MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka d. stavka 4., članka 13, stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine",broj: 48/95.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom ureduje se razvrstavanje ugostiteljskih objekata, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti, vrste ugostiteljskih objekata za smještaj koji se kategoriziraju, kategorije, elementi i mjerila za kategoeizaeiju, te način kategorizacije ugostiteljskih objekata.

(2) Odredbama ovoga Pravilnika propisuju se i minimalni tehnički uvjeti za pružanje usluga smještaja i prehrane u objektima zatvocenog tipa, uvjeti za pripremanje i opskrbu hranom za potrošnju na drugom mjestu (catering), te minimum ugostiteljskih usluga koje se moraju pružati u pojedinoj vrsti ugostiteljskog objekta.

Članak 2.

(1) Ugostiteljski objekt u smislu ovoga Pravilnika je ugostiteljska jedinica koja u poslovnom, gradevinskom i funkcionalnom pagledu čini cjelinu ili koja, u okviru šire građevinske cjeline ima izdvojeni prostor i potrebitu funkcionalnost.

(2) Ugostiteljski objekt zatvorenog tipa u smislu ovoga Pravilnika je objekt u kojem pravna ili fizička osoba organizira pružanje usluga smještaja i prehrane za svoje djelatnike, članove, umirovljenike, te članove uže obitelji svojih djelatnika i umirovIjenika s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (odmaralište, objekt za prehranu i sl.).

(3) lznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugostiteljski objekt vrste slastičarnica koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika posluje u prostorijama ili na prostorima gdje je pripremanje slastica lokacijski odvojeno od mjesta pružanja ugostiteljskih usluga, može i dalje poslovati na taj način.

Članak 3.

(1) Ugostiteljski objekti razvrstavaju se u odgovarajuću skupinu koju čine pojedine vrste.

(2) Pojedine vrste ugostiteljskih objekata za smještaj kategoriziraju se u odgovarajuću kategoriju.

(3) Razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih objekata iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavljaju se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

II. RAZVRSTAVANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 4.

(I) Ugostiteljski objekti razvrstavaju se u pet skupina i to

1. Hoteli;

2. Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj

3. Restorani

4. Barovi ;

5. Kantine i pripremnice obroka (catering).

(2) Ugostiteljski objekti pojedine skupine iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o pretežitosti ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju i načinu usluživanja, razvrstavaju se u pojedinu vrstu.

(3) Pojedina vrsta ugostiteljskog objekta, osim uvjeta iz stavka 2. ovoga članka, određena je i minimumom ugostiteljskih usluga koje se u njemu obvezno pružaju; te minimalnim uvjetima kojima mora udovoljiti ugostiteljski objekt.

l. Skupina "Hoteli"

Članak 5.

Skupinu "Hoteli" ćine sljedeće vrste ugostiteljskih objekata: hotel, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, pansion i motel.

Hotel

Članak 6.

(I) Hotel je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Gostima u hotelu sznještaj se pruža u smještajnim jedinicama koje su u pravilu sobe a mogu biti i hotelski apartmani.

(3) Hotel je zasebni građevinski objekt ili potpuno odvojeni dio zasebnog građevinskog objekta koji ćini funkcionalnu cjelinu, s odvojenim ulazima, stubištima i dizalima ako su određena ovim Pravilnikom.

(4) Hotelski apartman iz stavka 2. ovoga članka, čine funkcionalno povezane prostorije: za spavanje, za osobrku higijenu gosta, za dnevni boravak, te u pravilu prostor za pripremanje napitaka i jednostavnih jela.

(5) Najviše 15% smještajnih jedinica hotela mogu biti hotelski apartmani.

Članak 7.

(1) Hotel može imati depandansu.

(2) Depandansa je građevinski samostalni dio hotela koja s hotelom može biti povezana hodnikom.

(3) U depandansi gostima se pružaju usluge smještaja u smještajnim jedinicama sukladno članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika, a usluge prehrane i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu pružaju im se u hotelu.

(4) Na smještajne jedinice u depandansi odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima su odredene smještajne jedinice hotela.

Članak 8.

Hotel se može specijalizirati sukladno zahtjevima odredenog tržišnog segmenta za pojedini tip ponude, kao napr: kongresni, lovni, zdravstveni, športski i sl.

Članak 9.

(1) Hoteli kategorizirani u I. kategoriju (pet zvjezdica) i Il. kategoriju (četiri zvjezdice), uz oznaku naziva i kategorije hotela, mogu koristiti i oznaku "grand" ili "palace" ako raspolažu snajmanje 50 smještajnih jedinica.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka hoteli koji posluju na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a koriste oznaku "grand" ili "palace<i, te oznake mogu koristiti i dalje.

Hotelsko naselje

Članak 10.

( I ) Hotelsko našelje je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Hotelsko naselje je izdvojena funkcionalna cjelina koju čini veći broj, u pravilu manjih, građevinski samostalnih objekata, raznih namjena.

(3) Gostima hotelskog naselja usluge smještaja pružaju se u smještajnim jedinicama koje su u pravilu sobe, a mogu biti i hotelski apartmani, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(4) Smještajne jedinice hotelskog naselja nalaze se u objektima iz stavka 2. Ovoga članka koji uobičajeno nose komercijalne nazive: villa, bungalov, paviljom i sl.

(5) Usluge recepcije, restorana i sl., te odgovarajuće usluge u svezi sadržaja i prostora namjenjenih zabavi i rekreaciji, gostu se pružaju u jednom ili više središnjih objekata iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Hotelsko naselje može imati najviše 15% smještajnih jedinica koje su hotelski apartmani sukladno članku 6. stavak 4. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbe članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika, hotelsko naselje može usluge smještaja pružati gostu i u smještajnim jedinicama koje su apartmani, ako ne raspolaže hotetskim apartmanima.

(3) Ako se usluge smještaja gostima hotelskog naselja pružaju u apartmanima sukladno stavku 2. ovoga članka, na te smještajne jedinice primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika kojima je određen apartman kao ugostiteljski objekt.

Aparthotel

Članak 12.

( I ) Aparthotel je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Aparthotel je zasebni građevinski objekt ili potpuno odvojeni dio zasebnog građevinskog objekta koji čini funkcionalnu cjelinu, s odvojenim ulazima, stubištima i dizalima ako su odredena ovim Pravilnikom.

(3) Usluge smještaja gostu aparthotela pružaju se u smještajnoj jedinici apartmanu.

(4) Na apartman iz stavka 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je odreden apartman kao ugostiteljski objekt.

Apartmansko naselje

Članak 13.

(1) Apartmansko naselje je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Apartmansko naselje je izdvojena funkcionalna cjelina koju čini veći broj, u pravilu manjih, građevinski samostalnih objekata, raznih namjena.

(3) Usluge smještaja gostu Apartmanskog naselja pružaju se u smještajnoj jedinici apartmanu.

(4) Smještajne jedinice Apartmanskog naselja nalaze se u objektima iz stavka 2. ovoga članka, koji uobičajeno nose komercijalne nazive: villa, bungalov; paviljon i sl.

(5) Usluge recepcije, restorana i sl., te odgovarajuće usluge u svezi sadržaja i prostora namijenjenih zabavi i rekreaciji, pružaju se gostima u jednom ili u više središnjih objekata iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Na apartman iz stavka 3. ovoga članka odgovarajuće se primijenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je odreden apar tman kao ugostiteljski objekt.

Motel

Članak 14.

(1) Motel je ugostiteljski objekt smješten uz prometnicu, namijenjen kraćem boravku gosta, u kojem se gostu pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge uobičajene za tu vrstu ugostiteljskog objekta.

(2) Gostima u motelu smještaj se pruža u smještajnim jedinicama koje su u pravilu sobe, a mogu biti i hotelski apartmani,

(3) Motel je zasebni građevinski objekt ili potpuno odvojeni dio zasebno građevinskog objekta koji čini funkcionalnu cjelinu, s odvojenim ulazima, stubištima i dizalima ako su odrectend ovim Pravilnikom.

(4) Osim usluga iz stavka 1. ovoga članka motel pruža za sve goste uslugu parkiranja vozila.

Pansion

Članak 15.

(1) Pansionje ugostiteljski objekt u kojem se gostu, u pravilu za duži boravak, pruŽaju usluge smještaja i prehrane i to: doručka, ručka i večere (pansion) ili doručka i ručka ili večere (polupansion), a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge uobičajene u toj vrsti ugostiteljskog objekta.

(2) Gostima u pansionu usluge smještaja pružaju se u smještajnim jedinicama sobama.

2. Skupina "Kampovi i drage vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Članak 16.

Skupinu "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" čine sljedeće vrste ugostiteljskih objekata: kamp, apartman, kuća za odmor, soba za iznajmljivanje, prenoćište, odmaralište i omladinski hotel.

Kamp

Članak 17

(1) Kamp je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja na otvorenom prostoru (dalje u tekstu: usluge kampiranja), a mogu se pružati i druge usluge uobičajene u toj vrsti ugostiteljskog objekta.

(2) Usluge kampiranja u smislu ovoga Pravilnika su: iznajmljivanje gostima označenog (kamp jedinica) ili neoznačenog uredenog prostora namijenjenog za postavljanje i korištenje opreme za smjestaj (šator, kamp prikolica, vreća za spavanje i sl ) i ostale opreme za kampiranje (stol, stolice i sl.), pružanje usluga uporabe zajedničkih uređaja, opreme i odgovarajućih objekata potrebitih za boravak gosta na otvorenom prostoru.

(3) U kampu se gostu može iznajmljivati oprema za smještaj (kamp kućica, prikolica i sI.) i druga oprema za kampiranje.

