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa o zaštiti na radu mora imati visoku stručnu spremu tehničke ili medicinske struke (specijalist medicine rada) ili diplomirani psiholog, najmanje dvije godine radnog staža u struci te položen državni stručni ispit.

(2) Za višeg inspektora rada može se postaviti osoba koja ispunjava uvjete za inspektora rada iz stavka 1. ovoga članka i ima najmanje deset godina radnog staža u struci, od čega tri godine kao inspektor rada s položenim državnim stručnim ispitom.

Članak 21.

Broj inspektora rada i viših inspektora rada u područnim jedinicama određuje se ovisno o broju zaposlenika, u pravilu po jedan na 4.000 zaposlenika.

Članak 22.

Kada se propisi iz članka 4. ovoga Zakona odnose na sredstva rada pomorskog, riječnog, željezničkog, cestovnog i zračnog prometa, primjenu tih propisa nadzire inspektor rada nadležan prema sjedištu poslodavca, odnosno prema mjestu gdje se rad obavlja.

Članak 23.

Zaposlenikom i poslodavcem u smislu ovoga Zakona smatraju se osobe koje se zaposlenikom i poslodavcem smatraju prema odredbama Zakona o radu.

5. Elektroenergetski inspektor

Članak 24.

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu zakona i drugih propisa u području elektroenergetike provodi elektroenergetski inspektor i viši elektroenergetski inspektor.

Članak 25.

(1) Za elektroenergetskog inspektora može se postaviti osoba koja ima visoku stručnu spremu: elektrotehničke struke, elektroenergetskog ili odgovarajućeg smjera, najmanje pet godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora.

(2) Za višeg elektroenergetskog inspektora može se postaviti osoba koja pored ispunjavanja uvjeta iz prethodnog stavka ovoga članka ima najmanje deset godina radnog staža u struci, od čega najmanje tri godine na poslovima inspektora, nakon položenog državnog stručnog ispita.

6. Rudarski inspektor

Članak 26.

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu zakona i drugih propisa u području rudarstva provodi rudarski inspektor i viši rudarski inspektor.

Članak 27.

(1) Za rudarskog inspektora može se postaviti osoba koja ima visoku stručnu spremu rudarskog ili rudarskog naftnog smjera, a za nadziranje propisa koji se odnose na elektroenergetska postrojenja i uređaje pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina visoku stručnu spremu elektrotehničkog smjera, najmanje pet godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit za rudarskog inspektora.

(2) Za višeg rudarskog inspektora može se postaviti osoba koja pored ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ima najmanje deset godina radnog staža u struci, od čega najmanje tri godine na poslovima inspektora, nakon položenog državnog stručnog ispita.

7. Inspektor posuda pod tlakom

Članak 28.

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu zakona i drugih propisa u području posuda pod tlakom provodi inspektor posuda pod tlakom i viši inspektor posuda pod tlakom.

Članak 29.

(1) Za inspektora posuda pod tlakom može se postaviti osoba koja ima visoku stručnu spremu strojarske struke, najmanje pet godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit za inspektora posuda pod tlakom.

(2) Za višeg inspektora posuda pod tlakom može se postaviti osoba koja pored ispunjavanja uvjeta iz prethodnog stavka ovoga članka ima najmanje deset godina radnog staža u struci, od čega najmanje tri godine na poslovima inspektora, nakon položenog državnog stručnog ispita.

8. Ostali poslovi inspekcijskog nadzora

Članak 30.

(1) Gospodarski inspektor, inspektor rada, elektroenergetski inspektor, rudarski inspektor i inspektor posuda pod tlakom, osim nadzora iz članka 12. stavka 1., članka 19., 24., 26. i 28. ovoga Zakona, ako posebnim propisom nije određena nadležnost drugog tijela državne uprave, provode nadzor i nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju:

- opći uvjeti obavljanja djelatnosti (registracija, odobrenje za rad, rješenje, suglasnost, drugo odobrenje nadležnih tijela, predmet poslovanja, sjedište i tvrtka),

- zaštita potrošača (isticanje cijena proizvoda i usluga, pravilnosti naplate za prodanu robu odnosno obavljenu uslugu, točnosti mjerenja roba, pridržavanja propisanog radnog vremena i dr.).

(2) Gospodarski inspektor, inspektor rada, elektroenergetski inspektor, rudarski inspektor i inspektor posuda pod tlakom provode inspekcijski nadzor i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

III. PRAVA, DUŽNOSTI I OVLASTI

1. Zajedničke odredbe

Članak 31.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora viši gospodarski inspektor, gospodarski inspektor, gospodarski inspektor treće vrste zvanja, viši inspektor rada, inspektor rada, viši elektroenergetski inspektor, elektronergetski inspektor, viši rudarski inspektor, rudarski inspektor, viši inspektor posuda pod tlakom i inspektor posuda pod tlakom (u daljnjem tekstu: inspektor) ovlašteni su pregledati zgrade, objekte, šumske rasadnike, šumišta, nasade i druga zemljišta; poslovne prostorije i druge prostorije i prostore; luke, privremena radilišta; izvođenje radova, objekte namijenjene za rad s pripadajućim prostorima, prostorijama i instalacijama; stambene prostorije i prostore u domaćinstvima odnosno stambene zgrade, stanove i kuće za iznajmljivanje u kojima se putnicima i turistima pružaju ugostiteljske i turističke usluge; proizvode, uređaje, opremu, sredstva rada i ribolovne alate ; vozila i plovila; poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje pravne i fizičke osobe u pogledu primjene propisa iz članka 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona te obavljati i druge radnje u skladu s drugim propisom.

(2) Pod poslovnim prostorijama, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se stambene prostorije prijavljene kao poslovni prostor i druge prostorije, prijevozna sredstva i slično, u kojima nadzirana pravna i fizička osoba obavlja odobrenu djelatnost, odnosno rad.

(3) Inspektor je ovlašten u postupku nadzora zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica i sl.), a osobe koje podliježu nadzoru dužne su na zahtjev inspektora dati mu takvu ispravu na uvid.

(4) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor može uzimati izjave od predstavnika nadziranih pravnih, fizičkih osoba i svjedoka.

Članak 32.

O početku obavljanja nadzora, inspektor će obavijestiti odgovornu osobu nadzirane pravne osobe i fizičku osobu, ako je dostupna, osim ako smatra da bi obavještavanje umanjilo učinkovitost nadzora.

