MINISTARSTVO TURIZMA

1394

Na temelju odredbi članka 4. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 46/97 - pročišćeni tekst, 68/98 i 45/99), ministrica turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00 i 57/00) u članku 91. stavku 1:

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Stolice za toliko osoba koliko soba ima postelja - u postojećim objektima jednu stolicu može zamijeniti tabure. Iznimno, u sobama koje imaju balkon ili lođu, ako imaju balkonsku garnituru za sjedenje, dostatna je jedna stolica u sobi, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Stalak za kovčeg, koji može biti na rasklapanje i sklapanje (montažno raspoloživ po potrebi) ili prostor za odlaganje kovčega unutar dvokrilnog ormara, odnosno uz ili iznad dvokrilnog ormara, najmanje visine 30 cm, a dužine koja odgovara širini dvokrilnog ormara, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Članak 2.

U Prilogu I. »Elementi i mjerila za kategorizaciju hotela i motela« u točki I. »Uređenje i oprema«, u podtočki 20. »Sobe - ostali elementi«, riječi i oznake:

»Jedna stolica po postelji
- u postojećim objektima
jednu stolicu može zamijeniti
tabure                                                        
zamjenjuju se riječima i
oznakama:
»Jedna stolica po postelji
- u postojećim objektima
jednu stolicu može zami-
jeniti tabure. Iznimno, u
sobama koje imaju balkon
ili lođu, ako imaju bal-
konsku garnituru za sjedenje,
dostatna je jedna stolica u sobi                     
Riječi i oznake:
»Stalak za kovčege, osim
ako se mogu držati u ormaru                     ·   ·      

zamjenjuju se riječima i oznakama:

»Stalak za kovčeg, koji može biti na rasklapanje
i sklapanje (montažno raspoloživ po potrebi) ili
prostor za odlaganje kovčega unutar dvokrilnog
ormara, odnosno uz ili iznad dvokrilnog ormara,
najmanje visine 30 cm a dužine koja odgovara
širini dvokrilnog ormara                              ·   ·     

U podtočki 26. »Office na
katovima« riječi i oznake:
»Office na svakom katu s
mogućnošću odlaganja rublja,
pribora i sredstava za čišćenje                      -  -  -  -«
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Office na svakom katu s
mogućnošću odlaganja rublja,
pribora i sredstava za čišćenje.
Iznimno, u postojećim objekti-
ma office ne mora biti prosto-
rija, već može biti priručni
prostor tipa ormara i sl.                               -  -  - .«

Članak 3.

U Prilogu II. »Elementi i mjerila za kategorizaciju aparthotela« u točki I. »Uređenje i oprema«, u podtočki 25. »Uređenje i oprema apartmana a) Zajednički sadržaji«, riječi i oznake:

»Stalak za kovčege, osim ako
se mogu držati u ormaru                           ·   ·   
zamjenjuje se riječima i oznakama:
»Stalak za kovčeg, koji može
biti na rasklapanje i sklapanje
(montažno raspoloživ po potrebi)
ili prostor za odlaganje kovčega
unutar dvokrilnog ormara, odnosno
uz ili iznad dvokrilnog ormara, naj-
manje visine 30 cm a dužine koja
odgovara širini dvokrilnog
ormara                                                   ·   ·    

U podtočki 27. »Office na katovima« riječi i oznake:

»Office na svakom katu s
mogućnošću odlaganja rublja,
pribora i sredstava za čišćenje                    -   -   - «
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Office na svakom katu s
mogućnošću odlaganja rublja,
pribora i sredstava za čišćenje.
Iznimno, u postojećim objektima
office ne mora biti prostorija,
već može biti priručni prostor
tipa ormara i sl.                                           -   -   -

Članak 4.