Apartman

Članak 18.

(1) Apartman je ugostiteljski objekt u kojem se pružaju usluge smještaja opremljen tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

(2) Apartman se može ustrojiti kao:

- zaseban smještajni objekt (stan) u stambenoj zgradi

- dva ili više apartmana u jednom građevinskom objektu u kojem su sve smještajne jedinice apartmani.

Članak 19.

(1) Apartmani se razvrstavaju ovisno o uređenju u tipove:

1. Studio je apartman u kojem su, neovisno o njegovoj ukupnoj površini, u jednoj prostoriji uredeni i opremljeni dijelovi namijenjeni za: dnevni boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje, a u posebnoj prostoriji dio namijenjen osobnoj higijeni gosta, ako ovim Pravilnikom nije drukčije odredeno;

2. Apartman koji čini više funkcionalno povezanih prostorija i to: soba, kompletna kupaonica i u pravilu, u jednoj prostoriji uređeni i opremljeni dijelovi za dnevni boravak, blagovanje i kuhanje. Apartman može imati više vrsta soba s obzirom na broj postelja ;

3. Apartman sukladno odredbi stavka 1. točke 2. ovoga članka s pomoćnim posteljama na rasklapanje u prostoriji za dnevni boravak, blagovanje i kuhanje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točka I. ovoga članka Studiom smatra se apartman kojeg je ukupna površina manja od minimalne površine utvrđene ovim Pravilnikom za apartman i ako je dio namijenjen spavanju u tom apartmanu zasebna prostorija.

Kuća za odmor

Članak 20.

(1) Kuća za odmor je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja i iznajmljivanje okućnice, a mogu se pružati i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Kuća za odmor građevinski i funkcionalno samostalan je objekt s okućnicom.

(3) Gostima u kući za odmor smještaj se pruža u jednoj smještajnoj jedinici - apartmanu.

  1. Na kuću za odmor odgovarajuće se primijenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je odreden apartman kao ugostiteljski objekt.

Soba za iznajmljivanje

Članak 21.

(1) Soba za iznajmljivanje je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja a mogu se pružati i usluge doručka, ručka i večere:

(2) Soba za iznajmljivanje građevinski je dio obiteljske kuće, stambenog objekta (zgrade ili stana u stambenom objektu) zgradi ili obiteljskoj kući.

Prenoćište

Članak 22.

( I ) Prenoćište je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge noćenja a mogu se pružati i usluge dorućka.

(2) Gostima u prenoćištu usluga se pruža u smještajnim je dinicama sobama.

Odmaralište

Članak 23.

(I) Odmaralište je ugostiteljski objekt zatvorenog tipa u kojem se djelatnicima, članovima, umirovljenicima, članovima uže obitelji djelatnika i umirovljenika pravnih i fizičkih osoba pružaju usluge smještaja i prehrane.

(2) Usluge smještaja osobama iz stavka I. ovoga članka u odmaralištu mogu se pružati u samostalnom građevinskom ob jektu ili na otvorenom prostoru koji je izdvojena građevinska i funkcionalna cjelina.

Omladinski hotel

Članak 24.

(1) Omladinski hotel je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito mladim gostima pružaju usluge smještaja i prehrane:

(2) Gostima u omladinskom hotelu usluge se pružaju u smještajnim jedinicama sobama.

3. Skupina "Restorani"

Članak 25.

Skupinu "Restorani" čine sljedeće vrste ugostiteljskih objekata: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica i objekt brze prehrane.

Restoran

Članak 26.

(1) Restoran je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju topla i hladna jela koja zahtijevaju složeniju pripremu, te ostala jela i slastice, uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici.

(2) Dva su osnovna tipa restorana:

I. Restoran u kojem se gostu uslužuje za glavne obroke (ručak, večeru) pretežito izbor nekoliko gotovih jela koja se uslužuju prema uobičajenom slijedu, te jela po narudžbi (A-la-carte);

2. Restoran u kojem se gostu uslužuju samo jela po narudžbi.

(3) Restoran mora imati blagovaonicu ili prostociju ia usluživanje s namještajem prikladnim za duži boravak gostiju; kuhinju, točionik, te priručni prostor za čuvanje namirnica i pića.

(4) Restoran kapaciteta većeg od 100 konzumacijskih mjesta mora imati konobarsku pripremnicu (office). Restoran sa samoposluživanjem gostiju ne mora imati konobarsku pripremnicu.

Gostionica

Članak 27.

(1) Gostionica je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju gotova uobičajena domaća topla i hladna jela, te uslužuju pića, pripremaju i uslužuju napici; a mogu se pripremati i usluživati i jela po narudžbi (A-la-carte),

(2) U gostionici gostima se mogu pružati i usluge smještaja u sobama.

(3) Gostionica mora imati blagovaonicu ili prostoriju za usluživanje s namještajem prikladnim za duži boravak gostiju, kuhinju, točionik i priručni prostor za čuvanje namirnica i pića.

(4) Gostionica u kojoj se pružaju usluge smještaja mora ispod naziva "gostionica" imati i dodatak "s pružanjem usluga smještaja":

(5) Na sobe u gostionici odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima su određeni minimalni uvjeti za sobe.

Zdravljak

Članak 28.

(1) Zdravljakje ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju mliječna topla i hladna jela, te napici i uslužuju bezalkoholna pića, a mogu se pripremati i usluživati slastice i ostala jela.

(2) Zdravljak mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik s rashladnom vitrinom za slastice ako ih uslužuje, kuhinju ili prostor za pripremanje jela i slastica s odgovarajučim termičkim blokom, te priručni prostor za čuvanje namirnica i bezalkoholnih pića.

Zalogajnica

Članak 29.

(1) Zalogajnica je ugostiteljski objekt u kojem se na očigled gostiju pripremaju i uslužuju jela i napici, te uslužuju pića.

(2) Zalogajnica mora imati prostoriju za usluživanje ili za samoposluživanje gostiju i u toj prostoriji prostor za pripremanje jela; točionik u kojemu se mogu pripremati jela, konzumacijski pult i priručni prostor za čuvanje namirnica i pića.

Pečenjarnica

Članak 30.

(1) Pečenjarnica je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju pečena jela, te uslužuju pića, a mogu se pripremati i usluživati i napici.

(2) Pečenjarnica mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik koji mora biti u toj prostoriji, prostor za pripremanje jela i priručni prostor za čuvanje namirnica i pića.

Pizzeria

Članak 31.

(I) Pizzeria je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju pizze, te uslužuju pića, a mogu se pripremati i usluživati i druga jela od tjestenine i napici.

(2) Pizzeria mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik, prostor za pripremanje jela i priručni prostor za čuvanje namimica i pića.

Bistro

Članak 32.

(1) Bistro je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju jednostavna hladna i topla jela, te uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici.

(2) Bistro mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik, prostor za pripremanje jela i priručni prostor za čuvanje namirnica i pića.

Slastičarnica

Članak 33.

(1) Slastičarnica je ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju i uslužuju slastice i napici, te uslužuju bezalkoholna pića.

(2) Slastičarnica mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik s rashladnim vitrinama za sladoled i slastice, kuhinju ili prostor za pripremanje slastica s odgovarajućim termičkim blokom i priručni prostor za čuvanje namirnica, slastica i bezalkoholnih pića.

Objekt brze prehrane

Članak 34.

(1) Objekt brze prehrane (fast-food i dr.) je ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju jela za bezu okrijepu i napici, će gostima uslužuju za šankom točionika ili za zasebnim pultom i usluiuju pića.

(2) Ugostiteljski objekt brze prehrane mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom u toj prostoriji, prostor za pripremanje jela i priručni prostor za čuvanje namirnica i pića.

4. Skupina "Barovi"

Članak 35.

Skupinu "Barovi" čine sljedeće vrste ugostiteljskih objekata: kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, disco-bar, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma i konoba.

Kavana

Članak 36.

(1) Kavana je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju kava, ostali napici i slastice, te uslužuju pića, a mogu se pripremati i usluživati hladna i jednostavna topla jela.

(2) U kavani se mogu usluživati i glavni obroci (ručak i veđera). Ti obroci se mogu ušluživati u dijelu prostorije za usluživanje ili zasebnoj blagovaonici.

(3) Kavana mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, kuhinju ili prostor za pripremanje slastica, hladnih i jednostavnih toplih jela, točionik s izložbenom rashladnom vitrinom za slastice i hladna jela ako se uslužuju, priručni prostor za čuvanje namirnica i pića, te namještaj prilagoden dužem boravku gostiju.

Noćni klub

Članak 37.

(1) Noćni klub je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici, a mogu se pripremati i usluživati jednostavna jela.

(2) Noćni klub ima živu glazbu, a u njemu se mogu izvoditi i artističke i druge uobičajene priredbe.

(3) Noćni klub mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom, prostor za ples sukladno kapacitetu ugostiteljskog objekta, garderobu za goste, garderobu za izvođače programa s umivaonikom i tuš kupaonicom ako se u baru izvode artističke i druge priredbe, te namještaj prilagoden dužem boravku gostiju.

(4) Glede ostalih uvjeta: prostorija, prostora, uredenja i opreme, na noćni bar odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je određena kavana.

Noćni bar

Članak 38

(1) Noćni bar je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici, a mogu se pripremati i usluživati jednostavna jela.

(2) Noćni bar ima animir glazbu - živu ili produciranu.

(3) Noćni bar mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom i garderobu za goste, te namještaj prilagoden dužem boravku gostiju.