Članak 33.

O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik.

Članak 34.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru inspektora dužne su mu omogućiti obavljanje nadzora sukladno odredbi članka 31. stavka 1., 3. i 4. ovoga Zakona i osigurati mu uvjete za neometan rad.

(2) Smatra se da nadzirana pravna ili fizička osoba nije omogućila obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju ako u roku određenom u zapisniku inspektoru ne osigura uvid u proizvode, traženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja u započetu nadzoru.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na traženje inspektora privremeno obustaviti poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora ako inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje.

(4) Inspektor može od nadzirane pravne i fizičke osobe nakon obavljenog inspekcijskog nadzora tražiti izvršenje pojedine radnje u postupku radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i odrediti rok izvršenja te radnje.

Članak 35.

Pravne i fizičke osobe dužne su na pisano traženje inspektora, u roku primjerenom izvršenju obveze, dostaviti ili pripremiti točne i potpune podatke, obavijesti i materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora.

Članak 36.

(1) Inspektor će izvijestiti nadležno tijelo državne uprave o uočenim nepravilnostima i tražiti pokretanje postupka i poduzimanje mjera za uklanjanje nepravilnosti, ako nije ovlašten izravno postupati.

(2) Inspektor može obavješćivati i savjetovati nadzirane pravne i fizičke osobe o najučinkovitijoj provedbi zakona i drugih propisa ako to smatra korisnim ili potrebnim, nakon obavljenog nadzora.

Članak 37.

(1) Inspektor je dužan razmotriti podnesak pravne ili fizičke osobe koji se odnosi na nadzor iz njegove nadležnosti, i o poduzetim radnjama i mjerama pismeno obavijestiti podnositelja.

(2) Inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu podatak o identitetu podnositelja.

Članak 38.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, odnosno presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu, dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudbenom postupku mogu poslužiti kao dokaz.

(2) O privremenom oduzimanju dokumentacije i predmeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda o točno naznačenoj oduzetoj dokumentaciji i predmetima.

Članak 39.

(1) Ako je zakonom ili drugim propisom predviđeno pravo oduzimanja predmeta kojim je učinjen prekršaj, privredni prijestup ili kazneno djelo, inspektor može privremeno oduzeti taj predmet.

(2) Inspektor je dužan privremeno oduzeti predmet kad je propisom predviđeno obvezno oduzimanje predmeta.

(3) Osobi od koje se oduzimaju predmeti izdaje se potvrda s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.

(4) O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta inspektor je dužan odmah izvijestiti nadležno sudbeno tijelo kojem je predložio pokretanje postupaka zbog učinjenog prekršaja, privrednog prijestupa ili kaznenog djela i predati mu privremeno oduzete predmete.

(5) U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnog sudbenog tijela oduzimaju predmeti podložni kvarenju, životinje, alati i oprema za ribolov te plovilo, prijava, odnosno zahtjev se mora podnijeti u roku od 48 sati od oduzimanja, a nadležno sudbeno tijelo o prijavi, odnosno zahtjevu odlučuje u hitnom postupku.

(6) Inspektor je dužan s oduzetim predmetima postupati na način kako je to određeno posebnim zakonom.

(7) Državni inspektorat je dužan osigurati uvjete za oduzimanje, čuvanje i održavanje privremeno oduzetih predmeta do predaje tih predmeta nadležnom sudbenom tijelu.

(8) S privremeno oduzetim predmetima, do predaje nadležnom sudbenom tijelu, inspektor ne može raspolagati (predmet uništiti, prodati, predati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

Članak 40.

Ako je u postupku inspekcijskog nadzora potrebno utvrditi odgovaraju li proizvodi u proizvodnji ili prometu propisanom ili deklariranom sastavu odnosno propisanoj i deklariranoj kakvoći (u daljnjem tekstu: kakvoća), inspektor može uzimati uzorke u proizvodnji i prometu i dati ih zapečaćene i propisno označene na ispitivanje stručnoj instituciji ovlaštenoj za ispitivanje kakvoće proizvoda (u daljnjem tekstu: stručna institucija).

Članak 41.

Prilikom uzimanja uzoraka za pojedine proizvode, inspektor ima pravo i dužnost:

- pod istim uvjetima i u isto vrijeme za ispitivanje kakvoće istog proizvoda uzeti najviše tri uzorka u količini potrebnoj za ispitivanje (za prvu analizu, drugu analizu i za stranku),

- sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka,

- uzorak uzet za prvu analizu bez odgađanja dostaviti stručnoj instituciji, a uzorak namijenjen za drugu analizu čuvati u odgovarajućim uvjetima do završetka prve analize,

- bez odgađanja pismeno izvijestiti stranku od koje je uzet uzorak o rezultatima prve analize,

- na zahtjev stranke, uzorak za drugu analizu bez odgađanja dostaviti stručnoj instituciji po svom izboru,

- utvrditi posebnim zaključkom iznos troškova koji su nastali postupkom ispitivanja uzoraka, kome se imaju platiti i u kojem roku, u slučaju kad ispitani uzorak ne odgovara propisima o kakvoći.

Članak 42.

(1) Uzorak uzet radi ispitivanja kakvoće proizvoda podložnih kvarenju inspektor će dostaviti stručnoj instituciji na analizu, a po zahtjevu stranke istovremeno i na analizu drugoj stručnoj instituciji, po svom izboru.

(2) Ako se rezultati analiza iz stavka 1. ovoga članka razlikuju, mjerodavan je rezultat analize obavljen po zahtjevu stranke. Kad stranka prilikom uzimanja uzorka ne zahtijeva istovremeno uzimanje uzorka za drugu analizu, smatra se da je suglasna s rezultatom analize obavljene po zahtjevu inspektora.

Članak 43.

(1) Rezultat prve analize uzorka po pismenom zahtjevu stranke može se pobijati rezultatom druge analize uzorka uzetog u isto vrijeme i na isti način, ispitan istom metodom.

(2) Zahtjev se podnosi u roku od tri dana od dana dostave rezultata prve analize.

(3) Ako se zahtjev ne podnese u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da je stranka suglasna s rezultatom prve analize.

(4) Ako rezultat druge analize nije u skladu s rezultatom prve analize, mjerodavan je rezultat druge analize uzorka.