U Prilogu III. »Elementi i mjerila za kategorizaciju Hotelskog naselja, Hotelsko-apartmanskog naselja i Apartmanskog naselja« u točki I. »Uređenje i oprema«, u podtočki 25. »Uređenje i oprema apartmana a) Zajednički sadržaji«, riječi i oznake:

»Stalak za kofere, osim ako
se koferi mogu držati u ormaru                    ·    ·      1«
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Stalak za kovčeg, koji može
biti na rasklapanje i sklapanje
(montažno raspoloživ po potrebi)
ili prostor za odlaganje kovčega
unutar dvokrilnog ormara, odnosno
uz ili iznad dvokrilnog ormara, naj-
manje visine 30 cm a dužine koja
odgovara širini dvokrilnog ormara               ·    ·      1«
U podtočki 26. »Sobe (površine,
uređenje i oprema) ako ugostiteljski
objekt ima smještajne jedinice Sobe«,
u podtočki a) »Uređenje i oprema
sobe«, riječi i oznake:
»Ovi objekti u sobama moraju imati
pretprostore u kojima su smješteni
ormar i stalak za kofere                              ·    ·      1«
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Ormar i stalak za kovčeg smješteni
u pretprostoru sobe - stalak za kovčeg
može biti na rasklapanje i sklapanje
(montažno raspoloživ po potrebi)               ·    ·      1«

Iznimno, u postojećim objektima,
stalak za kovčeg, koji može biti
na rasklapanje i sklapanje
(montažno raspoloživ po potrebi)
ili prostor za odlaganje kovčega
unutar dvokrilnog ormara, odnosno
uz ili iznad dvokrilnog ormara, naj-
manje visine 30 cm a dužine koja
odgovara širini dvokrilnog ormara,
ne moraju biti u pretprostoru sobe              ·    ·      1«

Riječi i oznake:
»Jedna stolica po postelji - u
postojećim objektima jednu
stolicu može zamijeniti tabure                           -«
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Jedna stolica po postelji -
u postojećim objektima jednu
stolicu može zamijeniti tabure.
Iznimno, u sobama koje imaju
balkon ili lođu, ako imaju
balkonsku garnituru za sjedenje,
dostatna je jedna stolica u sobi                        -«

U podtočki 32. »Office na katovima«
riječi i oznake:
»Jedan office u svakom objektu
gdje je više od 10 smještajnih
jedinica, s mogućnošću odlaganja
rublja, pribora i sredstava za čišćenje            -«
zamijenjuju se riječima i oznakama:
»Jedan office u svakom objektu gdje
je više od 10 smještajnih jedinica, s
mogućnošću odlaganja rublja, pribora
i sredstava za čišćenje                                  -«

Iznimno, u postojećim objektima office ne mora biti prostorija, već može biti priručni prostor tipa ormara i sl.

Članak 5.

U Prilogu IV. »Elementi i mjerila za kategorizaciju Pansiona« u točki I. »Uređenje i oprema«, u podtočki 19. »Sobe (površine,…«,

riječi i oznake:

»Ovi ugostiteljski objekti u sobama
moraju imati pretprostore u kojima
su smješteni ormar i stalak za kofere           ·    ·      1«
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Ormar i stalak za kovčeg
smješteni u pretprostoru sobe
- stalak za kovčeg može biti
na rasklapanje i sklapanje
(montažno raspoloživ po potrebi)               ·    ·      1«
Iznimno, u postojećim objektima,
stalak za kovčeg, koji može biti
na rasklapanje i sklapanje
(montažno raspoloživ po potrebi)
ili prostor za odlaganje kovčega
unutar dvokrilnog ormara, odnosno
uz ili iznad dvokrilnog ormara,
najmanje visine 30 cm a dužine
koja odgovara širini dvokrilnog
ormara, ne moraju biti u
pretprostoru sobe                                     ·    ·      1«

Riječi i oznake:
»Jedna stolica po postelji -
u postojećim objektima jednu
stolicu može zamijeniti tabure                          -«  
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Jedna stolica po postelji -
u postojećim objektima jednu
stolicu može zamijeniti tabure.
Iznimno, u sobama koje imaju
balkon ili lođu, ako imaju
balkonsku garnituru za sjedenje,
dostatna je jedna stolica u sobi                   -« .

Članak 6.