(4) Glede ostalih uvjeta: prostorija, prostora, uređenja i opreme, na noćni bar odgovarajuće se primjenjuju odredbe Pravilnika kojima je određena kavana.

Disco klub

Članak 39.

(1) Disco klub je ugostiteljski objekt u kojem se, u pravilu noću, pretežito uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici, a mogu se pripremati i usluživati jednostavna jela.

(2) Disco klub mora imati glazbu koja se izvodi odgovarajućim uređajima i prostor za ples, a može povremeno imati i živu glazbu.

(3) Disco klub mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom, prostor za ples sukladno kapacitetu ugostiteljskog objekta i garderobu za goste.

(4) Glede ostalih uvjeta: prostorija, prostora, uredenja i opreme, na disco klub odgovarajuee se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je određena kavana.

Disco-bar

Članak 40.

(1) Disco-bar je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju napici i pića, a mogu se pripremati i usluživati topli i hladni sendviči i slastice.

(2) Disco-bar ima disco glazbu koja se izvodi odgovarajućim uređajima.

(3) Disco-bar, u pravilu, nema plesni podij.

(4) Glede ostalih uvjeta: prostorija, prostora, uredenja i opreme na disco bar odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je određen caffe bar.

Caffe-bar

Članak 41.

(I) Caffe bar je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito priprema i uslužuje kava i ostali napici, uslužuju pića i voće, a cuogu se pripremati i usluživati topli i hladni sendviči i slastice.

(2) Caffe-bar mora imati prostoriju za usluživanje gostiju i točionik u toj prostoriji, prostor za pripremanje slastica i sendviča ako se uslužuju, te priručni prostor za čuvanje namirnica i piea.

Pivnica

Članak 42.

( I ) Pivnica je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuje točeno pivo, a mogu se pripremati i usluživati jednostavna jela odgovarajućeg asortimana i usluživati pića.

(2) U pivnici se može usluživati i pivo proizvedeno u tom ugostiteljskom objektu.

(3) Pivnica mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik s uređajem za točenje piva na krigle, prostor za pripremanje jednostavnih jela ako se pripremaju i prirućni prostor za čuvanje namirnica i piva.

Buffet

Članak 43

(1) Buffet je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici i hladna jela, a mogu se pripremati i usluživati i jednostavna topla jela.

(2) Buffet mora imati prostoriju za usluživanje gostiju i točionik u toj prostoriji, prostor za pripremanje hladnih jela i priručni prostor za čuvanje namirnica i pića.

Krčma

Članak 44.

(1) Krčma je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića, pripremaju i uslužuju napici, te hladna jela, a mogu se pripromati i usluživati topla jela prema običajima kraja.

(2) Krčma mora imati prostoriju za usluživanje gostiju i točionik u toj prostoriji, prostor za pripremanje jela i priručni prostor za čuvanje namirnica i pića.

Konoba

Članak 45

(1) Konobaje ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslutuju vino i rakija iz tog kraja, te pripremaju i uslužuju karakteristična jela prema običajima kraja, a mogu se usluživati i druga pića.

(2) Konoba mora imati prostoriju za ušluživanje gostiju s točionikom, prostor za pripremanje jela, priručni prostor za čuvanje namirnica i pića, te izvorni namještaj iz tog kraja.

(3) Karakteristična jela, iz stavka 1. ovoga članka mogu se pripremati na ognjištu.

5. Skupina "Kantine i pripremnice obroka (catering)"

Članak 46.

Skupinu "Kantine i pripremnice obroka (catering)" čine sljedeće vrste ugostiteljskih objekata: kantina, pripremnica obroka (catering) i sl.

Kantina

Članak 47.

(1) Kantina je ugostiteljski objekt zatvorenog tipa u kojem se djelatnicima, članovima, umirovljenicima, članovima uže obitelji djelatnika i umirovljenika pravnih i fizičkih osoba pružaju usluge prehrane.

(2) Na kantinu odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je odreden objekt brze prehrane (fast food).

Pripremnica obroka (catering)

Članak 48.

(1) Pripremnica obroka (catering) je ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju jela, a mogu se pripremati slastice i napici, koji se uslužuju na drugim mjestima i prigodama, kao što su: prijevozna sredstva, odgovarajuće prostorije za prehranu djelatnika pravnih i Ftzičkih osoba, svadbe, prijemi, banketi i sf.

(2) Pripremnica obroka (catering) mora imati kuhinju, i prostoriju za čuvanje namirnica i pića, te odgovarajuća dostavna vozila ako jela, slastice i napitke isporučuje na mjesto u5luživanja.

Članak 49.

Odredbe ovoga Pravilnika, koje se odnose na ugostiteljske ohjekte iz skupina "Restorani" i "Barovi", odgovarajuće se primjenjuju i na istovrsne ugostiteljske objekte koji su ustrojeni kao poslovne jedinice ugostiteljskog objekta za smještaj, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

III. MINIMALNI UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI

Članak 50.

(1) Minimalni uvjeti primjenjuju se na sve vrste ugostiteljskih objekata, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(2) Ugostiteljski objekti za smještaj koji se kategoriziraju moraju pored minimalnih uvjeta ispunjavati i uvjete propisane za kategoriju ugostiteljskog objekta.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka ugostiteljski objekt koji je smješten u zgradi koja je registrirana kao povijesno-kulturni objekt iIi u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti, može, temeljem pribavljenog odobrenja ministra turizma, sukladno tom odobrenju, odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta i uvjeta utvrdenih za kategorizaciju.

Članak 51.

(I) Postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni minimalni uvjeti iz članka 50. ovoga Pravilnika provodi povjerenstvo županijskog ureda, odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: nadležni ured), koje se sastoji od najmanje tri člana, a imenuje ga pročelnik nadležnog ureda.

(2) Povjerenstvo iz stavka I. ovoga članka čine stručni djelatnici nadležnog ureda, te osobe iz nadležnih službi drugih stručnih područja.

Opći uvjeti

Članak 52.

Ugostiteljski objekti moraju biti, uredeni i opremljeni, te kadrovski ekipirani, tako, da omogućuju: racionalno korištenje prostora, nesmetano kretanje gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, namirnica i pića, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju.

Isticanje vrste, naziva, oznake vrste i kategorije

Članak 53.

(1) Na glavnom ulazu u ugostiteljski objekt mora biti vidno istaknuta vrsta i naziv objekta.

(2) Na glavnom ulazu u ugostiteljski objekt koji se kategorizira mora biti istaknuta propisana oznaka vrste i kategorije objekta.

(3) Oznaka iz stavka 2. ovoga članka mora se isticati na standardizlranoj ploči sukladno ovom Pravilniku.

Ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme

Članak 54.

Uređaji i oprema moraju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Zvučna izolacija prostorija

Članak 55.

(1) Prostorije ugostiteljskog objekta u kojem se noću iza 23,00 sata izvodi glazba, zabavni i artistički program, moraju imati zvučnu izolaciju što sprečava širenje zvuka izvan tih prostorija sukladno posebnim propisima.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u ugostiteljskom objektu koji se nalazi izvan naseljenih područja i mjesta i uz uvjet da nije u stambenom objektu, prostorije u kojima se iz vodi glazba, zabavni i artistićki program, ne moraju imati propisanu zvučnu izolaciju.

Opskrba vodom i zbrinjavanje otpadnih tvari

Članak 56.

(1) Ugostiteljski objekt mora stalno raspolagati dovoljnim količinama higijenski ispcavne vode, koja se osigurava priključkom na javni vodovod, a gdje javni vodovod ne postoji, to se mora osigurati na drugi način sukladno posebnim propisima.

(2) Otpadne tekućine moraju se zatvorenim sustavom odvoditi iz ugostiteljskog objekta do uređaja za skupljanje otpadnih tekućina ili do uređaja za njihovo kondicioniranje i konačno ispuštanje u prirodne recipijente.

(3) Krute otpadne tvari moraju se, uz osigurane sanitarno-higijenske i tehničke uvjete sukladno posebnim propisima, redovito odstranjivati iz ugostiteljskog objekta.

Opskrba električnom energijom

Članak 57.

(1) Ugostiteljski objekt mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljen električnom energijom.

(2) Električno osvjetljenje mora biti osigurano u svim prostorijama ugostiteljskog objekta.

(3) U ugostiteljskom objektu noću moraju biti osvjetljene, potpuno ili orijentacijskim svjetlom, sve prostorije i prostori gdje se kreću i borave gosti.

Telefonski priključak

Članak 58.

(1) Ugostiteljski objekt mora biti priključen na javnu telefonsku mrežu, osim na mjestima gdje takve mogućnosti ne postoje.

(2) Ugostiteljski objekti za smještaj i restorani moraju imati osiguran najmanje jedan telefonski aparat na raspolaganju gostima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Zaštita od požara

Članak 59.

Ugostiteljski objekt mora biti opremljen aparatima i drugom opremom za gašenje požara sukladno posebnim propisima. Zaposleno osoblje mora biti osposobljeno za rukovanje tim aparatima i opremom.

Grijanje prostorija

Članak 60.

(1) U svim zajedničkim prostorijama ugostiteljskog objekta u kojima borave gosti, mora biti osiguran odgovarajući način grijanja prostorija do temperature od najmanje 18,5 "C, uz mogućnost prozračivanja.

(2) Ugostiteljski objekt koji posluje samo ljeti ne mora imati osigurano grijanje prostorija, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Unutarnje visine prostorija

Članak 61.