(5) Za obavljanje prve i druge analize istog uzorka ne može se koristiti ista stručna institucija.

Članak 44.

(1) Pravne i fizičke osobe dužne su besplatno staviti na raspolaganje potrebne količine proizvoda za ispitivanje kakvoće.

(2) Troškove ispitivanja uzoraka snosi stranka ako se utvrdi da uzorci ne odgovaraju propisima o kakvoći, odnosno Državni inspektorat ako se utvrdi da uzorci odgovaraju propisanim zahtjevima kakvoće.

(3) Rezultat druge analize mjerodavan je i za troškove prve analize.

Članak 45.

Odredbe članka 40. do 44. ovoga Zakona ne odnose se na proizvode za koje su ta pitanja uređena posebnim propisima.

Članak 46.

(1) Ako inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, rješenjem može narediti otklanjanje utvrđene nepravilnosti određujući rok u kojem se nepravilnost mora otkloniti.

(2) Ako je ovim Zakonom ili drugim propisom predviđeno da se za utvrđenu nepravilnost primjenjuje određena upravna mjera, inspektor je dužan rješenjem izreći tu mjeru.

(3) Inspektor će rješenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka nadzora s utvrđenim činjenicama presudnim za donošenje rješenja. Nedonošenje rješenja do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja.

(4) Rješenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka inspektor neće donositi ako su utvrđene nepravilnosti otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora odnosno do donošenja rješenja sukladno stavku 3. ovoga članka, što će inspektor utvrditi i navesti u zapisniku.

Članak 47.

(1) Protiv rješenja koja na temelju ovoga Zakona ili drugog propisa donosi inspektor u područnoj jedinici, odnosno u ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata, može se u roku od osam dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Državnom inspektoratu.

(2) Ako inspektor u područnoj jedinici, odnosno u ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od pet dana od dana primitka žalbe dostaviti žalbu sa spisima koji se odnose na predmet na rješavanje Državnom inspektoratu.

(3) Žalba protiv rješenja donijetih na temelju ovoga Zakona odgađa izvršenje rješenja, osim ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno.

Članak 48.

(1) Nakon što je rješenje postalo izvršno, inspektor će utvrditi je li rješenje izvršeno te, ako nije izvršeno, bez odgađanja će pokrenuti postupak za njegovo izvršenje.

(2) Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja inspektor će donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana kad je rješenje postalo izvršno, a nije izvršeno. Nedonošenje zaključka do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja.

(3) Troškove izvršenja rješenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti naređenu upravnu mjeru.

Članak 49.

(1) Izvršno rješenje inspektora kojem je predmet nenovčana obveza i koje se prema naravi obveze može izvršiti neposrednom prinudom, izvršit će se tom prinudom bez prethodne primjene prisilnih mjera iz članka 286. Zakona o općem upravnom postupku.

(2) Ako se rješenje ne može izvršiti u smislu stavka 1. ovoga članka, inspektor će prinuditi izvršenika na ispunjenje obveze novčanim kaznama.

(3) Novčana kazna koja se na temelju stavka 2. ovoga članka izriče prvi put, izriče se u iznosu 10.000,00 kuna za nadziranu pravnu i fizičku osobu. Svaka kasnija novčana kazna izriče se u istom iznosu.

Članak 50.

(1) Inspektor će donijeti rješenje i odmah narediti izvršenje u slučaju kada utvrdi da pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost protivno izvršnoj i pravomoćnoj zaštitnoj mjeri zabrane obavljanja djelatnosti, donesenoj od strane nadležnog sudbenog tijela, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

(3) U provedbi rješenja iz stavka 1. ovoga članka inspektor će pečaćenjem ili na drugi pogodan način zatvoriti prostorije (objekt) u kojima se obavlja djelatnost, a može do konačne odluke nadležnog tijela oduzeti opremu, uređaje, sredstva za rad i prijevozna sredstva kojima se obavlja djelatnost.

Članak 51.

(1) Ako inspektor utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj, privredni prijestup ili kazneno djelo, uz rješenje za čije je donošenje ovlašten, odnosno uz zapisnik ako ne postoji ovlaštenje za donošenje rješenja, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za poduzimanje mjera, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu za pokretanje postupka zbog privrednog prijestupa, odnosno kaznenog djela.

(2) Sudbeno tijelo kojemu je podnesen zahtjev, odnosno prijava u smislu stavka 1. ovoga članka, dužno je o ishodu postupka obavijestiti podnositelja zahtjeva, odnosno prijave.

Članak 52.

(1) Ako je posebnim propisom za pojedinu povredu predviđena mjera oduzimanja imovinske koristi, inspektor je dužan u zapisniku utvrditi iznos ostvarene imovinske koristi.

(2) Inspektor je dužan u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno u prijavi za pokretanje postupka zbog privrednog prijestupa, odnosno kaznenog djela predložiti oduzimanje utvrđenog iznosa imovinske koristi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 53.

Na postupak inspektora primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom pojedina pitanja nisu drukčije uređena.

Članak 54.

(1) Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom ili drugim propisima.

(2) Glavni inspektor utvrđuje godišnjim programom rada najmanji broj, strukturu i način obavljanja nadzora nad primjenom propisa iz djelokruga rada Državnog inspektorata.

Članak 55.

Viši inspektori obavljaju najsloženije poslove iz djelokruga rada Državnog inspektorata utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 56.

(1) O obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektor vodi očevidnik, čiji sadržaj, oblik i način vođenja propisuje pravilnikom glavni inspektor.

(2) Glavni inspektor propisuje način pečaćenja, kada se rješenja donijeta na temelju ovoga Zakona ili drugih zakona izvršavaju pečaćenjem.

Članak 57.

(1) Inspektor ima službenu iskaznicu i znak kojima dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti i tijekom službe redovito je dužan nositi službenu odoru.

(2) Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, izgled, boju, kroj i nošenje službene odore, izgled znaka te način izdavanja i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i znakovima propisuje pravilnikom glavni inspektor.

