MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju odredbi članka 4. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 46/97 - pročišćeni tekst), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Narodne novine, broj 57/95, 110/96 i 24/97) u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka ugostiteljski objekt vrste slastičarnica može imati lokacijski odvojene prostorije za pripremanje slastica od prostorija i prostora gdje se gostima pružaju ugostiteljske usluge.

Članak 2.

U članku 5. iza riječi: hotelsko naselje, dodaju se riječi: hotelsko-apartmansko naselje,.

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) U depandansi gostima se pružaju usluge smještaja u smještajnim jedinicama koje su u pravilu sobe i hotelski apartmani, a mogu biti i samo sobe ili samo hotelski apartmani. Usluge prehrane i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu gostima se pružaju u hotelu.

Članak 4.

Iza članka 11. dodaje se podnaslov i članak 11a. koji glasi:

HOTELSKO-APARTMANSKO NASELJE

Članak 11a.

(1) Hotelsko-apartmansko naselje je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Hotelsko-apartmansko naselje je izdvojena funkcionalna cjelina koju čini veći broj, u pravilu manjih građevinski samostalnih objekata, raznih namjena.

(3) Hotelsko-apartmansko naselje ima prijemni hol, smještajne jedinice, blagovaonicu i kuhinju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Smještajne jedinice u hotelsko-apartmanskom naselju su: sobe, hotelski apartmani i apartmani.

(4) Smještajne jedinice hotelsko-apartmanskog naselja nalaze se u objektima iz stavka 2. ovog članka koji uobičajeno nose komercijalne nazive: paviljon, vila, bungalov i sl.

(5) Usluge recepcije, restorana i sl., te odgovarajuće usluge u svezi sadržaja i prostora namijenjenih zabavi i rekreaciji, gostu se pružaju u jednom ili više središnjih objekata iz stavka 2. ovog članka.

(6) Na hotelsko-apartmansko naselje odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima su propisani ugostiteljski objekti hotelsko naselje i apartmansko naselje.

Članak 5.

U članku 17. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) U kampu gostu se može iznajmljivati oprema za smještaj (kamp kućica, prikolica, šator, montažni bungalov, kontejner i sl.) i druga oprema za kampiranje.

Članak 6.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovog članka, Studiom se smatra apartman kojeg je ukupna površina manja od minimalne površine propisane ovim Pravilnikom za apartman i kada su dijelovi namijenjeni spavanju u tom apartmanu zasebne prostorije.

Članak 7.

Ispred članka 24. mijenja se podnaslov Omladinski hotel tako da glasi: Omladinski hotel i omladinski hostel.

Članak 8.

U članku 24. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

(3) Omladinski hostel je ugostiteljski objekt koji, osim uvjeta propisanih stavkom 1. ovog članka za omladinski hotel, ispunjava i slijedeće uvjete:

- usluge gostima pruža u smještajnim jedinicama sobama i spavaonicama,

- kubni prostor u spavaonici najmanje 5 m³ po osobi i podna površina po postelji (običnoj ili ugrađenoj) najmanje 4 m²,

- minimalna veličina postelje 190x80 cm s minimalnim razmakom među posteljama od 75 cm, osim ako su razdvojene pregradama,

- minimalna visina stropa u spavaonici 2,50 m,

- dva zahoda na 12 osoba (jedan za svaki spol),

- jedan umivaonik na 6 osoba,

- jedna tuš ili kupaonica na 15 osoba.

Članak 9.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) U gostionici gostima se mogu pružati i usluge smještaja u sobama. Gostionica može imati najviše 7 soba.

Članak 10.

Podnaslov ispred članka 33. Slastičarnica i članak 33. mijenjaju se i glase:

SLASTIČARNICE

Članak 33.