(1) U ugostiteljskom objektu visina od poda do stropa (dalje u tekstu: unutarnja visina) u prostorijama za boravak, blagovanje i u prostorijama za usluživanje gostiju, mora iznositi 2,80 m, a u smještajnim jedinicama unutarnja visina mora iznositi 2,40 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno,

(2) Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga đlanka, u prostorijama za boravak, blagovanje i usluživanje gostiju, unutarnja visina može iznositi 2,50 m ako je u ugostiteljskom objektu ili prostoriji objekta ugrađen klima uredaj.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte vrste: noćni klub, noćni bar, disko klub i disco bar koji se ustrojavaju nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) U prostorijama ugostiteljskog objekta s koso izvedenim stropom ili stropom različitih razina, prosječna unutarnja visina mora biti sukladna odredbi stavka 1. ovoga članka.

(5) U ugostiteljskom objektu smještenom u zgradi koja je povijesno-kulturni spomenik, poslovne prostorije ne moraju imati unutarnju visinu propisanu ovim Pravilnikom, uz uvjet da se u procesu rada ne pojavljuju nikakve štetne imisije i da na svaku zaposlenu osobu dolazi najmanje 1 m2 zračnog prostora i 2 m2 slobodne površine poda.

Zaštita od prašine

Članak 62.

(1) Porculan, staklo, stolno rublje i pribor zajelo moraju biti zaštićeni od prašine i u vrijeme kada nisu u uporabi.

(2) U ugostiteljskom objektu, koji usluge prehrane gostima pruža samoposluživanjem, moraju biti osigurani higijenski uvjeti sukladno posebnim propisima.

Prostorije za osobnu higijenu gostiju

Članak 63.

(1) Ugostiteljski objekt mora imati uređene i opremljene prostorije za osobnu higijenu gostiju (zahodi i kupaonice) sukladno ovom Pravilniku, ako Pravilnikom nije drukčije određeno.

(2) U prostorijama iz stavka 1. ovog članka mora biti besprijekoran red i čistoća i te prostorije moraju biti dezinficirane.

(3) Oštećena ili dotrajala oprema, uredaji, te zidna i podna obloga u prostorijama iz stavka 1. ovoga članka moraju se pravodobno zamijeniti kako bi se osigurala stalna razina njene kvalitete.

1. Zahodi

Članak 64.

(1) Ugostiteljski objekt mora imati jedan zahod za žene, s predprostorom i jedan zahod za muškarce, s pisoarom i pred prostorom, ako ovim Pravilnikom nije drukćije određeno.

(2) Broj zahoda mora biti srazmjeran veličini - kapacitetu ugostiteljskog objekta izraženom brojem konzumnih mjesta (sjedećih i stajaćih u ugostiteljskom sadržaju) i sjedećih mjesta u kongresnim dvoranama, salonima i sl., (u daljnjem tekstu: mjesto) i to:

- do 80 mjesta, jedan zahod za žene, s predprostorom i jedan zahod za muškarce, s pisoarom i predprostorom,

- do 170 mjesta, dva zahoda za žene, s predprostorom i jedan zahod za muškarce, s dva pisoara i predprostorom,

- do 350 mjesta, tri zahoda za žene, s predprostorom i dva zahoda za muškarce, s tri pisoara i predprostorom,

- više od 350 mjesta, četiri zahoda za žene, s predprostorom i tri zahoda za muškarce, s četiri pisoara i predprostorom, ako ovim pravilnikom nije drukčije određeno.

(3) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovog članka, ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani", osim vrste: restoran, gostionica i bistro, te iz skupine "Barovi", osim vrste: kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, disco bar i pivnica, ako im je prostorija za usluživanje gostiju površine do 50 m2, moraju imati jedan zahod s pisoarom i predprostorom s umivaonikom.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ugostiteljski objekti iz skupina "Restorani" i "Barovi" koji su smješteni na: plaži, zračnoj luci, željezničkom i autobusnom kolodvoru, po slovnom centru, triniei i sl. ne moraju imati vlastiti zahod, ako je u neposrednoj blizini takvog ugostiteljskog objekta tijekom poslovnog vremena osigurano korištenje javnog zahoda koji is punjava minimalne uvjete određene ovim Pravilnikom.

  1. Odredba stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte vrste: restoran, gostionica, bistro, kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, disco bar i pivnica, te na ugostiteljske objekte koji imaju prostoriju za usluživanje gostiju veću od 50 m2, osim ugostiteljskih objekata koji posluju na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 65.

(1) Na ulazu u zahod moraju biti istaknute oznake kojima se uobičajeno oznaćavaju zahod za žene i zahod za muškarce.

(2) Svi zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedištem) ili nisku zahodsku školjku (školjku bez sjedišta), na ispiranje tekućom vodom. Niska zahodska školjka mora imati gazište znatno uzdignuto iznad razine protoka ispusne vode.

(3) Pisoar u muškom zahodu mora biti postavljen ili ograđen tako da se ne vidi izvan prostorije u kojoj se nalazi i mora imati zidnu školjku na ispiranje tekućom vodom.

(4) Zahod mora biti dobro prozračen i ne smije širiti neugodne mirise.

Članak 66.

(1) Pod u zahodu ne smije biti klizav, mora biti od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava.

(2) Zidovi u zahodu moraju, do visine l,60 m od poda, biti obloženi materijalom koji ne propušta vodu, lako se ćisti i održava, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(3) Materijalom iz stavka 2. ovoga članka podrazumijevaju se: keramičke i kamene pločice i razne vrste plastićnih obloga, ali ne i bojom oličen zid.

(4) Prozori zahoda moraju biti od neprozirnog stakla ili s mogućnošću zaštite od pogleda izvana. Vrata ne smiju biti ostakljena.

(5) S unutarnje strane zahoda mora biti: jedna kuka za vješanje odjeće, naprava za zaključavanje ili zasunjavanje vrata i posuda za otpatke, a u zahodu za žene i polica za odlaganje torbice.

(b) U zahodu stalno mora biti toaletni papir, ćetka za čišćenje zahodske školjke i sredstvo za osvježavanje prostora.

Članak 67.

(1) Zahod, u pravilu, mora biIi pod zajedničkim krovom s ugostiteljskim objektom i mora se nalaziti u neposrednoj blizini prostorije ili prostora za usluživanje gostiju.

(2) U slučaju kada se zahod nalazi izvan zgrade ugostiteljskog objekta, pristup mora biti betoniran ili popločen i noću osvijetljen, a prolaz do njega zaštićen od vremenskih oborina.

(3) Ugostiteljski objekt za smještaj mora imati zahode u neposrednoj blizini prostorija i prostora gdje gosti najčešće dulje borave (prijemni ho1, saloon, restoran, kongresna dvorana i sl.).

2. Predprostor zahoda s umivaonikom

Članak 68.

(1) U predprostoru zahoda za žene i zahoda za muškarce broj umivaonika mora biti srazmjeran broju konzumnih i sjedećih mjesta n ugostiteljskom objektu i to:

- do 140 mjesta jedan umivaonik u svakom predprostoru,

- do 350 snjesta dva umivaonika u svakonk predprostoru,

- od 350 mjesta na više tri umivaonika u svakom predprostoru, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno

(2) Ako se u predprostor zahoda za žene i zahoda za muškarce ulazi kroz zajedničku prostoriju, tada u toj prostoriji mogu biti zajednički umivaonici, broj kojih je srazmjeran broju konzumnih i sjedećih mjesta u ugostiteljskom objektu i to:

- do 80 mjesta jedan umivaonik,

- do 170 mjesta dva umivaonika,

- do 350 mjesta tri umivaonika, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(3) U predprostoru zahoda mora biti umivaonik s tekućom vodom, tekući sapun, papirni toaletni ili ubrus u roli ili platneni ručnik odnosno aparat za sušenje ruku, ogledalo, i posuda za otpatke.

3. Kupaonice

Članak 69.

(1) Ugostiteljski objekt za smještaj mora imati odgovarajući broj kompletnih ili tuš kupaonica s tekućom toplom i hladnom vodom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(2) Kompletna kupaonica ima zahod, ležeću ili tuš kadu, s tušem i umivaonik. Površina kompletne kupaonice mora iznositi 2,50 m2.

(3) Tuš kupaonica ima samo tuš kadu s tušem. Površina tuš kupaonice mora iznositi najmanje l,20 m2.

(4) Vlastitom kupaonicom smatra se kupaonica u koju pristup ima gost korisnik smještajne jedinice u ugostiteljskom objektu, a u nju ulazi iz predprostora ili iz sobe.

(5) Ležeća kada je kada dužine najmanje 1,60 m. Kada koja jc dužine manje od l,60 m smatra se polukadom.

Članak 70.

(1) Pod u kupaonici ne smije biti klizav, mora biti od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava.

(2) Zidovi u kupaonici, do visine I,70 m od poda, moraju biti obloženi materijalom koji ne propušta vndu, lako se čisti i održava.

(3) Materijalom iz stavka 2. ovoga članka podrazumijevaju se: keramičke i kamene ploćice i razne vrste plastičnih obloga, ali ne i bojom oličen zid.

(4) Prozori u kupaonici moraju biti od neprozirnog stakla ili s mogućnošću zaštite od pogleda izvana. Vrata ne smiju biti ostakljena.

(5) Kupaonica mora imati prozračivanje - prirodno ili umjetno.

Zajedničke prostorije za osobnu higijenu gostiju na etaži

Članak 71.