2. Posebne odredbe

Gospodarski inspektor

Članak 58.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora u području prometa robom, gospodarski inspektor ovlašten je, radi utvrđivanja činjeničnog stanja i osiguranja dokaza, usmenim rješenjem u zapisniku privremeno zabraniti daljnje raspolaganje robom:

- ako postoji osnovana sumnja da je roba predmet protupravnog obavljanja djelatnosti,

- ako se u prometu nalazi roba za koju se ne može utvrditi porijeklo ili nije evidentirana u propisanim poslovnim, trgovačkim i drugim knjigama ili evidencijama,

- ako se zbog utvrđene povrede propisa treba izreći mjera zabrane prometa određenih proizvoda, a postoji opasnost od prodaje, prikrivanja, zamjene i uništenja proizvoda dok izrečena mjera za otklanjaje utvrđenih nepravilnost ne postane izvršna.

(2) Privremena mjera zabrane raspolaganja robom traje dok ne prestanu razlozi zbog kojih je donijeta. Prestanak izrečene upravne mjere inspektor će utvrditi u zapisniku.

(3) Usmeno rješenje iz stavka 1. ovoga članka inspektor je dužan dostaviti stranci u pisanom obliku u roku od osam dana od dana izricanja zabrane usmenim rješenjem, osim ako u tom roku inspektor nije utvrdio prestanak izrečene mjere.

(4) Ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije uređeno, gospodarski inspektor će donijeti rješenje kojim će nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi:

- zabraniti obavljanje djelatnosti, ako obavlja djelatnost za koju nije registrirana ili ako nema rješenja (odobrenja, dozvole, obrtnice ili dr.) izdanog od nadležnog tijela,

- zabraniti prodaju proizvoda, odnosno pružanje usluga kada je zakonom ili drugim propisom prodaja takvih proizvoda, odnosno pružanje takvih usluga zabranjeno,

- zabraniti prodaju proizvoda, odnosno pružanje usluga ako takva prodaja, odnosno pružanje usluga nije obuhvaćena registracijom ili rješenjem (odobrenjem, dozvolom, obrtnicom ili dr.) nadležnog tijela ili za koju nisu utvrđeni propisani tehnički i drugi uvjeti za prostor, uređaje, oruđa i opremu koje nadzire gospodarska inspekcija,

- zabraniti stavljanje u promet proizvoda za koje nije izdano uvjerenje o kakvoći i narediti njihovo vraćanje pošiljatelju,

- narediti uništenje ili preradu proizvoda koji ne ispunjavaju propisanu kakvoću, ovisno o prethodno pribavljenom mišljenju ovlaštene stručne institucije o kakvoći tih proizvoda,

- narediti stavljanje u promet robe koja se prikriva, ograničava ili obustavlja od prodaje protivno propisu,

- narediti prodavatelju robe, odnosno davatelju usluge vraćanje više naplaćenog iznosa oštećenom kupcu, odnosno korisniku usluge.

(5) U slučaju donošenja mjere iz stavka 4. podstavka 5. ovoga članka prestaje mjera vraćanja proizvoda pošiljatelju.

(6) U slučaju izricanja mjera iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka ili istih takvih mjera određenih posebnim zakonom ili drugim propisom, inspektor može istim rješenjem privremeno, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, pečaćenjem ili na drugi pogodan način zatvoriti prostorije, osim stambenih i onemogućiti korištenje postrojenja, uređaja i drugih sredstava za rad u kojima se ili kojima se obavlja djalatnost.

(7) U provedbi inspekcijskog nadzora u području ugostiteljske i turističke djelatnosti, gospodarski inspektor ovlašten je rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti, odnosno pružanje tih usluga:

- ako se obavljaju bez upisa u propisani registar, odnosno upisnik,

- ako se obavljaju bez rješenja nadležnog tijela državne uprave kojim je utvrđeno da prostor, uređaji i oprema udovoljavaju propisanim uvjetima,

- te narediti prodavatelju ugostiteljske, odnosno turističke usluge vraćanje više naplaćenog iznosa oštećenom kupcu usluge.

(8) Gospodarski inspektor, u slučaju donošenja rješenja iz stavka 7. podstavka 1. i 2. ovoga članka, može istim rješenjem privremeno do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti pečaćenjem ili na drugi pogodan način zatvoriti prostorije u kojima se obavlja ugostiteljska i turistička djelatnost, izuzevši stambene prostorije i prostorije u domaćinstvima, odnosno stambene zgrade.

(9) U provedbi inspekcijskog nadzora u području stočarstva, vinarstva, slatkovodnog i morskog ribarstva, šumarstva i lovstva, gospodarski inspektor ovlašten je rješenjem pravnoj ili fizičkoj osobi:

- narediti izlučenje rasplodnjaka namijenjena prirodnom pripustu, odnosno namijenjena umjetnom osjemenjivanju prema prijedlogu Povjerenstva za licenciranje, odnosno za ocjenu rasplodnjaka,

- zabraniti stavljanje u promet određene količine vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, ako utvrdi da kakvoća ili oznaka proizvoda nije u skladu sa zakonom ili drugim propisom ili ako je proizvod stavljen u promet protivno zakonu ili drugom propisu,

- zabraniti uporabu prostorija, posuda, tehničkih sredstava i uređaja dok se ne otklone utvrđeni nedostaci,

- zabraniti preradu grožđa i proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina ako nije udovoljeno uvjetima propisanim zakonom ili drugim propisom,

- narediti otklanjanje tehničkih, skladišnih, higijenskih i drugih nedostataka koji se mogu otkloniti,

- narediti onesposobljavanje za izravnu ljudsku potrošnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji ne odgovaraju uvjetima propisanim zakonom ili drugim propisom, ako se proizvod doradom ili preradom ne bi mogao uskladiti s propisanim uvjetima ili ako proizvođač ne izvrši doradu ili preradu u danom roku,

- privremeno, do konačne odluke nadležnog sudbenog tijela, može oduzeti povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova, ribolovno pravo, odobrenje za obavljanje malog ribolova, dozvolu za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova i povlasticu za uzgoj u moru i slatkim vodama,

- zabraniti obavljanje gospodarskog ribolova i uporabu ribolovnog alata, opreme te plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov, ako se gospodarski ribolov obavlja bez povlastice ili suprotno povlastici,

- obustaviti krčenje šume, sječu šume i druge radnje koje nisu u skladu sa zakonom ili drugim propisima,

- privremeno oduzeti bespravno posječeno drvo i ostale dijelove stabla kao i druge bespravno prisvojene ili proizvedene šumske proizvode,