(1) Slastičarnica je ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju i uslužuju slastice (kolači, sladoled i sl.) a mogu se pripremati i usluživati napici, te usluživati bezalkoholna pića. Slastičarnica je i ugostiteljski objekt u kojem se priprema i uslužuje samo sladoled.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka slastičarnica je i ugostiteljski objekt u kojem se slastice samo uslužuju gostima, a mogu se pripremati i usluživati napici, te usluživati bezalkoholna pića.

(3) Tri su tipa slastičarnice: slastičarnica tip I, slastičarnica tip II i slastičarnica tip III.

Članak 11.

Iza članka 33. dodaju se podnaslovi i članci: 33a., 33b. i 33c. koji glase:

SLASTIČARNICA TIP I

Članak 33a.

(1) U slastičarnici tip I, slastice (ili samo sladoled) uslužuju se radi konzumacije u prostoriji za usluživanje i prostoru za usluživanje na otvorenom, ili radi konzumacije izvan ugostiteljskog objekta, tj. na drugom mjestu ili u hodu, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Slastičarnica iz odredbe stavka 1. ovog članka mora imati prostoriju za usluživanje s niskim stolovima i namještajem za sjedenje (stolicama ili klupama), točionik s rashladnim vitrinama za slastice odnosno sladoled, priručni prostor za čuvanje namirnica, slastica i bezalkoholnih pića, te kuhinju ili prostor za pripremanje slastica s odgovarajućim termičkim blokom, ako se slastice pripremaju u slastičarnici (može imati prostor za usluživanje na otvorenom).

(3) U slastičarnici iz odredbi stavka 1. ovog članka gosti se mogu usluživati na jednostavan način - samoposluživanjem (osoblje goste ne mora usluživati za stolom).

SLASTIČARNICA TIP II

Članak 33b.

(1) U slastičarnici tip II, slastice (ili samo sladoled) uslužuju se radi konzumacije u prostoriji za usluživanje, ili radi konzumacije izvan ugostiteljskog objekta, tj. na drugom mjestu ili u hodu, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Slastičarnica iz odredbe stavka 1. ovog članka mora imati prostoriju za usluživanje, točionik s rashladnim vitrinama za slastice odnosno sladoled, priručni prostor za čuvanje slastica, namirnica i bezalkoholnih pića, te kuhinju ili prostor za pripremanje slastica ako se slastice pripremaju u slastičarnici (nema prostor za usluživanje na otvorenom).

(3) Slastičarnica iz odredbe stavka 1. ovog članka u prostoriji za usluživanje može imati zasebne pultove ili visoke stolove bez ili s visokim barskim stolicama (nema niske stolove i namještaj za sjedenje kao slastičarnica tip I).

(4) Iznimno, od odredbi stavaka 1. i 2. ovog članka slastičarnica tip II može imati i prostor za usluživanje na otvorenom, uz uvjet da u tom prostoru ima samo visoke stolove bez ili s visokim barskim stolicama.

(5) Na slastičarnicu iz odredbi stavaka 1. i 4. ovog članka ne primjenjuju se odredbe članka 64. ovog Pravilnika (ne mora imati zahode za goste) ako je prostorija za usluživanje gostiju površine do 15 m². Ako je prostorija za usluživanje gostiju površine veće od 15 m², slastičarnica mora ispunjavati uvjete propisane odredbama članka 64. stavka 1., 2. i 4. ovog Pravilnika (mora imati zahode za goste s predprostorom kao slastičarnica tip I).

(6) Iznimno, od odredbi stavka 1. i 4. ovog članka, slastičarnica tip II može imati prostor za usluživanje na otvorenom s niskim stolovima i namještajem za sjedenje, ako ispunjava uvjete propisane odredbom članka 64. stavka 1., 2. i 3. ovog Pravilnika (mora imati najmanje jedan zahod s pisoarom te predprostor s umivaonikom).

(7) Na slastičarnicu tip II ne primjenjuju se odredbe članka 93. ovog Pravilnika kojima se propisuju uvjeti glede prostorija za zaposleno osoblje ako je površina prostorija za usluživanje do 15 m², te ako ima do pet zaposlenih osoba (korištenje zahoda za osoblje mora se osigurati sukladno posebnim propisima).