(1) Ugostiteljski objekt za smještaj, osim soba za iznajmlji vanje, u kojem dio ili sve smještajne jedinice na istoj etaži nemaju vlastitu kompletnu kupaonicu, na toj etaži mora imati odgovarajući broj zajedničkih zahoda i tuš kupaonica, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kada su sve ili dio smještajnih jedinica bez vlastitog zahoda, na etaži ugostiteljskog objekta mora biti:

- do tri sobe: jedan zahod s predprostorom,

- od četiri do deset soba: jedan zahod za žene s predprostorom i jedan zahod za muškaree s pisoarom i predprostorom,

- na svakih sljedećih (započetih) deset soba u odnosu na odredbu alineje 2. ovoga stavka: jedan zahod za žene s predprostorom i jedan zahod za muškarce s pisoarom i predprostorom.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kada su smještajne jedinice bez vlastite kupaonice, na etaži ugostiteljskog objekta mora biti:

- od četiri do deset soba na etaži, jedna tuš kupaonica,

- na svakih daljnjih (započetih) deset soba u odnosu na odredbu alineje 1. ovoga stavka, još jedna tuš kupaonica.

Članak 71.

(1) Sobe za iznajmljivanje koje nemaju vlastitu kupaonicu moraju imati odgovarajući broj zajedničkih kompletnih kupaonica, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(2) U slučaju iz odredbe stavka 1. ovoga članka na svake tri sobe za iznajmljivanje koje imaju umivaonik, ili na svake dvije sobe koje nemaju umivaonik mora biti jedna zajednička kompletna kupaonica.

Prostorije i prostori za osobnu higijenu gostiju u kampu

Članak 73.

lznimno od odredbi članka 63. ovoga Pravilnika, kamp mora imati uređene i opremljene zajedničke prostorije i prostore za osobnu higijenu gostiju.

Članak 74.

(1) Iznimno od odredbe članka 64. stavka 2. ovoga Pravilnika broj zahoda u kampu mora biti srazmjeran veličini - kapacitetu kampa izraženom brojem gostiju - kampera (u daljnjemtekstu: kapacitet kampa) i to:

1. za kamp kapaciteta 30-250 gostiju primjenom pravila zaokruživanja brojeva utvrduje se na sljedeći način:

- za kapacitet 30 gostiju jedan zahod na svakih 10 gostiju,

- za kapacitet 30-75 gostiju još jedan zahod na svakih 20 gostiju više od 30,

- za kapacitet 75-150 gostiju još jedan zahod na svakih 30 gostiju više od 75, te

- za kapacitet 150-200 gostiju još jedan zahod na svakih 40 gostiju više od 150;

2. za kamp kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se primjenom pravila zaokruživanja brojeva na slijedeći način:

- jedan zahod na svakih 25 gostiju.

(2) Zahodi moraju biti odvojeni za žene i muškarce. Od ukupnog broja zahoda iz stavka I. ovoga članka 60% zahoda mora biti za žene, a 40% za muškarce.

Članak 75

(1) Iznimno od odredbe članka 64. stavka 2. ovoga Pravilnika, broj pisoara u kampu mora biti srazmjeran kapacitetu kampa, a utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju zahoda.

(2) Odnos ukupnog broja zahoda i pisoara 1:0,4.

(3) Pisoari se nalaze u predprostoru zahoda ili mogu biti samostalni objekt ako se u neposrednoj blizini nalaze umivaonici.

Članak 76.

(1) Iznimno od odredbe članka 64. stavka 2. ovoga Pravilnika broj umivaonika u kampu mora biti srazmjeran kapacitetu kampa, a utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju zahoda.

(2) Odnos ukupnog broja zahoda i umivaonika je I:1,6. (3) Umivaonici moraju biti odvojeni za žene i muškarce. Od ukupnog broja umivaonika iz stavka I. ovoga članka 50% umivaonika mora biti za žene, a 50% za muškarce.

(4) Umivaonici moraju imati najmanje 35% slavina s toplom i hladnom vodom.

Članak 77.

(1) Broj tuš kupaoniea u kampu mora biti srazmjeran kapacitetu kampa, a utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju zahoda.

(2) Odnos ukupnog broja zahoda i ukupnog broja tuš kupaonica je 1:0,6.

(3) Tuš kupaonice moraju biti odvojene za žene i muškarce. Od ukupnog broja tuš kupaonica iz stavka 1. ovoga članka 50% tuš kupaonica mora biti za žene, a 50% za muškarce.

(4) Iznimno, odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na kampove za naturiste.

(5) Tuš kupaonica, umjesto tuš kade, može imati gazište od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava.

(6) Tuš kupaonice moraju imati najmanje 35% tuševa s toplom i hladnom vodom.

(7) U kampu za naturiste tuš kupaonica ne mora imati vrata.

Članak 78

(1) Kamp mora imati korita za pranje nogu.

(2) Broj korita za pranje nogu mora biti srazmjeran kapacitetu kampa, a utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju umivaonika.

(3) Odnos ukupnog broja umivaonika i korita za pranje nogu je 1:1.

(4) Korita za pranje nogu mogu imati samo tekuću hladnu vodu i moraju se nalaziti u predprostoru zahoda ili u samostalnom objektu.

Članak 79.

(1) Kamp mora imati korita za pranje rublja.

(2) Na broj korita za pranje rublja odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je određen broj korita k pranje nogu.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka kampovi koji pružaju uslugu pranja i glačanja rublja u posebnoj poslovni jedinici mogu imati 50% manje korita za pranje rublja.

(4) Korita za pranje rublja mogu imati samo tekuću hladn vodu.

Članak 80.

(1) Kamp mora imati korita za pranje posuđa.

(2) Na broj korita za pranje posuda odgovarajuće se primj njuju odredbe ovoga Pravilnika kojim je određen broj korita z pranje rublja.

(3) Korita za pranje posuđa moraju imati najmanje 35% slavina s toplom i hladnom vodom.

Kuhinja

Članak 81.

(1) Kuhinja u ugostiteljskom objektu kapacitetom mora ou govarati potrebama blagovaonice ili prostora za usluživanje gostiju.

(2) Kuhinja mora biti opremljena odgovarajućim termičkim uređajima, mora imati rashladnu komoru ili rashladne uređaje za namirnice s odvojenim pretincima za meso i ribu, radne površine, prostore i uredaje za čišćenje i obradu namirnica, ku- hinjsko posuđe odgovarajuće kvalitete, odvojene prostore sa sudoperima za pranje crnog i bijelog posuđa, s tekućom toplom hladnom vodom. Sudoper za pranje bijelog posuđa mora imati dvodjelno korito. Ako se pranje bijelog posuđa obavlja strojno dovoljno je jednodjelno korito, Kuhinja mora imati priručne prostore za čuvanje namirnica.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u ugostiteljskom objektu u kojem se dogotovljavaju (samo termički obradu ju), isključivo na industrijski način pripremljena jela, kuhinja ne mora imati prostore i uređaje za čišćenje i obradu namirnica

(4) Kuhinja mora imati uređaje za odvod dima, pare i miri sa kapacitet kojih omogućava izmjenu zraka 20 puta u jednon satu, izvedene tako, da se dim, para i mirisi, ne šire po prostorijama ugostiteljskog objekta u kojima borave gosti.

(5) Sve radne površine u kuhinji moraju imati gornju plohu od materijala koji se lako čisti, a površine koje su u dodiru s vodom moraju biti od nehrdajućeg materijala.

(6) Za potrebe osoblja u kuhinji mora biti poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, odgovarajućim priborom i sredstvom za pranje, dezinfekciju i sušenje ruku.

(7) U kuhinji mora biti besprijekoran red i čistoća, otpaci se moraju redovito odstranjivati.

Članak 82.

(1) Pod u kuhinji ne smije biti klizav, mora biti od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava. U podu mocaju biti izljevi sa sifonom i zaštitnom rešetkom.

(2) Unutarnja visina u kuhinji mora iznositi 2,80 m.

(3) Zidovi kuhinje i prostora za pripremanje i obradu namirnica i pranje posuđa, do visine l,80 m od poda, moraju biti obloženi keramičkim zidnim pločicama.

(4) Prozori i otvori u kuhinji moraju biti zaštićeni od ulaska insekata.

Prostor za pripremanje jela

Članak 83.

(1) Ugostiteljski objekt koji nema kuhinju, a goste uslužuje toplim jelima, mora imati prostor za pripremanje jela.

(2) Prostor za pripremanje jela mora imati odgovarajući termički blok, radnu površinu za čišćenje i obradu namirnica te dvodjelno korito za pranje posuđa s tekućom hladnom i toplom vodom.

(3) Iznad termičkog bloka mora biti izveden odvod dima, pare i mirisa dovoljnog kapaciteta odzračivanja.

(4) Za potrebe osoblja u prostoru za pripremanje jela moca biti poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, odgovarajućim priborom i sredstvom za pranje, dezinfekciju i sušenje ruku.

Blagovaonica, prostorija i prostor za usluživanje gostiju na otvorenom

Članak 84.

(1) U ugostiteljskom objektu usluživanje gostiju jelom, napicima i pićem obavlja se u blagovaonici, prostoriji za usluživanje i prostoru za usluživanje na otvorenom.

(2) Blagovaonica je prostorija koja služi samo za usluživanje gostiju, s namještajem prikladnim za duži boravak gostiju.

(3) Prostorija za usluživanje je prostorija u dijelu koje se uslužuju gosti, a u jednom dijelu mogu se naoćigled gostiju pripremati napici, hladna i topla jela.

(4) Prostorija za ušluživanje mora imati namještaj prikladan za duži ili kraći boravak gostiju, može imati točionik sa šankom, te prostor za pripremanje jela, ako ovim Pravilnikom nije drukčije odredeno.

(5) Ako se u prostoriji za usluživanje obavlja pripremanje jela prostor za pripremanje mora biti opremljen opremom sukladno složenosti pripremanja jela. U prostoriji za usluživanje ne može se obavljati čišćenje i obrada namirnica.