- privremeno oduzeti šumske proizvode četinjača koje nisu okorene ili prskane, a za koje je korenje ili prskanje propisano,

- narediti provedbu radova određenih šumskogospodarskom osnovom područja, osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom, odnosno programom za gospodarenje šumama čije bi neizvršenje prouzročilo štetne posljedice,

- narediti privremene mjere za sprečavanje štete u hitnom slučaju u kojem bi nastupila šteta za interes Republike Hrvatske,

- narediti otklanjanje nedostataka kakvoće i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati šumsko sjeme i šumske sadnice,

- narediti izmjenu izjave i naljepnica s natpisom ako utvrdi da šumsko sjeme i šumske sadnice nisu očitovane, odnosno propisane kakvoće,

- zabraniti stavljanje u promet i uporabu šumskoga sjemena i sadnica ako utvrdi da ne udovoljavaju kakvoći i drugim uvjetima propisanim zakonom i propisima donijetim na temelju njega,

- narediti uništenje i odrediti postupak uništenja šumskoga sjemena i šumskih sadnica, za koje proizvodnja, promet i uporaba nisu dopuštene,

- narediti privremenu zabranu lova divljači i druge radnje, ako nisu u skladu sa zakonom ili drugim propisom,

- narediti privremene mjere za sprečavanje štete na divljači i u lovištu.

(10) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 3., stavka 4. podstavak 1. do 4., stavka 7. podstavka 1. i 2. i stavka 9. podstavka 2., 3., 4., 8. i 9. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Inspektor rada

Članak 59.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora u području zaštite na radu, inspektor rada dužan je rješenjem preko knjige nadzora:

- narediti poslodavcu da udalji s posla zaposlenika koji radi protivno pravilima zaštite na radu, odnosno koji ne upotrebljava propisana osobna zaštitna sredstva te za kojeg se opravdano može pretpostaviti da je pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava,

- narediti poslodavcu da zaposlenika udalji s poslova za čije obavljanje ne ispunjava uvjete utvrđene pravilima zaštite na radu, ako je zbog toga neposredno ugrožen život odnosno zdravlje zaposlenika,

- zabraniti uporabu sredstava rada (objekata namijenjenih za rad, strojeva i uređaja, skela i površina za rad i dr.), dok se ne otklone nedostaci ili dok traju okolnosti zbog kojih je neposredno ugrožen život, odnosno zdravlje zaposlenika,

- zabraniti poslodavcu određeno ponašanje ili postupanje koje je protivno zakonu ili drugom propisu, odnosno narediti mu otklanjanje utvrđene nepravilnosti.

(2) Mjera iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka poduzet će se i kad strojevi i uređaji s povećanim opasnostima odnosno radni okoliš nisu ispitani u propisanim rokovima, a opravdano se može pretpostaviti da postoji neposredna opasnost po život, odnosno zdravlje zaposlenika.

(3) Na zahtjev poslodavca inspektor rada dužan je izdati posebno pismeno rješenje iz stavka 1. ovoga članka s obrazloženjem, ako je takav zahtjev postavljen u roku od osam dana od dana upisa izrečene mjere u knjizi nadzora.

(4) U svrhu osiguranja provedbe zabrane iz stavka 1. podstavka 3. i stavka 2. ovoga članka inspektor rada može zapečatiti radne prostorije i prostore, odnosno strojeve i uređaje.

(5) Ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije uređeno, inspektor rada će donijeti rješenje kojim će nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi zabraniti obavljanje djelatnosti, ako obavlja djelatnost za koju nije registrirana ili ako nema rješenja (odobrenja, dozvole, obrtnice ili dr.) izdanog od nadležnog tijela.

Članak 60.

(1) Inspektor rada dužan je obaviti nadzor na mjestu gdje je nastao događaj koji je prouzročio smrt, skupnu ili težu ozljedu zaposlenika, ili koji je izazvao poremećaj u procesu rada koji je mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika, i to odmah nakon primitka obavijesti o nastanku takvoga događaja od poslodavca, zaposlenika, policije ili od liječnika koji je zaposleniku pružio prvu medicinsku pomoć.

(2) Inspektor rada dužan je obaviti nadzor kod poslodavca u kojeg je utvrđen slučaj profesionalne bolesti.

(3) O događaju koji je prouzročio smrt ili skupnu ozljedu zaposlenika inspektor rada dužan je odmah izvijestiti glavnog inspektora.

(4) Glavni inspektor, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog ministarstva, naputkom određuje koje podatke mora sadržavati izvješće iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 61.

Inspektor rada ima pravo i dužnost rješenjem narediti poslodavcu otklanjanje utvrđene povrede propisa o radnim odnosima, osim ako se radi o pravu koje zaposlenik može ostvariti pred sudom.

Članak 62.

(1) Poslodavac ne smije povjeriti obavljanje poslova iz svoga predmeta poslovanja zaposlenicima drugoga poslodavca koji kod njega rade na temelju ugovora o kooperaciji ili kakvoga drugoga pravnog temelja, ako nisu prijavljeni tijelima mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja ili ako su ti zaposlenici stranci bez radne dozvole.

(2) Ako prilikom nadzora inspektor rada utvrdi:

- da za poslodavca radi stranac bez radne dozvole,

- da je poslodavac sa zaposlenikom sklopio ugovor o djelu, ili koji drugi ugovor osim ugovora o radu, a po zakonu je morao sklopiti ugovor o radu,

- da poslodavac zaposlenika s kojim je sklopio ugovor o radu nije prijavio tijelima mirovinsko-invalidskoga ili zdrastvenoga osiguranja,

- da poslodavac nije izvršio izvršno rješenje inspektora rada,

- da poslodavac povjerava poslove zaposlenicima drugoga poslodavca protivno odredbama stavka 1. ovoga članka,

može rješenjem privremeno, do otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti, zabraniti poslodavcu obavljanje djelatnosti.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka izvršava se pečaćenjem ulaza u poslovne prostorije, odnosno pečaćenjem drugih sredstava rada ili na drugi pogodan način.

Članak 63.

Žalba izjavljena protiv rješenja donijeta na temelju odredbi članka 59. stavka 1. podstavka 2. do 4., stavka 2. i stavka 5. i članka 62. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona ne odgađa izvršenje rješenja.

