MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1732

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 35/95. – pročišćeni tekst, 64/00. i 42/05.) ministar nadležan za turizam, na prijedlog županijskih skupština, donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O RAZDOBLJIMA GLAVNE SEZONE, PREDSEZONE, POSEZONE I VANSEZONE U TURISTIČKIM MJESTIMA

I.

U Pregledu razdoblja glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima po pojedinim županijama koji je sastavni dio Naredbe o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima (»Narodne novine«, broj 83/95. i 95/95.), točke 8. i 19. mijenjaju se i glase:
 

ŽUPANIJA

TURISTIČKO MJESTO

GLAVNA SEZONA
od – do

PREDSEZONA
od – do

POSEZONA
od – do

VANSEZONA
od – do

8. Primorsko-goranska

Grad Bakar

1. 7. – 31. 8.

1. 6. – 30. 6.

1. 9. – 30. 9.

1. 1. – 31. 5.
1. 10. – 31. 12.

 

Grad Cres

1. 6. – 30. 9.

1. 3. – 31. 5.

1. 10. – 31. 10.

1. 11. – 28. 2.
           (29. 2.)

 

Grad Crikvenica

1. 6. – 15. 9.

1. 4. – 31. 5.

16. 9. – 31. 10.

1. 1. – 31. 3.
1. 11. – 31. 12.

 

Grad Čabar

1. 1. – 31. 12.

 

Grad Delnice

1. 1. – 31. 12.

 

 

 

Grad Kastav

1. 5. – 15. 10.

1. 1. – 30. 4.

16. 10. – 31. 12.

 

Grad Kraljevica

1. 6. – 15. 9.

1. 4. – 31. 5.

16. 9. – 31. 10.

1. 11. – 31. 12.
1. 1 – 31. 3.

 

Grad Krk

1. 6. – 30. 9.

1. 1. – 31. 5.

1. 10. – 31. 12.

 

Grad Mali Lošinj

1. 5. – 30. 9.

1. 1. – 30. 4.

1. 10. – 31. 12.

 

Grad Novi Vinodolski

1. 4. – 31. 10.

1. 1. – 31. 3.

1. 11. – 31. 12.

 

Grad Opatija

1. 5. – 15. 10.

1. 1. – 30. 4.

16. 10. – 31. 12.

 

Grad Rab

16. 6. – 15. 9.

1. 1. – 15.6.

16. 9. – 31. 12.

 

Grad Rijeka

1. 1. – 31. 12.

 

Grad Vrbovsko

1. 1. – 31. 12.

 

Općina Baška

1. 7. – 31. 8.

1. 5. – 30. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.
1. 11. – 31. 12.

 

Općina Brod Moravice

1. 1. – 31. 12.

 

Općina Čavle

1. 1. – 31. 12.

 

Općina Dobrinj

1. 7. – 31. 8.

1. 5. – 30. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.
1. 11. – 31. 12.

 

Općina Fužine

1. 1. – 31. 12.

 

Općina Jelenje

1. 1. – 31. 12.

 

Općina Kostrena

1. 1. – 31. 12.

 

Općina Lokve

1. 1. – 31. 12.

 

Općina Lovran

1. 5. – 15. 10.

1. 1. – 30. 4.

16. 10. – 31. 12.

 

Općina
Malinska Dubašnica

1. 7. – 31. 8.

1. 3. – 30. 6.

1. 9. – 30. 11.

1. 12. – 28. 2.
            (29. 2.)

 

Općina Matulji

1. 5. – 15. 10.

1. 1. – 30. 4.

16.10. – 31. 12.

 

Općina Mošćenička Draga

1. 5. – 15. 10.

1. 1. – 30. 4.

16.10. – 31. 12.

 

Općina Mrkopalj

1. 1. – 31. 12.

 

Općina Omišalj

1. 7. – 31. 8.

1. 5. – 30. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.
1. 11. – 31. 12.

 

Općina Punat

1. 6. – 15. 9.

1. 4. – 31. 5.

16.9. – 31. 10.

1. 11. – 31. 12.
1. 1. – 31. 3.

 

Općina Ravna Gora

1. 1. – 31. 12.

 

Općina Skrad

1. 1. – 31. 12.

 

Općina Vinodolska

1. 6. – 15. 9.

1. 4. – 31. 5.

16.9. – 31. 10.

1. 1. – 31. 3.
1. 11. – 31. 12.

 

Općina Vrbnik

1. 5. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.

1. 11. – 31. 12.

19. Dubrovačko-neret­vanska

u svim mjestima

1. 6. – 30. 9

1. 4. – 31. 5

1. 10. – 31. 10.

1. 1. – 31. 3.
1. 11. – 31. 12.

 

II.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/67

Urbroj: 530-15-06-03 Ministar

Zagreb, 13. lipnja 2006.         

Božidar Kalmeta, v. r.