(6) Pcostor za usluiivanje na otvorenom je dio prostora vrta, terase, i sl. u kojem se uslužuju gosti, a u jednom dijelu tog prostora, mogu se naočigled gostiju pripremati napici, hladna i topla jela. Na prostor za usluživanje na otvorenom odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka.

(7) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u ugostiteljskim objektima koji posluju sezonski ili povremeno (na plaži, kupalištu, na mjestima prigodnih priredbi, na sajmovima, izletištima i sl.), a nemaju prostoriju za usluživanje, prostorijom za usluživanje smatra se i natkriven prostor na otvorenom.

Članak 85.

(1) U nutarnja visina blagovaonice i prostorije za usluživanje gostiju mord biti 2,80 m.

(2) Blagovaonica mora biti dovoljno prostrana i imati potreban broj stolova i stolica.

(3) Prostorija za usluživanje gostiju i prostor za usluživanje na otvorenom, moraju biti dovoljno prostrani i imati potreban broj stolova, stolica ili klupa, te konzumnih pultova.

(4) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju mora imati dobro odzraćivanje i osvjetljenje.

(5) Pod u blagovaonici i prostoriji za usluživanje gostiju ne smije biti klizav, mora biti od materijala koji ne propušta vodu i lako se čisti i održava.

Članak 86.

(1) Stol na kojem se uslužuju gosti mora imati površinu koja se lako čisti ili neoštećen, čist stoljnjak ili predložak za posluživanje ispred svakog konzumnog mjesta.

(2) Kada se uslužuju jela na stolu mora biti papirnati ili platneni ubrus. Papirnati ubrus mora biti od upijajućeg materijala.

(3) Pribor za jelo (žlice, noževi; vilice i dr.) moraju biti od nehrdajućeg materijala.

(4) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju moraju imati dovoljan broj vješalica za odlaganje težih odjevnih predmeta gostiju prema broju konzumnih mjesta. Garderoba smještena izvan tih prostorija mora biti odgovarajuće čuvana ili u njoj istaknuta obavijest gostima da se stvari odložene u garderobi ne čuvaju.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se na prostor za usluživanje na otvocenom.

Prostorija i priručni prostor za ćuvanje namirnica i pića

Članak 87.

(1) U ugostiteljskom objektu prostorija za čuvanje namirnica i pića mora biti odvojena od kuhinje ili prostora za pripremanje jela, dovoljno zračna i mora biti opremljena odgovarajućim ormarima s pretincima ili policama za smještaj namirnica i pića.

(2) Prostorija iz stavka 1. ovoga članka za čuvanje i održavanje lako pokvarljivih namirnica i pića mora biti opremljena rashladnim komorama ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta, kojima se omogućava odvojeno ćuvanje namirnica različitog porijekla.

(3) Prozori prostorije za čuvanje namirnica i pića moraju biti zaštičeni od mogućnosti ulaska insekata.

(4) Priručni prostor za čuvanje namicnica i pića smješten je neposredno uz prostoriju za pripremanje jela i napitaka ili prostoriju za usluživanje gostiju, a može biti odvojen prostor u tim prostorijama, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno. Na prirućni prostor za čuvanje namirnica i pića odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

Točionik

Članak 88.

(1) Ugostiteljski objekt u kojem se uslužuju pića i napici mora imati točionik odgovarajuće površine.

(2) Točionikom smatra se uređen i opremljen prostor u kojem se pripremaju, izdaju ili uslužuju napici i izdaju ili uslužuju pića, a mogu se pripremati izdavati ili usluživati i hladna i jednostavna topla jela.

(3) Točionik je funkcionalna cjelina u ziksebnoj prostoriji ili prostoru u neposrednoj blizini blagovaoniee ili prostorije i prostora za usluživanje gostiju na otvorenom. Točionik može biti i samostalna funkcionalna cjelina u prostoriji, prostoru za usluživanje gostiju ili prostoru za usluživanje gostiju na otvorenom.

(4) Točionik mora imati mješalicu s toplom i hladnom vodom i odvodom, uređaje i opremu za odlaganje pića i napitaka, rashladne uredaje za pića, odgovarajući šank s radnom plohom od nehrdajućeg materijala koji se lako čisti i dvodjelno korito ili stroj za pranje čaša.

(5) Dvodjelno korito ili stroj za pranje čaša može biti smješten i izvan točionika.

(6) Ako se u točioniku pripremaju i uslužuju hladna i jednostavna topla jela, točionik mora imati termički blok, radnu površinu za obradu namirnica, uređaj za odvodenje pare, dima i mirisa, dovoljnog kapaciteta odzračivanja ili djelotvorno prirodno odzračivanje, te dvodjelno korito za pranje posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom.

(7) Ako se iz točionika neposredno uslužuju gosti, točionik mora imati šank sa ili bez visokih stolica.

(8) Šank mora biti od materijala koji se lako čisti.

(9) Ako se u ugostiteljskom objektu uslužuju napici točionik mora imati espresso-aparat.

Jelovnik i karta pića

Članak 89.

(1) Ugostiteljski objekti vrste: restoran, gostionica i noćni klub moraju imati dovoljan broj jelovnika i karti pića sukladan učestalosti narudžbi ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta pića.

(2) Ugostiteljski objekti iz skupina "Restorani" i "Barovi< osim ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovoga članka moraju na svakom stolu imati jelovnik i kartu pića ako se gosti uslužuju za stolom.

(3) Ugostiteljski objekti u kojima se gosti uslužuju za šankom točionika, moraju imati istaknut cjenik na šanku, a u sadržajima ugostiteljskih objekata koje pružaju uslugu smještaja jelovnik i karta pića mogu biti izloženi na šanku.

(4) Ugostiteljskim objektima iz skupine "Restorani" i "Barovi", u kojima se gostima nude topla i hladna jela, jelovnici i karte pića moraju biti izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način.

(5) U jelovniku i karti pića navode se jela, pića i napici i druge ugostiteljske usluge koje se nude gostima, te njihove cijene.

(6) Jelovnik i karta pića ispisuju se na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku.

(7) Na jelovniku i karti pića mora biti istaknuto naznačeno da li su u cijenu uključeni usluga, porez i couvert.

(8) Jelovnik i karta pića obvezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.

(9) Jela, napici i pića, te druge usluge navedene u jelovniku i karti pića moraju se uslužiti ako ih gost zahtijeva.

(10) Ovjeren primjerak normativa jela i pića obvezno se stavljaju na uvid gostu na njegov zahtjev.

Sobe

Članak 90.

(1) U ugostiteljskim objektinka u kojizna se gostima pružaju usluge smještaja sobe mogu biti jednoposteljne, dvoposteljne i višeposteljne.

(2) Površina poda sobe, ne računajući površinu kupaonice. zahoda, predprostora, balkona i lode, mora iznositi 7 m2 za jednoposteljnu sobu,10 m2 za dvoposteljnu sobu.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2, ovoga članka, u ugosti teljskim ohjektima koji posluju na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, površina poda sobe može biti do 2 m2 manja od površine utvrđene ovim Pravilnikom.

(4) U višeposteljnim sobama minimalna površina poda utvrđuje se tako, da se površini poda dvoposteljne sobe doda površina 3 m2 po postelji.

(5) Smještaj pomoćne dječje postelje do najviše 140 cm dužine i 70 cm širine, dozvoljen je u okviru utvrđenih minimalnih površina sobe iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(6) Unutarnja visina sobe s ravnim stropom i prosječna unutarnja visina sobe s kosim stropom mora biti 2,40 m.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, minimalna unutarnja visina sobe, koju građanin u domaćinstvu izdaje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, može biti 2,20 m, a u apartmanu 2,30 m.

(8) Pod u sobi mora biti od materijala koji se lako čisti i održava.

(9) Prozori i ostakljena vrata na sobama moraju imati neprozirne zastore ili žaluzine za zamračivanje i sprečavanje pogle da izvana.

(10) Ugostiteljski objekti i smještajne jedinice ugostiteljskih objekata u kojima se gostima pružaju usluge smještaja moraju imati zaštitu od nekontroliranog ulaska izvana.

Oprema sobe

Članak 9 1.

(1) Soba u kojoj se gostu pruža usluga smještaja mora imati:

1. postelju ležajne površine 200x90 cm za jednu osobu, a 200x 160 cm za duplu (francusku) postelju i pristup duploj postelji s obje strane;

2. iznimno od točke 1. ovoga stavka soba u kojoj se gostu pruža smještaj na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, može imati postelju ležajne površine 190x90 cm za jednu osobu, a 190x140 cm za duplu (francusku) postelju i pristup duploj postelji s obje strane,

3. madrac za svaku postelju;

4. noćni ormarić ili odgovarajuću policu uz svaku postelju;

5. prostirač uz svaku postelju, osim u sobama u kojima je pod prekriven tepisonom ili tepihom;

6. stol za toaletu ili pisaći stol;

7. stolice za toliko osoba koliko soba ima postelja;

8. ormar s pretincima i odjeljkom za vješanje odjeće odgovarajuće veličine s najmanje četiri vješalice po svakoj postelji;

9. stalak za kofere, osim ako se koferi mogu držati u ormaru ;

10. pepeljaru, osim u sobama u kojima je oznaka zabrane pušenja;

11. posudu za otpatke.

(2) Soba koja nema vlastitu kupaonicu osim opreme iz stavka I. ovoga članka mora imati:

1. umivaonik s tekućom hladnom vodom i toplom vodom;

2. ogledalo s policom za pribor;

3. čašu za vodu, jednu po postelji;

4. utičnicu za električne apacate, s oznakom napona električne energije.