Elektroenergetski inspektor, rudarski inspektor i inspektor posuda pod tlakom

Članak 64.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike elektroenergetski inspektor ovlašten je rješenjem:

- zabraniti proizvodnju, promet ili uporabu elektrotehničkog proizvoda, odnosno daljnje provođenje elektrotehničkog procesa ili obavljanje elektrotehničke usluge ako utvrdi da elektrotehnički proizvod, proces ili usluga ne odgovara odredbama zakona i drugih propisa čiju primjenu nadzire i da zbog toga postoji opasnost za život i zdravlje ljudi ili okoliša, ugrožavanje proizvodnje, prijenosa, upravljanja elektroenergetskim sustavom, distribucije ili potrošnje električne energije ili mogućnost nastanka znatne materijalne štete,

- obustaviti daljnju gradnju ili uporabu elektroenergetskog dijela građevine, postrojenja, procesa, opreme ili instalacije za proizvodnju, prijenos, upravljanje elektroenergetskim sustavom, distribuciju ili potrošnju električne energije ako utvrdi da se elektroenergetski dio građevine, postrojenja, opreme ili instalacija gradi ili koristi protivno odredbama zakona i drugih propisa čiju primjenu nadzire i da zbog toga postoji opasnost za život i zdravlje ljudi ili okoliša, ugrožavanje proizvodnje, prijenosa, upravljanja elektroenergetskim sustavom, distribucije ili potrošnje električne energije ili mogućnost nastanka znatne materijalne štete,

- zabraniti obavljanje djelatnosti proizvodnje, prijenosa, upravljanja elektroenergetskim sustavom ili distribucije električne energije te obustaviti isporuku ili potrošnju električne energije ako utvrdi da obavljanje djelatnosti proizvodnje, prijenosa, upravljanja elektroenergetskim sustavom ili distribucije električne energije odnosno isporuka ili potrošnja električne energije ne odgovara odredbama zakona i drugih propisa čiju primjenu nadzire i da zbog toga postoji opasnost za život i zdravlje ljudi ili okoliš, ugrožavanje proizvodnje, prijenosa, upravljanja elektroenergetskim sustavom, distribucije ili potrošnje električne energije ili mogućnost nastanka znatne materijalne štete.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora u području rudarstva rudarski inspektor ovlašten je rješenjem:

- zabraniti izvođenje rudarskih radova ako su nepravilnosti i nedostaci takve prirode da uslijed njih može nastupiti neposredna opasnost za život i zdravlje zaposlenika i drugih građana ili znatna materijalna šteta,

- zabraniti izvođenje rudarskih radova ako utvrdi da se oni izvode bez rješenja, odnosno suprotno rješenju za eksploatacijsko polje i bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju za izvođenje rudarskih radova,

- zabraniti djelatniku rukovođenje rudarskim radovima ako ne ispunjava određene propisane uvjete o stručnoj spremi u rudarstvu,

- narediti obustavu radova ako utvrdi da se istražni radovi izvode bez odobrenja odnosno suprotno odobrenju za istraživanje,

- narediti obustavu građenja ili zabranu korištenja ako se rudarski objekti, postrojenja i uređaji grade bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju za građenje ili se upotrebljavaju bez uporabne dozvole.

(3) U provedbi inspekcijskog nadzora u području posuda pod tlakom, inspektor posuda pod tlakom ovlašten je rješenjem:

- zabraniti izgradnju ili rekonstrukciju kotlovskog postrojenja (kotlovnice - parne i vrelovodne) koja se izvodi suprotno propisu,

- zabraniti proizvodnju ili uporabu parnog ili vrelovodnog kotla ili posude pod tlakom ako utvrdi da postrojenje ugrožava sigurnost ljudi, opreme i okoliša.

(4) Ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije uređeno, elektroenergetski inspektor, rudarski inspektor, odnosno inspektor posuda pod tlakom donijet će rješenje kojim će nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi zabraniti obavljanje djelatnosti, ako obavlja djelatnost za koju nije registrirana ili ako nema rješenja (odobrenja, dozvole, obrtnice ili dr.) izdanog od nadležnog tijela.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 65.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 120.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako inspektoru ne omogući obavljanje nadzora prema odredbama ovoga Zakona ili mu na bilo koji drugi način onemogući pregled ili ne osigura uvjete za neometan rad ili mu ne dostavi ili ne pripremi podatke, obavijesti i materijale u određenom roku ili mu dostavi ili pripremi netočne i nepotpune podatke, obavijesti i materijale (članak 31. stavak 1., članak 32., članak 34. i članak 35.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 66.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 12.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja podliježe nadzoru, ako na zahtjev inspektora ne stavi na uvid javnu ispravu iz koje se može utvrditi njezin identitet (članak 31. stavak 3.).

Članak 67.

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

- ako stavi u promet proizvode bez uvjerenja (članak 17. stavak 3.),

- ako ne dozvoli inspektoru privremeno oduzimanje dokumentacije i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u sudbenom postupku (članak 38. stavak 1.),

- ako ne dozvoli inspektoru oduzimanje predmeta kojim je učinjen prekršaj, privredni prijestup ili kazneno djelo (članak 39. stavak 1. i 2.),

- ako uskrati uzimanje uzoraka radi ispitivanja kakvoće proizvoda (članak 40.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. podstavak 1. ovoga članka uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti uvoza u trajanju od jedne do tri godine i oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 68.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 120.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja ne izvrši rješenje inspektora (članak 46. stavak 1. i 2., članak 50. stavak 1., članak 58., članak 59. stavak 1., 2. i 5., članak 61., članak 62. stavak 2. i 3. i članak 64.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na članak 58. stavak 4. podstavak 7. i stavak 7. podstavak 3. ovoga Zakona uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja više naplaćenog iznosa u korist kupca, odnosno korisnika usluge ako je poznat.

(3) Ako kupac, odnosno korisnik usluge nije poznat, više naplaćen iznos oduzet će se kao protupravno stečena imovinska korist. Protupravno stečena imovinska korist prihod je državnog proračuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 6.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 69.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 160.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja otpečati poslovne ili druge prostorije, postrojenja, uređaje i druga sredstva za rad ili koja ošteti, odstrani ili izvrši bilo kakvu radnju u svezi sa službenim pečatom inspektora (članak 58. stavak 6. i 8. i članak 62. stavak 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 6.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 70.

