MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1611

Na temelju odredbi članka 9. stavka 4., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 2., Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 49/03 – pročišćeni tekst, i 117/03.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI, POSEBNIM STANDARDIMA I POSEBNOJ KVALITETI SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE »HOTELI«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine »Hoteli« (»Narodne novine«, broj 48/02., 108/02. – ispr., 132/03. i 73/04.), u članku 2., iza stavka 8., dodaje se novi stavak 9. koji glasi:
»(9) Iznimno od odredbi stavka 6. ovog članka, smještajnim objektom smatrat će se postojeći objekt do 25 smještajnih jedinica koji nema zaseban ulaz i/ili zasebne vertikalne komunikacije, pod uvjetom da ugostitelj može poslovati u objektu kao funkcionalna cjelina.«

Članak 2.

Iza članka 15. dodaje se novi članak 15.a, koji glasi:
»(1) Ugostitelj može na određenom prostoru (komercijalnog naziva npr. »resort« i sl.) imati više smještajnih objekata iste ili raz­ličitih vrsta čije se kategorije označavaju zvjezdicama i koji čine funkcionalnu cjelinu.«
(2) Smještajni objekti iz stavka 1. ovog članka mogu imati zajedničke: vanjske komunikacije, parkirališta, prijamni hol s recepcijom, ugostiteljske sadržaje za pružanje usluga prehrane, pića, napitaka i slastica, sadržaje za sport i rekreaciju, te ostale sadržaje u funkciji turističke potrošnje, uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.
(3) Svim smještajnim objektima iz stavka 1. ovog članka, uprav­lja i posluje jedan ugostitelj.
(4) Smještajni objekti iz stavka 1. ovog članka, razvrstavaju se i kategoriziraju zasebno, primjenom propisa koji se na njih odnose, a mogu se međusobno razlikovati za jednu kategoriju.
(5) Unutar funkcionalne cjeline iz stavka 1. ovog članka, mogu poslovati i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju razne djelatnosti u funkciji turističke potrošnje (agencijske, trgovačke, frizerske i dr.).«

Članak 3.

Članak 65., mijenja se i glasi:
»(1) Privremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti prije pribav­ljenog rješenja o kategoriji objekta, može se utvrditi za vrste: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje i Turistički apartmani, tijekom postup­ka kategorizacije, odnosno najkasnije do njegovog okončanja.
(2) Privremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, odobrit će se za smještajne objekte za koje se u postupku utvrdi da ispunjavaju: minimalne uvjete za vrstu, opće minimalne uvjete, te u bitnome, uvjete najmanje za kategoriju dvije zvjezdice, propisane ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Prilozi Pravilnika mijenjaju se na način da se:
– u Prilogu I. – u točki 9.1.2.,
– u Prilogu II. – u točki 9.1.2.,
– u Prilogu III. – u točki 10.1.2.,
– u Prilogu IV. – u točki 10.1.2.,
– u Prilogu V. – u točki 11.1.2.,
– u Prilogu VI. – u točki 11.1.2. i
– u Prilogu X. – u točki 8.1.2.,
iza navedenog teksta stavlja točka, i dodaje novi tekst koji glasi:
»Iznimno, ne primjenjuje se na objekte koji imaju do 25 smještajnih jedinica.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-05/06-01/62
Urbroj: 530-13-06-4
Zagreb, 1. lipnja 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.