(3) Odredba stavka 2. točka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na sobe koje građanin iznajmljuje u domaćinstvn i to dvije sobe bez umivaonika, sa zajedničkom uporabom jedne kompletne kupaonice, ako se kategoriziraju kao sobe treće kategorije i označavaju s jednom zvjezdicom.

Uvjeti glede osoblja zaposlenog u ugostiteljskom objektu

Članak 92.

(1) Osoblje zaposleno u ugostiteljskom objektu mora se prema gostu odnositi gostoljubivo, profesionalno, stručno i korektno.

(2) Osoblje zaposleno na poslovima usluživanja i komuniciranja s gostima mora poznavati najmanje jedan svjetski jezik (njemački, erigleski, talijanski, francuski, španjolski, ruski), ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(3) Osoblje zaposleno na poslovima rukovanja živežnim namirnicama, poslovima pripremanja i usluživanja jela, mora udovoljavati stručnim i zdravstvenim uvjetima propisanim posebnim propisima.

(4) Osoblje mora biti uredno, čisto i primjereno odjeveno.

(5) Izvan radnog vremena osoblje se ne smije zadriavati u prostorijama i na prostorima ugostiteljskog objekta gdje borave gosti.

Članak 93.

(1) Ugostiteljski objekt mora za zaposleno osoblje imati: garderobu, odgovarajući broj prostorija za osobnu higijenu osoblja (zahoda, kupaonica) i druge prostorije.

(2) U garderobi ili odgovacajućoj prostoriji, za svaku zaposlenu osobu mora biti garderobni ormarić s ključem. Za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju jela mora biti osigucan dvodijelni garderobni ormarić.

(3) Ugostiteljski objekt u kojem je zaposleno do pet osoba mora imati jedan zahod za zaposleno osoblje s predprostorom i umivaonikom.

(4) Ugostiteljski objekt u kojem u jednoj šmjeni radi 6 do 15 osoba mora imati jedan zahod za žene s predprostorom s umivaonikom i jedan zahod za muškarce s pisoarom i predprostorom s umivaonikom te jednu kupaonicu.

(5) Ugostiteljski objekt u kojem u jednoj smjeni radi više od 15 osoba mora imati zahode sukladno stavku 4. ovoga članka, te jednu kupaonicu za žene i jednu kupaonicu za muškarce.

(6) Zahodi za zaposleno osoblje mocaju biti smješteni tako, da im osobljc može prići ne prolazeći prostorijama i prostorima namijenjenim gostima ugostiteljskog objekta.

(7) Ugostiteljski objekt u kojem u jednoj smjeni radi više od 20 osoba mora imati blagovaonicu ili poseban prostor za blagovanje zaposlenog osoblja.

(8) Iznimzko od odredbe stavka 3. ovoga članka, ugostiteljski objekti koji posluju na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ne moraju imati zahod za zaposleno osoblje ako je u ugostiteljskom objektu zaposleno do pet osoba.

Zdravstveni uvjeti građana koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i članova njihovog domaćinstva

Članak 94.

Građani ne mogu u prostorijama svoje stambene zgrade, odnosno stana, pružati gostima usluge smještaja i prehrane, ako oni ili netko od članova njihovog domaćinstva koji s njima stanuje u istoj zgradi odnosno stana boluje ili je obolio od neke zakonom određene zarazne bolesti ili je duševni bolesnik koji zbog svog stanja iIi ponašanja može ometati odnosno ugroziti okolinu.

Članak 95.

Zaraznim bolestima u smislu članka 94. ovoga Pravilnika smatraju se zarazne bolesti određene Zakonom o žaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine",broj 60/92. i 26/93.).

Članak 96.

Zdravstveni pregled gradana koji pružaju usluge prehrane i članova njihovog domaćinstva koji neposredno sudjeluju u pružanju usluga prehrane, obuhvaća pored pregleda kojima se utvrđuju oboljenja iz članka 94. ovoga Pravilnika i pregled na salmonele i šigele (klicnnoštvo), te na parazite: Enterobius (Oxyuris) vermieularis, hymenolepisnana, Entamoeba histolytica, Taeniasollium i Lambia intestinalis.

Članak 97.

(1) Građani koji u prostorijama svoje stambene zgrade odnosno stana izdaju gostima sobe odnosno apartmane, dužni su svake godine u mjesecu travnju pribaviti potvrdu od ovlaštene zdravstvene organizacije da oni ili netko od članova njihovog domaćinstva koji s njima žive u istoj zgradi odnosno stanu nisu evidentirani kao bolesniei od bolesti iz članka 95. ovoga Pravilnika ili kao duševni bolesnici koji bi zbog svog stanja ili ponašanja mogli ometati odnosno ugroziti okolinu.

(2) Građani koji gostima pružaju usluge prehrane, dužni su svake godine prije početka obavljanja tih usluga pribaviti pored potvrde iz stavka 1. ovoga članka i potvrdu od ovlaštene zdravstvene organizacije da oni ili članovi njihovog domaćinstva koji neposredno sudjeluju u pružanju usluge prehrane nisu evidentirani na kliconoštvo i na parazite iz članka 96. ovoga Pravilnika.

IV. KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Ugostiteljski objekti koji se kategoriziraju

Članak 98.

(1) Kategoriziraju se slijedeće vrste ugostiteljskih objekata za smještaj: hotel, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion, kamp, apartman, kuća za odmor i sobe za iznajmljivanje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(2) Svaki ugostiteljski objekt kategorizira se pojedinačno, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(3) Sve smještajne jedinice ugostiteljskog objekta moraju udovoljavati uvjetima propisanim za istu kategortju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Članak 99.

(1) Iznimno od odredbe članka 98. stavka 2. ovoga Pravilnika, ugostiteljski objekti koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika posluju kao turističko naselje, a sukladno ovom Pravilniku razvrstat će se u ugostiteljske objekte vrste hotelsko naselje ili apartmansko naselje, mogu se kategorizirati na način da im se kategoriziraju pojedinačno smještajne jedinice.

(2) Iznimno od odredbe članka 98. stavka 3. ovoga Pravilnika hotelsko naselje i apartmansko naselje iz stavka 1. ovoga članka mogu imati smještajne jedinice koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Pravilnikom za različite kategorije.

Elementi i mjerila za kategorizaciju

Članak 100.

(1) Ugostiteljski objekti iz članka 98. stavka 2. ovoga Pravilnika kategoriziraju se na temelju propisanih obvezatnih elemenata i mjerila iz skupina: uredenje i oprema, usluge, kvaliteta održavanja, pravovremena zamjena dotrajale opreme i sl.

, (2) Elementi i mjerila za kategorizaciju ugostiteljskih objekata utvrQeni su u prilozima ovog Pravilnika i to: .

- Prilog I. - elementi i mjerila za kategorizacijužhotela i motela,

- Prilog II. - elementi i mjerila za kategorizaciju aparthotela,

- Prilog III. - elenienti i mjerila za kategorizaciju hotelskog naselja i apartmanskog naselja,

- Prilog IV. - elementi i mjerila za kategorizaciju pansiona,

- Prilog V. - elementi i mjerila za kategorizaciju kampa; - Prilog VI. - elementi i mjerila za kategorizaciju apartmana,

- Prilog VII. - elementi i mjerila za kategorizaciju kuće za odmor,

- Prilog VIII - elementi i mjerila za kategorizaciju soba za iznajmljivanje, - Prilog IX. - grafička rješenja standardiziranih ploča.

(3) Prilozi iz stavka 2. ovoga članka s pripadnim sadržajem čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

Xategorife ugostiteljski6 objekata Članak 101.

(1) Ugostiteljski objekti kategoriziraju se u slijedeće katego-

rije:

1. Hotel: ,

- prva kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . pet zvjezdica (L),

- druga kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . četiri zvjezdice,

- treća kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . tri zvjezdice,

- četvrta kategorija . . . . . . . . . . . . . . . dvije zvjezdice,

- peta kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . jedna zvjezdica.

Hotel s pet zvjezdica ima i oznaku luksuzni s dodatkom oz-

nake: "L" zlatne boje.

2. Hotelsko naselje:

- prva kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . tri zvjezdice

- druga kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . dvije zvjezdice, - treća kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . jedna zvjezdica.

3. Aparthotel:

- prva kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . pet zvjezdica (L),

- druga kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . četiri zvjezdice,

= treća kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . tri zvjezdice,

- četvrta kategorija . . . . : . . . . . . . . . . dvije zvjezdice,

- peta kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . jedna zvjezdica.

Aparthotel s pet zvjezdica ima i oznaku l uksuzni s dodatkom

oznake: "L" zlatne boje.

4. Apartmansko naselje:

- prva kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . , tri zvjezdice,

- druga kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . dvije zvjezdice,

- treća kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . jedna zvjezdica.

5. Motel:

- prva kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . tri zvjezdice,

- druga kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . dvije zvjezdice,

- treća kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . jedna zvjezdica.

6. Pansion:

- prvač kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . tri zvjezdice,

- druga kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . dvije zvjezdice, - treća kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . , jedna zvjezdica.

7. Kamp:

- prva kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . četiri zvjezdice,

- druga kategorija . . . . . . . . . . . . . . . , tri zvjezdice,

- treća kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . dvije zvjezdice,

-,četvrta kategorija . . . . . . . .. . . . . . . jedna zvjezdica.

8. Apartman:

- prva kategorija . . . . . . . .,. .. . . . . . . pet zvjezdica (L),

- druga kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . četiri zvjezdice,

- treća kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . tri zvjezdice,

- četvrta kategorija . . . . . . . . . . . . . . . dvije zvjezdice,

- peta kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . jedna zvjezdica.