(1) Novčanom kaznom od 25.000,00 do 75.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja ne postupi po rješenju iz zapisnika inspektora (članak 58. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 71.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 120.000,00 kuna po zaposleniku kaznit će se za prekršaj poslodavac koji zaposlenika u propisanom roku ne prijavi tijelima mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja te poslodavac koji zaposlenicima drugoga poslodavca povjerava poslove protivno zakonu ili drugom propisu (članak 4. podstavak 1. i članak 62. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka poslodavcu se može izreći novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 10.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 3.000,00 kuna.

Članak 72.

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako ne podnese pisani zahtjev radi izdavanja uvjerenja o kakvoći (članak 17. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna.

Članak 73.

(1) Za prekršaj iz članka 68. koji se odnosi na članak 59. stavak 1. i 2., članak 61. , članak 62. stavak 2. i.3. i članka 72. ovoga Zakona počinjen drugi put uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jednog do tri mjeseca, a za prekršaj počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti od tri do šest mjeseci.

(2) Smatra se da je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put, odnosno treći put, ako je počinjen u roku od tri godine od pravomoćnosti posljednjeg rješenja o prekršaju.

Članak 74.

(1) Prekršajni postupci za djela koja su prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona bili propisani kao prekršaji, a prema ovom Zakonu nisu određeni kao prekršaji, obustavit će se.

(2) Postupci koji se ne obustavljaju prema stavku 1. ovoga članka, dovršit će se prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

(1) Državni službenici i namještenici zatečeni na poslovima i u svezi s poslovima iz članka 12. ovoga Zakona u županijskim uredima i uredima Grada Zagreba preuzimaju se danom stupanja na snagu ovoga Zakona u Državni inspektorat i nastavljaju obavljati poslove prema odredbama ovoga Zakona i drugih propisa.

(2) Vlada Republike Hrvatske donijet će Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Glavni inspektor donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Državnog inspektorata u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Rješenja o postavljenju u zvanja i imenovanju na položaj preuzetih državnih službenika te rješenja o raspoređivanju na radna mjesta preuzetih namještenika iz stavka 1. ovoga članka glavni će inspektor donijeti u roku od 30 dana od dana donošenja Pravilnika iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Do donošenja rješenja iz stavka 4. ovoga članka preuzeti državni službenici zadržavaju zvanja i položaje, a preuzeti namještenici zadržavaju radna mjesta na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

(6) Inspektori zatečeni u obavljanju poslova tržišne, turističke, stočarske, vinarske, ribarske, šumarske ili lovne inspekcije postavljaju se u zvanja višeg gospodarskog inspektora, gospodarskog inspektora ili gospodarskog inspektora treće vrste zvanja, ovisno o ispunjavanju uvjeta propisanih odredbama članka 12. ovoga Zakona.

(7) U zvanje višeg gospodarskog inspektora ne može se postaviti državni službenik koji ima višu stručnu spremu, a koji je sukladno propisima o državnim službenicima i posebnim propisima o pojedinom upravnom području ili pojedinoj inspekciji stekao zvanje inspektora (I. vrste zvanja).

(8) Na radnopravni položaj preuzetih državnih službenika i namještenika koji nakon donošenja Pravilnika iz stavka 3. ovoga članka ne budu postavljeni u zvanja odnosno raspoređeni na radna mjesta, primjenjuju se propisi koji se odnose na državne službenike i namještenike u slučaju ukidanja tijela državne uprave.

Članak 76.

(1) Inspektori postavljeni u zvanje iz članka 75. stavak 6. ovoga Zakona koji nemaju položen državni stručni ispit za zvanje inspektora u obavljanju poslova jedne od inspekcija preuzetih u Državni inspektorat, moraju ga položiti u roku od godine dana od dana postavljenja.

(2) Namještenici preuzeti u skladu s odredbom članka 75. stavak 1. ovoga Zakona raspoređuju se na namještenička radna mjesta.

Članak 77.

(1) Državni inspektorat danom stupanja na snagu ovoga Zakona preuzima na korištenje poslovne prostorije i opremu koju su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona u obavljanju poslova koje prema ovom Zakonu obavlja Državni inspektorat koristili nadležni županijski uredi i uredi Grada Zagreba, te preuzima financijska sredstva iz proračuna tih tijela državne uprave za 1999. godinu namijenjena za rad državnih službenika i namještenika koji se preuzimaju u Državni inspektorat sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Državni inspektorat će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona preuzeti od županijskih ureda i ureda Grada Zagreba pismohranu i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslove koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona obavljala ta tijela.

Članak 78.

(1) Propis iz članka 15. stavak 1. i članka 18. stavak 2. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propise iz članaka 18. stavak 3., 56. i 57. stavak 2. ovoga Zakona glavni će inspektor donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Propis iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona glavni inspektor i ministar obrane, odnosno glavni inspektor i ministar unutarnjih poslova, donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. i 2. ovoga članka ostaju na snazi odredbe propisa donesenih za provedbu Zakona o tržišnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 21/95.), Zakona o turističkoj inspekciji ("Narodne novine", br. 48/95.), Zakona o inspekciji rada ("Narodne novine", br. 59/96. i 94/96.), Zakona o rudarskoj inspekciji ("Narodne novine", br. 6/87., 47/89. i 26/93.), Zakona o elektroenergetskoj inspekciji ("Narodne novine", br. 32/85., 38/85., 27/87., 47/89. i 26/93.), Zakona o inspekciji parnih kotlova ("Narodne novine", br. 20/72., 47/89. i 26/93.), Zakona o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", br. 21/95.), te odredbe članka 37. stavak 2. Zakona o vinu ("Narodne novine", br. 34/95.), članka 51. stavak 2. Zakona o stočarstvu ("Narodne novine", br. 70/97. i 36/98.), članka 68. stavak 3. i 69. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94., 59/96. i 46/97. - pročišćeni tekst), članka 89. stavak 2. i 90. stavak 2. Zakona o lovu ("Narodne novine", br. 10/94., 22/94., 44/98. i 29/99.) i članak 81. stavak 2. Zakona o šumama ("Narodne novine", br. 52/90., 5/91., 9/91., 61/91., 26/93. i 76/93.), koje nisu suprotne ovom Zakonu.