SLASTIČARNICA TIP III

Članak 33c.

(1) Slastičarnica tip III ugostiteljski je objekt (zaseban građevinski objekt, dio građevinskog objekta ili kiosk) iz kojega se slastice (ili samo sladoled) uslužuju preko pulta gostu koji se nalazi izvan ugostiteljskog objekta, radi konzumacije na drugom mjestu ili u hodu (nema prostor za usluživanje na otvorenom), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Slastičarnica iz odredbe stavka 1. ovog članka, mora imati točionik s rashladnim vitrinama za slastice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, te kuhinju ili prostoriju za pripremanje slastica ako se slastice pripremaju u slastičarnici.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, slastičarnica tip III može imati i prostor za usluživanje na otvorenom, uz uvjet da u tom prostoru ima visoke stolove bez ili s visokim barskim stolicama.

(4) Na slastičarnicu iz odredbi stavka 1. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe članka 64. ovog Pravilnika (ne mora imati zahode za goste).

(5) Iznimno od odredbi stavka 1. i 3. ovog članka slastičarnica tip III može imati prostor za usluživanje na otvorenom s niskim stolovima i namještajem za sjedenje ako ispunjava uvjete propisane odredbom članka 64. stavka 1., 2. i 4. ovog Pravilnika (mora imati najmanje jedan zahod s pisoarom, te predprostor s umivaonikom).

(6) Na slastičarnicu tip III ne primjenjuju se odredbe članka 93. ovog Pravinika kojima se propisuju uvjeti glede prostorija za zaposleno osoblje, ako ima do pet zaposlenih osoba (korištenje zahoda za osoblje mora se osigurati suklado posebnim propisima).

Članak 12.

U članku 34. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

(2) Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka, u kojima se gostima jela, pića i napici uslužuju s priborom za jednokratnu uporabu, u prostoru za pripremanje jela odnosno u točioniku moraju imati najmanje jednodjelno korito s tekućom hladnom i toplom vodom.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 13.

Članak 41. mijenja se i glasi:

(1) Caffe-bar je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito priprema i uslužuje kava i drugi napici, uslužuju pića, a mogu se pripremati i usluživati ili samo usluživati topli i hladni sendviči, slastice i voće.

(2) Caffe-bar mora imati: prostoriju za usluživanje gostiju i točionik u toj prostoriji, prostor za pripremanje i usluživanje sendviča i usluživanje slastica koji može biti u sklopu točionika, prostor za pripremanje slastica ako se pripremaju u tom ugostiteljskom objektu, te priručni prostor za čuvanje namirnica i pića koji može biti u sklopu točionika.

Članak 14.

U članku 45. stavku 1. iza riječi: pića briše se točka i dodaju riječi: i pripremati i usluživati napici.

Članak 15.

U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Prostorije ugostiteljskih objekata vrste: noćni klub, noćni bar, disco-club i disco-bar, u kojima se noću iza 23,00 sata izvodi glazba, zabavni i artistički program, moraju imati zvučnu izolaciju koja sprečava širenje zvuka izvan tih prostorija sukladno posebnim propisima.

Članak 16.

U članku 64. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, postojeći ugostiteljski objekti iz skupine Hoteli koji imaju više sadržaja u neposrednoj blizini zajedničkih zahoda, mogu odstupati od propisanog srazmjernog broja zahoda i broja umivaonika ali ne više od 25%.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: s umivaonikom briše se zarez i dodaju riječi: ili dva zahoda s jednim predprostorom i jednim umivaonikom odnosno dva zahoda svaki s umivaonikom.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: zahoda stavlja se točka a riječi: koji ispunjava minimalne uvjete određene ovim Pravinikom brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 17.