I luksuzni s dodatkom

Apartman s pet zvjezdica ima oznaku

oznake: "L" zlatne boje.

Apartman tip Studio:

- prva kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . tri zvjezdice,

- druga kategorija . . . . : . . . . . . . . . . . dvije zvjezdice,

- treća kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . jedna zvjezdica.

9. Kuća za odmor: ž

- prva kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . , pet zvjezdica (L),

- druga kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . četiri zvjezdice,

- treća kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . tri zvjezdice,

- četvrta kategorija . . . . . . . . . . . . . . . dvije zvjezdice,

- peta kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . jedna zvjezdica.

Kuća za odmor s pet zvjezdica ima i oznaku luksuzni s do-

datkom oznake: "L" zlatne boje.

I

l0. Sobe za iznajmljivanje:

- prva kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . tri zvjezdice,

- druga kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . dvije zvjezdice,

treća kategorija . . . . . . . . . . . . . . . . . jedna zvjezdica.

Kategorizacija depandanse

Članak 102.

(1) Depandansa se kategorizira sukladno elementima i mjerilima propisanim ovim Pravilnikom za kategorizaciju hotela.

(2) Depandansa mora imati istu kategoriju kao i hotel kojem pripada.

(3) Iznimno od odredbi stavka l. i 2. ovoga članka, depandanse hotela koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, a razvrstani su u: drugu, treću i četvrtu kategoriju (četiri, tri i dvije zvjezdice), mogu imati jednu kategoriju niže od hotela kojem pripadaju.

Kategorizacija kampa
Članak 103.

(1) U postupku kategorizacije kampa obvezno se utvrduje ukupni kapacitet kampa koji se izražava brojem gostiju - kampera.

(2) Ukupni kapacitet kampa na temelju kojega se utvrduju minimalni uvjeti i primjenjuju elementi i mjerila za kategorizaciju kampa, navodi ugostitelj u zahtjevu za utvrdivanje minimalnih uvjeta i kategorizaciju ugostiteljskog objekta.

Označavanje vrste i kategorije ugostiteljskog objekta
Članak 104.

(1) Vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta označavaju se standardiziranom pločom koja se sastoji od plavog polja i okwira zlatne hoje, kvadratnog oblika, na kojoj su uz gornji rub u istoj crti zlatnom bojom ispisani oznaka (simbol) i odgovarajući broj zvjezdica. Na sredini-ploče, bijelim slovima, ispisana je vrsta ugostiteljskog objekta, a uz donji rub povučena je crta bijele boje, ispod koje je bijelim slovima ispisano: Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma.

(2) Nadležnost nad izdavanjem standardiziranih ploča iz stavka l. ovoga članka koje moraju biti ujednačene kvalitete i tehničke izvedbe ima Ministarstvo turizma.

(3) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovoga člamka veličine 40 x 40 cm imaju ugostiteljski objekti s oznakama vrste:

- Hotel s riječju: "HOTEL",

- Depandansa s riječju: "DEPANDANSA",

- Hotelsko naselje riječima: "HOTELSKO NASELJE", - Aparthotel s riječju: "APARTHOTEL",

- Apartmansko naselje s riječju: "APARTMANSKO NASELJE",

- Motel s riječju: "MOTEL",

- Pansion s riječju: "PANSION" i simbolom tanjura, vilice, noža i postelje,

- Kamp s riječju: "KAMP" i simbolom šatora.

(4) Standardizirane ploče veličine 30 x 30 cm s odgovarajućim oznakama imaju slijedeći ugostiteljski objekti:

- Apartman s riječju: "APARTMAN",

- Apartmani u gradevinskom objektu, u kojem su sve smještajne jedinice apartmani, označavaju se jednom standardiziranom pločom s riječju: "APARTMANI",

- Apartman tip Studio, s riječima: "APARTMAN-STU.DIO",

- Apartmani tip Studio u gradevinskom objektu, u kojem su sve smještajne jedinice apartmani tip Studio, označavaju se jednom standardiziranom pločom s riječima: "APARTMANI-STUDIO" i oznakom kategorije apačtmana u njegovom sastavu,

- Kuća za odmor s riječima: "KUĆA ZA ODMOR" i simbolom kuće s ucrtanom posteljom,

- Soba za iznajmljivanje s riječju: "SOBE" i simbolom postelje.

(5) Oznaka za kategoriju ugostiteljskog objekta je zvjezdica. (6) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u Prilogu IX. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Načio kategorizacije ugostiteljskih objekata Članak 105.

(1) Postupak kojim se utvrduje da li su ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Hoteli" kojih se kategorije označavaju s tri, četiri ili pet zvjezdica, provodi povjerenstvo Ministarstva turizma, koje se sast®ji od najviše pet članova, a imenuje ga ministar turizma.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine stručni djelatnici 114inistarstva turizma, osobe iz šire stručne javnosti iz podtvčja ugostiteljstva i turizma, te po potrebi i iz drugih gospodarskih područja.

Članak 106.

(1) Postupak kojim se utvrduje da li su ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj, osim navedenih u članku 105. stavku 1. ovoga pravilnika, provodi povjerenstvo nadležnog ureda, koje se sastoji od najviše tri člana, a imenuje ga pročelnik nadleinog ureda uz suglasnost ministra turizma.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine stručni djelatnici nadležnog ureda, osobe iz šire stručne javnosti iz područja ugostiteljstva i turizma, te po potrebi i iz drugih gospodarskih područja.

Članak 107.

(1) Ugostitelj snosi troškove postupka iz članka 105. i 106. ovoga Pravilnika, koje čine: dnevnica, troškovi prijevoza i naknada za rad članovima povjerenstva.

(2) Članu povjerenstva dnevno pripada naknada za rad u visini dvostrukog iznosa dnevnice.

Promjena kategorije ugostiteljskog objekta
članak 108.

(1) Ugostitelj je obvezan podnijeti zahtjev za ponovnu kategorizaciju ugostiteljskog objekta u roku 30 dana od dana kada je prestao ispunjavati uvjete, ako tijekom poslovanja ugostiteljski objekt prestane ispunjavati propisane uvjete kategorije koju ima, posebno iz skupine kvaliteta odr-zavanja i pravovremena zamjena dotrajale opreme, ili ako nastanu promjene glede kapaciteta i strukture smještajnih jedinica ugostiteljskog objekta.

(2) Utvrdena kategorija ugostiteljskog objekta može se mijenjati ako se tijekom poslovanja objekta promijene elementi i mjerila temeljem kojih je ugostiteljski objekt kategoriziran.

1.Postupak promjene kategorije ugostiteljskog objekta isti je kao i za utvrdivanje kategorije.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

(I) Postojeći ugostiteljski objekti, obvezni su uskladiti se s odredbama ovoga Pravilnika u roku tri godine od dana stupanja na sqagu ovoga Pravilnika.

(2) Postojeća zem(jišta za kampiranje obvezna su uskladiti se s odredbama ovoga Pravilnika u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.


Članak 110.

Na turistička naselja primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika kojima je određeno hotelsko naselje ili apartmansko naselje.

Članak 111.

(1) Na obiteljske apartmane primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika kojima je određen apartman ili soba za iznajmljivanje.

(2) Na pansion u domaćinstvu primjenjivat če se odredbe ovoga Pravilnika kojima je određen pansion.

Članak 112.

Na buregdžinicu i snack bar primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika kojima je određen zdravljak, odnosno zalogajnica.

Članak 113.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine",broj 22/89. i 24/90.) ;

2. Pravilnik o klasifikaciji; minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 87/93., 116/93., 34/94., 62/94., 96/94. i 42/95.);

3. Pravilnik o minimalnim tehničkim i zdravstvenim uvjetima i o kategorizaciji soba i obiteljskih apartmana koje građani izdaju turistima i putnicima i o minimainim zdravstvenim uvjetima građana i članova njihovih domačinstava koji pružaju usluge u domaćinstvu ("Narodne novine", broj 26/89.);

4. Pravilnik o isticanju naziva usluga koje građani pružaju turistima i putnicima ("Narodne novine", broj 17/82.).

5. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koji moraju biti ispunjeni za izdavanje zemljišta za kampiranje turistima ("Narodne novine", broj 24/90.).

Članak 114.

(1) Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika na ugostiteljske objekte iz ovoga Pravilnika primjenjivat će se odredbe Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 22/89. i 24/90.).

(2) Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika na postojeće vrste ugostiteljskih objekata sobe za izdavanje i obiteljski apartman, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe o minimalnim tehničkim uvjetima i kategorizaciji Pravilnika o minimalnim tehničkim i zdravstvenim uvjetima i o kategorizaciji soba i obiteljskih apartmana koje gradani izdaju turistima i putnicima i o minimalnim zdravstvenim uvjetima gradana i članova njihovih domaćinstava koji pružaju usluge u domaćinstvu ("Narodne novine", broj 26/89).

(3) Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika na zemljišta za kampiranje, sobe za izdavanje i pansione u domaćinstvu primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Pravilnika o isticanju naziva usluga koje građani pružaju turistima i putnicima ("Narodne novine", broj 17/82.).

(4) Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika na zemljišta za kampiranje primjenjivat će se i odredbe Pravilnika o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koji moraju biti ispunjeni za izdavanje zemljišta za kampiranje turistima ("Narodne novine", broj 24/90.).

Članak 115.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:334-01/95-01/61

Urbroj. 529-03/95-0001

Zagreb, 24. srpnja 1995.

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v. r.