Članak 79.

(1) U svim zakonima i drugim propisima u kojima se navode riječi:

- "tržišna inspekcija", "turistička inspekcija", "stočarska inspekcija", "šumarska inspekcija", "lovna inspekcija", "vinarska inspekcija", "ribarska inspekcija", "elektroenergetska inspekcija", "rudarska inspekcija" i "inspekcija parnih kotlova" zamjenjuju se riječima "Državni inspektorat" u odgovarajućem padežu;

- "tržišni inspektor", "turistički inspektor", "stočarski inspektor", "šumarski inspektor", "lovni inspektor", "vinarski inspektor", "ribarski inspektor" zamjenjuju se riječima "gospodarski inspektor" u odgovarajućem padežu;

- "inspektor parnih kotlova" zamjenjuju se riječima "inspektor posuda pod tlakom" u odgovarajućem padežu.

(2) U Zakonu o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi s carinjenjem robe ("Narodne novine", br. 106/93.) u odredbi članka 12. riječi: "Ministarstvo gospodarstva" zamjenjuju se riječima: "Državni inspektorat".

(3) U Zakonu o stočarstvu ("Narodne novine", br. 70/97. i 36/98.) u odredbi članka 49. stavak 2. riječi: "u prvom stupnju obavljaju županijski uredi nadležni za poslove stočarske inspekcije (u daljnjem tekstu: županijska stočarska inspekcija), a u drugom stupnju stočarska inspekcija u Ministarstvu" zamjenjuju se riječima: "obavlja Državni inspektorat".

(4) U Zakonu o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94., 59/96. i 46/97. - pročišćeni tekst) u odredbi članka 61. stavak 1. riječi: "provode ribarski inspektori Ministarstva i drugi državni službenici koje na to ovlasti ministar (u tekstu koji slijedi: inspektori) "zamjenjuju se riječima: "obavlja Državni inspektorat".

(5) U Zakonu o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine", br. 18/86., 43/86., 34/89., 19/90. i 26/93.) članak 52. mijenja se i glasi: "Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Državni inspektorat".

(6) U Zakonu o šumama ("Narodne novine", br. 52/90., 5/91., 9/91., 61/91., 26/93. i 76/93.) u odredbi članka 75. stavak 1. riječi: "obavljaju županijski uredi i gradski ured Grada Zagreba nadležni za poslove šumarske inspekcije i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva" zamjenjuju se riječima: "obavlja Državni inspektorat".

(7) U Zakonu o lovu ("Narodne novine", br. 10/94., 22/94., 44/98. i 29/99.) u odredbi članka 87. stavak 2. riječi: "u prvom stupnju obavljaju županijski uredi i gradski ured Grada Zagreba nadležni za poslove lovne inspekcije (u daljnjem tekstu: lovna inspekcija), a u drugom stupnju Državni inspektorat" zamjenjuju se riječima: "obavlja Državni inspektorat".

(8) U Zakonu o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama ("Narodne novine", br. 68/98.) u odredbi članaka 66. stavak 2. riječi: "u prvom stupnju obavljaju županijski uredi i gradski ured Grada Zagreba, nadležni za poslove šumarske inspekcije (u daljnjem tekstu: županijska šumarska inspekcija), a u drugom stupnju Državni inspektorat" zamjenjuju se riječima: "obavlja Državni inspektorat".

(9) U Zakonu o vinu ("Narodne novine", br. 34/95.) u odredbi članka 35. stavak 2. riječi: "u prvom stupnju obavljaju županijski uredi i gradski ured Grada Zagreba nadležni za poslove vinarske inspekcije (u daljnjem tekstu: županijska vinarska inspekcija), a u drugom stupnju Ministarstvo (u daljnjem tekstu: vinarska inspekcija u Ministarstvu) zamjenjuju se riječima "obavlja Državni inspektorat".

Članak 80.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Zakon o tržišnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 21/95.),

2. Zakon o turističkoj inspekciji ("Narodne novine", br. 48/95.),

3. Zakon o inspekciji rada ("Narodne novine", br. 59/96 i 94/96.),

4. Zakon o elektroenergetskoj inspekciji ("Narodne novine", br. 32/85., 38/85., 27/87., 47/89. i 26/93.),

5. Zakon o rudarskoj inspekciji ("Narodne novine", br. 6/87., 47/89. i 26/93.),

6. Zakon o inspekciji parnih kotlova ("Narodne novine", br. 20/72., 47/89. i 26/93.),

7. odredba članaka 46. stavak 2. i članka 47. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 46/97. - pročišćeni tekst, 68/98. i 45/99.),

8. odredba članaka 66. stavak 2. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 8/96. i 76/98.),

9. odredbe članka 49. stavak 3. i 4., članka 50. do 55. i članka 62. stavak 1. točka 11. Zakona o stočarstvu ("Narodne novine", br. 70/97. i 36/98.),

10. odredbe članka 62. do 70. i članka 77. stavak 1. točka 7. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94., 59/96. i 46/97 - pročišćeni tekst),

11. odredbe članka 53. do 56. i članka 58. stavak 1. točka 19. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine", br. 18/86., 43/86., 34/89., 19/90. i 26/93.),

12. odredbe članka 77. do 81., članka 85. stavak 1. točke 4. i 5. i članka 8. stavak 1. točke 7. i 8. Zakona o šumama ("Narodne novine", br. 52/90., 5/91., 9/91., 61/91., 26/93., 76/93.),

13. odredbe članka 88. do 94. i članka 97. stavak 1. točka 10. i 11. Zakona o lovu ("Narodne novine", br. 10/94., 22/94., 44/98. i 29/99.),

14. odredbe članka 66. stavak 3. i članaka 67. do 77. Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama ("Narodne novine", br. 68/98.),

15. odredbe članka 35. stavak 3. i 4., članka 36. do 41., članka 50. stavak 1. točka 6. i članka 51. stavak 1. točka 4. Zakona o vinu ("Narodne novine", br. 34/95.).

(2) Na dan primjene odredaba članka 14. do 18. ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", br. 21/95.).

Članak 81.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Narodnom novinama", a odredbe članka 14. do 18. ovoga Zakona počet će se primjenjivati protekom roka od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Klasa: 023-03/98-01/03
Zagreb, 30. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.