U članku 69. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, u postojećim ugostiteljskim objektima površina vlastite kompletne kupaonice (kupaonice u smještajnoj jedinici) može biti do 1m2 manja od površine propisane ovim Pravilnikom ako kupaonica uređenjem i opremom (izborom razine kvalitete) ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za kategoriju koja se za ugostiteljski objekt utvrđuje.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 18.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Iznimno od odredbe članka 64. stavka 2. ovog Pravilnika broj zahoda u kampu mora biti srazmjeran veličini - kapacitetu kampa izraženom brojem gostiju-kampera (u daljnjem tekstu: kapacitet kampa) i to prema odredbama Priloga V. ovog Pravilnika žElementi i mjerila za kategorizaciju kampaž

Članak 19.

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Iznimno od odredbe članka 64. stavka 2. ovog Pravilnika broj pisoara u kampu mora biti srazmjeran kapacitetu kampa i utvrđuje se prema odredbama Priloga V. ovog Pravilnika žElementi i mjerila za kategorizaciju kampaž.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 20.

U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Iznimno od odredbe članka 68. stavka 2. ovog Pravilnika broj umivaonika u kampu mora biti srazmjeran kapacitetu kampa a utvrđuju se prema odredbama Priloga V. ovog Pravilnika žElementi i mjerila za kategorizaciju kampaž.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Umivaonici moraju imati namanje 20% slavina s toplom i hladnom vodom.

Članak 21.

U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Broj tuš kupaonica u kampu mora biti srazmjeran kapacitetu kampa i utvrđuje se prema odredbama Priloga V. ovog Pravilnika žElementi i mjerila za kategorizaciju kampaž.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

(5) Tuš kupaonice moraju imati namanje 50% tuševa s toplom i hladnom vodom.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 22.

Članak 78. mijenja se i glasi:

Kamp može imati korita za pranje nogu.

Članak 23.

U članku 79. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Broj korita za pranje rublja u kampu mora biti srazmjeran kapacitetu kampa i utvrđuje se prema odredbama Priloga V. ovog Pravilnika žElementi i mjerila za kategorizaciju kampaž.

Članak 24.

U članku 80. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Korita za pranje posuđa moraju imati najmanje 20% slavina s toplom vodom.

Članak 25.

U članku 82. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Unutarnja visina u kuhinji mora iznositi 2,80 m a u postojećim ugostiteljskim objektima najmanje 2,50 m.

Članak 26.

U članku 83. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

(5) Unutarnja visina u prostoru za pripremanje jela mora iznositi 2,80 m a u postojećim ugostiteljskim objektima najmanje 2,50 m.

Članak 27.

U članku 90. stavak 3. mijenja se i glasi:

3. Površina poda sobe (dalje u tekstu: površina sobe) mora iznositi 7 m² za jednoposteljnu sobu odnosno 10 m² za dvoposteljnu sobu. U površinu sobe uračunava se površina poda predprostora. U površinu sobe ne uračunava se površina kupaonice i zahoda, balkona, lođe ili trijema, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka u postojećim ugostiteljskim objektima vrste: hotel i hotelsko naselje, koji posluju sezonski, u površinu sobe može se uračunati i površina balkona, lođe, trijema, a u ugostiteljskim objektima vrste: aparthotel, apartmansko naselje, apartman i kuća za odmor, ove površine mogu se uračunati u površinu prostora za boravak, kuhanje i blagovanje u smještajnoj jedinici odnosno objektu.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, u postojećim ugostiteljskim objektima, površina sobe može biti do 2 m² manja od površine propisane ovim Pravilnikom. Ova odredba ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte utvrđene odredbom stavka 4. ovog članka, kojima će se u površinu sobe uračunati površina balkona, lođe ili trijema.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 28.

U članku 98. stavku 1. iza riječi: hotelsko naselje, dodaju se riječi: hotelsko-apartmansko naselje,.

Članak 29.

U članku 98a. u stavku 1. iza riječi: motel stavlja se zarez a riječi: i hotelsko naselje, može zamjenjuju se riječima: hotelsko naselje i hotelsko-apartmansko naselje, mogu.