U Prilogu V. »Elementi i mjerila za kategorizaciju Kampa«, u točki I. »Uređenje i oprema«, u podtočki 2. »Smještaj kampa (lokacija)«,

riječi i oznake:

»Prostor za kampiranje mora biti
najmanje 50 m udaljen od autoputa,
magistralne i regionalne ceste ili
željezničke pruge - ova odredba
ne primjenjuje se na postojeće
ugostiteljske objekte                                    -« .

zamjenjuje se riječima i oznakama:
»Prostor za kampiranje mora biti
najmanje 50 m udaljen od autoputa,
magistralne i regionalne ceste ili
željezničke pruge - ova odredba
ne primjenjuje se na postojeće
ugostiteljske objekte                              ·    ·      
U podtočki 17. »Prehrana i piće«,
riječi i oznake:
»Kampovi kapaciteta 1000 i
više gostiju moraju pružati
usluge prehrane i pića                            ·        4
Kampovi kapaciteta manje od
1000 gostiju moraju pružati
usluge prehrane i pića, ako na
udaljenosti najviše 500 metara
od kampa nema ugostiteljskog
objekta                                                  ·   ·    4

Ugostiteljski objekti u kojima
se pružaju usluge prehrane i pića
moraju ispunjavati uvjete
propisane za tu vrstu i katego-
riju ugostiteljskog objekta                           
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Kampovi kapaciteta 1000 i
više gostiju moraju osigurati
pružanje usluge prehrane i
pića u vlastitim ugostiteljskim
sadržajima ili u ugostiteljskim
objektima drugih ugostitelja
unutar kampa                                         ·        4
Kampovi kapaciteta manje
od 1000 gostiju moraju osigurati
pružanje usluge prehrane i pića
u vlastitim ugostiteljskim sadržajima
ili u ugostiteljskim objektima
drugih ugostitelja unutar kampa,
ako na udaljenosti najviše 500
metara od kampa nema
ugostiteljskog objekta                              ·   ·      4
Ugostiteljski sadržaji odnosno
ugostiteljski objekti u kampu
moraju ispunjavati uvjete
propisane ovim Pravilnikom za
odgovarajuću vrstu ugosti-
teljskog objekta                                           -.«

Članak 7.

U Prilogu VI. »Elementi i mjerila za kategorizaciju apartmana« u točki I. »Uređenje i oprema«, u podtočki 15. »Uređenje i oprema apartmana, a) Zajednički sadržaji«, riječi i oznake:

»Stalak za kofere, osim
ako se koferi mogu držati u
ormaru                                                   ·   ·       
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Stalak za kovčeg, koji može
biti na rasklapanje i sklapanje
(montažno raspoloživ po potrebi)
ili prostor za odlaganje kovčega
unutar dvokrilnog ormara, odnosno
uz ili iznad dvokrilnog ormara,
najmanje visine 30 cm a dužine
koja odgovara širini dvokrilnog
ormara                                                   ·   ·       

Članak 8.

U Prilogu VII. »Elementi i mjerila
za kategorizaciju kuće za odmor«
u točki I. »Uređenje i oprema«, u
podtočki 14. »Uređenje i oprema
kuće, a) Zajednički sadržaji«,
riječi i oznake:
»Stalak za kofere, osim ako se
koferi mogu držati u ormaru                   ·   ·       

zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Stalak za kovčeg, koji može
biti na rasklapanje i sklapanje
(montažno raspoloživ po potrebi)
ili prostor za odlaganje kovčega
unutar dvokrilnog ormara, odnosno
uz ili iznad dvokrilnog ormara,
najmanje visine 30 cm a dužine
koja odgovara širini dvokrilnog
ormara                                                  ·   ·       

Članak 9.

U Prilogu VIII. »Elementi i mjerila za kategorizaciju soba za iznajmljivanje« u točki 1. »Uređenje i oprema«, u podtočki 11. »opremanje prostorija, a) sobe - spavaonice«, riječi i oznake:

»Stalak za kofere, osim ako
se koferi mogu držati u ormaru                          
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Stalak za kovčeg, koji može
biti na rasklapanje i sklapanje
(montažno raspoloživ po potrebi)
ili prostor za odlaganje kovčega
unutar dvokrilnog ormara, odnosno
uz ili iznad dvokrilnog ormara,
najmanje visine 30 cm a dužine
koja odgovara širini dvokrilnog
ormara                                                             

Riječi i oznake:
»Jedna stolica ili fotelja za
sjedenje po postelji                                          
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»Jedna stolica po postelji -
u postojećim objektima jednu
stolicu može zamijeniti tabure.
Iznimno, u sobama koje imaju
balkon, ako imaju balkonsku
garnituru za sjedenje, dostatna
je jedna stolica u sobi                                      -.«

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/38
Urbroj: 529-01-98-3
Zagreb, 21. lipnja 2000.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.