Riječi: kondicioniranje zraka zamjenjuju se riječima: hlađenje zraka.

U stavku 2. riječi: povjerenstvo koje provodi postupak utvrđivanja minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskog objekta može, zamjenjuju se riječima: komisije koje provode postupak utvrđivanja minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskog objekta mogu,.

Članak 30.

U članku 99. stavku 1. iza riječi: hotelsko naselje stavlja se zarez i dodaju riječi: hotelsko-apartmansko naselje.

U stavku 2. iza riječi: hotelsko naselje stavlja se zarez i dodaju riječi: hotelsko-apartmansko naselje.

Članak 31.

U članku 100. stavku 2. alineji 3. iza riječi: hotelskog naselja stavlja se zarez i dodaju riječi: hotelsko-apartmanskog naselja.

Članak 32.

U članku 101. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

3. hotelsko-apartmansko naselje:

- prva kategorija tri zvjezdice,

- druga kategorija dvije zvjezdice,

- treća kategorija jedna zvjezdica.

Dosadašnje točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 33.

U članku 103. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

(3) Iznimno, za kampove koji posluju sezonski, u špici sezone dozvoljeno je prekoračenje broja gostiju za do 20% u odnosu na kapacitet kampa.

Članak 34.

Iza članka 103. dodaje se podnaslov i članak 103a., koji glase:

KATEGORIZACIJA OBJEKATA U DOMAĆINSTVU GRAÐANA

Članak 103a.

(1) Objekti u kojima građanin pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu mogu biti: sobe za iznajmljivanje, apartman, kuća za odmor i kamp.

(2) Na kategorizaciju objekata iz odredbi stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima je propisana kategorizacija ugostiteljskih objekata vrste: sobe za iznajmljivanje, apartman, kuća za odmor i kamp, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Članak 35.

U članku 104. stavku 4. iza treće alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

 - Hotelsko-apartmansko naselje s riječima: HOTELSKO-APARTMANSKO NASELJE.

Članak 36.

U članku 104b. stavku 1. iza riječi: hotelsko naselje dodaje se zarez i riječi: hotelsko-apartmansko naselje.

U stavku 3. iza riječi u zagradi: (ako ih ima) dodaje se zarez i riječi: hotelsko-apartmansko naselje.

Članak 37.

Članak 105. mijenja se i glasi:

(1) Ministar turizma po stručnom i grupacijskom kriteriju imenuje savjetodavno Povjerenstvo koje će na temelju mišljenja, primjedbi i prijedloga stručnih udruga iz područja ugostiteljstva i turizma, te na temelju saznanja iz dosadašnjeg tijeka kategorizacije ugostiteljskih objekata predlagati možebitne izmjene i dopune Pravilnika. Članovi povjerenstva imaju pravo na naknadu u skladu s posebnim ugovorom.

(2) Iznimno, u dvojbenim slučajevima tijekom postupka kategorizacije ugostiteljskog objekta, ministar turizma zatražit će stručno mišljenje Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka.

Članak 38.

Iza članka 105. dodaje se članak 105a. koji glasi:

Članak 105a.

Postupak kojim se utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli kojih se kategorije označavaju s tri, četiri ili pet zvjezdica, provode komisije Ministarstva turizma. Komisije imenuje ministar turizma na način da jednu komisiju čine tri člana i to: dva stručna djelatnika Ministarstva turizma i pročelnik nadležnog županijskog ureda. Članovima komisija mogu se odrediti zamjenici.

Članak 39.

Članak 106. mijenja se i glasi:

(1) Postupak kojim se utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj, osim navedenih u odredbama članka 105a. ovog Pravilnika, provodi komisija nadležnog ureda koja se sastoji od najviše tri člana, a imenuje ju pročelnik nadležnog ureda uz suglasnost ministra turizma.

(2) Komisiju iz stavka 1. ovog članka čine stručni djelatnici nadležnog ureda, osobe iz šire stručne javnosti iz područja ugostiteljstva i turizma, te po potrebi i iz drugih gospodarskih područja.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, po potrebi i uz suglasnost ministra turizma, pročelnik nadležnog županijskog ureda može imenovati više komisija odnosno zamjenske članove članovima komisija.

Članak 40.

Članak 107. mijenja se i glasi:

(1) Ugostitelj snosi troškove postupka iz odredbi članka 105a. i 106. ovog Pravilnika, koje čine: dnevnica, troškovi prijevoza i naknada za rad članovima komisije.

(2) Članu komisije iz članka 105a. ovog Pravilnika pripada naknada za rad u visini dvostrukog iznosa dnevnice.

Članak 41.

Mijenja se Prilog I. Elementi i mjerila za kategorizaciju hotela i motela, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, tako da glasi:

PRILOG I.

ELEMENTI I MJERILA ZA KATEGORIZACIJU HOTELA I MOTELA

Članak 42.

Mijenja se Prilog II. Elementi i mjerila za kategorizaciju aparthotela, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, tako da glasi:

PRILOG II.

ELEMENTI I MJERILA ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA

Članak 43.

Mijenja se Prilog III. Elementi i mjerila za kategorizaciju hotelskog naselja i apartmanskog naselja, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, tako da glasi:

PRILOG III.

ELEMENTI I MJERILA ZA KATEGORIZACIJU HOTELSKOG NASELJA, HOTELSKO-APARTMANSKOG NASELJA I APARTMANSKOG NASELJA

Članak 44.

Mijenja se Prilog IV. Elementi i mjerila za kategorizaciju pansiona, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, tako da glasi:

PRILOG IV.

ELEMENTI I MJERILA ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA

Članak 45.

Mijenja se Prilog V. Elementi i mjerila za kategorizaciju kampa, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, tako da glasi:

PRILOG V.

ELEMENTI I MJERILA ZA KATEGORIZACIJU KAMPA

Članak 46.

Mijenja se Prilog VI. Elementi i mjerila za kategorizaciju apartmana, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, tako da glasi:

PRILOG VI.

ELEMENTI I MJERILA ZA KATEGORIZACIJU APARTMANA

Članak 47.

Mijenja se Prilog VII. Elementi i mjerila za kategorizaciju kuće za odmor, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, tako da glasi:

PRILOG VII.

ELEMENTI I MJERILA ZA KATEGORIZACIJU KUĆE ZA ODMOR

Članak 48.

Mijenja se Prilog VIII. Elementi i mjerila za kategorizaciju soba za iznajmljivanje, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, tako da glasi:

PRILOG VIII.

ELEMENTI I MJERILA ZA KATEGORIZACIJU SOBA ZA IZNAJMLJIVANJE

Članak 49.

Članak 109. mijenja se i glasi:

(1) Postojeći ugostiteljski objekti dužni su ispuniti uvjete iz odredbi članka: 53. stavka 3., članka 63., 63a., 63b., 65., 66., 67., članka 68. stavka 3. i članka 89. stavka 4. i 5. ovog Pravilnika.

(2) Odredba članka 65. stavka 4. ovog Pravilnika ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte koji posluju na dan 31. prosinca 1996. godine.

Članak 50.

Iza članka 114. dodaje se članak 114a. koji glasi:

Članak 114a.

Iznimno, od odredbe članka 114. stavka 1. ovog Pravilnika, ugostiteljskim objektima koji su kategorizirani sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata (žNarodne novinež, broj: 22/89 i 24/90) s danom 1. svibnja 1999. godine prestaje pravo isticanja i uporabe kategorije objekta s oznakama: žLž, žAž, žBž, žCž i žDž.

Članak 51.

Zahtjevi ugostitelja za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju, te upis u upisnik ugostiteljskih objekata, koji su u postupku upravnog rješavanja na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, riješit će se u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 52.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 335-05/98-01/24
Urbroj: 529-01-98-1
Zagreb, 8. travnja 1998.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.